สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 11 3 2 16 25 5 3 1 33
2 เมืองอาจสามารถ 8 5 3 16 26 2 5 3 33
3 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 8 3 4 15 24 3 1 1 28
4 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 8 3 3 14 25 8 3 1 36
5 เมืองสุวรรณภูมิ 7 8 2 17 26 5 1 1 32
6 จตุรคามพัฒนา 7 1 4 12 16 9 2 0 27
7 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 6 4 6 16 31 9 2 1 42
8 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 6 3 7 16 24 10 3 1 37
9 บ้านโนนสวรรค์ 5 3 2 10 21 1 1 3 23
10 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 5 1 3 9 10 1 1 0 12
11 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 2 1 7 9 3 0 0 12
12 บ้านคูดินทราย 4 0 2 6 9 8 3 1 20
13 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 4 0 0 4 5 1 1 1 7
14 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 3 5 1 9 11 4 0 0 15
15 อนุบาลเมืองพนมไพร 3 5 0 8 23 8 4 2 35
16 ยางคำวิทยา 3 4 2 9 16 6 0 1 22
17 บ้านหนองแล้ง 3 3 4 10 9 1 2 2 12
18 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 3 3 1 7 15 6 3 1 24
19 บ้านดงครั่งน้อย 3 3 1 7 15 5 0 2 20
20 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 3 2 3 8 9 2 0 3 11
21 บ้านฝาง 3 2 1 6 6 0 1 0 7
22 นานวลราษฎร์นิยม 3 2 0 5 12 4 0 1 16
23 บ้านตาจ่อยหนองสระ 3 2 0 5 9 3 1 2 13
24 บ้านสว่าง 3 1 5 9 13 1 1 2 15
25 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 1 2 6 8 3 1 1 12
26 โนนไทยวิทยาคาร 3 1 1 5 10 2 3 3 15
27 วัดแจ่มอารมณ์ 3 1 1 5 9 4 2 1 15
28 บ้านข่อย 3 1 0 4 12 3 3 1 18
29 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 3 1 0 4 8 2 0 1 10
30 บ้านแจ้ง 3 0 1 4 9 3 1 0 13
31 เมืองปทุมรัตต์ 2 9 4 15 21 7 4 3 32
32 สามขาพิทยาคม 2 4 0 6 10 5 1 2 16
33 ทุ่งกุลาประชารัฐ 2 3 2 7 9 7 1 0 17
34 สาวแหวิทยา 2 3 1 6 12 3 0 3 15
35 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 2 3 1 6 6 3 0 3 9
36 เมืองจำปาขัน 2 3 0 5 10 5 4 7 19
37 บ้านคูเมือง 2 2 3 7 12 3 3 2 18
38 บ้านโพนแท่น 2 2 2 6 13 8 2 1 23
39 ชุมชนบ้านโพนเมือง 2 2 0 4 7 2 0 0 9
40 บ้านขี้เหล็ก 2 2 0 4 6 2 1 0 9
41 บ้านโพนทัน 2 1 1 4 9 2 2 0 13
42 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 2 1 0 3 4 3 0 0 7
43 บ้านฮ่องสังข์ 2 0 3 5 10 3 1 0 14
44 บ้านหนองขาม 2 0 2 4 5 0 0 1 5
45 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 2 0 1 3 6 4 0 0 10
46 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 2 0 1 3 5 2 0 0 7
47 บ้านม่วง 2 0 1 3 4 1 0 1 5
48 ชุมชนบ้านหนองฮี 2 0 0 2 7 2 1 0 10
49 บ้านดู่ฝายใหญ่ 2 0 0 2 6 1 1 1 8
50 บ่อพันขันวิทยา 2 0 0 2 5 3 1 2 9
51 บ้านกู่กาสิงห์ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
52 หนองพระบางตลาดม่วง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
53 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
54 ชุมชนบ้านผำ 1 4 4 9 19 2 4 1 25
55 บ้านจานใต้ 1 3 0 4 5 2 2 2 9
56 หนองบัวประชาสรรค์ 1 2 3 6 13 2 1 1 16
57 บ้านหัวนา(พนมไพร) 1 2 2 5 9 2 5 2 16
58 บ้านแคน (วันครู 2503) 1 2 1 4 11 10 2 2 23
59 ชีโหล่นวิทยา 1 2 1 4 5 9 3 1 17
60 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 2 0 3 8 0 3 0 11
61 เมืองทุ่งวิทยา 1 2 0 3 7 4 1 1 12
62 บ้านสาหร่าย 1 1 2 4 11 0 2 0 13
63 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 1 1 2 4 10 3 1 0 14
64 คุรุราษฎร์สามัคคี 1 1 2 4 6 1 0 0 7
65 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1 1 2 4 4 1 0 0 5
66 บ้านหนองอีเข็ม 1 1 1 3 9 0 1 0 10
67 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 1 1 1 3 6 8 2 0 16
68 บ้านกอกแก้ว 1 1 1 3 6 4 1 0 11
69 บ้านเมืองสรวง 1 1 1 3 6 4 0 2 10
70 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1 1 1 3 6 2 3 2 11
71 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 1 1 1 3 3 1 0 0 4
72 บ้านดงหมากไฟ 1 1 0 2 8 3 0 1 11
73 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1 1 0 2 7 3 0 2 10
74 หนองยางวิทยาคม 1 1 0 2 5 4 2 0 11
75 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
76 บ้านสระบัว 1 1 0 2 4 4 2 3 10
77 บ้านดู่ 1 1 0 2 4 3 1 0 8
78 บ้านโพธิ์ใหญ่ 1 1 0 2 4 0 1 2 5
79 บ้านหัวนา 1 1 0 2 3 6 0 1 9
80 บ้านเขวาหรดี 1 1 0 2 3 4 2 2 9
81 บ้านโพนหิน 1 1 0 2 2 1 2 0 5
82 เมืองเกษตรวิสัย 1 0 2 3 10 1 2 3 13
83 บ้านหนองฮาง 1 0 1 2 4 6 3 3 13
84 บ้านดอกไม้ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
85 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
86 บ้านหัวดง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
87 บ้านโหรา 1 0 1 2 2 1 0 1 3
88 บ้านเขวาโคกสวายโดด 1 0 0 1 7 2 1 3 10
89 บ้านหนองเหล็ก 1 0 0 1 4 2 0 2 6
90 บ้านโนนจิกหนองคู 1 0 0 1 4 2 0 2 6
91 บ้านหนองย่างงัว 1 0 0 1 4 2 0 0 6
92 บ้านเหล่าข้าว 1 0 0 1 4 1 0 2 5
93 บ้านโพนสะอาด 1 0 0 1 4 1 0 0 5
94 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
95 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
96 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
97 บ้านบัวขาว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
98 บ้านน้ำคำ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
99 หนองหินใหญ่วิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
100 บ้านหนองจาน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
101 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 2 4 0 0 6
102 หนองขามวิทยา 1 0 0 1 2 2 1 1 5
103 หว่านท่าสมอวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 2 4
104 บ้านเขวาตะคลอง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
105 สีสวาดเล็บขาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
106 ห้วยหินลาด 1 0 0 1 2 0 1 0 3
