สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 31 9 2 1 42
2 เมืองสุวรรณภูมิ 26 5 1 1 32
3 เมืองอาจสามารถ 26 2 5 3 33
4 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 25 8 3 1 36
5 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 25 5 3 1 33
6 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 24 10 3 1 37
7 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 24 3 1 1 28
8 อนุบาลเมืองพนมไพร 23 8 4 2 35
9 เมืองปทุมรัตต์ 21 7 4 3 32
10 บ้านโนนสวรรค์ 21 1 1 3 23
11 ชุมชนบ้านผำ 19 2 4 1 25
12 น้ำคำใหญ่วิทยา 19 2 3 2 24
13 จตุรคามพัฒนา 16 9 2 0 27
14 ยางคำวิทยา 16 6 0 1 22
15 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 15 6 3 1 24
16 บ้านดงครั่งน้อย 15 5 0 2 20
17 บ้านโพนแท่น 13 8 2 1 23
18 หนองบัวประชาสรรค์ 13 2 1 1 16
19 โสภาพพิทยาภรณ์ 13 1 3 1 17
20 บ้านสว่าง 13 1 1 2 15
21 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 12 6 0 2 18
22 บ้านหนองคูณ 12 5 3 2 20
23 นานวลราษฎร์นิยม 12 4 0 1 16
24 บ้านคูเมือง 12 3 3 2 18
25 บ้านข่อย 12 3 3 1 18
26 สาวแหวิทยา 12 3 0 3 15
27 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 12 2 0 1 14
28 บ้านแคน (วันครู 2503) 11 10 2 2 23
29 บ้านหนองบัว 11 7 1 1 19
30 ดอนกลอยวิทยาคาร 11 6 0 2 17
31 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 11 4 0 0 15
32 บ้านสาหร่าย 11 0 2 0 13
33 เมืองจำปาขัน 10 5 4 7 19
34 สามขาพิทยาคม 10 5 1 2 16
35 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 10 5 0 1 15
36 บ้านฮ่องสังข์ 10 3 1 0 14
37 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 10 3 1 0 14
38 โนนไทยวิทยาคาร 10 2 3 3 15
39 เมืองเกษตรวิสัย 10 1 2 3 13
40 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 10 1 1 0 12
41 บ้านคูดินทราย 9 8 3 1 20
42 ทุ่งกุลาประชารัฐ 9 7 1 0 17
43 วัดแจ่มอารมณ์ 9 4 2 1 15
44 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 9 3 2 0 14
45 บ้านตาจ่อยหนองสระ 9 3 1 2 13
46 บ้านแจ้ง 9 3 1 0 13
47 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 9 3 0 0 12
48 บ้านหัวนา(พนมไพร) 9 2 5 2 16
49 บ้านโพนทัน 9 2 2 0 13
50 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 9 2 0 3 11
51 บ้านหนองแล้ง 9 1 2 2 12
52 บ้านเด่นราษฎร์ 9 1 0 0 10
53 บ้านหนองอีเข็ม 9 0 1 0 10
54 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 9 0 1 0 10
55 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 8 8 2 2 18
56 บ้านหินกอง 8 5 4 2 17
57 บ้านหนองไศล 8 5 0 0 13
58 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 8 4 3 1 15
59 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 8 3 1 1 12
60 บ้านดงหมากไฟ 8 3 0 1 11
61 บ้านแสนสี 8 2 2 1 12
62 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 8 2 0 1 10
63 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 8 0 3 0 11
64 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 7 5 3 0 15
65 เมืองทุ่งวิทยา 7 4 1 1 12
66 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 7 3 0 2 10
67 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 7 3 0 0 10
68 บ้านน้ำอ้อม 7 2 2 2 11
69 บ้านเขวาโคกสวายโดด 7 2 1 3 10
70 ชุมชนบ้านหนองฮี 7 2 1 0 10
71 ชุมชนบ้านโพนเมือง 7 2 0 0 9
72 ปัญจคามประชาสรรค์ 7 1 0 1 8
73 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 6 8 2 0 16
74 บ้านหนองทัพไทย 6 5 3 1 14
75 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 6 4 3 2 13
76 บ้านขามป้อม 6 4 2 2 12
77 บ้านกอกแก้ว 6 4 1 0 11
78 บ้านเมืองสรวง 6 4 0 2 10
79 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 6 4 0 0 10
80 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 6 3 0 3 9
81 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 6 2 3 2 11
82 บ้านขี้เหล็ก 6 2 1 0 9
83 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 6 2 0 2 8
84 บ้านดู่ฝายใหญ่ 6 1 1 1 8
85 คุรุราษฎร์สามัคคี 6 1 0 0 7
86 บ้านงูเหลือม 6 0 1 3 7
87 บ้านฝาง 6 0 1 0 7
88 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 6 0 0 1 6
89 บ้านหนองบั่ววิทยา 6 0 0 0 6
90 เมืองโพนทราย 6 0 0 0 6
91 ชีโหล่นวิทยา 5 9 3 1 17
92 บ้านผำโนนสว่าง 5 5 0 0 10
93 หนองยางวิทยาคม 5 4 2 0 11
