::sp-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางประนอม โถบำรุงโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภมาส ผาพรมโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางวิวา มานะสารโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญส่ง ดำรงไทยโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
3. นางสุจินตนา จอมจันทร์โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ชินโณโรงเรียนโพนวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทพณรงค์ บุตราชโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพนิดา ยาทองไชยโรงเรียนโพนแพงเจียรนนท์อุทิศ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ วุฒิสารโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิวภรณ์ กลิ่นไสวโรงเรียนบ้านยางโล้นราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ทองอันตันโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางปิยะมาศ ศรีสร้อยโรงเรียนชุมชนนิรมัยประธานกรรมการ
2. นางแหวน จันทรังษีโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พลไชยโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์โรงเรียนชุมบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นางสมจิต สิทธาหนุนโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ อุปปะโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางลลิตา ผาใต้โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นางดวงจิต บุตรแดงโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี สายคำภาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สมสนุกโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา จำวงศ์ลาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณี กุตระแสงโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เชื่อดวงผุยโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางวารีย์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางธัญญลักษณ์ สวัสดีโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางทองคำ โคตรผาบโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
3. นางสุมิตรา ประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ชมภูทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นางศิริสุข โถชัยคำโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยากรรมการ
3. นางวัลภา คึมยะราชโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางทองรักษ์ พรหมภาพโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คำผิวโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
3. นางมะยุรี พันธุ์เทศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางไขนภางค์ ศรีมุกดาโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ วินัยถนอมโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภรณ์ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ขาวพิมพ์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ไชยพันธ์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางออมสิน สิงห์คำมาโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สุนารีโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางปันใจ ปริโตโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล งอยผาลาโรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ สมเดชโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางพนิดา แก้วกิ่งโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายวรชัย งอยผาลาโรงเรียนนางอยโพนปลาโหลกรรมการ
3. นางจมร ประพัศรางค์โรงเรียนบ้านสะพานสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธวรรณ คำสงค์โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายดนัย ภูมิภาคโรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ศรีมันตะโรงเรียนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวจิตตรา พรหมเชรษฐาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ยางธิสารโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายธนากร เภาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
4. นางสาวสำรวย เฉิดจินดาโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
5. นายสุวิจักขณ์ สีแสงจันทร์โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจำเริญ พลราชมโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พลวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
3. นางสาวอังสุมารินทร์ แสงสว่างโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ภัคดีไทยโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี สกุลวิริยะโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ทองสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางเกสร เปลรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุกิจ นรภารโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นางสาวอโณทัย ใจกลางโรงเรียนบ่้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมัณฑนา ไชยตะมาตย์โรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี พลาดสุโรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
3. นางสาวจันทรา ศรีมุกดาโรงเรียนบ้านยางโล้นราษฎร์ไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิจฏ์ พุฒศรีโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สามารถโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
3. นางสาวเพียงตะวัน ทวีโคตรโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายศุภกฤต รอดแก้วโรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสถาพร แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจิญาดา อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนธาตุนาเวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ยโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางอภิรดี บุญแสงโรงเรียนบ้านห้วยกรอกหนองเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย ราชมนเทียรโรงเรียนโพนบกผดุงศาตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ โถแพงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสนภูโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ บรรพสารโรงเรียนบ้านอีกุดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย บุญย่อโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ทรงหาคำโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายไกรแก้ว เจริญพงศ์โรงเรียนท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ศรีชนะโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางมนัสวีร์ ยาทองไชยโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
4. นายอินนิยม แสนชมพูโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
5. นายสุขสำราญ สุขอร่ามโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นางสาวปรีชญา เพียสาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
7. นางสาวสุรีรอง วาทีธรรมโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวภาวดี พันธุออนโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
9. นางสาวอัจฉริยา นาโควงค์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวกฤติยา เผ่ามงคลโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล เกตุนัตโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาริสา พลชำนิโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ฮ่มป่าโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
5. นางสาวจริยาภรณ์ หนูเกื้อโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
