รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ ...................................................
วันที่ ....... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กหญิงฐนิตา  ศรีโสพณ
 
1. นางวนิด  เมืองยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กหญิงสิตานันท์  ไคร่บุตร
 
1. นางวนิด  เมืองยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 1. เด็กหญิงวรนุช  ก้อนกิ่ง
 
1. นางสาวเนื้อน้อง  จอนกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย
 
1. นางสุจิตรา  รักษ์พรมราช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายล้ำตะวัน   พยัพตรี
 
1. นางวัชนี  ใจธีรภาพกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพียก 1. เด็กหญิงพาณิภัค   สุนทรัตน์
 
1. นางเพชรไพลิน  นิลบุตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 1. เด็กหญิงศศิธร   การกระโทก
 
1. นายนายสถิตย์   เคียนตะคุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงอัญมณี  ชูเลิศ
 
1. นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปานระพี  บ้งกา
 
1. นางนภัสสร  โสดาภักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงสาริศา  ปลอดกระโทก
 
1. นางแก้วใจ  หาญพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  แซ่จึง
 
1. นางจินตนา  วัชรวงศ์ทิพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 1. เด็กหญิงธัญญาพร   แซ่เตียว
2. เด็กหญิงธัญยพร  ภักดี
3. เด็กหญิงอารยา   ดวงสว่าง
 
1. นางสายฝน  แก้วสระโมลี
2. นางวิไลวรรณ  ลุนนากัน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงนารถฤดี  ยอกระโทก
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ทมกระโทก
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ราญมีชัย
 
1. นางลำดวน  วัดกระโทก
2. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กชายชยพัทธิ์  คำดี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงอันธิกา  คำจันทึก
 
1. นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ
2. นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  เที่ยงจันทึก
2. เด็กหญิงพลอยจันทร์  พันทอง
 
1. นางสาวนัฐวรา  คุณโดน
2. นางสาวปราณี  บุญล้อม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1. เด็กหญิงภัทราพร  นามครบุรี
2. เด็กหญิงเวธกา  เสสังข์
 
1. นางวัฒนา  ฤทธิ์เพชร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมนา
2. เด็กหญิงอธิชา  ศรีพลกรัง
 
1. นายณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์
2. นางสาวชุตินันท์  หอสูติสิมา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อาศัยราษฎร
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  อะรัญ
 
1. นางสาวณัฐวรดา  จิรกรวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตาชูชาติ
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงกฤตยา  เกื้อศิริกุล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อมกระโทก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงอรวรา  ฉายารักษ์
 
1. นางสาลินี  กองสมบัติ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกิตติกา   ปัตตังทานัง
2. เด็กหญิงณัฐชินันท์   บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   นาบำรุง
 
1. นางสาวเดือน    พรมสุข
2. นางสาวนฤมล  กรกระโทก
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ทรงดอน
2. เด็กหญิงสโรชา  ทราบสระน้อย
3. นางสาวอนุสรา  ชมชื่น
 
1. นางสาวกัลชุญา  ทนงชัย
2. นางวันเพ็ญ  คงศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
2. เด็กหญิงวาเนสซ่า  สมบัติสินกิ่ง
3. เด็กชายสิริยากร  กิจการบรรหาร
 
1. นายปริญญา  วาเสนัง
2. นายวัชรพงศ์  ปราณีตพลกรัง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  เกตุพรมราช
2. เด็กหญิงนฤมล  เขาชมภู
3. เด็กหญิงวรรณษา  จันทอน
 
1. นางสาวอิสรีย์  แก้ววิเศษ
2. นางจินตนา  วัชรวงศ์ทิพย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย 1. เด็กชายประกาศิต   หมื่นศรีพรม
2. เด็กชายรัฐภูมิ   รอยรังแก
 
1. นางสาวยุวดี  วิเวกกิ่ง
2. นายอภิวัฒน์  ถาวร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   วุฒิยา
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์   ส่วนลา
 
1. นายจิราวุฒิ  เทศนอก
2. นางสาวสุลัดดา  แววดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  โคสมบูรณ์
 
1. นายปิยวิทย์  ศรีนนท์นาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงมณีมาลา  ขันโยธา
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนวน 1. เด็กหญิงมุกดารา   แย้มเยื้อน
 
1. นางแสงอรุณ   สืบเพ็ง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก
2. เด็กหญิงวรัทยา  วิเศษพันธุ์
 
1. นางโสภา  ต่างสมบัติ
2. นางขวัญยืน  อักษรครบุรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงกชกร  สนใหม่
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ถมพลกรัง
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก
2. นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉิมครบุรี
 
1. นางสาวอาจารีย์  เสยกระโทก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา   พวงไธสง
 
1. นางสาวอาจารีย์  เสยกระโทก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงพิชญา   สวัสดิ์รัมย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายรัฐภูมิ   พูนกลาง
 
1. นางทองยุฒ    พระไตรยะ
2. นางวราภรณ์  โสภักดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. นางสาวณัฐการ   บัวจะโปะ
2. เด็กชายนิรพล   เกาะสระน้อย
3. เด็กหญิงสุนทรี   อินทร์พรมดัน
 
1. นางสาวพนอ  สวยปาน
2. นางสาวพยอม  ปลีกระโทก
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พุดดอน
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หวินครบุรี
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  ศิริอุปถัมป์
 
1. นางสาวจินตนา  โม้ทอง
2. นางสมนึก  กลั่นจังหรีด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงพรรณษา   ศรีโสภณ
2. เด็กชายวรเมธ   อ่อนเขนย
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์   แหล่กระโทก
 
1. นางธีรพร  คุณาธร
2. นางสาวนฤมล  กรกระโทก
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนใส
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ก้อนใส
3. เด็กหญิงสิริวิมล  งาสระน้อย
 
1. นายวรายุทธ  บุญวงค์
2. นางสาวมัตติกา  สุดโลก
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงนิตยา  เครือทอง
2. เด็กหญิงเบญจพร  พลจังหรีด
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ไวสาลี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทิพย์อักษร
2. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งจาน 1. เด็กชายดนุสรณ์   ฤทธิ์จะโปะ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    สายติ่ง
3. เด็กหญิงศิริมนต์   เดชสำโรง
 
1. นางอรทัย  ธงภักดิ์
2. นายมารุต  ฉายจรรยา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิดา   ชาติครบุรี
2. เด็กหญิงธัญพิชชา   คำภู
3. เด็กหญิงวรรณภา   แช่มครบุรี
 
1. นางฉันทนา  หลวงอินทร์
2. นายธีระยุทธ  ถมครบุรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กหญิงนงนภัส  อนุจรรยา
2. เด็กชายสรวิชญ์   นุกาศรัมย์
 
1. นายพิสิษฐ์  จันทรานนท์
2. นางศันสนีย์  จันทรานนท์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงนิรดา   บูรณะพล
2. เด็กหญิงพิมประภา   พงษ์พิมาย
 
1. นายชนะ  ครึบกระโทก
2. นางชมพู  ครึบกระโทก
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กชายคเชนทร์  ลาภกระโทก
2. เด็กชายวีระศักดิ์   นานอก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กล้าหาญ
2. นางสาวนฤมล  งาหอม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ยนกลาง
 
1. นายจะเด็จ  ใช้บางยาง
2. นายทวี  ปะสาริกัง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กชายศิริศักดิ์  เผือกนอก
2. เด็กชายเอกราช  ไพรหงษ์
 
1. นายทศพล  แสนเจ็ก
2. นายธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กชายฉัตรชัย  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายธนวัต   รักษา
 
1. นายธวัชชัย  ไชยพุฒ
2. นายอรรถพล  ดีไพร
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ทัศนะ
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ไลกระโทก
 
1. นายทวี  ปะสาริกัง
2. นางสาวนฤมล  กรกระโทก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ชาติชัย
2. เด็กหญิงดรุณี   ดอนกระโทก
3. เด็กหญิงนิภาดา  ช่างทองมะดัน
4. เด็กหญิงรัชนีกร   ตันหลิม
5. เด็กหญิงอรกานต์   ผ่องศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันละคร
2. นางกลุนิษฐ์   ใจเมตตา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาพร  รัตน์ชุรี
2. เด็กหญิงปทิตตา  พรมประโคน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญตน
4. เด็กหญิงอัฒราตรี    ปุราณรมย์
5. เด็กหญิงอินทรดา  โมราสูงเนิน
 
1. นางสาวธวัลพร   อาจสาลี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ขลิบเงิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากานต์   ชุมรัมย์
2. เด็กหญิงนฤพร  ผ่องนานารถ
3. เด็กหญิงยมลพร  ภัทรากุล
4. เด็กหญิงศิริประภา   อินทร์ชำนาญ
5. เด็กหญิงไพลิน   ขุนทอง
 
