รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ณโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล.
ระหว่าง วันที่ 28-29 . เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพฺธิ์ชัยย่อย
 
1. นางรุจิรา  ทาศรีภู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงพรรณ์ธิตา  ลีแก้ว
 
1. นางสกุลรัตน์  แพงคำฮัก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังข์ขาว
 
1. นางจีรุวรรณ  โชติโฆษิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล
 
1. นางจิระพร  ราชสิงโห
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทูลไชย
 
1. นางวัชราภรณ์  กมลพรพจี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงนิรัญญา   ลามคำ
 
1. นางหทัยกาญจน์   นามนิตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเยวเรศ  ทองท่อน
 
1. นางไขนภางค์  ศรีมุกดา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริพร  นาโควงค์
 
1. นางสุวรรณี  สายคำภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   ถึงคำภู
 
1. นางสาววชิดา  บุญแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1. เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวมณัฐศิกาญจน์  ชมภูพื้น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. นางสาวณัฐธิชา  แจ่มใส
 
1. นายอภิชาติ  ชมภูทัศน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กหญิงทิพพานันท์  แสนคำ
2. เด็กชายพุฒินันท์  สอนศูนย์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  พลหาญ
 
1. นางกฤษณา  จันตะเสน
2. นางสาววรรณวิภา  งามสิทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คำโคตร
2. เด็กหญิงธิตยาธาดา  พองพรหม
3. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมุกดา
 
1. นางกฤติกา  พองพรหม
2. นางไขนภางค์  ศรีมุกดา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สันทัน
2. นางสาวธันยาวรรณ   หลาบคำ
3. นางสาวธิดารัตน์  งามยะราช
 
1. นางสาวเพชรขวัญ  สอนศูนย์
2. นางสมพร  วงศ์รำพันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์  บรรจง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวรกุล
 
1. นางสาวสุนารี  ศรีสะอาด
2. นางสาวเสียงทิพย์  เพิ่มอร่าม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงพิยดา  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นายฉลาด  โสภาสพ
2. นางวิไลลักษณ์  บุญไชยโย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพชรคำ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เจียมไพเราะ
 
1. นางพนิดา  แก้วกิ่ง
2. นางเรียบร้อย  วงศ์กาฬสินธุ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงวิชุดา  คานเครือ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ดงภูยาว
 
1. นายฉลาด  โสภาสพ
2. นางวิไลลักษณ์  บุญไชยโย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  จันทรัตน์
 
1. นางแขนภา  พาเสน่ห์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ
 
1. นางปิยนารถ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงค์ตาผา
 
1. นายปรีชาณัฐฏ์  วัยเหนิดลื้อ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาวงศ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  ต่ายเนาว์ดง
3. เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  หันจางสิทธิ์
2. นายเสกสรร  สมน้อย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตติลักษณ์  ศิลามิตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุดมสิน
3. เด็กหญิงไอรดา  นาโควงค์
 
1. นายเอกวัช  เมืองโคตร
2. นางสาวอัจฉริยา  นาโควงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกัญจนรัตน์  พบสมัย
2. เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย
 
1. นางสุมนทิพย์  อัมภาผล
2. นางประพิศ  ทรงวิชา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงนิรนันท์   อ่อนศรีคะ
2. นางสาวมัีณฑนา  พิลาทา
3. นางสาวหฤทัย  ประภาวนัง
 
1. นางวรัชยา   งันลาโสม
2. นางระพีพรรณ   ระเวงวรรณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชินวรา  คำศรี
2. เด็กชายรชต  บุพโต
 
1. นางบัวสร  นามเที่ยง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  โสมชัย
2. เด็กชายอนุกูล  สุพันธ์นา
 
1. นางสาวปิยะมาศ  โถแพงจันทร์
2. นางสกุลรัตน์  แพงคำฮัก
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ซุยซะโก
 
1. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชฏาพร  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางมัลลืกา  จูมแพง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงออมทรัพย์  พิมพ์ชัย
 
1. นายบรรชา  บุตรศรีรักษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายคณนาถ  จ่ายเจริญ
2. เด็กชายอริณ  บุญจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว
2. นางพัชรินทร์   แสนวิเศษ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยบุตร
2. เด็กหญิงอรทัย   รักภูเสน
 
1. นางศันสนีย์  บุตรศรีรักษ์
2. นายบรรชา  บุตรศรีรักษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  พรมดิเรก
 
1. นางสาวเอมอร  ทิพสิงห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงรักษิตา  ภูช่างทอง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  แก้วบัวสา
3. เด็กชายเกียรติเมธา  ชาสงวน
 
1. นางสาวณพิชญา  แสงมะณี
2. นางพิไลพร  โทนแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. นางสาวกนกพร  โถแพงจันทร์
2. นางสาวพิยะดา   โถปาคำ
3. นางสาวเตชินี  ทิพย์คำมี
 
1. นางวารุณี  สีเทียวไทย
2. นางสาววิยะดา  คึมยะราช
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  สุคำภา
2. เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล
3. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา
 
1. นางสุวรรณศรี  จีรวิทย์
2. นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายพรสวัสดิ์   ศรีหาราช
2. เด็กชายภัทรดร   แสงพรหมชาลี
3. เด็กหญิงสาริกา   พรมกาวงศ์
 
1. นางพรเพชร   กงลีมา
2. นางนภัทร  สาครเจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายชนินทร์  กนกอนันต์
2. เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์
3. เด็กหญิงสุดาพร  แสงอรุณ
 
1. นางปาริชาติ  พองพรหม
2. นางขนิษฐา  กุลกานนท์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนันดา  พองพรหม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมุกดา
3. เด็กหญิงสภารัตน์  จูมสีสิงห์
 
1. นายจตุภัทร  พองพรหม
2. นางปริญญา  สาระราช
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงชาร่าห์  วิคทูเรีย รูธ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงบุญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิยจิตรไพรัช
 
1. นางสาวณพิชญา  แสงมะณี
2. นางศิริพร  ศิริพันธ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   สายสะอาด
2. เด็กหญิงนันทิดา   ลามคำ
3. เด็กหญิงฟ้าธิดา   อินพาพันธ์
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร   ดาบพิมพ์ศรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายอิสระ  ทรายทอง
2. เด็กชายไตรภพ  ทิลารักษ์
 
1. นายกำพล  ทองพันธ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล้าเกิด
2. เด็กหญิงศิวนาถ  เวงวิถา
 
1. นายจตุภัทร  พองพรหม
2. นางปริญญา  สาระราช
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายนพวิชญ์  ทิพย์คำมี
2. เด็กชายมนตระกานต์  เพียสา
 
1. นายทักษิณ  พลหงษ์
2. นายมนตรี  นามศรี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายวีระภัทร  เจริญสุข
2. เด็กชายโชคอนันต์  ภารกุล
 
1. นายดิเรก  ฝุ่นเงิน
2. นายสามารถ  ทวิบุตร
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สาริสิทธิ์
2. เด็กชายสมพงษ์  ทิพจร
 
1. นายบรรเจิด  ชื่นหทัย
2. นางออมสิน   พวงสมบัติ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วงศ์เครือศร
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์  วิริยะกิจ
 
1. นายเสริมพล  นาสูงชน
2. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คันทะนาด
2. เด็กชายนวพล  คันทะนาด
 
1. นายคมพิศิษฐ์  ศรีบุญเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ศิลปี
2. เด็กหญิงช่อลดา  ไพเรืองโสม
3. เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ
4. เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย
5. เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
2. นางรัชนีวัลย์  ขาวสะอาด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก   ถึงคำภู
2. เด็กหญิงรัญชิดา   โถชัยคำ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   โถชัยคำ
4. เด็กหญิงสุภัสสร   ศรพรหม
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา   คำมะภา
 