6. นางสาวอรริสา พิมพ์มีลายโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเครือฟ้า รันชิตโคตรโรงเรียนโพนแพงเจียรนนท์อุทิศ๕กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ ภูมิรังโรงเรียนบ่้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
9. นายโอกาส พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมานพ อินธิแสงโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางหนูจันทร์ วรรณกาลโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐชุดา ชาอามาตย์โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์กรรมการ
4. นางสโรชา คารมย์กลางโรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา"กรรมการ
5. นางสาวเก็จกนก พลวงค์โรงเรียนโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวณฐมน อุปศรีโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
7. นางสาวครองทรัพย์ อุตนามโรงเรียนห้วยหีบวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอักษรชัย สุภาทองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาววันนิสา เพ็งพาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
10. นางวิรัชฎา เพ็งธรรมโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา วงศ์มีแก้วโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสาวรวินทร์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านตองโขบกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายพนมพร พองพรหมโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ นครชัยโรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
3. นางสาวิจินตนา ศักดิ์ดาโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเสกสันติ์ เจริญพรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอัสราพร วันดีโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวรรณ ว่องไวโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางปิยะธิดา แก้วคำแสนโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ บุดดีด้วงโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นางนพรัตน์ พรมเมืองโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนาโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง สนองฝันโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์กรรมการ
3. นางสมคิด ทิพจรโรงเรียนนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นางชไมพร ธนูรักษ์โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารกรรมการ
5. นายนพดล ล้านจ๊ะโรงเรียนม่วงไข่ประชาราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
6. นางวิภาดา พีระธรรมโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายขจรลาภ คึ้มยะราชโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
8. นางสาวฉัตรปวีณ์ แสนไชยโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงสาขาบ้านนาขามกรรมการ
9. นายภัคพล พองพรหมโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
10. นายเชาวฤทธิ์ ครโสภาโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัญโญ ใครบุตรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย เหมะธุลินโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นายไพทูล เทพินโรงเรียนกุดแฮดวัฒนราษำ์ผดุงกรรมการ
4. นางนฤมล ปรือทะเลโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเนตรนพิศ คตจำปาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศกรรมการ
7. นายวิทยพัฒนท สีหาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
8. นายจตุภัทร พองพรหมโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
9. นางอุไร คำมณีจันทร์โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกอแก้ว สุระสระโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา นวลมณีโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
3. นายพรเทพ สาทรโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางพิกุลทอง กออำไพโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุมิตรา อุปพงษ์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางไพลินทร์ อุดมเดชโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางบรรจบ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางรักคณา วะลับโรงเรียนบ้านสนามบินกรรมการ
4. นางพรทิพย์ วัฒนาเผ่าหอมโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอรัญญา ขอลาศรีโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสมภู สุทธิสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ไพจิตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทิพม้อมโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการ
4. นางพัฒนา ชาติชำนิโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางชุติพร ศรีคำแซงโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สายสมรโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางกฤตพร ประมาชิดโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางศุภราภรณ์ เลาหวิโรจน์โรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
4. นายเชวงศักดิ์ งันลาโสมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทองพันธ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวจุรีวรรณ งันลาโสมโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน คำศรีพลโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
3. นางสาวภัทริยา เดชพละโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
4. นางสาวพนมศิลป์ แสนเมืองโรงเรียนท่าศาลาราษฎ์วิทยากรรมการ
5. นางละเอียด ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณศรี จีรวิทย์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ ขันทีท้าวโรงเรียนบ้านห้วยหีบกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ยตะโคตรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางจันทร์ธิมา รัตนโกสุมโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
5. นางสุพัตรา สุริยะศรีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เนตรทองคำโรงเรียนบ้านท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุภมาส ผาพรมโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุระเสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ ศรีไตรเรืองโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางปาริชาต อุปพงษ์โรงเรียนบ้านวังปลาเซือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา อุ่นสากลโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสุรางคณา ขวาธิจักรโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริกร มาตรราชโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดกรรมการ
4. นางสาววันวิสา ป้องภัยโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
5. นางภัคสุดา โสนาคูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพโรงเรียนสกลนคร(วันครู๒๕๐๑)กรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนากรรมการ
5. นายกำพล ทองพันธ์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายปานพันธ์ กาญจนพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลประธานกรรมการ
2. นายอติพล เจริญชัยโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชูชาติ ไฉนงุ่นโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายสุระทิน สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงษ์อุ่นโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายไกยะสิทธิ์ มหาชัยโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมานพ อินธิแสงโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
