เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนวิยา คำหวล ศููนย์เครือข่ายที่ 1 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
2 นายวิทยา สุคัมภีร์ ศูนย์เครือข่ายที่ 10 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
3 นายพานนท์ การะจักร์ ศูนย์เครือข่ายที่ 11 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
4 นายเกรียงไกร นมนาน ศููนย์เครือข่ายที่ 12 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
5 นางสาวน้ำทิพย์ จันนา ศูนย์เครือข่ายที่ี่ 13 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
6 นางสาวจารุภา สีชาเนตร ศูนย์เครือข่ายที่ี่ี่ 14 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
7 นายธวัชชัย ชูวิชัย ศููนย์เครือข่ายที่ 15 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
8 นายดนุพล คานทอง ศูนย์เครือข่ายที่ 16 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
9 นายอนนต์ บุตรสำราญ ศูนย์เครือข่ายที่ 17 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
10 นางสาวอรวรรณ อุตราศรี ศูนย์เครือข่ายที่ 18 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
11 นางสาวรุ่งทิพย์ ชนะพันธ์ ศูนย์เครือข่ายที่ 19 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
12 นายสุพรรณ ไชยา ศูนย์เครือข่ายที่ 2 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
13 นายคมสันต์ บุญพบ ศููนย์เครือข่ายที่ 3 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
14 นายอรรคพงษ์ อ่อนสองชั้น ศูนย์เครือข่ายที่ 4 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
15 ว่าที่ ร.ต.ทักขิณัญ ศรีกู่กา ศููนย์เครือข่ายที่ 5 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
16 นายวันนา แสนพลสาร ศููนย์เครือข่ายที่ 6 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
17 นางวิลาสินี วรรณประเสริฐ ศููนย์เครือข่ายที่ 7 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
18 นางสาวฤทัยทิพย์ ศรีเคลือบ ศููนย์เครือข่ายที่ 8 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
19 นายวิระวัฒน์ คำอุต ศููนย์เครือข่ายที่ 9 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
20 นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
21 นายสวัสดิ์ วันภูงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
22 นายอำนาจ ศรีเที่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
23 นายจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
24 นางนวิยา คำหวล ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
25 นางวิลาสินี วรรณประเสริฐ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
26 นายอรรคพงษ์ อ่อนสองชั้น ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
27 ว่าที่ร้อยตรีทักขิณัญ ศรีกู่กา ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
28 นายวันนา แสนพลสาร ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
29 นางสาววัชราภรณ์ สุดชารี ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
30 นางสาวรุ่งทิพย์ ชนะพันธ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
31 นางวิรัก แสงประกาย ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
32 นางสาวจุฑามาศ พิชญโสภากุล ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
33 นายรัฐพล แสนเมือง พนักงานราชการ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
34 นางสาวบุษยมาส คล้ายหนองสรวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
35 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
36 นางสาวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
37 นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ สพป.รอ.2 จัดการประกวดแข่งขัน
38 นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดการประกวดแข่งขัน
39 นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดการประกวดแข่งขัน
40 นางวราภรณ์ มูลมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดการประกวดแข่งขัน
41 นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดการประกวดแข่งขัน
42 นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ จัดการประกวดแข่งขัน
43 นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดการประกวดแข่งขัน
44 นายจตุรงค์ ผดุงรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดการประกวดแข่งขัน
45 นายปิชรวิชย์ วงศ์หินกอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดการประกวดแข่งขัน
46 นายวราวุฒิ พึ่งอยู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดการประกวดแข่งขัน
47 นายมนูญ จันทร์หนองสรวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดการประกวดแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร.086 2382477 ศน.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น โทร.081 9368331 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]