กำหนดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
กำหนดกิจกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
"เลิศลำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลา พัฒนาสู่สากล"​

27 กันยายน  2560                     ทุกศูนย์เครือข่ายโอนข้อมูลเข้าระดับเขตพื้นที่
29 กันยายน - 2 ตุลาคม  2560      เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
3 - 4  ตุลาคม   2560                 อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
5 - 8  ตุลาคม   2560                พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
9 -11 ตุลาคม  2560                 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
 
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:25 น.