1. นายเจษฎา  โถชัยคำ
2. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. นางสาวฐาปนี  บุระเนตร
2. เด็กหญิงณัฐธิราภรณ์  วรราช
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สีทำมา
4. นางสาวพิภาวรรณ  บุระเนตร
5. นางสาวสุภัทรา  ศรีภูมิ
 
1. นางพรรณี  แสนเวียน
2. นางพัฒนา  กวานเจ้าจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหลาสุวรรณ
2. เด็กชายตรีเพชร  เทาศิริ
3. เด็กชายพิพัฒน์  ใยปางแก้ว
4. เด็กหญิงสรสวรรค์  ขวาธิจักร
5. เด็กหญิงสุคนธกาญจน์  คำสุขุม
 
1. นางวิไลลักษณ์  พรมศิริ
2. นางพรรณทิพา  โสภาสพ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กหญิงคณิตรา  ศรีสาวรรณ
2. เด็กหญิงวัชรีพร  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  กายราช
4. เด็กหญิงอรัญญา  รอดแป้น
5. เด็กหญิงเมธาพร  คำพาสอน
 
1. นางณัฐิยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางปิยาภรณ์  เจือจันทึก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นางสาวชมัยภร  แก้วมะ
2. นางสาวพราวพรรณ  นามเพราะ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินบุตร
4. นางสาวมณีวรรณ  แก้วมะ
5. นางสาววิชชุอร  เพียสา
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
2. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พลไชย
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  หาระมี
3. เด็กหญิงภัทรศมน  ทิพวงศ์ษา
4. เด็กหญิงสุนิสา   พรหมสาส์น
5. เด็กหญิงเอฟา เพชรลดา  โพลมานน์
 
1. นายปรวัฒน์   แจ้งสุข
2. นายอลงกรณ์   รัตนโกเศศ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. นายชานน  ไกยะษา
2. เด็กชายณัฐพล  งามชมภู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลสอนนาน
4. เด็กชายวงศธร  มุงคุณ
5. เด็กชายเรวัตร  โมกไธสง
 
1. นายอิสระ  งอยภูธร
2. นายวิชยุตม์  พิชัยคำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกฤตภาส  ล้านแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีลาชัย
3. เด็กหญิงจิรสุดา  สุวรรณเจริญ
4. เด็กชายชีวธันย์  พจนา
5. เด็กชายธนทัต  นวลพักตร์
6. เด็กชายธัชพงศ์  โพธิวโรทัย
7. เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร
8. เด็กชายปรัชญา  ชาแสน
9. เด็กชายพงษ์ศกรณ์  แก้วมะ
10. เด็กชายพิพัฒน์  อุระวัฒนพันธุ์
11. เด็กชายพุทธรักษา  บุญสิน
12. เด็กชายภูเบศวร์  ผาใต้
13. เด็กชายวลงกรณ์  โมกกาย
14. เด็กหญิงวัฒนาลักษณ์  บุตรสุวรรณ์
15. เด็กชายสยุมพร  คำชมภู
16. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง
 
1. นางพัชรินทร์  จุลบาท
2. นางวารุณี  กุลธรวิโรจน์
3. นางภาวดี  วัฒนาภาศิริ
4. นางพรทิพย์  นรภาร
5. นางปัญญาพร  นามโสภา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชมภูราษฎร์
3. เด็กหญิงจุฑาภัทร  วงศ์งาม
4. เด็กหญิงณัฏณิชา  อุทัยสา
5. เด็กชายธนกร  เฮี้ยงหล้า
6. เด็กชายพลากร  ลีลาชัย
7. เด็กหญิงพิชญา  เคนประคอง
8. เด็กชายภูวิศ  งามเลิศ
9. เด็กหญิงวรินยา  ลาดสุวรรณ
10. เด็กชายวิธชพร  นรสิทธิ์
11. เด็กหญิงศศิพิมพ์  คู่คอร
12. เด็กชายโสภณวิชญ์  ชุดชุมแพ
 
