งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2560   8 ต.ค. 2560   9 ต.ค. 2560   10 ต.ค. 2560   11 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ICT ชั้น 2 ห้อง 6/2 9 ต.ค. 2560 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ICT ชั้น 2 ห้อง 6/3 9 ต.ค. 2560 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ICT ชั้น 2 ห้อง 6/4 9 ต.ค. 2560 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ลานหย้าเสาธง ห้อง เต้นท์1,2 9 ต.ค. 2560 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ลานหน้าอาคาร ICT ห้อง เต้นท์1,2 9 ต.ค. 2560 09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ลานหย้าเสาธง ห้อง เต้นท์3,4 9 ต.ค. 2560 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ต.ค. 2560 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ต.ค. 2560 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 9 ต.ค. 2560 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ICT ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2560 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ICT ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 9 ต.ค. 2560 09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 5/3 9 ต.ค. 2560 09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 5/4 9 ต.ค. 2560 09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 5/1 9 ต.ค. 2560 09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 5/2 9 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ห้องโสตฯ 9 ต.ค. 2560 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 (อาคารปั้นหยา) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 ป.4/3 9 ต.ค. 2560 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ห้อง เวทีปฐมวัย 9 ต.ค. 2560 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร๑(อาคารปั้นหยา) ห้อง ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 ต.ค. 2560 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2560 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 (อาคารปั้นหยา) ห้อง ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 ต.ค. 2560 13.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ห้องคอม 1 9 ต.ค. 2560 09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ห้องคอม 2 9 ต.ค. 2560 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2560 09.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2560 10.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องสมุด 90 ปี 9 ต.ค. 2560 09.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องสมุด 90 ปี 9 ต.ค. 2560 13.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ห้อง เวทีปฐมวัย 9 ต.ค. 2560 13.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 (อาคารปั้นหยา) ห้อง พนมวรินธร/ห้องป.4/1 9 ต.ค. 2560 09.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 (อาคารปั้นหยา) ห้อง พนมวรินธร/ห้องป.4/1 9 ต.ค. 2560 13.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร5 ห้อง ป.5/4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.1/2 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.1/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.1/4 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.2/1 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.2/2 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.2/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ป.3/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ป.3/4 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.6/1, ป.6/2 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.6/3, ป.6/4 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.5/1, ป.5/2 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.5/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ใต้ถุน 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ใต้ถุน 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ใต้ถุน 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
13 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
20 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
21 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
23 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
24 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
25 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
26 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
27 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ห้องประชุมทุ่งกุลา 9 ต.ค. 2560 09.00-11.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ห้องประชุมทุ่งกุลา 9 ต.ค. 2560 10.30-12.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ห้องประชุมทุ่งกุลา 9 ต.ค. 2560 13.00-14.30
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ห้องประชุมทุ่งกุลา 9 ต.ค. 2560 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2560 09.00-17.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา สวนป่า ห้อง สวนป่า 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 และป.4/2 9 ต.ค. 2560 09.00-15.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 9 ต.ค. 2560 09.00-15.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารหนองคูคำ ห้อง คอม1(กัลยา) 9 ต.ค. 2560 09.00-14.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารหนองคูคำ ห้อง คอม2(กิตติ) 9 ต.ค. 2560 09.00-14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ชั้น 4 ห้อง คอม3(วรลักษณ์) 9 ต.ค. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 13.00-16.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 13.00-16.00
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 13.00-16.00
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 9 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ชั้น ชั้นล่าง 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ชั้น ชั้นบน 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร.086 2382477 ศน.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น โทร.081 9368331 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]