กิจกรรมการแข่งขัน ระดับเขต
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

วันที่  9 ตุลาคม 2560  
ณ อำเภอปักธงชัย
โรงเรียนโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร    
    1.  สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  จำนวน  15  กิจกรรม
    2.  สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)      จำนวน  51  กิจกรรม
    3.  สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  จำนวน  10  กิจกรรม      
    4.  กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) จำนวน  10  กิจกรรม
    5. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  10  กิจกรรม
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
    1.  กลุ่มการศึกษาเด็กพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)จำนวน 59 กิจกรรม
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
    1.  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
         จำนวน  12  กิจกรรม
    2.  การแข่งขันหุ่นยนต์  จำนวน  8  กิจกรรม  

วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ อำเภอครบุรี
โรงเรียนครบุรีวิทยา
    1.  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย        จำนวน  18  กิจกรรม
    2.  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     จำนวน  16  กิจกรรม       
    3.  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จำนวน  8  กิจกรรม    
    4.  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)     
        จำนวน  10  กิจกรรม
โรงเรียนแชะ
    1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จำนวน  4  กิจกรรม  
    2.  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)     
        จำนวน  8  กิจกรรม
    3.  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน  4  กิจกรรม
    4.  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   จำนวน  18  กิจกรรม
    5.  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน  4  กิจกรรม  
    6.  กลุ่มการศึกษาปฐมวัย   จำนวน  2  กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
    1. การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จำนวน  5  กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 17:10 น.