1. นางพัชรินทร์  จุลบาท
2. นางวารุณี  กุลธรวิโรจน์
3. นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม
4. นางสาวนวลใย  บุพศิริ
5. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายนฤพงษ์  โดยดี
 
1. นางศุภานัน  นาเชียงใต้
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร
 
1. นางแก้ว  แก้วไกรสร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายวันชนะ  นีอำมาตย์
 
1. นางจีรนันท์  ฮังกาสี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุตรศรีรักษ์
2. เด็กชายภูริ  ละฎาพันธุ์
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นางสาวดารารัตน์  ไชยศรี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 1. เด็กชายจักรภัทร  จันดาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  พรมสุภา
 
1. นางวีนัส  นนธิจันทร์
2. นางสายสมร  อุปพงศ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมแจ้ง
2. เด็กชายวิทวัส  พุทธคม
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายประมาณ  พิมพ์เภา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลวงค์ษา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงค์
3. เด็กชายนิภาภรณ์  ไก่สะเเก้ว
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชมชายผล
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นันตะสุข
6. เด็กหญิงพิชญภัทร  บุญเรืองจักร
7. เด็กหญิงรติมา  เฉลิมพงษ์
8. เด็กหญิงสิริลักขณา  นาสามลาด
9. เด็กหญิงสุภาพร  พิมจ้อง
10. เด็กหญิงเกสรา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวมีนา   ไชยปัญหา
2. นางสาวพัดชานันท์  ลาวัลย์
3. นายทองยศ  ชินบุตร
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงคณิศร  หลาบโพธิ์
3. เด็กหญิงชลินธร  แสนบรรดิษฐ์
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  คงแก้ว
5. เด็กหญิงผกามาศ  แสนบรรดิษฐ์
6. เด็กหญิงพรธิตา  พลเหตุ
7. เด็กหญิงศุภสุดา  พะเสนา
8. เด็กหญิงอารญา  จันอรรคคะ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลอดซอง
10. เด็กหญิงแก้วตา  เหล่านายอ
 
1. นายชาญศักดิ์  บุตรวัง
2. นางสุวรรณา  สุริรมย์
3. นางอัมรา  ทิพเลิศ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 1. เด็กหญิงกิตติยา  เผ่าผม
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   นารถชมสา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ไชยหอม
4. เด็กหญิงปนัดดา  นารถชมสา
5. เด็กหญิงปัญจมา  นารถชมสา
6. เด็กหญิงพรรณิภา  ชายแก้ว
7. เด็กหญิงพิพัฒน์  ดาบลาอำ
8. เด็กหญิงรัชฎา  คุณสุทธิ์
9. เด็กหญิงวันนา  กองอาสา
10. เด็กหญิงเพชรลัดดา  พัฒนะชัย
 
1. นางสาวสุธิดา  ราชโคตร
2. นายจิรพัฒน์  ศรีมุกดา
3. นายสุระศักดิ์  นาระคล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฎวดี  วีระพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนพล
3. เด็กหญิงดาวนิน  สุกมาก
4. เด็กหญิงนัสชา  ปรีสิงห์
5. เด็กหญิงพีระวัฒน์  เพียโคตร
6. เด็กหญิงยุพิน  เฮือนฮุง
7. เด็กหญิงวาสนา  ใจโหม้
8. เด็กหญิงศุพิตา  แสนพลอ่อน
9. เด็กหญิงสุนิตา  ซิมังค์
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  แก้วรักษา
 
