สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 23 88 27
2 005 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 8 17 13
3 006 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 26 43 34
4 007 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 6 12 9
5 009 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 10 16 14
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 25 63 38
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 27 53 45
8 180 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
9 008 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 13 24 16
10 015 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 12 26 22
11 016 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 3 5 4
12 020 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 20 52 35
13 019 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 8 18 15
14 018 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 21 61 38
15 021 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 0 0 0
16 023 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 13 20 18
17 025 โรงเรียนนายอวัฒนา 1 2 2
18 178 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 1 1
19 024 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 22 80 44
20 177 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล(สาขาศรีคงคำ) 0 0 0
21 022 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 11 28 17
22 026 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 14 29 22
23 028 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 24 42 33
24 029 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 2 4 4
25 030 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 15 38 25
26 031 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 18 43 26
27 032 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 2 4 4
28 033 โรงเรียนบ้านกุงศรี 4 8 6
29 035 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 6 18 10
30 036 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 1 3 2
31 037 โรงเรียนบ้านกุดฮู 2 2 2
32 034 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 0 0 0
33 038 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 8 26 15
34 039 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 6 10 9
35 040 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 8 17 12
36 047 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 9 14 13
37 048 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 15 31 22
38 049 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 1 2 2
39 052 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 4 12 7
40 053 โรงเรียนบ้านดงขวาง 4 5 5
41 054 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 13 28 20
42 055 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 24 58 39
43 056 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 7 11 9
44 057 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 8 9 8
45 058 โรงเรียนบ้านดงหลวง 25 70 43
46 060 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 6 20 11
47 182 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 1 2 2
48 061 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 3 15 8
49 181 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 4 9 7
50 059 โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 13 26 22
51 062 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 10 16 15
52 063 โรงเรียนบ้านตองโขบ 2 2 2
53 064 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 7 27 14
54 065 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 3 3
55 067 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 15 29 25
56 066 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 6 11 10
57 069 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 1 6 2
58 070 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 6 6 6
59 072 โรงเรียนบ้านนาขาม 7 7 7
60 073 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 11 27 17
61 074 โรงเรียนบ้านนาจาน 12 31 21
62 075 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 11 24 15
63 076 โรงเรียนบ้านนาดี 4 9 6
64 078 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 24 49 35
65 079 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 17 42 30
66 081 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 4 21 10
67 082 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 5 13 9
68 083 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 11 30 20
69 084 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 23 58 38
70 077 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 11 16 14
71 175 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 7 20 13
72 071 โรงเรียนบ้านนาแก 2 5 4
73 080 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 5 20 11
74 068 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 6 14 11
75 085 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 4 6 5
76 089 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 12 25 20
77 090 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 3 3 3
78 091 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 18 35 31
79 088 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 8 26 14
80 092 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 10 22 15
81 096 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 11 27 20
82 093 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 2 2 2
83 094 โรงเรียนบ้านป่าผาง 11 39 22
84 095 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 3 7 6
85 100 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 12 32 21
86 099 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 6 19 12
87 098 โรงเรียนบ้านพะโค 1 5 2
88 101 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 5 12 9
89 102 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 12 48 19
90 111 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 20 31 26
91 112 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 47 112 83
92 110 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 34 58 48
93 114 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 37 59 53
94 116 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 37 71 57
95 117 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 3 10 6
96 118 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 11 22 16
97 119 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 7 7
98 120 โรงเรียนบ้านสนามบิน 0 0 0
99 174 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 3 5 4
100 121 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 14 11
101 122 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 4 11 7
102 123 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 24 60 44
103 124 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 12 34 22
104 184 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 0 0 0
105 126 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 11 45 19
106 128 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 10 15 12
107 129 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 24 35 26
108 130 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 1 1 1
109 131 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0
110 132 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 22 44 33
111 134 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 7 15 9
112 135 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 29 62 48
113 136 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 7 9 8
114 137 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 6 4
115 138 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 15 32 25
116 139 โรงเรียนบ้านหนองหอย 38 69 54
117 125 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 0 0 0
118 127 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 5 13 9
119 133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 26 41 34
120 140 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 24 30 29
121 141 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 0 0
122 143 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 35 74 54
123 144 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 3 5 4
124 145 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 23 52 33
125 142 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 6 15 11
126 148 โรงเรียนบ้านอีกุด 18 29 23
127 149 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 7 12 7
128 151 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 7 10 9
129 150 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 24 49 37
130 050 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 0 0 0
131 051 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 10 24 18
132 146 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 17 28 25
133 097 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 10 15 14
134 113 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 22 76 42
135 041 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 11 8
136 042 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 33 84 56
137 043 โรงเรียนบ้านโคกภู 7 24 14
138 044 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 16 26 18
139 045 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 10 8
140 046 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 10 27 16
141 183 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 6 24 12
142 086 โรงเรียนบ้านโนนกุง 17 32 25
143 087 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 3 3 3
144 103 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 2 5 4
145 104 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 2 6 4
146 105 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 19 40 30
147 106 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 2 3 2
148 108 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 5 12 8
149 109 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 34 75 56
150 107 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 8 43 19
151 147 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 8 15 13
152 115 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 24 44 39
153 152 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 8 25 17
154 153 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 5 14 8
155 158 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 33 79 50
156 159 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 25 61 42
157 179 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) 0 0 0
158 160 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 2 2 2
159 161 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 38 65 51
160 162 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 6 9 7
161 163 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 10 18 14
162 164 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 20 42 31
163 199 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 0 0 0
164 169 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 16 28 24
165 197 โรงเรียนอนุบาลรัตนพร 0 0 0
166 171 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 65 291 126
167 166 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 28 60 46
168 165 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 30 71 48
169 167 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 4 9 7
170 003 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 26 48 41
171 012 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 39 48 32
172 157 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 25 59 37
173 002 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 6 14 10
174 004 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 29 52 39
175 154 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 5 19 10
176 155 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 6 8 8
177 156 โรงเรียนไพศาลวิทยา 6 13 9
178 027 โรงเรียนนิรมลวิทยา 23 42 31
179 196 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
180 188 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา 0 0 0
181 189 โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ 0 0 0
182 198 โรงเรียนอนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 1 1 1
183 191 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี 0 0 0
184 190 โรงเรียนอนุบาลภนิตา 0 0 0
185 168 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 47 29
186 185 โรงเรียนอนุบาลรพีพร 0 0 0
187 193 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย 0 0 0
188 170 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 5 7 6
189 172 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 7 5
190 194 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0
191 013 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 59 140 83
192 014 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 11 22 19
193 200 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" 3 4 4
194 201 โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 17 26 20
195 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 7 42 16
รวม 2254 5116 3499
8615

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]