1. นายณัฐปกรณ์   แพงทอง
2. นายตันติกร  เขื่อนเพชร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  แพวตะคุ
2. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ดีจะโปะ
3. เด็กหญิงมานิตา   ปะวาณะศรี
4. เด็กหญิงวันดี  อิ่มพิมาย
5. เด็กหญิงใบไหม    หวาน
 
1. นางพัชนี   คำพิทักษ์
2. นางสาวขนิษฐา   ปิ่นแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   นวนโพธิ์
2. เด็กหญิงรักษ์ชนก  รองสูงเนิน
3. เด็กหญิงรุจีพัชร   เพียรงูเหลือม
4. เด็กหญิงศิริประภา  ทันดอน
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แผ่วฉิมพลี
 
1. นางพัชนี   คำพิทักษ์
2. นางสาวนพอนงค์  กิตติเมธิน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนวน 1. เด็กชายกรรธร   กันนุลา
2. เด็กชายกฤษปกรณ์   บุตรดี
3. เด็กชายภาณุพงศ์   เหล็กคร่าน
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   มั่งกูล
5. เด็กหญิงอาริษา   สระทอง
 
1. นางณิชาดา   ชยเสนาพงศ์
2. นายบรรดิษฐ์   บรรดาสุข
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แอมปัดชา
2. เด็กหญิงนัฐชา  ชาติวงษ์
3. เด็กหญิงประภาพร  ผันผักแว่น
4. เด็กหญิงสุชาดา  รวมผักแว่น
5. เด็กชายอันดามัน  กลั่นจังหรีด
 
1. นายประเวศ  ชิดตะคุ
2. นายปรีดี  โสโป
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงกิตติญากุล  กฤษกระโทก
2. เด็กชายกิติพงษ์  หมั่นครบุรี
3. เด็กหญิงนิสิตา  แสงพรต
4. เด็กหญิงพรชิตา  แสนประชา
5. เด็กชายอาบู  อารี
 
1. นายจักรี  โพธิ์แก้ว
2. นายวรพจน์  กระจงกลาง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 1. เด็กหญิงกนกนันท์  กลิ่นกุหลาบ
2. เด็กชายจิรายุ  พันธ์ุบุรี
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไพรนอก
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทศสันเทียะ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงโพนทอง
6. เด็กชายตนุภัทร  จารนัย
7. เด็กชายนันทวุฒิ  ตราดกลาง
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญเมืองปัก
9. เด็กชายพชรดนัย  เพิ่มสันเทียะ
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จีนดอน
11. เด็กชายภานุวัฒน์  สุตินะ
12. เด็กชายวรภาส  เหลาดี
13. เด็กหญิงวรัญญา  ฉายา
14. เด็กชายวัฒนโชค  มณฑาศรี
15. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคำแซง
16. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์สระน้อย
17. เด็กหญิงสิรีทิพย์  จั่นจำรูญ
18. เด็กหญิงสุธิตา  จ้อยจังหรีด
19. เด็กชายอภิลักษณ์  วงศ์ภักดี
20. เด็กหญิงอรอนงค์  คูณวงศ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สนนอก
2. นายนัชกานต์  ทุมเมืองปัก
3. นางจิตรลัดดา  วงศ์พรพัต
4. นางสาวอารีย์  ชินนอก
5. นางปรีดาภรณ์  จันทร์สนิทศรี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พิพัฒบริภัณฑ์
 
1. นางสาวภัสฎาภรณ์  สามกระโทก
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  นุชทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เจริญดอน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์   สันทาลุนัย
 
1. นางสาวพิมพร   พงษ์บรรเทา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โง้วชุนเซ้ง
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญวงษ์
 
1. นางสาววีณา  ภูผาสุข
2. นางสาวนุจรี  เนิกกระโทก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  กุลหอม
2. เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์
 
1. นางทรรศนันทน์  ตันพิพัฒน์
2. นางกวิตา  อ่องพิมาย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงดาหวัน  บุตราศรี
2. เด็กชายธันยากร  จันทร์คลัง
 
1. นางสาวดาวประกาย  แววบุตร
2. นางสาวณัชปภา  ใกล้กลาง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงกาญจนา  สงชุมแสง
2. เด็กหญิงชนิตา  กันรัมย์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนิทชอบ
4. เด็กหญิงรสธร  โมรานอก
5. เด็กหญิงศิริกานต์  พัดศรี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตรีโอสถ
7. เด็กหญิงสภาวิณี  สารคาม
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ทนงสำโรง
9. เด็กหญิงสุชาดา  ถินผักแว่น
10. เด็กหญิงโสรยา  ศรีชมพู
 
1. นางสาวอัญชลี  สุขกระโทก
2. นางวันเพ็ญ  เสนา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ยอดจงรัมย์
2. เด็กหญิงนิชา   คุณานุปกรณ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  กอมกิ่ง
4. เด็กหญิงวริษา  กิ่งสระน้อย
5. เด็กหญิงศิรประภา   สอดกิ่ง
6. เด็กหญิงสมฤทัย  กล่อมน้อย
7. เด็กหญิงสรินดา   โอดกิ่ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์พัง
9. เด็กหญิงสโรชา   จรโคกกรวด
10. เด็กหญิงโสรยา   เคียนพรมราช
 
1. นางสุปราณี   แช่มเมืองปัก
2. นางเปรมปวีร์  ชาญวิทยาณัฎฐ์
3. นายกิตติศักดิ์  สมบัติ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เสิดเกลือ
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ   แย้มขยาย
3. เด็กหญิงพิมพ์พัดชา   นัดกิ่ง
4. เด็กหญิงภคนันท์   ภูมิชนะจิต
5. เด็กหญิงรดา   พลีขันธ์
6. เด็กหญิงรัฐชภรณ์   ศรประสิทธิ์
7. เด็กหญิงศิรินภา   อินอาจ
8. เด็กหญิงศิริพร   แก้วม่วงพะเนาว์
9. เด็กหญิงศิริวรรณ   คู่กระสัง
10. เด็กหญิงอภิสรา   พึ่งครบุรี
 
1. นางดวงพร   แก่นพะเนาว์
2. นางจันทนา   ฝาไธสง
3. นางวัฒนา   จิตธงไชย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรส  แก้วอ่อน
2. เด็กหญิงกัลยา  แก้วคง
3. เด็กหญิงติมาพร  เกยโนนสูง
4. เด็กหญิงทิติยา  เกยโนนสูง
5. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ปัญญาพิมพ์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูบาล
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขผดุง
8. เด็กหญิงศิริประภา  ชูชื่นพรม
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตีระพงษ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญมีป้อม
 
1. นางสาวภัณฑิลา  ยวงกระโทก
2. นายอรรถพร  มานะการ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงจารีย์ยา  สียางนอก
3. เด็กชายธนชาติ  ประทุมวัง
4. เด็กชายนฤเบศร์  จิตรช้าง
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิงไธสง
6. เด็กชายภัทรพล  อนุโลม
7. เด็กชายสรวิศ  พูลพิน
8. เด็กชายอภิวัฒน์  เพลงสะเกษ
9. เด็กชายอาเล็กซานเดอร์  โคเอ็ค
 
1. นายศักดา  พรมขรยาง
2. นางหนึ่งฤทัย  สินชัย
3. นายอำนวย  จำรัมย์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทะเนินรัมย์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  อุไรพันธ์
3. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  จรัสรัมย์
4. นางสาวถิรดา  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงนรารัตน์  รสหอม
6. เด็กหญิงวิภา  ศรีแสง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  ไทยนิยม
8. เด็กหญิงอภิญญา   คำแสง
9. เด็กหญิงอมลวรรณ  นวลพา
10. เด็กหญิงุภควดี  เอียดรัมย์
 
1. นางวรัทยา  ลักขษร
2. นางสุพรรณี  หมอดี
3. นางสาวพิมลรัตน์  ชัยนา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จันนอก
2. เด็กชายชัยวัฒ  แช่กระโทก
3. นางสาวญาดา  เรกระโทก
4. เด็กหญิงณัฐชยา  อยู่สิงห์
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  พึ่งครบุรี
6. เด็กหญิงนวมล  เสาะสมบูรณ์
7. นางสาวพรพรรณ  สาธิยา
8. เด็กหญิงรัชดาพร  ดวงศรี
9. นางสาววรัญญา   วัฒกียะ
10. เด็กหญิงเมย์วดี  หงิมกระโทก
 
1. นายวรพจน์  กระจงกลาง
2. นายจักรี  โพธิ์แก้ว
3. นายอรรถพล  ยาท้าว
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงผกามาศ  งดกระโทก
2. เด็กหญิงอรกัญญา  เกียรตินอก
 