94 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 4 1 2 10
95 บ่อพันขันวิทยา 5 3 1 2 9
96 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 5 3 1 0 9
97 บ้านมะกอก 5 3 0 2 8
98 บ้านจานใต้ 5 2 2 2 9
99 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 5 2 0 0 7
100 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 5 1 1 1 7
101 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 5 1 1 0 7
102 บ้านร้านหญ้า 5 1 0 0 6
103 บ้านดงครั่งใหญ่ 5 0 1 1 6
104 บ้านหนองขาม 5 0 0 1 5
105 โพนขวาวพิทยาคม 5 0 0 1 5
106 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 5 0 0 0 5
107 บ้านสระโพนทอง 4 7 0 3 11
108 บ้านหนองฮาง 4 6 3 3 13
109 บ้านสระบัว 4 4 2 3 10
110 บ้านดู่ 4 3 1 0 8
111 บ้านโพธิ์น้อย 4 3 1 0 8
112 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 3 0 0 7
113 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 4 2 0 3 6
114 บ้านหนองเหล็ก 4 2 0 2 6
115 บ้านโนนจิกหนองคู 4 2 0 2 6
116 บ้านหนองย่างงัว 4 2 0 0 6
117 บ้านเหล่าติ้ว 4 1 3 1 8
118 บ้านดอกไม้ 4 1 1 0 6
119 ชุมชนบ้านหมากยาง 4 1 1 0 6
120 บ้านเหล่าข้าว 4 1 0 2 5
121 บ้านม่วง 4 1 0 1 5
122 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
123 บ้านโพนสะอาด 4 1 0 0 5
124 บ้านอีเม้ง 4 1 0 0 5
125 ไตรคามสามัคคี 4 1 0 0 5
126 บ้านโพธิ์ใหญ่ 4 0 1 2 5
127 บ้านกู่กาสิงห์ 4 0 1 0 5
128 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 4 0 1 0 5
129 บ้านกุดเขียว 4 0 0 4 4
130 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 4 0 0 1 4
131 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 0 0 0 4
132 บ้านหัวดง 4 0 0 0 4
133 บ้านสวนปอ 4 0 0 0 4
134 บ้านธาตุจอมศรี 4 0 0 0 4
135 บ้านหัวนา 3 6 0 1 9
136 บ้านเขวาหรดี 3 4 2 2 9
137 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 3 3 0 0 6
138 บ้านเล้าข้าว 3 2 2 4 7
139 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 3 2 1 1 6
140 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 3 2 1 1 6
141 ดงเกลือวิทยา 3 2 1 0 6
142 บ้านหนองแวง 3 2 0 0 5
143 บ้านนา 3 2 0 0 5
144 บ้านโนนทรายสระทอง 3 2 0 0 5
145 บ้านหนองนาหล้า 3 2 0 0 5
146 บ้านกระจายเหล่าสูง 3 1 1 0 5
147 จตุคามวิทยา 3 1 0 1 4
148 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 3 1 0 0 4
149 บ้านบัวขาว 3 1 0 0 4
150 บ้านน้ำคำ 3 1 0 0 4
151 บ้านเป้า 3 1 0 0 4
152 บ้านดงมัน 3 0 2 0 5
153 บ้านสูงยาง 3 0 1 1 4
154 เชื้อจรูญวิทย์ 3 0 1 0 4
155 หนองพระบางตลาดม่วง 3 0 0 1 3
156 บ้านหนองหัวคน 3 0 0 1 3
157 หนองหินใหญ่วิทยา 3 0 0 0 3
158 บ้านหนองจาน 3 0 0 0 3
159 บ้านแดง 3 0 0 0 3
160 บ้านโคกก่อง 3 0 0 0 3
161 บ้านสำโรง 3 0 0 0 3
162 บ้านคูฟ้า 3 0 0 0 3
163 บ้านภูดิน 3 0 0 0 3
164 บ้านหนองหมื่นถ่าน 3 0 0 0 3
165 บ้านแวงวังเซียม 3 0 0 0 3
166 บ้านโพนพอุง 2 5 2 1 9
167 บ้านดอนเจริญ 2 4 0 0 6
168 บ้านเหล่าฮก 2 3 2 1 7
169 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 2 3 2 0 7
170 เมืองบัววิทยาคาร 2 3 0 1 5
171 บ้านคำพระ 2 2 2 0 6
172 หนองขามวิทยา 2 2 1 1 5
173 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 2 2 1 0 5
174 บ้านเมืองคลอง 2 2 1 0 5
175 บ้านค้อโนนสว่าง 2 2 1 0 5
176 หว่านท่าสมอวิทยา 2 2 0 2 4
177 บ้านเขวาตะคลอง 2 2 0 1 4
178 บ้านหัวช้างเลิงแก 2 2 0 1 4
179 บ้านนกเหาะ 2 2 0 1 4
180 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 2 1 2 1 5
181 บัวสูงบัวเงินวิทยา 2 1 2 1 5
182 บ้านโพนหิน 2 1 2 0 5
183 บ้านโนนแฮด 2 1 1 0 4
184 เมืองอารัมย์ 2 1 1 0 4
185 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 2 1 0 4 3
186 บ้านโหรา 2 1 0 1 3
187 สีสวาดเล็บขาว 2 1 0 0 3
188 บ้านเขวาใหญ่ 2 1 0 0 3
189 บ้านหัวดงกำแพง 2 1 0 0 3
190 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
191 บ้านบุ่งเบา 2 1 0 0 3
192 บ้านหนองยาง 2 0 4 1 6
193 ห้วยหินลาด 2 0 1 0 3
194 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 2 0 1 0 3
195 บ้านปลาค้าว 2 0 0 1 2
196 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 0 0 2
197 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
198 บ้านเขวาทุ่ง 2 0 0 0 2
199 บ้านดอนแดง 2 0 0 0 2
200 บ้านหัวดอนชาด 2 0 0 0 2
201 บ้านส่องอนามัย 2 0 0 0 2
202 บ้านส้มโฮง 2 0 0 0 2
203 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 0 0 0 2
