สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 353 โรงเรียนกมลวิทยา 0 0 0
2 355 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 0 0 0
3 356 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0
4 358 โรงเรียนการกุุศลมัธยมวัดกลาง 0 0 0
5 357 โรงเรียนการกุุศลวัดหนองนกเอี้ยง 0 0 0
6 006 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 3 5 3
7 008 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 8 39 17
8 009 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 8 52 20
9 007 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 15 27 19
10 010 โรงเรียนจตุคามวิทยา 5 10 9
11 011 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 29 67 44
12 013 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 14 39 25
13 012 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 1 1 1
14 015 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 2 12 4
15 016 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 18 31 23
16 018 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 32 77 45
17 021 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 15 51 28
18 022 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 11 17 15
19 020 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 11 36 20
20 023 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 6 12 9
21 024 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 10 16 14
22 017 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 39 81 61
23 019 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 9 18 14
24 027 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 5 20 8
25 026 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 7 13 11
26 028 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 20 33 26
27 029 โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 0 0 0
28 114 โรงเรียนดอนยางดอนสังข์วิทยา 2 6 4
29 031 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 6 8 7
30 032 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 1 2 2
31 030 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 13 68 25
32 033 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 6 8 6
33 038 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 18 28 26
34 039 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 12 35 21
35 040 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 2 2
36 037 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 12 23 16
37 041 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 21 41 32
38 042 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 0 0 0
39 043 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 29 44 35
40 047 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 6 10 7
41 046 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 11 29 17
42 048 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 4 3
43 049 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 7 18 13
44 050 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 5 6 6
45 052 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
46 051 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 11 19 16
47 054 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 11 20 17
48 053 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 9 16 13
49 055 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 5 10 8
50 056 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 14 8
51 057 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 1 3 2
52 058 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
53 060 โรงเรียนบ้านขัดเค้า 0 0 0
54 061 โรงเรียนบ้านขามป้อม 16 24 21
55 064 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 9 15 13
56 062 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 7 27 13
57 063 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 0 0
58 065 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 13 31 21
59 067 โรงเรียนบ้านขุมเงิน 0 0 0
60 066 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 0
61 059 โรงเรียนบ้านข่อย 19 34 26
62 077 โรงเรียนบ้านคำพระ 6 12 9
63 076 โรงเรียนบ้านคำแดง 0 0 0
64 078 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 2 4 3
65 079 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 21 50 35
66 080 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 3 4 4
67 081 โรงเรียนบ้านคูเมือง 20 38 29
68 075 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 2 4 4
69 074 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 5 5 5
70 087 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 11 20 18
71 089 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 7 10 10
72 090 โรงเรียนบ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง 2 3 3
73 088 โรงเรียนบ้านจานใต้ 11 19 16
74 091 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 9 19 15
75 093 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 3 2
76 094 โรงเรียนบ้านชาติ 4 17 7
77 095 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 16 36 26
78 096 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 23 36 32
79 097 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 7 8 8
80 098 โรงเรียนบ้านดงช้าง 1 5 2
81 099 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 2 2
82 100 โรงเรียนบ้านดงมัน 5 11 8
83 103 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 0 0 0
84 104 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 13 40 26
85 101 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 6 13 6
86 102 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 6 2
87 105 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 7 15 12
88 106 โรงเรียนบ้านดอนขาม 1 1 1
89 107 โรงเรียนบ้านดอนคำ 2 5 4
90 110 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ 0 0 0
91 113 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 7 23 14
92 115 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 0 0 0
93 109 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 6 9 8
94 108 โรงเรียนบ้านดอนแคน 0 0 0
95 112 โรงเรียนบ้านดอนแดง 2 4 4
96 111 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0
97 116 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 4 4
98 117 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 17 33 25
99 119 โรงเรียนบ้านดู่ 8 19 13
100 118 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 11 53 22
101 122 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 1 5 2
102 123 โรงเรียนบ้านตังหมอง 0 0 0
103 124 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 16 35 25
104 125 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 5 14 10
105 126 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 17 29 20
106 127 โรงเรียนบ้านทองหลาง 4 10 8
107 128 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1 1 1
108 129 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 11 17 16
109 130 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 2 34 5
110 132 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 4 14 9
111 133 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 0 0 0
112 134 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 5 18 10
113 138 โรงเรียนบ้านนา 5 17 9
114 136 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 5 12 6
115 137 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 20 35 23
116 135 โรงเรียนบ้านนาแค 1 1 1
117 142 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 4 13 8
118 139 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0
119 140 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 0 0 0
120 141 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 0 0 0
121 144 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 13 34 20