1. นายสกลชัย  เจริญทรัพยานันท์
2. นางยุพา  ชื่นชม
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ 1. เด็กชายธนภัทร์  แสนดี
2. นายธีรศักดิ์  อ่อนสำโรง
 
1. นางสาวณัชชานันธ์  ลู่กระโทก
2. นายพิเชฎ  เภสัชชะ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงรุ้งรวีภรณ์   ชุ่มพรมราช
 
1. นายกิตติคม  แสงกระโทก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายธีร์จุฑา  ฉอสันเทียะ
 
1. นางสาวบุหลัน  บุตรงาม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายวัชรินทร์  โบงูเหลือม
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ถนอมศิล
 
1. นางสาวปราณี  ผิวแดง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงวิภาพร  เนาวชาติ
 
1. นางอรุณทิพย์  แก้วจริง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กหญิงณิศรา  ยืนกระโทก
 
1. นางพิชานันท์  ไตรภัครพงษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสริฐกระโทก
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลุมข้าว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สนนอก
 
1. นางสาววณิชยา  ครอบดอน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกวินตา   เนาวรัตนาวนิช
2. เด็กหญิงเจนจิรา   แก้ววงษ์กรณ์
 
1. นางศศิชา  หน่อทองหลาง
2. นางสุปราณี  ทองดี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พรมหงษ์
2. เด็กชายอนุชา  อินทรวิชะ
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังสีแก้ว
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  จุนกระโทก
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  เสวกานันท์
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เจริญรัตน์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญาไว
3. เด็กชายวีระชิต  ทับขวา
 
1. นางสาวปราณี  ผิวแดง
2. นางสาวสมฤทัย  เสกรัมย์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แพหิรัญ
2. เด็กหญิงชนิดา  ลาดกระโทก
3. เด็กหญิงลุอีซา อีวอง  งอนกระโทก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชุมกระโทก
2. นางสาวจรรฑมน  แพหิรัญ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ขันเกาะ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เฉลานอก
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุระภี
 
1. นายธนพัฒน์   นิธิวัฒน์วงศ์
2. นายหัตถชัย   วุฒิสาร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขอุดมพันธ์
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  มอไธสง
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์วราภรณ์
 
1. นายจตุพร  พรมกระโทก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายภัทรกฤตย์  แย้มกลิ่น
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ลบหนองบัว
 
1. นายปฏิพัทธ์  ลบหนองบัว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายถาวร   หยวกกระโทก
 
1. นางสาวปิยนุช  เวชสัสถ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
 
1. นายจตุพร  พรมกระโทก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง   คุตรสูตร
 
1. นายณัฐพงษ์   อุทกศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รัตติรวีโรจน์
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สินธุวงศานนท์
 
1. นางสันธิฌา  บรรเทา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุภาวดี   บุบผาพรมราช
 
1. นางสาวจริยาวดี   ช่องฉิมพลี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายภูริทัศน์  ทูลบุญลินทร์
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กชายอนุชา   ตุ่นทอง
 
1. นายธเนศ   ศีระบุตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กชายภัคพล  อมกระโทก
 
1. นายอนุวิทย์  เทียมกระโทก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กชายวิทยา  เทนสุนา
 
1. นายอนุวิทย์  เทียมกระโทก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รัตติรวีโรจน์
4. เด็กชายภาสกร  ไชยจะโปะ
5. เด็กชายภูริทัศน์  ทูลบุญลินทร์
6. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
7. เด็กชายศุภกิจ  สนศิริ
8. เด็กหญิงอรสุมา  ธนูศร
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
2. นางสาวณัฐฐิการ์  สันทาลุนัย
3. นางสันธิฌา  บรรเทา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จรัสภรณ์  ชุ่มหมื่นไวย
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขอุดมพันธ์
3. เด็กหญิงตรีทิพยพิภา  หริ่งกระโทก
4. เด็กชายตะวัน  ศรีกระโทก
5. เด็กชายธนาเทพ  ยามกระโทก
6. เด็กหญิงธาราทิพย์  ยศบุญ
7. เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์
8. เด็กชายนพดล  ย่อมกระโทก
9. เด็กหญิงพัณณิตา  ห่วงกระโทก
10. เด็กหญิงพิชชา  สัตย์ซื่อ
11. เด็กชายภูมินันท์  ทอนครบุรี
12. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทอนครบุรี
13. เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง
14. เด็กหญิงลลิตา  ย่อยกระโทก
15. เด็กหญิงสุภัทรา  เชิดกระโทก
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
2. นายธวัชชัย  วุฒิศักดิ์
3. นางจินตนา  สถิรวิวัฒน์
4. นางสุปราณี  จิตติการุณย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วันดอน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองไชย
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยางงาม
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชุมกระโทก
5. เด็กหญิงณัชนิดา  ทันดอน
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ทันดอน
7. เด็กชายทวีป  พรมมาแช่
8. เด็กหญิงธนพร  เจียนดอน
9. เด็กชายธีระวัฒน์  พมจะรี
10. เด็กหญิงพิชยา  แก่นสาร
11. เด็กชายพีระพัฒน์   พึ่งชุมแสง
12. เด็กหญิงภัทรภร  จุลผักแว่น
13. เด็กหญิงภาลินี  สอนแหวน
14. เด็กหญิงมุฑิตา  พันธ์ุสวัสดิ์
15. เด็กหญิงรัตนประภา  ดอนสระน้อย
16. เด็กชายสิทธิชัย  สุขสีคิ้ว
17. เด็กชายสิทธิชัย   กลิ่นจังหรีด
18. เด็กหญิงสิรีธร  ยิ้มเข็ม
19. เด็กหญิงอารียา  เนียมสำโรง
20. เด็กชายเดชาวัต  แก้วดอน
 
1. นายสกัน  สีสีคำ
2. นายสมชาย  ใบดำรงศักดิ์
3. นายสำราญ  ชมชื่น
4. นางศิริพร   ใบดำรงศักดิ์
5. นางสาวขนิษฐา  พินดอน
6. นางสาวพรพันธ์  แก้วอินตา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายชยธร  เชื่้อสิงห์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   แสงไตร
3. เด็กหญิงญารินดา   วิลัยวรรณ
4. เด็กชายธนากร   สินธุวงษานนท์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  วิลัยวรรณ
6. เด็กชายเอกราช   รุมฉิมพลี
 
1. นายสมชาย   จิระสุโข
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายวินัย  สอดพรมราช
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤษณะ  ฉัตรดอน
2. เด็กหญิงกัลลยาณี  สูบกระโทก
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แคภูเขียว
4. นางสาวจันจิรา  เฉาะกระโทก
5. เด็กหญิงจันนิภา  กองสันเทียะ
6. เด็กหญิงชนิสรา  โกติรัมย์
7. เด็กชายชยุตพงศ์  หวินครบุรี
8. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
9. เด็กชายณรงเดช  พุทธาวาส
10. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แนมครบุรี
11. เด็กชายณัฐภูมิ  แมะครบุรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงียบกิ่ง
13. เด็กชายธนพล  วากระโทก
14. เด็กหญิงนัทธินันท์  แอบผักแว่น
15. เด็กชายปิติวัฒน์  ชมกิ่ง
16. เด็กชายพนาวัลย์  พันโคกกรวด
17. เด็กชายมงคล  สุบงกช
18. เด็กชายยุทธภูมิ   แสงสุข
19. เด็กชายรุ้งเพ็ชร  วากระโทก
20. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แช่มครบุรี
21. เด็กหญิงวรรณภา  วรรณมาศ
22. นางสาววรรณวิสา  เศษโถ
23. เด็กหญิงวราภรณ์  ลัดสำโรง
24. เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิลครบุรี
25. เด็กหญิงวิญาดา  กรุดครบุรี
26. เด็กชายวิริทธิ์พล  หมอนทอง
27. เด็กชายวีระศักดิ์  หยาดผักแว่น
28. เด็กชายศญานนท์  สีตามา
29. เด็กชายศรายุทธ  แนมครบุรี
30. เด็กหญิงสริญญา  ดันกระโทก
31. เด็กชายสุทธิพงศ์  ฉัตรซ้อยครบุรี
32. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
33. เด็กหญิงสุพรรษา  สาระบัน
34. เด็กหญิงสุภัสรา  เชิดชู
35. เด็กชายสุริยา  หวินครบุรี
36. เด็กชายอนุชา  ฉู่กระโทก
37. เด็กชายเจษฎาพร  จิตรจร
38. เด็กชายเมธี  ถาดครบุรี
39. เด็กหญิงโยษิตา  อ้ายเจริญ
40. เด็กชายไชยพัฒน์  แอบครบุรี
 
1. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
2. นายสุทธิดล  หอมแสง
3. นางสุชิน  พาชาลี
4. นายวันชัย  ปักกาเว
5. นางสาวฐิติกานต์  สุมขุนทด
6. นายก้องภพ  ทองธรรมสิริ
7. นางกนกอร  ถวิลครบุรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานสูงเนิน
2. เด็กชายจามีกร  ซอกิ่ง
3. เด็กหญิงจิราพร  จวงตะขบ
4. เด็กหญิงชนาภา  ชมกิ่ง
5. เด็กชายชูศักดิ์  หร่ำกิ่ง
6. เด็กชายชูเกียรติ  หร่ำกิ่ง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    อ๊อตจังหรีด
8. เด็กหญิงณิชากานต์  ชุมรัมย์
9. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
10. เด็กชายธนดล  หารกิ่ง
11. เด็กชายธนภัทร  จิรวัฒน์ธำรง
12. เด็กหญิงนฤพร  ผ่องนานารถ
13. เด็กชายนิติศาสตร์  ศรีระกิ่ง
14. เด็กหญิงปทิตตา  พรมประโคน
15. เด็กหญิงพนิดา  บุญสูงเนิน
16. เด็กหญิงพรทิพย์  รวมดอน
17. เด็กชายพศภูมิ  พิมพ์โพธิ์กลาง
18. เด็กหญิงพิชญาภา  บัวชัย
19. เด็กหญิงฟองแก้ว  จีนกลาง
20. เด็กหญิงภคพร  ชินกลาง
21. เด็กชายภูริทัศน์  ทูลบุญลินทร์
22. เด็กหญิงยมลพร  ภัทรากุล
23. เด็กหญิงรวิภา  สุนทอง
24. เด็กชายวรรณชัย  กูดบ้านหนอง
25. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
26. เด็กชายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
27. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชมเกษม
28. เด็กหญิงวัลญา  พิศดู
29. เด็กหญิงศิริประภา  อินชำนาญ
30. เด็กชายสหชัย  สุมาลี
31. เด็กชายสหรัฐ  พิมพ์โพธิ์กลาง
32. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลักษณะ
33. เด็กหญิงสุธาสินี  นาก้อนทอง
34. เด็กชายอดิศร  มงกุฏกิ่ง
35. เด็กหญิงอธิติญา    เพียขันทา
36. เด็กหญิงอัฒราตรี  ปุราณรมย์
37. เด็กหญิงอินทรดา  โมราสูงเนิน
38. เด็กชายเมธิชัย  เสียดกิ่ง
39. เด็กหญิงแก้วตา  เตยสระน้อย
40. เด็กหญิงไพลิน    ขุนทอง
 
1. นายเฉลิมยศ  พุทธา
2. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
3. นายณัฐปกรณ์  แพงทอง
4. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
5. นายตันติกร  เขื่อนเพชร
6. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
7. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
8. นางสมคิด  หัสดินรัตน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายอนุชิต   สนิทนา
 
1. นางธนิดา    วัฒนะดิฐ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายสร้อย
 
1. นายสุขสันต์  สินปรุ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ชื่่นพระกลาง
 
1. นางทิศารัตน์   เฉื่อยสูงเนิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงอคิรญา  เวิดสูงเนิน
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กชายธีรพล  มีศรีแก้ว
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายสร้อย
 
1. นายสุขสันต์  สินปรุ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธรรมนาถ  ชุ่มเมืองปัก
 
1. นางจุฑาทิพย์  ไชยโรจน์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงช่อแก้ว   ทิวฉิมพลี
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร   มิตรตะขบ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กชายธนายุต  พลพงศา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เขียวสาคู
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีนครชัย
 
1. นายพงศ์ธร  จูมวรรณา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ชื่่นพระกลาง
 
1. นายสมปัญญา  เหล่าสุนา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงนราทิพย์   ยิ่งยงค์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เขียวสาคู
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 1. เด็กชายภานุวัตน์  ยวนจอหอ
 
1. นายสุพจน์  ยวนจอหอ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กชายประวิทย์  กุลบุตรดี
 
1. นายวรวิทย์  แสงสวัสดิ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงธนียา  ไชยสาร
 
1. นางปราณี  ไชยสาร
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นิลประดิษฐ์
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร   มิตรตะขบ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายจามีกร  ซอกิ่ง
2. เด็กชายชูศักดิ์  หร่ำกิ่ง
3. เด็กชายชูเกียรติ  หร่ำกิ่ง
4. เด็กชายนิติศาสตร์  ศรีระกิ่ง
5. เด็กชายพศภูมิ  พิมพ์โพธิ์กลาง
6. เด็กชายสหชัย  สุมาลี
7. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลักษณะ
8. เด็กหญิงสุธาสินี  นาก้อนทอง
9. เด็กหญิงอรญา  พงษ์จังหรีด
10. เด็กชายเมธิชัย  เสียดกิ่ง
 
1. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
2. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
3. นายณัฐปกรณ์  แพงทอง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายจามีกร  ซอกิ่ง
2. เด็กชายชูศักดิ์  หร่ำกิ่ง
3. เด็กชายชูเกียรติ  หร่ำกิ่ง
4. นายทวีพร  ขุนอินทร์
5. เด็กชายธนดล  หารกิ่ง
6. เด็กชายธนภัทร   จิรวัฒน์ธำรง
7. เด็กชายนิติศาสตร์  ศรีระกิ่ง
8. เด็กชายภัคภูมิ  พิมพ์โพธิ์กลาง
9. เด็กชายสหชัย  สุมาลี
10. เด็กชายสหรัฐ  พิมพ์โพธิ์กลาง
11. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลักษณะ
12. เด็กชายเมธิชัย  เสียดกิ่ง
 
1. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
2. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
3. นายตันติกร  เขื่อนเพชร
4. นายณัฐปกรณ์  แพงทอง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เกลื่อนกระโทก
2. เด็กชายกนกพล  อ่วมกระโทก
3. เด็กหญิงกันติชา  แซ่่ตัง
4. เด็กหญิงจรัญญา  ฉวยกระโทก
5. เด็กหญิงจันทร์จรัสภรณ์  ชุ่มหมื่นไวย
6. เด็กหญิงฉันพพิชญา  อิงกระโทก
7. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์บุผา
8. เด็กหญิงชาริณี  ช่วยกระโทก
9. เด็กหญิงชิดชนก  วิริยแสนสุข
10. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก
11. เด็กหญิงณัฐริญา  โพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  หริ่งกระโทก
13. เด็กชายตะวัน  ศรีกระโทก
14. เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์
15. เด็กหญิงนภัสสร  สายรัตน์
16. เด็กหญิงปนัสยา  พิมเวิน
17. เด็กชายปัญญวัฒน์  ชาวสวน
18. เด็กหญิงปัญญาพร  โกสินชัย
19. เด็กหญิงพชรพร  วิชัยศึก
20. เด็กหญิงพัชรดา  พงษ์ภักดิ์บุญ
21. เด็กหญิงพัชริดา  ฉิ่งสำโรง
22. เด็กหญิงพัณณิตา  ห่วงกระโทก
23. เด็กหญิงพิชชา  สัตย์ซื่อ
24. เด็กชายพิพัฒร์  อินทร์ประเสริฐ
25. เด็กชายภูมินันท์  ทอนครบุรี
26. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทอนครบุรี
27. เด็กหญิงรัฐริกา  ปราศกระโทก
28. เด็กหญิงรัตนาวดี  เทียบใหม่
29. เด็กหญิงลลิตา  ย่อยกระโทก
30. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จันบัติ
31. เด็กชายศราวุฒิ  แซ่ลิม
32. เด็กหญิงสุคนธา  ขันตินุกุลธานนท์
33. เด็กหญิงสุรัชนา  ทันไธสง
34. เด็กหญิงสโรชา  ทรงเยาว์ศรี
35. เด็กหญิงอนิศรา  พากระโทก
36. เด็กชายอนุชิต  พันนุมา
37. เด็กหญิงอัญญาณี  อ่วมกระโทก
38. เด็กหญิงอาริสา  พรมอ่อน
39. เด็กหญิงเชษฐ์สุุดา  กฤษฎาเกษม
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เวกระโทก
 