107 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านเขวาทุ่ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านทองหลาง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
110 บ้านดงเมืองจอก 1 0 0 1 1 1 1 2 3
111 บ้านค้อแสนสี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านดอนคำ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
113 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
114 บ้านหนองบัว 0 4 3 7 11 7 1 1 19
115 ดอนกลอยวิทยาคาร 0 3 3 6 11 6 0 2 17
116 บ้านหนองคูณ 0 3 1 4 12 5 3 2 20
117 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 0 3 0 3 5 1 1 0 7
118 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 0 2 2 4 9 0 1 0 10
119 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 2 1 3 10 5 0 1 15
120 บ้านหนองไศล 0 2 1 3 8 5 0 0 13
121 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 2 1 3 6 2 0 2 8
122 บ้านหนองบั่ววิทยา 0 2 1 3 6 0 0 0 6
123 เมืองโพนทราย 0 2 1 3 6 0 0 0 6
124 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 0 2 1 3 4 0 0 1 4
125 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 2 0 2 13 1 3 1 17
126 บ้านน้ำอ้อม 0 2 0 2 7 2 2 2 11
127 บ้านกุดเขียว 0 2 0 2 4 0 0 4 4
128 บ้านสวนปอ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
129 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 0 2 0 2 2 2 1 0 5
130 บ้านหว่านไฟ 0 2 0 2 1 1 2 0 4
131 บ้านแสนสี 0 1 4 5 8 2 2 1 12
132 บ้านเด่นราษฎร์ 0 1 3 4 9 1 0 0 10
133 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 1 3 4 6 0 0 1 6
134 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 2 3 6 4 3 2 13
135 บ้านขามป้อม 0 1 2 3 6 4 2 2 12
136 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 1 2 3 5 3 1 0 9
137 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 2 3 4 2 0 3 6
138 บ้านเหล่าติ้ว 0 1 2 3 4 1 3 1 8
139 บ้านอีเม้ง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
140 บ้านหินกอง 0 1 1 2 8 5 4 2 17
141 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 8 4 3 1 15
142 บ้านงูเหลือม 0 1 1 2 6 0 1 3 7
143 บ้านร้านหญ้า 0 1 1 2 5 1 0 0 6
144 ไตรคามสามัคคี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
145 บ้านเล้าข้าว 0 1 1 2 3 2 2 4 7
146 บ้านนา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
147 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 1 0 1 7 1 0 1 8
148 บ้านสระโพนทอง 0 1 0 1 4 7 0 3 11
149 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
150 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 1 0 1 4 0 1 0 5
151 บ้านโนนทรายสระทอง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
152 บ้านแดง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
153 บ้านโคกก่อง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
154 เมืองบัววิทยาคาร 0 1 0 1 2 3 0 1 5
155 บ้านคำพระ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
156 บ้านเมืองคลอง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
157 บ้านหัวช้างเลิงแก 0 1 0 1 2 2 0 1 4
158 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
159 บ้านดอนแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
160 บ้านหัวดอนชาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
161 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
162 บ้านโคกสำโรง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
164 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
165 บ้านโพนครกน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
166 น้ำคำใหญ่วิทยา 0 0 2 2 19 2 3 2 24
167 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 0 0 2 2 12 6 0 2 18
168 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 0 0 2 2 9 3 2 0 14
169 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 0 2 2 2 1 2 1 5
170 บ้านโพนงาม 0 0 2 2 1 4 2 0 7
171 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 1 1 12 2 0 1 14
172 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 1 1 8 8 2 2 18
173 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 0 0 1 1 7 5 3 0 15
174 บ้านมะกอก 0 0 1 1 5 3 0 2 8
175 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 1 1 5 0 0 1 5
176 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
177 บ้านสูงยาง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
178 บ้านสำโรง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
179 บัวสูงบัวเงินวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
180 บ้านโนนแฮด 0 0 1 1 2 1 1 0 4
181 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
182 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 2 0 4 1 6
183 บ้านส่องอนามัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
184 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 0 0 1 1 1 5 1 0 7
185 บ้านยางเลิง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
186 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 0 1 1 1 1 0 0 2
187 บ้านหนองเรือ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
188 บ้านเหล่าหัวภู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
189 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
190 บ้านตลาดไชย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
191 บ้านนาแค 0 0 1 1 1 0 0 0 1
192 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
193 บ้านวารีสีสุก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
194 บ้านสองชั้น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
195 หนองผือ โนนค้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
196 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 0 0 0 7 3 0 0 10
197 บ้านหนองทัพไทย 0 0 0 0 6 5 3 1 14
198 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 5 5 0 0 10
199 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 4 1 2 10