122 143 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 0 0 0
123 158 โรงเรียนบ้านบัวขาว 6 22 12
124 159 โรงเรียนบ้านบัวงาม 0 0 0
125 160 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 3 35 6
126 161 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 3 6 5
127 162 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0
128 163 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 7 4
129 164 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 6 6 6
130 169 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 10 13 12
131 170 โรงเรียนบ้านฝาง 7 14 12
132 171 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 4 12 8
133 172 โรงเรียนบ้านพิลา 0 0 0
134 193 โรงเรียนบ้านภูงา 2 3 2
135 194 โรงเรียนบ้านภูดิน 3 8 5
136 196 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 0 0 0
137 197 โรงเรียนบ้านมะกอก 10 20 14
138 195 โรงเรียนบ้านม่วง 6 11 9
139 202 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 1 1
140 201 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 12 20 18
141 203 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 7 14 9
142 204 โรงเรียนบ้านยางเลิง 4 14 7
143 205 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 6 15 12
144 206 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 10 15 14
145 207 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 9 6
146 209 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 1 3 2
147 212 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
148 213 โรงเรียนบ้านสนาม 0 0 0
149 214 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 2 4 4
150 218 โรงเรียนบ้านสระบัว 13 30 18
151 217 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 7 17 11
152 219 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 14 23 19
153 220 โรงเรียนบ้านสวนปอ 4 9 8
154 221 โรงเรียนบ้านสว่าง 18 38 27
155 222 โรงเรียนบ้านสองชั้น 1 3 2
156 225 โรงเรียนบ้านสะแบง 0 0 0
157 224 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 1 2 2
158 226 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 15 35 27
159 229 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 7 5
160 227 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 11 18 17
161 228 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 3 14 7
162 230 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 9 6
163 231 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 2 4 2
164 232 โรงเรียนบ้านสูงยาง 5 9 8
165 223 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 2 6 3
166 216 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 3 8 5
167 215 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 2 1
168 234 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 10 24 17
169 235 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 2 5 4
170 236 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
171 237 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 15 10
172 239 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 22 55 37
173 238 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 6 16 11
174 240 โรงเรียนบ้านหนองจาน 3 19 6
175 241 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2 11 4
176 242 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 15 21 20
177 243 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 5 14 7
178 245 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 41 26
179 244 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 6 9 8
180 246 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 7 6
181 249 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 2 5 4
182 250 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1 2 2
183 251 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 2 4 3
184 254 โรงเรียนบ้านหนองยาง 7 15 11
185 252 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 0 0 0
186 253 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 1 2 2
187 364 โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 6 13 11
188 259 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 7 12 10
189 261 โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 0 0 0
190 262 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 2 6 4
191 263 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
192 264 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 2 2 2
193 265 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 3 7 3
194 266 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 3 2
195 267 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 4 5 4
196 268 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 1 1 1
197 272 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 11 23 18
198 271 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 2 11 3
199 273 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 16 25 21
200 247 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 0
201 255 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 2 2
202 269 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 15 14
203 256 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 15 35 27
204 258 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 13 6
205 257 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 2 2
206 270 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 4 11 8
207 248 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 1 2 2
208 260 โรงเรียนบ้านหนองไศล 13 68 30
209 274 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 28 68 49
210 275 โรงเรียนบ้านหมอตา 2 8 3
211 277 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 4 7 6
212 278 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 3 12 5
213 279 โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 5 15 8
214 281 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 8 6
215 280 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 3 12 7
216 282 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 2 3 3
217 283 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 1 2 1
218 287 โรงเรียนบ้านหัวนา 10 21 13
219 285 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 18 34 27
220 286 โรงเรียนบ้านหัวนา(อาจสามารถ) 0 0 0
221 288 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 2 8 3
222 289 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 1
223 290 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 16 38 27
224 284 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 12 20 16
225 292 โรงเรียนบ้านหินกอง 21 40 24
226 276 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 10 27 16
227 291 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 15 23 22
228 302 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 5 7 5
229 303 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 1 2 2
230 304 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 14 23 19
231 305 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 2 2 2
232 069 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 5 20 9
233 070 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 2 24 8
234 071 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 12 27 20
235 068 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 28 56 47
236 072 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 3 9 6
237 120 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 10 64 23
238 165 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 48 134 89
239 166 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 2 5 4
240 167 โรงเรียนบ้านเป้า 4 25 6
241 199 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 5 7 5
242 200 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 12 17 17
243 198 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 0 0 0
