สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลสกลนคร 34 7 10 51
2 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 10 12 10 32
3 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 8 0 1 9
4 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 7 4 3 14
5 ชุมชนบ้านกุดไห 7 1 5 13
6 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 6 3 4 13
7 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 5 10 2 17
8 หนองผือเทพนิมิต 5 8 4 17
9 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 5 6 1 12
10 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 5 4 6 15
11 บ้านหนองหอย 5 4 3 12
12 บ้านดงหลวง 5 2 3 10
13 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 5 1 1 7
14 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 4 4 3 11
15 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 4 3 4 11
16 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 4 3 2 9
17 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 4 3 0 7
18 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 4 2 2 8
19 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 4 0 0 4
20 โคกเลาะวิทยาคาร 3 7 1 11
21 กุดบากราษฎร์บำรุง 3 3 6 12
22 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 3 3 2 8
23 บ้านนาอ่างม่วงคำ 3 3 2 8
24 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 3 3 1 7
25 อนุบาลกุสุมาลย์ 3 2 2 7
26 บ้านหลุบเลา 3 1 5 9
27 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 3 1 1 5
28 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 3 1 1 5
29 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 3 1 0 4
30 ท่าแร่วิทยา 3 0 3 6
31 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 2 5 2 9
32 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 2 4 4 10
33 บ้านแมดนาท่ม 2 4 0 6
34 อนุบาลภวิกา 2 4 0 6
35 บ้านม่วงวิทยา 2 3 6 11
36 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 2 2 1 5
37 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 2 2 1 5
38 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 2 2 0 4
39 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 2 1 2 5
40 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 2 1 1 4
41 บ้านนาสีนวล 2 1 1 4
42 บ้านป่าผาง 2 1 0 3
43 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 2 1 0 3
44 บ้านบ่อเดือนห้า 2 1 0 3
45 บ้านหนองมะเกลือ 2 0 4 6
46 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 2 0 3 5
47 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 2 0 2 4
48 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 2 0 0 2
49 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 4 0 5
50 บ้านห้วยยาง 1 3 1 5
51 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1 2 3 6
52 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 2 3 6
53 อนุบาลภูพาน 1 2 1 4
54 เขื่อนน้ำพุง 1 2 0 3
55 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 1 2 0 3
56 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1 2 0 3
57 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1 2 0 3
58 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1 1 5 7
59 บ้านหนองไผ่ 1 1 2 4
60 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1 1 2 4
61 บ้านน้อยจอมศรี 1 1 2 4
62 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1 1 1 3
63 ทุ่งมนพิทยาคาร 1 1 1 3
64 บ้านห้วยแคน 1 1 1 3
65 นางอยโพนปลาโหล 1 1 1 3
66 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1 1 0 2
67 บ้านไร่นาดี 1 1 0 2
68 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1 1 0 2
69 บ้านค้อน้อย 1 1 0 2
70 อนุบาลวรรณทอง 1 1 0 2
71 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 1 1 0 2
72 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1 0 2 3
73 บ้านนาขาม 1 0 2 3
74 บ้านค้อใหญ่ 1 0 2 3
75 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2
76 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 0 1 2
77 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 1 0 1 2
78 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 1 2
79 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 1 2
80 อนุบาลเต่างอย 1 0 0 1
81 เซนต์โยเซฟท่าแร่ 1 0 0 1
82 บ้านวังปลาเซือม 1 0 0 1
83 ห้วยทรายวิทยา 1 0 0 1
84 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 1 0 0 1
85 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1 0 0 1
86 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 1
87 ไพศาลวิทยา 1 0 0 1
88 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1 0 0 1
89 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1 0 0 1
90 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1
91 บ้านห้วยหวด 1 0 0 1
92 บ้านกกส้มโฮง 1 0 0 1
93 บ้านกวนบุ่น 1 0 0 1
94 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1
95 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 0 0 1
96 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 0 4 3 7
97 บ้านนาจาน 0 3 0 3
98 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 0 2 2 4
99 บ้านโนนกุง 0 2 1 3
100 บ้านจันทร์เพ็ญ 0 2 1 3
101 บ้านอีกุด 0 2 1 3
102 บ้านโคกม่วง 0 2 0 2
103 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 2 0 2
104 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 0 2 0 2
105 บ้านประชาสุขสันติ์ 0 2 0 2
106 บ้านกุดน้ำใส 0 2 0 2
107 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 0 1 3 4
108 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 1 3 4
109 นิรมลวิทยา 0 1 2 3
110 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 1 2 3
111 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 0 1 1 2
112 บ้านนาตาลคำข่า 0 1 1 2
113 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
114 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 0 1 1 2
115 ผักแพวบำรุงวิทยา 0 1 1 2
116 บ้านซ่งเต่า 0 1 1 2
117 บ้านนามนประชาสามัคคี 0 1 1 2
118 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
119 นาแก้วพิทยาคม 0 1 0 1
120 บ้านนาเดื่อ 0 1 0 1
121 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1
122 บ้านหนองกอมป่าขาว 0 1 0 1
123 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 0 1 0 1
124 บ้านดงหนองเหียน 0 1 0 1
125 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 1 0 1
126 นาอ้อยคำสะอาด 0 1 0 1
127 บ้านพะโค 0 1 0 1
128 บ้านกลางนาเดื่อ 0 0 3 3
129 บ้านด่านม่วงคำ 0 0 3 3
130 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 2 2
131 บ้านนาคำวิทยาคาร 0 0 1 1
132 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 0 0 1 1
133 บ้านกุงศรี 0 0 1 1
134 ชุมชนนิรมัย 0 0 1 1
135 แก้งคำประชาสามัคคี 0 0 1 1
136 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 1
137 บ้านนาแก 0 0 1 1
138 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1
139 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 1 1
140 บ้านลาดค้อ 0 0 1 1
141 บ้านโคกภู 0 0 0 0
142 บ้านหนองนาเลิศ 0 0 0 0
143 บ้านนากับแก้ 0 0 0 0
144 โพนงามโคกวิทยาคาร 0 0 0 0
145 เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 0 0 0 0
146 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0
147 บ้านป่าหว้าน 0 0 0 0
148 บ้านสะพานสาม 0 0 0 0
149 บ้านดงขวาง 0 0 0 0
150 บ้านดอนเชียงคูณ 0 0 0 0
151 บ้านอุ่มจาน 0 0 0 0
152 บ้านนาดี 0 0 0 0
153 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 0 0 0
154 เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" 0 0 0 0
155 บ้านโคกแก้ว 0 0 0 0
156 บ้านหนองสระ 0 0 0 0
157 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 0 0 0
158 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 0 0 0
159 บ้านกุดฮู 0 0 0 0
160 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0
161 หนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0
162 อนุบาลอังสนา 0 0 0 0
163 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0
164 บ้านกุดสะกอย 0 0 0 0
165 บ้านชมภูพาน 0 0 0 0
166 อนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 0 0 0 0
167 โพนบกผดุงศาสตร์ 0 0 0 0
168 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 0 0 0
169 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0
170 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0
171 นายอวัฒนา 0 0 0 0
172 บ้านตองโขบ 0 0 0 0
173 บ้านดอนสัมพันธ์ 0 0 0 0
174 บ้านหนองบึงทวาย 0 0 0 0
รวม 247 215 193 655

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]