4. นายสุระชัย วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นายประสพชัย แก้วยะลุนโรงเรียนบ้านแป้น ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุปัน วงษ์อุ่นโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มทรัพย์ ชาภูคำโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
3. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ จรรยาวดีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปานพันธ์ กาญจนพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีวิไลโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายดิเรก ฝุ่นเงินโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
4. นายประสพชัย แก้วยะลุนโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ประมาชิดโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวรพจน์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา บัวแดงโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
3. นายกิตติ จันทะลุนโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นางมยุรีย์ แพงไชยโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสนภูโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธยา เทอำรุงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันพิยา หาชื่นโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยากรรมการ
3. นางสุขศรี เสาว์บุปผาโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางภัทราพร วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
5. นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสบพร อ่อนสุระทมโรงเรียนบ้านไร่นาดีประธานกรรมการ
2. นางสุรางคณา ลาแสดงโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางดารุณีย์ วัฒนวิเชียรโรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางกรนันท์ หาสุขโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสาววิภาดา บุญสุนัย์โรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ คำชมภูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โยธานักโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ ถวิลการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์กรรมการ
4. นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุภาพร คำคลี่โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุพรทิพย์ เกษมสินโรงเรียนบ้านพะโคประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร วันดีโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ กรป.กลางพัฒนากรรมการ
3. นางพรรณี แสนเวียนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางจิดาภา ศรีสงครามโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงคราญ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สายคำภาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางมกราพร ตระกูลมาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
4. นางพันธุ์มณี เรียมแสนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุศล ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยสุทธะเรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุศล ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายทักษิณ คุณวิภาคโรงเรียนบ้านกุดสะกอยประธานกรรมการ
2. นางรักชนก บุนนาคโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
3. นางนวลนิตย์ ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอดิเชษฐ์ บรรดาตั้งโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเกศิณี โสภัยโรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์กรรมการ
3. นายมีชัย โถบำรุงโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายธนากร เภาโพธิ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสมหมาย ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัยโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บัวศรีโรงเรียนบ้านกุดสะกอยกรรมการ
3. นางกัลยาณี พรหมภาพโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายศุภชัย นางามโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ยะไชยศรีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางสมรัตน์ สวยสุดโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางพูนสุข โคตรวิชัยโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางปิยวรรณ วรรณพงศ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ จีนคำโรงเรียนบ้านซ่งเต่าประธานกรรมการ
2. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางบุษบา ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์๒"กรรมการ
4. นางประเทียนทอง ศุภวุฒิโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางกานดา งอยผาลาโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้วโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สวนไผ่โรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
3. นางไพรี แสนนามโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
4. นางสายทอง สิงจานุสงค์โรงเรียนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการ
5. นางสายสมร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านกกส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพะยอม คำหุ่งโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุขสอนนานโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางประไพพรรณ อินธิแสงโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนภัตสร แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวานิช บุ่งวิเศษโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์๒"ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ บุษภาโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑กรรมการ
3. นายสถาน ไชยวงคตโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางวรรณา พรหมศิริโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
5. นางสุดสวาท ทาแก้วโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ ตันมูลโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทัศครโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
3. นางวงค์เดือน คุณวิภาคโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายรณวิทย์ มาลีลัยโรงเรียนบ้านดงหนองเหียนกรรมการ
5. นางมัลลิกา ธุวดาราตระกูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนพดล แสนบัณฑิตโรงเรียนดงยอประธานกรรมการ
2. นายนิติกร โพธิยาโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
3. นางนงนุช อัครจันทร์โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
4. นางกัลยา สิงห์สุธรรมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
5. นางสาวนิรัติศัย วิเศษศิลป์โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์รำพันโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
3. นางนฤทัย เสนจันตะโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
4. นางจินดา เผือดผุดโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