1. นางสาวพรพรรณชิดา  วดีศิริศักดิ์
2. นางวิมาณ  วิชวารีย์
3. นายอรรถสิทธิ์  ศิริขันธ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พรมเพียง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัธโนทัย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำตั้งหน้า
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ศรีสกุล
5. เด็กชายศราวุฒิ  ทะลุนลัย
6. เด็กหญิงศิริธิดา  คำตั้งหน้า
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะฝ่าย
8. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  ฐานพรม
9. เด็กชายโชกุน  นาจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  สุภาทอง
2. นางกัญจนา  สล้างสุขสกาว
3. นางสุวคนธ์  บุตรชาติ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายทักษิณ  ดงภูยาว
2. เด็กชายธนวัฒน์   ลีทนทา
3. เด็กชายมนตรี  ศรีสุริยะมาตย์
4. เด็กชายวีรยุทธ  งอยภูธร
5. เด็กชายสมภพ  แกะทาคำ
6. เด็กชายอภิเดช  ดากาวงศ์
7. เด็กชายอมรรักษ์   ลานแดง
 
1. นายอนุภาพ  โตไทยะ
2. นายพิชิต  มูลเหลา
3. นายวุฒิศักดิ์  พรหม ม สาขา ณ สกลนคร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายคงเดช  สุระทัศน์
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ใหม่คามิ
3. เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน
4. เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม
5. เด็กชายนพคุณ  วงษ์ประชุม
6. เด็กชายนรากร  รุ่งจินตนา
7. เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ลคร
8. เด็กชายภูตะวัน  ประทุมวงศ์
9. เด็กชายลีโอ  อุ่นมะดี
10. เด็กชายศุภวัฒน์  จรัสสัน
 
1. นายสุรชล  ดวงมาลา
2. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ลาดสุวรรณ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  แสนบรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงพราวรุ้ง  วจีสิงห์
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์อุดม
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุพเต
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พรมมาก
 
1. นายสง่าศิลป์  ศรีพั้ว
2. นางศราวณี  ศรีพั้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กชายพงศกร   ชินเกตุ
 
1. นางกัลยาณี   สิงหนสาย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พองดวง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจียมสกุลศักดิ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงศศิธร  ราชาธร
 
1. นางนาตญา  สัตถาผล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กชายศุภกิจ   เพียรกล้า
 
1. นางกัลยาณี   สิงหนสาย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงณรัญญา   โทรัตน์
 
1. นางกัลยาณี   สิงหนสาย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงพรมขารี
 
1. นายสมศักดิ์  อุปพงษ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. นางสาววิภาวี  คณะพล
 
1. นายสมบัติ  ชมชายผล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. นางสาวณัฐธิณี   ศรีถาวร
 
1. นางสาวนาตญา   คำสะอาด
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐมล  วงศรีชู
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยเลิศ
 
1. นางพิศมัย  คนเพียร
2. นางสาวฉัตรสุดา  การุญ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิรัฐ
2. เด็กหญิงอรปรียา  มูลทองสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  นนท์สุข
2. นางสาวภลดา  แสงโคตรมา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิษาชล  วงค์อนุ
2. เด็กหญิงอารียา  ทวยมา
 
1. นางวิภาดา  พีระธรรม
2. นางวราภรณ์  ศรีนา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายธนาธิป  ภูแพง
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงจิราภา  วรกา
2. เด็กหญิงช่อปณิษา  เรืองแหล่
3. เด็กชายธรรมยุติ  องอาจ
 
1. นายวุฒิวัฒน์  ศรีสกลวงศ์
2. นายสมศักดิ์  อุปพงษ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1. เด็กชายญาธิชา  อ่อนก้อน
2. เด็กชายธนภูมิ  สมปาง
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สองเมือง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชินเนหันหา
2. นายเกริกชัย  เกตุปาน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายชัยชนะ  กุลศรนาม
2. นายวรวุฒิ  ศักดิ์ดา
3. เด็กชายวีรยุทธ  ชีมุล
 