204 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 0 0 0 2
205 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
206 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 2 0 0 0 2
207 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 2 0 0 0 2
208 บ้านโพนเงินโพนทอง 2 0 0 0 2
209 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1 5 1 0 7
210 บ้านโพนงาม 1 4 2 0 7
211 วารีสวัสดิ์วิทยา 1 2 2 3 5
212 บ้านยางเลิง 1 2 1 0 4
213 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 1 2 1 0 4
214 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 1 2 1 0 4
215 บ้านทองหลาง 1 2 0 1 3
216 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 2 0 0 3
217 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 2 0 0 3
218 บ้านหว่านไฟ 1 1 2 0 4
219 บ้านดงเมืองจอก 1 1 1 2 3
220 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 1 1 1 0 3
221 บ้านหนองบึง 1 1 1 0 3
222 บ้านชาติ 1 1 0 1 2
223 บ้านค้อแสนสี 1 1 0 0 2
224 บ้านดอนคำ 1 1 0 0 2
225 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
226 บ้านโคกสำโรง 1 1 0 0 2
227 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 1 1 0 0 2
228 บ้านลิ้นฟ้า 1 1 0 0 2
229 บ้านโนนม่วง 1 1 0 0 2
230 บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง 1 1 0 0 2
231 บ้านหญ้าหน่อง 1 1 0 0 2
232 บ้านหนองพลับ 1 1 0 0 2
233 บ้านหนองสระหงส์ 1 1 0 0 2
234 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 1 0 0 2
235 บ้านโนนตาด 1 1 0 0 2
236 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
237 บ้านสำราญหนองบาก 1 0 2 0 3
238 บ้านหนองเรือ 1 0 1 0 2
239 บ้านเหล่าหัวภู 1 0 1 0 2
240 บ้านหัวหนองกุดหลด 1 0 1 0 2
241 บ้านเหล่าบากสามัคคี 1 0 1 0 2
242 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 1
243 บ้านคุยผงดงน้อย 1 0 0 1 1
244 บ้านหนองช้าง 1 0 0 1 1
245 บ้านหนองอ่างดอกรัก 1 0 0 1 1
246 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 1 0 0 1 1
247 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
248 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 0 1
249 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
250 บ้านตลาดไชย 1 0 0 0 1
251 บ้านนาแค 1 0 0 0 1
252 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 0 0 0 1
253 บ้านวารีสีสุก 1 0 0 0 1
254 บ้านสองชั้น 1 0 0 0 1
255 หนองผือ โนนค้อ 1 0 0 0 1
256 บ้านภูงา 1 0 0 0 1
257 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
258 บ้านดงช้าง 1 0 0 0 1
259 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
260 บ้านท่าค้อ 1 0 0 0 1
261 บ้านหนองยางหนองไผ่ 1 0 0 0 1
262 บ้านหนองหินน้อย 1 0 0 0 1
263 บ้านฮ่องทราย 1 0 0 0 1
264 บ้านเหนือ 1 0 0 0 1
265 บ้านโพนสูง 1 0 0 0 1
266 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
267 โนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
268 ไตรราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
269 ดอนยางดอนสังข์วิทยา 0 1 1 0 2
270 บ้านโพนยานาง 0 1 1 0 2
271 บ้านสำราญ 0 1 0 2 1
272 บ้านสมสะอาด 0 1 0 1 1
273 บ้านหมอตา 0 1 0 1 1
274 บ้านโนน 0 1 0 1 1
275 ดอนแฮดวิทยา 0 1 0 0 1
276 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 1 0 0 1
277 บ้านดอนขาม 0 1 0 0 1
278 บ้านสะแบงตาก 0 1 0 0 1
279 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 0 1
280 บ้านหนองหว้า 0 1 0 0 1
281 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 1 0 0 1
282 บ้านแขม 0 0 1 0 1
283 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 1 0 1
284 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 1 0 1
285 หนองกุงวิทยา 0 0 1 0 1
286 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
287 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 1 0
288 บ้านดงบัง 0 0 0 1 0
289 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 1 0
290 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 0
291 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 0
292 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0
293 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 0
294 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 1,417 536 226 203 2,382