200 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 0 0 5 0 1 1 6
201 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 4 3 1 0 8
202 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
203 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
204 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
205 ดงเกลือวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
206 บ้านหนองนาหล้า 0 0 0 0 3 2 0 0 5
207 บ้านเป้า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
208 บ้านดงมัน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
209 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
210 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
211 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
212 บ้านภูดิน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
213 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
214 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
215 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 2 5 2 1 9
216 บ้านเหล่าฮก 0 0 0 0 2 3 2 1 7
217 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 0 0 2 3 2 0 7
218 บ้านค้อโนนสว่าง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
219 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
220 เมืองอารัมย์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
221 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 4 3
222 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
223 บ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
224 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
225 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
226 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
227 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
228 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
229 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
230 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
231 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
232 บ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
233 วารีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 2 3 5
234 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
235 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
236 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
237 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
238 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
239 บ้านชาติ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
240 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
241 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
242 บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
243 บ้านหญ้าหน่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
244 บ้านหนองพลับ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
245 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
246 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
247 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
248 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
249 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
250 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
251 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
252 บ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
253 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
254 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
255 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
256 บ้านภูงา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
257 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
258 บ้านดงช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
259 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
260 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
261 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
262 บ้านหนองหินน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
263 บ้านฮ่องทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
264 บ้านเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
266 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 ดอนยางดอนสังข์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
270 บ้านโพนยานาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
271 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
272 บ้านสมสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
273 บ้านหมอตา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
274 บ้านโนน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
275 ดอนแฮดวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
276 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
277 บ้านดอนขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
278 บ้านสะแบงตาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
279 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
280 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
281 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
282 บ้านแขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
283 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
284 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
285 หนองกุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
286 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
287 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
288 บ้านดงบัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
289 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 240 221 195 656 1,417 536 226 203 2,179