244 208 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 11 19 12
245 293 โรงเรียนบ้านเหนือ 1 3 2
246 294 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 3 2
247 295 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 7 20 14
248 296 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 9 22 13
249 297 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 2 4 3
250 298 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 2 8 4
251 299 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 8 22 15
252 300 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 9 15 13
253 073 โรงเรียนบ้านแขม 1 2 1
254 082 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 27 67 41
255 092 โรงเรียนบ้านแจ้ง 13 39 21
256 121 โรงเรียนบ้านแดง 3 18 8
257 211 โรงเรียนบ้านแวง 0 0 0
258 210 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 3 12 4
259 233 โรงเรียนบ้านแสนสี 13 41 24
260 083 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 2 5 4
261 084 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 2 2
262 085 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 11 6
263 086 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 5 4
264 157 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 2
265 146 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
266 145 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 2 3 3
267 147 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 8 10 9
268 148 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 2 4 2
269 149 โรงเรียนบ้านโนนตาด 2 6 4
270 150 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 5 14 10
271 151 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 3 3
272 152 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 0 0
273 153 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
274 154 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 27 46 32
275 155 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
276 156 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 4 7 6
277 168 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 2 2 2
278 173 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 2 3 2
279 175 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 8 20 14
280 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 1 2 2
281 176 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 7 26 11
282 177 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 1 6 4
283 178 โรงเรียนบ้านโพนงาม 7 10 9
284 180 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 16 85 32
285 181 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 15 28 24
286 184 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
287 183 โรงเรียนบ้านโพนทอง(อำเภอโพนทราย) 0 0 0
288 185 โรงเรียนบ้านโพนทัน 13 27 23
289 187 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 10 15 10
290 189 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 2 3 3
291 190 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 5 6 6
292 191 โรงเรียนบ้านโพนสูง 1 3 2
293 192 โรงเรียนบ้านโพนหิน 7 27 14
294 179 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 2 7 4
295 182 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 3 15 6
296 186 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 26 112 52
297 188 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 2 2
298 301 โรงเรียนบ้านโหรา 5 8 8
299 131 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
300 307 โรงเรียนประสิทธาราม 0 0 0
301 308 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 9 27 15
302 309 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 4 11 7
303 322 โรงเรียนยางคำวิทยา 23 55 35
304 323 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 23 37 30
305 325 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 29 72 44
306 326 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 0 0 0
307 324 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 18 50 30
308 327 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 9 21 10
309 360 โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย 0 0 0
310 329 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 19 33 26
311 330 โรงเรียนสาวแหวิทยา 18 35 30
312 331 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 38 112 64
313 332 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 20 7
314 334 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1 3 1
315 335 โรงเรียนหนองขามวิทยา 6 15 9
316 336 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 0 0 0
317 337 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 7 8 7
318 338 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 18 23 22
319 339 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 1 15 3
320 340 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 4 10 6
321 342 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 14 58 32
322 343 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 14 31 24
323 344 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 4 5 5
324 346 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 14 37 26
325 345 โรงเรียนห้วยหินลาด 3 8 5
326 361 โรงเรียนอนุบาลชีวรัตน์ 0 0 0
327 349 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 39 140 61
328 351 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 37 77 54
329 362 โรงเรียนอนุุบาลอุดมพันธ์ 0 0 0
330 363 โรงเรียนอนุุบาลเมืองสรวง 0 0 0
331 359 โรงเรียนเจริญศึกษา 0 0 0
332 306 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 0 0 0
333 314 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 26 46 30
334 315 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 13 21 17
335 316 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 9 46 15
336 317 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 36 76 56
337 319 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 40 138 76
338 320 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 38 89 63
339 321 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 4 14 7
340 313 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 16 32 24
341 318 โรงเรียนเมืองโพนทราย 6 27 13
342 347 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 1 1
343 045 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 1 3 2
344 044 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 18 34 26
345 310 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 7 7 6
346 333 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 23 86 40
347 034 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 5 17 11
348 035 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 3 3
349 036 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1 3 1
350 001 โรงเรียนกมลวิทยา 0 0 0
351 003 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 0 0 0
352 004 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0
353 005 โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง 0 0 0
354 311 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0
355 312 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 0
356 328 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 0 0 0
357 348 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0
358 352 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 0 0 0
359 350 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 0 0 0
360 014 โรงเรียนเจริญศึกษา 0 0 0
361 025 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 4 10 7
รวม 2537 6174 3976
10150

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร.086 2382477 ศน.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น โทร.081 9368331 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]