1. นายสาธิต   จังพานิช
2. นางยุภาพร   ฝ่ายฉิมพลี
3. นางสาวสุรดา  พิพิธกุล
4. นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์
5. นางสมร  ศรีสา
6. นางสาววจี  ช้อนผักแว่น
7. นางวรานิษฐ์   นิธิวราเศรษฐ์
8. นางกวิตา  อ่องพิมาย
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์  ลิครบุรี
2. เด็กหญิงดวงตา  แอบครบุรี
3. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
4. เด็กชายธนวันต์  นิจจังหรีด
5. เด็กชายธรณ์เทพ   ทิพย์โสภณ
6. เด็กหญิงนภสร  หารกิ่ง
7. นายนรชา  จำปาศักดิ์
8. เด็กหญิงนัฐราพร  วังสวัสดิ์
9. เด็กหญิงนันทนา  ศรีลีสุข
10. เด็กหญิงปทิตตา  พรหมประโคน
11. เด็กหญิงประถมพร  อินกิ่ง
12. เด็กหญิงปริศนา  คิดสำโรง
13. เด็กชายปิยวัฒน์  นามกระโทก
14. เด็กหญิงพรพรรณ  สุพรรณกลาง
15. เด็กชายพัทธนันท์  กิจครบุรี
16. เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงคำ
17. เด็กชายวรากร   หาญอาษา
18. เด็กชายวรากร   สิริวรอรรถิกุล
19. เด็กชายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
20. เด็กหญิงศสิกรานต์    เอี่ยมกิ่ง
21. เด็กหญิงสรสิชา  จันทร์สูงเนิน
22. เด็กหญิงอรวรรยา  นิลกิ่ง
23. เด็กหญิงอรัญญา  อ่อนภักดี
24. เด็กหญิงอาริษา  เหล็กชัย
25. เด็กหญิงแสงระวี   ลานกิ่ง
 
1. นายตันติกร  เขื่อนเพชร
2. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
3. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
4. นายณัฐปกรณ์  แพงทอง
5. นายปริญญา  วาเสนัง
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ขลิบเงิน
7. นางสาวธวัลพร  อาจสาลี
8. นางสาวจรรจิรา  เมืองแสน
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลชาลี
2. เด็กชายกิตติกวิน  คูณเกษม
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ฉาบฉิมพลี
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์   ชุมสระน้อย
5. เด็กชายตรีเทพ  ด้วงศาลา
6. เด็กชายธันวา  พุ่มเล็ก
7. เด็กหญิงปนัดดา  กายพรมราช
8. เด็กหญิงวรรณพร  ยอดไธสง
9. เด็กชายอรรถพร  อุทกศิริ
10. เด็กชายเมธิชัย  สุบงกช
 
1. นางสาวพัชรกันย์   สิริรุ่งอนันต์
2. นางสาวกนกวรรณ  ทูนมาลา
3. นางอำนวย  ชีจะโปะ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปะกัง
2. เด็กหญิงธัญญาดา   คำมูล
3. เด็กชายผดุงเดช  ป้องปัดชา
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จงจุลกลาง
5. เด็กหญิงศศิธร  เหง้าน้อย
6. เด็กหญิงศิริมา  ปัญญาพิมพ์
7. เด็กชายศุภกิจ  บุญเฟรือง
8. เด็กชายศุภชัย  เวชวงศ์
9. เด็กชายสิรวิชญ์  วงเวียน
10. เด็กชายอนุสรณ์  ปะวะระ
 
1. นายธำรงศักดิ์  แดงทุมมา
2. นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง
3. นางทิตยาพร  ปลอดกระโทก
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  การบรรจง
2. เด็กหญิงจินดาหรา  สมชอบ
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ขาวพิศุทธิ์พูนพร
4. เด็กหญิงภัทราพร  สังข์วงค์
5. เด็กหญิงศิริธร  ชะนะขันธ์
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  คันภูเขียว
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นายจักรกริช   มงคลเมือง
3. นายวีระยุทธ  ปะกัง
4. นางสาวนันทิยา  โค้งอาภาส
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหมี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ใยทา
2. เด็กหญิงจีรนันท์   เขียวสมอ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   เชื้อวงศ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   เพชรดา
5. เด็กหญิงปราณี   ศรีเหลี่ยมงาม
6. เด็กหญิงภัทรวดี   โคระศรี
7. เด็กหญิงมธุรส   สีมาวงศ์
8. เด็กหญิงมโนชา   จันทร์เชื้อ
9. เด็กหญิงรัตนพร   พรสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรุ่งนภา   เชื้อวงศ์
11. เด็กหญิงอนิตศรา   สีม่วงงาม
12. เด็กหญิงอภิชญา   พลสินธุ์
 
1. นางธนกร   ปฐมนฏพงศ์
2. นางสาวปานชนก   นวลละออง
3. นางจีรารัตน์   ยาชมภู
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงการเกด  เลือดบัวใหญ่
2. เด็กหญิงขวัญพิศา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงนันทิตา  เพียงกระโทก
4. เด็กหญิงพรรณทิภา  เอิบพรมราช
5. เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์แก้ว
6. เด็กหญิงอนัญญา  เสนาะกลาง
 
1. นางสาวอัครศินี  ชุมสำโรง
2. นางสาวจินตนา  แววฉิมพลี
3. นางสาวไพริน  วิเศษสมบูรณ์
4. นางสาวดวงพร  หมั่นกิจ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมมงคล
2. เด็กหญิงจิดาภา   ยอดจังหรีด
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เจสันเทียะ
4. เด็กหญิงทัณฑิมา  มงุฏเพชร
5. เด็กหญิงมนสิชา  ประภะลา
6. เด็กหญิงศศิธร  ไชยสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เปลี่ยนสำโรง
8. เด็กหญิงอรสา  คำภิรมย์
9. เด็กหญิงอุมาพร  เครือวัลย์
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุดมแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐภัทร  รักษาชาติ
2. นางสุรัติยา  หมีอยู่
3. นางพิมพา  เล็งไธสง
4. นางสาวเสาวภาคย์  ทานผดุง
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตะโก 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กลีบตะขบ
2. เด็กหญิงนภาพร  วงษ์จันทึก
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ธูปพุดซา
4. เด็กหญิงรสิตา   คูณผักแว่น
5. เด็กหญิงรุจิรา  มณีวงษ์
6. เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมอู๊ต
7. เด็กหญิงสุทัตตา  จอมเกษม
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ปราณี
 
1. นางสาวธมกร  สร้อยกลาง
2. นางสาวศิริกัญจนา  นาศรี
3. นางสาวศุรางค์รัฐปรัชญา  ปะตาทะยัง
4. นายณภัทร  กองทิพย์
5. นายญาณพัฒน์  วันตะโพธิ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  องค์การ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลแสนนอก
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฉูดกระโทก
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เยื่องกระโทก
5. เด็กหญิงณัฐชยา  คำเสนาะ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขจะ
7. เด็กชายนวพล  แอบผักแว่น
8. เด็กหญิงน้ำเพชร  อุนาบุตร
9. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  วารีพิทักษ์
10. เด็กหญิงมนต์นภา  ศรีดี
11. เด็กหญิงระพีพรรณ  เสวกระโทก
12. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  พจนา
13. เด็กหญิงวรัทยา  นวนประโคน
14. เด็กหญิงศิรินาถ  ดวงจินดา
15. เด็กหญิงอดิศา  สู่กระโทก
16. เด็กหญิงอภิชญา  หวลกระโทก
 
1. นายพยุหพล  จารุธรรมจริยา
2. นางอรณิชา  กุลุพงษ์
3. นางวันเพ็ญ  นามวงษา
4. นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์
5. นางคนึงนิตย์  วีระสวัสดิ์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายภัทรพล  ขันตี
2. เด็กชายศักดา  ไรกระโทก
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์   แหวกแสวง
4. เด็กชายอรรถพล  ทองแก้ว
5. เด็กชายอัคนี  งามสูงเนิน
 
1. นายพิชิต  ทิศจันทร์
2. นางสาววรรณิสา  สมัครกล้า
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกองบุญ   คนกระโทก
2. เด็กหญิงลลิตา   เก่งนอก
 
1. นางสุทธิชา   รัตน์นิยมชัย
2. นายมงคล  เป็นซอ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุรธันย์วงษ์
 
1. นางสาวเวทิดา  คำเพ็ง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สโคฟิวด์
 
1. นางประคอง  ธนูปกรณ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 1. เด็กหญิงชรินดา  กล่ำพรมราช
 
1. นางสาวบุญยิ่ง  เสลานอก
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงศิริพรรณ์  จรรยาภินันท์
 
1. MissNova  Angelique Aspacio
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทองวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชวนสำโรง
 
1. นางสาวนิภาพร  คอนสระน้อย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิง นันทิชา  จงคาดกลาง
 
1. นางสาวแสงระวี  สายสุด
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิง ดวงทิพย์  จวนพรมราช
 