5. นางศรีสมร เหล่าศักดิ์ชัยโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายวัยพจน์ ปัญญะโรงเรียนนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายสำรองชัย สามเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายอุทัน วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายทองสุข เย็นไทสงโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นายพิทักษ์ สุภาทองโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายวัยพจน์ ปัญญะโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายสำรองชัย สามเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายอุทัน วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายทองสุข เย็นไทสงโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นายพิทักษ์ สุภาทองโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายวัยพจน์ ปัญญะโรงเรียนนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายสำรองชัย สามเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายอุทัน วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายทองสุข เย็นไทสงโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นายพิทักษ์ สุภาทองโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวัยพจน์ ปัญญะโรงเรียนนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายสำรองชัย สามเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายอุทัน วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายทองสุข เย็นไทสงโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นายพิทักษ์ สุภาทองโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ พลเศษโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสมพาน สิงหเสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอุดร ผ่านสุวรรณโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายทองยศ ชิณบุตรโรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ มีภูคำโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ หลวงศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายวชิรญาณ โยธสิงห์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
3. นางโสภา ฮ่มป่าโรงเรียนห้วยหีบวิทยาคารกรรมการ
4. พ.อ.ท.ศักดิ์บุรุษ คำคลี่โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
5. นางพนิดา กองจันทร์ดีโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเสรี ไชยวังราชโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางวาริณี ธนคำดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
3. นางกณิกนันท์ หดทะเสนโรงเรียนโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายแมน บุญเรืองจักรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สุระเสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ มูลตองคะโรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ตะประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศิริ สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ยศกำธรโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นายปิติยวัฒน์ พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวภลดา แสงโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายถวิล งิ้วพรหมโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชไมพร มาละอินทร์โรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ทุมทัดทรายโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนาตญา สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปรีดา หาญคำโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์๒"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา จันทรมนตรีโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นางสาวมรกต ไชยภูมิโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางจุรีพร เชียรรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ อุดมเดชโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางนุชพร เจริญร่วงโรงเรียนบ้านสะพานสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปัดนาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายนรรยพร ศิริจันทะพันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นายสมัย จันทรังษีโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เมืองอำมาตย์โรงเรียนบ้านวังปลาเชือมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เอี้ยงระขะโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางประพันธ์ พลราชมโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
4. นายปนิทัศน์ กุลวงศ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนเมืองสกลนครประธานกรรมการ
2. นายสาคร ไชยมัชชิมโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
3. นายสุระทิน สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางวัฒนา คำโสมศรีโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ บุญยืนโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุภาชัย นางามโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
3. นางกฤษณา จันตะเสนโรงเรียนบ้านยางโล้นราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
4. นายแมน บุญเรืองจักรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสินณรงค์ ทาศรีทาโรงเรียนห้วยหีบวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเจตจันทร์ สาระวรรณโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชนเนหันหาโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางประไพพรรณ วรนามโรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสริมโชค บุระเนตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายทวี กำยานโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยากรรมการ
3. นางพิมพิสร แสนเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางนวลปรางค์ พองดวงโรงเรียนนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมหรรณพ สังข์กฤษ์โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพโรงเรียนสกลนครวันครู(๒๕๐๑)กรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ กิตติอาษาโรงเรียนบ้านกุงศรีกรรมการ
4. นายไสว เคนะอ่อนโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมิตรชัย ด่านลาผลโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรชกมล สาดีโรงเรียนดอนหมูโพธิ์ศรีชุมชนพัฒนากรรมการ
3. นายสิทธิกร ก้อนคำโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางอัญชลี อินทนามโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพนมพร พลราชมโรงเรียนบ้านดงหนองเหียนประธานกรรมการ
2. นายโกมล คำพรหมมาโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่๒๑๑กรรมการ
3. นางสุภัค สะตะโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จันทร์ขันต์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายเนติ โพธิราชโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ พิษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี โพธิ์ทองโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษำร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษำร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษำร์อุทิศกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษำร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไสยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษำร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษำร์อุทิศกรรมการ
3. นายมงคลศักดิ์ วงศ์กาไชยโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสยาม แสนหูมโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคชาโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
7. นายศิวรุทธิ์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดชาชัย งอยภูธรโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ลีลาชัยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการ
3. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
5. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