1. นายคมกริช  แก้วดี
2. นางสาวสลิตตา   วงศ์ษาพาน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. นายพีระพัธ  กุหนะ
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงปนัดดา  นนท์ไพวัลย์
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงพรรณรินี   พรหมน้อย
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงปนัดดา  นนท์ไพวัลย์
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. นางสาวนิภาพร  ปิตะแสง
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุยะวารี
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงมาลินี   อินธิบาล
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนภัสกานต์  พินทา
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กหญิงเกตุสินี  แฮนเกตุ
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงชาลินี  ทองคำ
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงญาญิน  แก้วเสถียร
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปาละรีย์
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำสงค์
 
1. นายนิวัติ  ฮามพันเมือง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงจณิสตา  กองสินธุ
 
1. นางหงษ์สุดา  อยู่โสนะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสาร์คำ
 
1. นางสาวเพชรขวัญ  สอนศูนย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   ฉายจรุง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ตงศิริ
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  รัตนพลที
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีโชติ
5. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  นนท์มหา
6. เด็กหญิงมุฑุุตา  ใยวังหน้า
7. เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา
8. เด็กชายสุรวีย์  พันธ์ดวง
9. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม
 
1. นายวิทยา  ทอนฮามแก้ว
2. นางพรรณทิพย์  มูลสวัสดิ์
3. นายรัชพล  ต่ายเนาว์ดง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริฟอง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุณปัญญา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดงภูยาว
4. เด็กชายธีระภัทร์  อาจจำนงค์
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  เฉิดทรัพย์
6. เด็กหญิงประกายแก้ว   ดงภูยาว
7. เด็กชายปรเมษฐ  เถิงพระวงค์
8. เด็กหญิงรวิสรา  สุตะโคตร
9. เด็กหญิงรัชนีกร  ดากาวงศ์
10. เด็กหญิงรัชนีพร  การชาคำ
11. เด็กชายวัชรพล   กอเนาร์ลี
12. เด็กหญิงวิยะดา  อังมีพิษ
13. เด็กหญิงศศิภา   ดากาวงศ์
14. เด็กชายสรยุทธ   ศรีบุญแปลง
15. เด็กหญิงสาริสา   ดากาวงศ์
16. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วมิ่งดี
17. เด็กหญิงสุพัตรา  มาตราช
18. เด็กชายอภิชัย  นัยบุตร
19. เด็กหญิงเกศรินทร์  ราชราชา
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เมืองพรหม
 
1. นายพิชิต  มูลเหลา
2. นายอนุภาพ  โตไทยะ
3. นางบรรจบ  สมบูรณ์
4. นายณัฐวุฒิ์   เลิศศรี
5. นางวิลัยพร   วรรณวิจิตร
6. นางภรปภา  ศรีธิสาร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองอามาตย์
2. นายจตุภัทร  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงชุติมา  แสงพรมชารี
4. นายปิยะพันธ์  พรมภาพ
5. นายราชัน  พันธุออน
6. นายอมรเทพ  มหาชัย
 