1. นางณณัฏฐ์  เต๋ทิ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บ่าพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วประภัย
3. เด็กหญิงพิมพ์พิไลลาวรรณ  เรืองประโดก
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ทองมาก
5. เด็กหญิงอรปรียา   ศรีมาลา
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสูงเนิน
2. นางสาวทรรศนีย์  ฉวยกระโทก
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงนันทัชพร   ไชยโคตร
2. เด็กหญิงนิธิฐายีการย์  ค้าข้าว
 
1. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
2. นางสาวนิภาภรณ์  ไวกระโทก
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชาย วุฒิชาติ  จำบุญ
2. เด็กหญิงธันยาพร  บรรหาร
 
1. นางสาววริษา  พิมสุโพธิ์
2. นางวรนุช  มอร์เซอร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงรินลดา  บุญลาม
 
1. นางสาววลีรัตน์  มุ่งรวยกลาง
2. MissFlorifer  Rabor
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วสามัคคี
2. เด็กชายธนโชติ  รอดชีวา
3. เด็กหญิงปรินทร  บัวเตย
4. เด็กชายปารมี  โต่ยจันทึก
5. เด็กหญิงสรัสนันท์  พุกอินทร์
6. เด็กหญิงสโรชา  เหมรา
 
1. นางสาวสุธินันท์  พุฒิมา
2. นางสาววาสนา  บุญนาที
3. นางสาวสาวิตรี  นารี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1. เด็กชายกฤษณะ  รุนดารัตน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พลพันธ์
3. เด็กชายภัสกร  กำเนิด
4. เด็กชายรัฐภาพ  ส้มดี
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ส้มดี
6. เด็กชายอุดมศักดิ์  วงษ์ประทุม
 
1. นายฉัตรชัย   สาคร
2. นางพรรณวิณี  คำยิ่ง
3. นางสาวจิฬาพร  โสดา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ผุดพรมราช
2. เด็กชายธนวัฒน์  บวนขุนทด
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แขวกระทุ่ม
4. เด็กหญิงพรนภา  จรสูงเนิน
5. เด็กชายภากร  หวินกำปัง
6. เด็กชายสหรัฐ  สุขเปี่ยม
7. เด็กชายสุรชัย  ผุดพรมราช
8. เด็กหญิงอภิญาดา  อ่ำพริ้ง
 
1. นายอนุกูล  ผุดพรมราช
2. นางกฤษณา  กัลยาวงษ์
3. นางวิไลลักษณ์  แขวกระทุ่ม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงฐิติชญา  รสชา
2. เด็กหญิงธัญลินี  บุญแสง
3. เด็กหญิงนารดา  พงศ์พีรภัทร
4. เด็กหญิงนิชาพร  เผ่าสีหา
5. เด็กชายบัณฑิต  เจียรัมย์
6. เด็กหญิงปภาดา  วงษ์มั่น
7. เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก
8. เด็กหญิงภัทราพร  ทวีพันธ์
9. เด็กหญิงมัณฑนาพร  งามดี
10. เด็กหญิงอรนุช  สายยา
 
1. นายชากฤช  สอนทรัพย์
2. นางบุญยอร  สอนทรัพย์
3. นายคมกฤช  วงค์ษา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จุลกระโทก
2. เด็กหญิงขวัญชนก  หวังกล่อมกลาง
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เวิ้นกระโทก
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  ศิริเลิศ
5. เด็กหญิงพรรณษา  ศรีโสภณ
6. เด็กหญิงพิมพ์พิลัย  ไพเราะ
7. เด็กหญิงพิยดา  กรแก้ว
8. เด็กหญิงวาสิตา  วามะลุน
9. เด็กหญิงสุพัทตรา  คำสิน
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โกบกระโทก
 
1. นายอุดม  นาคหนองหาญ
2. นายทวี  ปะสาริกัง
3. นายกิตติพงษ์  จงดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   วงเวียน
2. เด็กหญิงนิภาพร  เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงปุณยนุช  เพ็ชรคุ้ม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  นิยมญาติ
5. นางสาวสมฤทัย  ไทยตะขบ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คึมยะราช
2. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผลบุญ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เจียนกระโทก
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองนอก
 
1. นางมยุรี  จันจำปา
2. นางสาวสมชาติ  เสกรัมย์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายธนารัตน์  โลกระโทก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ฝอยสำโรง
3. เด็กหญิงอลิตา  พูนกลาง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
2. นางลำดวน  วัดกระโทก
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คนตะขบ
2. เด็กหญิงชยุตรา    พึ่งตะขบ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชอบตะขบ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์   ทุมนาหาด
2. นางสาวอรทัย  แก้วสีขาว
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลนตะขบ
2. เด็กหญิงนารี  ชอ้อน
3. เด็กชายศรัณยู  ชอ้อน
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์   ทุมนาหาด
2. นางสาวพัชรินทร์   ทักษิณสิทธิ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงภัคพร  อัคลา
2. เด็กชายเจษฎา  ทองขลิบ
 
1. นายสังคม  จันทร์ศรีรัตน์
2. นางอิศรินทร์  จันทร์ศรีรัตน์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายฐีรพงษ์  สารโชติ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภาคกระโทก
 
1. นางอรัญญา  กินนารี
2. นางมณี  อ่อนนางรอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายธีรภัทร  รวมวินิจ
2. เด็กชายสุริยา  เลิศแก้ว
 
1. นายวสันต์  ศรีเนตร
2. นายนิรุทธ์  อินอ่อน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมา 1. เด็กชายธัญวัฒน์  ราชสมบัติ
2. เด็กชายสุรเสกข์   วาดงูเหลือม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณัฏฐานภามาศ
2. นายชนวัฒน์  พัชรวงศ์สกุล
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงประกายดาว   กรัดกราย
2. เด็กชายสิทธิพร   ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวธนาทิพย์   คำจันทร์
2. นางสมใจ  เวียงไท
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงปัณพร  เดชา
2. เด็กหญิงสุภัสศร  เนียมคำ
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. สิบเอกวานิช  พัฒนประภาพ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤษณรงค์ชัย  โฉมพรมราช
2. เด็กชายอิทธิกร  ธรมีฤทธิ์
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสาวเพ็ญพัตร  ถินผักแว่น
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงทักษพร   ดอนจังหรีด
2. เด็กชายอลงกรณ์   ชัยเชิดชู
 
1. นายกันตพงศ์   กันอินต๊ะ
2. นางสาวอารุณี  ปลื้มใจ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายดาบ 1. เด็กชายชลลธร  จิตจะโป๊ะ
2. เด็กชายปัณฑ์ธร   พลจันทึก
 
1. นางสาวสาธนี  วงศ์อินทร์
2. นายภูริวัจน์  ชัยศิริสุภานนท์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิธร  เจิมสุคนธ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พิริยะนาถ
 
1. สิบเอกวานิช  รัตนประภาพ
2. นายเหมราช  จิระสุโข
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชมตะคุ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาศักดิ์
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. สิบเอกวานิช  พัฒนประภาพ
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายบดินทร์  ครอบเมืองปัก
2. เด็กชายยศกร  คำน้อย
3. เด็กชายโกเมนทร์  ชมดอน
 
1. นายธนุวุฒิ  รัตนดอน
2. นายนราวุธ  ไวดอน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายปัทธวี  เต็งจะโปะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   พิมฉิมพลี
3. เด็กชายศักดิการณ์  ปานพิมพ์
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. สิบเอกวานิช  พัฒนประภาพ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายธนินทร์  เจตนา
2. เด็กชายภัทรพันธ์  ชูธรัตน์
3. เด็กชายภัทรวุฒิ  สร้อยเสน
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. สิบเอกวานิช  พัฒนประภาพ
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายธนภัทร   ปรางค์ประเสริฐ
2. เด็กชายนพรัตน์  เวหน
3. เด็กชายอนุชา   กำพรมราช
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. นายสมบูรณ์  ชาญชัยศรี
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ประราชิโก
2. เด็กชายอภิบูรณ์  ชวฤทธิ์
3. เด็กชายไกรวิทย์  หาญกล้า
 
1. นายยืนยง  แก้วระวัง
2. นางสาวกมลพร  มิ่งสกุล
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายทรงพล  เทียมทะนง
2. เด็กชายธนพงษ์  ทึมกระโทก
3. เด็กชายมนตราการ  ดีบาล
 
1. นายยืนยง  แก้วระวัง
2. นางิธิดารัตน์  สำราญสุข
 
180 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 1. เด็กชายชวกร  พิทักษา
2. เด็กชายณัฐภัทร   หมอยา
3. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีวงค์เดือน
 
1. นางสาวเกวลิน  ทำนุ
2. นางสาววรัชยา  ยิ้มแย้ม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กชายนวมินทร์  บัวอินทร์
2. เด็กชายบูรพา  ปางสุข
3. เด็กชายวุฒิวัฒน์  บาดาล
 