6. นางสาวเปรมวลี น้อยทะรงค์โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นายสัญญา แดนรักษ์โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วิเศษกรรมการ
5. นางนริสรา ศรีทองโรงเรียนหนองค้าดารกานนท์วิทยากรรมการ
6. นางดารุณี สมดีตีโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายณรงค์ชัย อุดด้วงโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเดชาชัย งอยภูธรโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ลีลาชัยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการ
3. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
5. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
6. นางสาวเปรมวลี น้อยทะรงค์โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นายสัญญา แดนรักษ์โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วิเศษกรรมการ
5. นางนริสรา ศรีทองโรงเรียนหนองค้าดารกานนท์วิทยากรรมการ
6. นางดารุณี สมดีตีโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายณรงค์ชัย อุดด้วงโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ คำพรมมาโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต นาสีแสนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
4. นายสมยศ ทวีพันธ์โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกษิดิส สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการ
6. นางชไมพร ทานะขันธ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรืองวัฒนา พรหมเมืองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุภักดิ์ จิตราชโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางทัศรา ภูมีศรีฐานโรงเรียนห้วยทรายวืทยากรรมการ
4. นายจิรกันต์ พิลาบุตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแต่งเพลงกรรมการ
5. นางประคองศรี นามวงษาโรงเรียนบ้านนากับแก้กรรมการ
6. นางประภาพร วรรณบุ้งทองโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางรวมยศ เพ็ชรเลิศโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ คำพรมมาโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต นาสีแสนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
4. นายสมยศ ทวีพันธ์โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกษิดิส สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการ
6. นางชไมพร ทานะขันธ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรืองวัฒนา พรหมเมืองโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุภักดิ์ จิตราชโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางทัศรา ภูมีศรีฐานโรงเรียนห้วยทรายวืทยากรรมการ
4. นายจิรกันต์ พิลาบุตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแต่งเพลงกรรมการ
5. นางประคองศรี นามวงษาโรงเรียนบ้านนากับแก้กรรมการ
6. นางประภาพร วรรณบุ้งทอโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางรวมยศ เพ็ชรเลิศโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัยโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณทริกา มุศิริโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายอรรภสิทธิ์ ศิริขันธ์โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
4. นางพรพิไล เชื้อคมตาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
5. นางศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
6. นางสาวสุรัญชนา บุษยเหมโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
7. Mr.Richad Agamahโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธุ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พิเชฐภูรีโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เงินชาลีโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑กรรมการ
4. นายอานนท์ ยุระตาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวจินตหรา ชนะรัตนธรรมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
6. นางสาววรดา พันธ์เพียงโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสลิตตา วงษ์ษาพานโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัยโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวบุณทริกา มุศิริโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายอรรภสิทธิ์ ศิริขันธ์โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
4. นางพรพิไล เชื้อคมตาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
5. นางศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
6. นางสาวสุรัญชนา บุษยเหมโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
7. Mr.Richad Agamahโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธุ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พิเชฐภูรีโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เงินชาลีโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑กรรมการ
4. นายอานนท์ ยุระตาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวจินตหรา ชนะรัตนธรรมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
6. นางสาววรดา พันธ์เพียงโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสลิตตา วงศ์ษาพานโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายระวี ศรีคำมูลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี คำแพงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ทองอันตังโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นางมนเทียน สุขศรีโรงเรียนห้วยทรายวืทยาคารกรรมการ
5. นายบุศรา โรจนชีวะโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นางอมรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเพชรขวัญ สอนศูนย์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางวัชรี อภิวาทนสิริโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุตะโคตรโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางหงษ์สุดา อยู่โสนะโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
6. นางสาวเรวดี ขาวพิมพ์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ ไพยแสนโรงเรียนห้วยทรายวืทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายระวี ศรีคำมูลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี คำแพงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ทองอันตังโรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่กรรมการ
4. นางมนเทียน สุขศรีโรงเรียนห้วยทรายวืทยากรรมการ
5. นายบุศรา โรจนชีวะโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นางอมรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเพชรขวัญ สอนศูนย์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางวัชรี อภิวาทนสิริโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุตะโคตรโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางหงษ์สุดา อยู่โสนะโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
6. นางสาวเรวดี ขาวพิมพ์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ ไพยแสนโรงเรียนห้วยทรายวืทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
3. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นางนวลผกา ชุณท์วิจิตราโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
6. นางสาวศิวพร บุญตาท้าวโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
7. นางอรนันท์ ไชสาส์นโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
4. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
5. นางนวลผกา ชุณท์วิจิตราโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
6. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรมาหา เพชรพรรณโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
4. นายอุทัย นีอำมาตย์โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีจิตร อินทะสันตาโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรมาหา เพชรพรรณโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
4. นายอุทัย นีอำมาตย์โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีจิตร อินทะสันตาโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร บุญตาท้าวโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ การุณโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
6. นางสาววัฒนพร นาเตยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางถนอมศิลป์ คำสงค์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
6. นางสาววัฒนพร นาเตยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพรรมาหา เพชรพรรณโรงเรียนงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
3. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
4. นายธิติธาดา ดวงเคนโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอคุรุราษฎร์ชูวิทย์กรรมการ
5. นายอุทัย นีอำมาตย์โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยากรรมการ
6. นางสาวอารีจิตร อินทะสันตาโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรรมาหา เพชรพรรณโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
4. นางสาวอารีจิตร อินทะสันตาโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นราษฎร์ไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายกงจักร อุทัยวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
4. นางสาววัฒนพร นาเตยโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการ
5. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
6. นางสาวอารีจิตร อินทะสันตาโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการ
7. นายธนาสิทธิ์ บัณฑิตย์วรภูมิโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายศักชาย แก้วดีโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบประธานกรรมการ
2. นางเวียงจันทร์ พรไชยยาโรงเรียนชุมบ้านกุดไหกรรมการ
3. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายจิตรลดา ขึ้นภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริกร มาตราชโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ถนอมพลกรังโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวันณ์ วงษ์ธนาสิริโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางวรรณทอง จิตต์จำนงโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยวรรณ ชโลธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissGao Qiโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissGao Yeโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ ชโลธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissGao Qiโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissGao Yeโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัยโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนบ้นโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการ
3. นางเมตตา นามโยธาโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายประกอบ ตันมูลโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำกรรมการ
3. นางสาลิกา โถชาลีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางศิวพร คนหมั่นโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ศรีนาโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ ดาบลาอำโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการ
4. นางดอกอ้อ ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประกาศ ปารีพันธ์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอิศเรศ เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายพงษ์พิศ นามละครโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการ
6. นายอภินันท์ ศิริฟองโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
7. นางรินทนา ผลวิเชียรวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นายกรีฑา สิงห์วิโรจน์โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
9. นางพิกุลทอง ทุมรีโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการ
10. นายสุวีระนาเดช มะลาไวโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
11. นางวิมล นูขุนทดวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
12. นางกิ่งแก้ว กาวรรณธงวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
13. นางนิภาพร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านนาเดื่อกรรมการและเลขานุการ
14. นางประคอง คำโสมศรีโรงเรียนบ่้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย จูมวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโคโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราฎร์ผดุง)กรรมการ
4. นายชานนท์ สุภายองโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ นำสุยโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
6. นายเกษม ทุมรีโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการ
7. นายอาคม มังคละคีรีโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
8. ร.ต.สมัย และในสิงห์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ กุลยณีย์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
10. ร.ต.สรรพสิทธิ์ แก้วมุกดาวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
11. นายวิชชุ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
12. นายประพาส ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
13. นายสมบัติ วรรณศิริวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
14. นายสุรเชษฐ์ เดชาพิทักษ์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการและเลขานุการ
15. นายวทัญญู เลิศศรีวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระเทพ เนียมหัตถีโรงเรียนบ้านป่าผางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโสภาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายปารณทัตต์ แสนวิเศษโรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ไชยญาติโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
5. นายบันดาล ประสบดีโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
6. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางพนมพร แก้วไกรสรโรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
8. นายสิทธิพร สิมลาโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
9. นายสายัณห์ โกมิทรชาติโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
10. นายสังวรณ์ ยาทองไชยข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
12. นายนพดล วิญญาสุขโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ศรีโสภาพโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตญา คำสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางวริญทิพย์ เครือทองศรีนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. นายวิษณุ สุวรรณไตรย์นักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ธนากรณ์นักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ศรีโสภาพโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการ
2. นางสาวนาตญา คำสะอาดโรงเรียนชุมบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางวริญทิพย์ เครือทองศรีนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. นายวิษณุ สุวรรณไตรย์นักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ธนากรณ์นักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ศรีโสภาพโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตญา คำสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางวริญทิพย์ เครือทองศรีนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. นายวิษณุ สุวรรณไตรย์นักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ธนากรณ์นักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววารุณี งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สุนารีโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางทัศรา ภูศรีฐานโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
5. นางสมรักษ์ พับตาโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนวลตา จาเพียราชโรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวารี บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการ
3. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางสมหมาย ชาบรรทมโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ ภูศรีฐานโรงเรียนไพศาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คึ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางนวลผกา ชุณหวิจิตราโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
4. นางนภาภรณ์ กวานสุพรรณโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
5. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสกุลรัตน์ มุกดาโรงเรียนบ้านโคกภูประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
3. นางสุมิตรา ประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุจิรา ทาศรีภูโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
5. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านป่าผางประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล บุญจันทร์โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ กฤษณ์สุวรรณโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นางพิกุล เคนประคองโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาสกร มิ่งสวัสดิ์โรงเรียนห้วยทรายวืทยาประธานกรรมการ
2. นายพชร ภิญไธสงค์โรงเรียนบ้านนาเดื่อกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
4. นางสาวจิตติมา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคารม สมสายโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นายบรรชา บุตรศรีรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการ
3. นายคชาพงษ์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางพนาวรรณ อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ มุลน้อยสุโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย อุดด้วงโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายทินกร พรหมเทศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
4. นางชลธิชา ชาวันดีโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย วงศ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยูร ยศกำธรโรงเรียนแมดนาท่มกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ เกษนัตโรงเรียนห้วยทรายวืทยากรรมการ
4. นางพนาวรรณ อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสุพัตรา เจริญพงษ์โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมานพ อินธิแสงโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี พิชัยคำโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
3. นายชูชาติ สาลีเพ็งโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายศักดิภัทร ภูมีศรีโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท มุลเมืองแสนโรงเรียนบ้านตองโขบประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา อุตนามโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ สุคนธะโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเบ็ง วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายคมกริช แก้วดีโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
3. นายรัฐพล ประทุมวันโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ พงศ์พักแพงโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพงศ์หรัณย์ มากกลางโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราเมนทร์ สมใจโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
3. นางศันสนีย์ บุตรศรีรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการ
4. นายนิคม คำทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยสุทธะเรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิรวัฒน์ ไพใหลโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ คำจวงโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์พงศ์ เขตสุภาโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการ
4. นางสาวปัณฑาลีย์ สุดลาภาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ทวีโคตรโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการ
3. นางดาวใจ ราชาไชยโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางสาวชมชนก ศรีพลพาโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ หาดทวายกาญจน์โรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ราชกรมโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ อุดมเดชโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางยุพิน เผยกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาคโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สารสมัครโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ อินธิสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ฉวีโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางณัฐิยา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ นาพงษ์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ประธานกรรมการ
2. นางทองคำ โคตรผายโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
3. นายกิตติ แสนมืองโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางลักษณีบูล พันธุ์ชัยโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ วรบุตรโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
3. นางอุษารัตน์ คดีธรรมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพันมณี เรียมแสนโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ พรมศรีโรงเรียนบ้านโคกแก้วกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ โพธิ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบรรจบ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหนูทียน คะอังกุโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเจตสุดา แร่ถ่ายโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิตสุภา เนืองทองโรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางเครือมาศ วาทะวัฒนะโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสาวฉวีลักษณ์ งอยปัดพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล ศรีสังคมโรงเรียนสกลนคร (วันครู2501)กรรมการ
3. นางอรัญญา มงคลศิลป์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ยโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางอุรินทร์ ขันแข็งโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการ
3. นางจิตต์ปาจรีย์ ชลิตะนาวินโรงเรียนชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิสัน คำสงค์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต จันทรวงศ์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางจิราพัขร โฮมวงศ์โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสรี ไชยวังราชโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ละฎาพันธ์โรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
3. นางนงศรี บุญยอดโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางบุพชาติ บุญใหญ่โรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นางศิริวัฒนา ไชยฮั่งโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นางมกราพร ตระกูลมาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไรรักษ์ โนยะราชโรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร ทิพย์คำมีโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนริศรา ไชยเพชรโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางนุชรัย์ แดนรักษ์โรงเรียนสกลนคร (วันครู2501)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพักตร์ โคตรสมบัติโรงเรียนสกลนคร (วันครู2501)ประธานกรรมการ
2. นางจิตรประสงค์ รัตนหนโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สารนอกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางวิลัย ศรีกะแจะโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โนยะราชโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางนิ่มนวล พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางนิรัญดา มูลตองคะโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา ทองวัฒนกุลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางศรีสุดา สิงห์คามโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปิยะมาศ ศรีสร้อยโรงเรียนชุมชนนิรมัยประธานกรรมการ
2. นางวราวรรณ ด่านลาพลโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
3. นางนวรัตน์ บุญสิงห์โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี หนูอินทร์โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
3. นางออนอนงค์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางดอกไม้ คำนาทิพย์โรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา คำภูษาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา หาญมนตรีโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ วงษ์สินธุ์โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวิภาพร แก่นจันทร์โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวรรษมน ถาปันแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นางชนิดา จันทรังษีโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร หลวงหาญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ พิทักษ์ชัยโสภณโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสนภูวาโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา แสนภูวาโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร แสนภูวาโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์"กรรมการ
3. นางภรปภา ศรีธิสารโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ชั้นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ชั้นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดอกไม้ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ชั้นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ชั้นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดอกไม้ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกุศลิน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุศลิน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกุศลิน นามหงษาโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา จูมแพงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านชุมชนกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์กรรมการ
3. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนท่าศาลาราษฎ์วิทยากรรมการ
3. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภลาดา แสนโคตรมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วงษ์วิจิตรโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภาวดี หาญมนตรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางบังอร สกุลโพนโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางพนาวรรณ อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญยืนโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีสถานโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญยืนโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีสถานโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ฉันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ฉันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปาริฉัตร กุลดิลกโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภวาลัย ปัญญาบัณฑิตโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายพัฒนา อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาริฉัตร กุลดิลกโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภวาลัย ปัญญาบัณฑิตโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายพัฒนา อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิลัย ศรีกระแจะโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอุษา ไสโสกโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการ
3. นางโสภิตา เชิดชนโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลัย ศรีกระแจะโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอุษา ไสโสกโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการ
3. นางโสภิตา เชิดชนโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ฉันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ฉันประเดิมโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิษรุจน์ ศรีภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เกษวงษาโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร นิลสุวรรณโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสุจินตนา จอมจันทร์โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร นิลสุวรรณโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสุจินตนา จอมจันทร์โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายนิคม คำทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีษะเนตรโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายนิคม คำทองโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลาโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลาโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายมงคล คำทะเนตรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายมงคล คำทะเนตรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
3. นายเจษฎา ยืนยั่งโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
3. นายเจษฎา ยืนยั่งโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพรชัย รอดอุตม์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ อ่อนจงไกรโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายกิตติ แสนเมืองโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำกรรมการ
4. นายเอกชนก สิทธิรักษ์โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการ
5. นางชีวานันท์ คะนองมากโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพักรบ หาญสุโพธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุ่นหนองกุงโรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์กรรมการ
3. นายณฏวัน แสงวงศ์โรงเรียนโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายบัญญัติ แก่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]