1. นายสมมิตร  เครื่องกลาง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สังสีแก้ว
2. เด็กชายสายชล  ใหญ่กระโทก
3. เด็กชายเขมชาติ  โล้สุวรรณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ผลจันทร์
2. นายวิษุวัต  ใจตรง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนวน 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์ศรีโคตร
2. เด็กชายสราวุธ  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงโสภิดา  หิงขุนทด
 
1. นายวิชัย  ยอดรัก
2. นางปรียารัตน์  ยอดรัก
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กชายชาญชัย  สอดกิ่ง
2. เด็กชายศิลปกร  รุมกิ่ง
3. เด็กชายสมพงษ์  มาลัยยะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมบัติ
2. นางสาวจิตตรา  สมบัติ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 1. เด็กหญิงนภาพร   แปลงดี
2. เด็กหญิงนิตยา  สีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์   พัลวัน
4. เด็กหญิงสิริมล   ทัดไธสง
5. เด็กหญิงเกวลิน   รินงาม
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   สร้อยสูงเนิน
 
1. นายจีระวัฒน์  อาวะสาน
2. นางสาวชรินรัตน์  คำด้วง
3. นางสาวจารุนิภา  ลาภเจริญ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  ร่มเย็น
2. เด็กชายณพรุจ  เสกรัมย์
3. เด็กชายดนุพร  แก้วกางเมือง
4. เด็กหญิงปวีณา  สิมมา
5. เด็กหญิงลักษิกา  จงบวกกลาง
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นามอนุ
 
1. นางสุทิน  เทศนา
2. นางดวงรัตน์  ศุภนิจวัฒนา
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมา 1. เด็กหญิงญาณิชา  คำสอนพันธ์
2. เด็กหญิงรินลดา  แพนไธสง
3. เด็กหญิงลักษมีจันทน์  ปากะตัง
 
1. นางสาวเกวลี  บุญรอด
2. นางสิริพรรณ  อิงไธสง
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายพีรพงษ์  น้ำใจดี
2. เด็กชายอภิรักษ์  อ้วนมะโรง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมจิตร
 
1. นายนิรุทธ์  อินอ่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ศรีธุลี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กชายนิภัทร  ลำกระโทก
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พิรักษา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คล้ายเปีย
 
1. นางจันจิรา  วงษ์ราชบุตร
2. นางเนาวรัตน์  สายยศ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  จ่าอ่อน
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  เพียรการ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ย้อยฉิมพาลี
 
1. นายวัฒนา  สุมาลุย์
2. นายสวัสดิ์  นามไธสง
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมกระโทก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แว่นรัมย์
3. เด็กหญิงอริสรา  จันทพล
 
1. นางสาวสิริวัลย์  นะแสน
2. นางสาวสุวรรณา  ทศดร
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงชนาภา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  อิ่มเอ็ม
3. เด็กหญิงศิริพร  พลอยเพ็ชร
 
1. นายประวิทย์  ศิริเทพ
2. นางสงกรานต์  ศิริเทพ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กหญิงนงนุช  ชาติสีหราช
2. เด็กหญิงสุจิตร์ตรา  ไข่สำโรง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ใจดี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แอมกระโทก
2. นางสาวมนฑา  ดวงแข
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรชิตา  รัตนสูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เชียงพฤกษ์
3. เด็กหญิงอัยดา  สมบูรณ์นาวิน
 
1. นางสาววรรณา   พันธ์สำโรง
2. นางอุบลวดี   แขกไทย
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แนมครบุรี
2. เด็กหญิงวรรณิษา  สีตามา
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เพ็ชรกิ่ง
 
1. นางกนกอร  ถวิลครบุรี
2. นางสาวจิณห์วรา  พาราณสี
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงมาลินี  รัตนครบุรี
2. เด็กชายสุริยา  หวินครบุรี
3. เด็กชายอรรถพล  แนมครบุรี
 
1. นายสุธี  วิสันเทียะ
2. นางปิยะวรรณ  แย้มจอหอ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  บุญหาญ
3. เด็กหญิงไหม  สีดาวงษ์
 
1. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
2. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กชาย นันทพงศ์  ผูกเรือง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีศักดิ์
3. เด็กชายปวริศร  ธนะจินดาวงษ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มีเงิน
2. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยณรงค์
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงนฤมล  พลีดี
2. เด็กหญิงพรรณพร   พลีดี
3. เด็กหญิงเพชรรดา   วงษ์สาลี
 
1. นางศิรประภาจิรภัทร  พราหมณ์ตะขบ
2. นางสาวนันทภัคธนพร  ติสระน้อย
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงชนัญญา   ชัยพรมราช
2. เด็กหญิงรดาพัฒน์   บุญเส็ง
3. เด็กหญิงไอรดา    ศิริพรพนิต
 
1. นางวนิดา  ผมงาม
2. นางสาวสุทิศา  แสงศรี
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 1. เด็กหญิงจิราพร   สวัสดิ์ยิ่ง
 
1. นางสาวมุกดา  กล้าพยัคฆ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กหญิงทิพานัน  ยามวัน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชินศรี
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงสุชาดา  จำปาศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ศรนารายณ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นารี
 
1. นางสาวพิจักขณา  บัญญัติวงศ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กชายภูริ  จำปาเกตุ
 
1. นางสาวภารวี  อ่ำกลาง
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายนที  มาตรโคกสูง
 
1. นางสาวนพมาศ  โพธิ์ทอง
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อินทร์พิทักษ์
 
1. นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่รัมย์
 
1. นางสมหมาย  ศรนารายณ์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์   ทองพันชั่ง
 
1. นางสาวพัชรี  ไกรคุ้ม
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  อถมพรมราช
 
1. นางพงษ์ศิล   ยิ้มกระโทก
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กชายเนติพงษ์  เสนธาตุ
 
1. นายบุญชัย  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญพร้อม
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  พลหาญ
3. เด็กชายอธิคม  เศียรกระโทก
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรนอก
2. นายวิโรจน์  ยิ่งโสภา
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุวิทัต
2. เด็กหญิงระพี  โกมุทกลาง
3. เด็กหญิงรัตติยา  สืบสุนทร
 
1. นางพรรณิภา  ละอองเอก
2. นางสาวนพมาศ  โพธิ์ทอง
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1. เด็กชายสมชาย  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงส้มลิ้ม  จิรัมย์
 
1. นางเกตุวิไลวรรณ  อักษรโกสินทร์
2. นายเกียรติศักดิ์  โจทครบุรี
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกิตติกา  คำปลิว
2. เด็กหญิงรัชดา  ยอดสะเทิ้น
 
1. นางสาวอัญชลี  นิลดีสระน้อย
2. นางสาวมนัญชยา  ทิศกระโทก
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  กรวดสูงเนิน
 
1. นางวันวิสา  ปาลวัฒน์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ดา
 
1. นางกนกวรรณ  บรรดาศักดิ์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  ใจแก้ว
 
1. นางกัลยาณี  วิโมกข์รัตน์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายธงชัย   กล้าหาญ
 
1. นางสาวอิสรีย์  แก้ววิเศษ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กหญิงชาริสา  อินต๊ะสม
 
1. นางยุพิน  แก้วไตรรัตน์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรหมบุตร
 
1. นางสาวพิมพ์ศิริ  แก้วตะพาน
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัดนาควิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เลาะไธสง
 
1. นางสุกัญญา  พายไธสง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงเกษมณี  มงคลชาติ
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายสุขประเสริฐ   ทันโคกกรวด
 
1. นางทองย้อย  เคลื่อนเมืองปัก
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายนิติพงษ์  นามบำรุง
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อยู่รัมย์
 
1. นางอุไรวรรณ  ดอนมงคล
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 1. เด็กหญิงกชกร  หล่ำกิ่ง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   ผ่องนานารถ
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ช้างสาร
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  ครึบกระโทก
 
1. นางสุปราณี  จิตติการุณย์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงศุภัสรา  เลากระโทก
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กหญิงแพรวา  พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวจิตตรา  สมบัติ
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กชายเชาววรรธน์  ตุ่มไทย
 
1. นายบุญชัย  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายพิสูจน์  โวหาร
 
1. นางจินตนา  วัชรวงศ์ทิพย์
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  สิงห์บัญชา
2. เด็กชายวีรพงษ์  น้อยศิริ
3. เด็กหญิงศศิมัณต์ตา  เจิตสูงเนิน
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เนาว์ประโคน
5. เด็กหญิงอทิตยา  สายพิมาย
6. เด็กชายอนุชากร  นาคนางรอง
7. เด็กหญิงอนุตรา  ตะเกรียงผล
 
1. นางสิริญญา  รวยสันเทียะ
2. นางสาวสุพาณี  ชอบนา
3. นางสาวนพมาศ  โพธิ์ทอง
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  หลอดจันทึก
2. เด็กหญิงพัชราภา  ลมสำโรง
3. เด็กหญิงอรณิชา  เหยียดกระโทก
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
2. นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ยศ  แก้วกริชกร
2. เด็กหญิงศศิชา  พลอยกระโทก
3. เด็กชายสิทธิเดช  พลอยครบุรี
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
2. นางโสภา  ต่างสมบัติ
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสมง 1. เด็กหญิงขวัญ   เซาเฟีย
2. เด็กหญิงวรรณภา  เงินกิ่ง
3. เด็กหญิงไพลิน  จันทร์สระน้อย
 
1. นางกัลยา  ปัดนา
2. นางสาวสุภาวรรณ  หินกลาง
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 1. เด็กชายณัฐนนท์   ประสิทธสุวรรณ
2. เด็กชายถิรพุทธิ์   บุญประดับ
3. เด็กชายสุชานนท์   แสงหอม
 
1. นางกนกพรรณ  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวสุพัชญา  แรดสันเทียะ
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายทิตินันท์   ลักษณะฉิมพลี
2. เด็กชายธีรดนย์   เต็งเมืองปัก
3. เด็กชายศิวกรณ์   เจริญภัทรพงศ์
 
1. นางพัทธนันท์   เสาะขุนทด
2. นางละมัย   ชิดดี
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กชาย บุรภัทร  วงเวียน
2. เด็กชายณัฐกานต์  แพรฉิมพลี
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  ซึ่งจะโปะ
 
1. นายสายรุ้ง  วันกิ่ง
2. นางผกามาศ  อุกระโทก
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายชัยนันท์  แสนคำ
2. เด็กชายพรชัย  บรรเฉิด
3. เด็กชายสุพัชชา  ทะยอมใหม่
 
1. นางสาวจิราภร  พูนกระโทก
2. นางจุฑามณี  เรืองกระโทก
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 1. เด็กชายธนทัต   แซ่เตียว
2. เด็กชายธนพล   คางงูเหลือม
3. เด็กชายปุณณวิช   กรุยกระโทก
 
1. นางวิไลวรรณ  ลุนนากัน
2. นางกนกพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายวิศรุทธ์  ภัควัน
2. เด็กชายอาจณะ  โสมกระโทก
 
1. นายธวัชชัย  เสยกระโทก
2. นางเสาวนิต  กลัดสำเนียง
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กชายปฐมพงษ์  บุญทวี
2. เด็กชายเอกรินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สร้อยเสน
2. นางสาวสาวิตรี  กาฬสินธุ์
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1. เด็กชายณัฐพล  วิเศษ
2. เด็กหญิงรสญา  รื่นรส
 
1. นายวรชัย  นนทะวิชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  ปลั่งกลาง
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. เด็กชายธนาชัย  โมราเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ตุ้มนอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มันสาบุญ
2. นางกุลนิษฐ์นันท์  สัมฤทธิ์
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 1. เด็กชายจักรินทร์    กันศรีนวกุล
2. เด็กหญิงจิราพร   พรผักแว่น
3. เด็กชายเจริญ   ข้ามสำโรง
 
1. นายนายสิทธิโชค    บุญภาสน์
2. นางสุกัญญา  ชื่นสระน้อย
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เศษกระโทก
2. เด็กชายทินภัทร์  แสนสุข
3. เด็กชายเจตดิลก  สามล
 
1. นายทศกัณฑ์  ขวัญเมือง
2. นางสาวสุภาพร  มณฑาศรี
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1. เด็กชายพีรภัทร   รัตนอุไร
 
1. นายสมชาติ  คำแพงศรี
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายรุจิกร   บุญปาน
 
1. นางสาวปิยนุช   เวชสัสถ์
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายอรินทราช   ครุฑคง
 
1. นางศิริวรรณ   ผิวงาม
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธีรวุฒิ   พุทธบุรี
 
1. นายนันทวัฒน์  พองชัยภูมิ
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายปุณยวีร์  ศรีสุข
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
 
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายประกร   เวชสุวรรณ์
 
1. นายคีตวัฒน์   ขันธะหัตถ์
 
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายนวพล  เจริญกลาง
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมกลางดอน
 
256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร  คำสมบูรณ์
 
1. นายชาคริต  จงดี
 
257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงกัญญา  สมศรี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุดกระโทก
4. เด็กชายขจรศักดิ์  ลอยกระโทก
5. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สอบกระโทก
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  สมสา
7. เด็กหญิงชไมพร  วงศ์แก้ว
8. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณชาติ
9. เด็กชายณัฐภูมิ   ลู่กระโทก
10. เด็กหญิงทิพปภา  สายสี
11. เด็กหญิงธีรัตน์  วรรณโชติวัฒน์
12. เด็กหญิงนฤมล  นางาม
13. เด็กหญิงปานชีวา  คำลือชา
14. เด็กหญิงปาริชาต  หาญบุรุษ
15. เด็กชายปุณยวีร์  ศรีสุข
16. เด็กหญิงพรฐิตา  สีชัยวาล
17. เด็กชายภานุศร  ขอนนอก
18. เด็กชายภานุุวัฒน์  ทศพร
19. เด็กหญิงระพีพร  พรมประเสริฐ
20. เด็กหญิงวิภาวดี  ขจัดภัย
21. เด็กหญิงศุภนุช  ท้าวอานนท์
22. เด็กหญิงสาวิตรี  เจนถูกใจ
23. เด็กชายสิงหา  ใบมะลิ
24. เด็กหญิงสุจิตรา  ศุภสร
25. เด็กหญิงสุภาวดี  เบ็ญขุนทด
26. เด็กหญิงหยาดฟ้า  การเพียร
27. เด็กหญิงอรัญญา  พรมประดิษฐ์
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ทศพร
29. เด็กหญิงเกศรินทร์ทิพย์  ธนสิริเมธี
30. เด็กหญิงเฮเลน่า  วานเด็นบิลเกอ
 
1. นางสาวสุพิชญา  ชมวิชา
2. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
3. นางยุพิณ  เดชะยา
4. นางสาวสุวิมล  อินทร์บริสุทธิ์
5. นางสมปรารถนา  รัตนธรินทร์
6. นางสาวนิศากร  ยอดสายออ
7. นางสาวกิตติยาพร  สืบค้า
 
258 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช   วุฒิธรรม
2. เด็กหญิงจารุมน  กิ่งสระน้อย
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดจงรัมย์
4. เด็กหญิงชนิตา  นิลวิเศษ
5. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์สระน้อย
6. เด็กหญิงชุติพร  หมวดเมืองกลาง
7. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นิ่มสำโรง
8. เด็กชายณัฐนนท์  แน่นพรมราช
9. เด็กหญิงดรุณี  ชื่นเงิน
10. เด็กชายธีรเทพ  ปัญญาวิบูลย์
11. เด็กหญิงนิชา  ชินานุปกรณ์
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  กอมกิ่ง
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  นิ่มประภา
14. เด็กชายพีรยุทธ  โคกเกษม
15. เด็กหญิงมนฑาทิพย์  เลิศสระน้อย
16. เด็กชายมนัญชัย  เลิศสระน้อย
17. เด็กชายรังสรรค์  พึ่งดอน
18. เด็กชายวงศกร  ล้อมวงษ์
19. เด็กหญิงวริษา  กินกิ่ง
20. เด็กหญิงวารีทิพย์  ยวนใจ
21. เด็กหญิงศศิ  เพิลกระโทก
22. เด็กหญิงศิรประภา  สอดกิ่ง
23. เด็กหญิงสรินดา  โอดกิ่ง
24. เด็กหญิงสโรชา  จรโคกกรวด
25. เด็กชายอนุวัฒน์  เกรียรัมย์
26. เด็กหญิงอรสินี  ยุระญาติ
27. เด็กชายอลงกรณ์  ยันสระน้อย
28. เด็กชายอัมรินทร์  จึงพิชาญวณิชย์
29. เด็กหญิงแพรวา   วิเวกกิ่ง
30. เด็กชายไกรเกริน์  คงเจริญ
 
1. นายธวัชชัย  พวงเกตุ
2. นายกิตติศักดิ์  สมบัติ
3. นางสาววิภากร  โหวดจะโปะ
4. นางสาวจิตตรา  สมบัติ
5. นายบุญอุ้ม  ปริทำมัง
6. นางสุปราณี  แช่มเมืองปัก
7. นายณัฐวัฒน์  หอกกิ่ง