1. นายสุปัน  วงษ์อุ่น
2. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
3. นางสาวฉันทยา  อัคนิจ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แสนสุข
2. เด็กชายกิตติภพ   คำเมือง
3. เด็กหญิงขวัญชนก   อุดมเดชาวิทย์
4. เด็กหญิงขวัญชนก   กินเรศ
5. เด็กชายจักรพงศ์   งอยจันทร์ศรี
6. เด็กชายจิรภัทร   จุลคำภา
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนาญมาก
8. เด็กหญิงชญาน์นันท์   รักษาพันธ์
9. เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์   มูลทองสุก
11. เด็กหญิงณัชชา   ศรีวรรณะ
12. เด็กชายดนัยย์กรณ์  ใหญ่พงศกร
13. เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล
14. เด็กชายธนวิชญ์   ศิริสวัสดิ์
15. เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์
16. เด็กหญิงธัญชนก   สิทธิวงศ์
17. เด็กหญิงธาริณี   ทัศนพงศ์
18. เด็กหญิงนวพรรณ   เวกสูงเนิน
19. เด็กหญิงนัชชา   เพชรคำ
20. เด็กหญิงประภัสสร  คงแถลง
21. เด็กหญิงปรางค์ทรัพย์   คณาทรัพย์อนันต์
22. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดาบสีพาย
23. เด็กหญิงพราวฟ้า   มาประจวบ
24. เด็กหญิงฟ้าใส   คารมย์กลาง
25. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย
26. เด็กชายภูธเนศ   แก้วมิ่งดี
27. เด็กหญิงวรัญชลี  ฮ่มป่า
28. เด็กหญิงวิมลสิริ   จงสุขสมใจมั่น
29. เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภาร
30. เด็กชายศักดิ์ศิริ  พุทธิ
31. เด็กหญิงศิริวรรณ   อุปจันทร์
32. เด็กชายศิวัช   บุญยืน
33. เด็กชายสุวิจักษณ์   พารา
34. เด็กหญิงหญิงณัฐธยาน์   ประทุมตะ
35. เด็กชายอนันท์เอกก์   ใหญ่พงศกร
36. เด็กชายอนาวิล   ศิวพงศ์พร
37. เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี
38. เด็กหญิงอรุณีพร   จูจรูญ
39. เด็กชายเจษฎา  คำตอบ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   วงศ์เข็มมา
2. นางวีนัส   พิมพ์มีลาย
3. นางสาวมนัสวีร์   จันทรังษี
4. นางสาววิลาลักษณ์    จันทรังษี
5. นางสาวนงลักษณ์   ทัศคร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1. เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวมณัฐศิกาญจน์  ชมภูพื้น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายนิธิบดี  ไชยชานมน
 
1. นางสาวโสภาพร  อุ่นจางวาง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายฑิมพิกา  ชีด้าม
 
1. นางสมจิตร  เลานวดวัน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงมารตี  สดศรีจันทร์
 
1. นางพิมพา  มือขุนทด
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 1. เด็กชายณัฐพันธ์  โพธิ์นะ
 
1. นางปาริชาติ  อุปพงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายอัตชา  อ้วนอินทร์
 
1. นายบรรลือ  ศรีสงคราม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรยา  สุมมาตย์
 
1. นางคณัสนันท์  ศรีมงคล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงมารตี   สดศรีจันทร์
 
1. นางพิมพา  มือขุนทด
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายวรินทร  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ์   แดนศิริ
 
1. นางสาวสมภาร  ตันสมรส
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงเจมีน่า  พรหมจรรณ์
 
1. นางจงพิศ  กุลไทย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ไกรสร
 
1. นางสิริกุล  ขันธ์พัฒน์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวีระพัฒน์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายธนงศักดิ์  โถตันคำ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนากร  นามปากดี
 
1. นางดรุณี  สมดีตี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  รัตนพลที
 
1. นายคมกริช  ขุมทอง
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงพรมชารี
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข
2. เด็กชายจักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประทุมตะ
5. เด็กชายดนัยย์กรณ์  ใหญ่พงศกร
6. เด็กชายธนวิชญ์  ศิริสวัสดิ์
7. เด็กชายสุวิจักษณ์  พารา
8. เด็กชายอนันท์เอกก์  ใหญ่พงศกร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
2. นายวรวิทย์  อ่อนจงไกร
3. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกชนน  เสมา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษพิมล
3. เด็กชายกิตติภาพ  คำเมือง
4. เด็กชายจิรวัฒน์  หาญชัยศรี
5. เด็กหญิงจิรสุดา  สุวรรณแทน
6. เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวียงสิมา
7. เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ
8. เด็กหญิงฌัฏพรรณทอง  ผู้มีสัตย์
9. เด็กหญิงญดา  บรรลือหาญ
10. เด็กหญิงฐิตาภา  พงศ์ผกาทิพย์
11. เด็กหญิงฐิติมา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
12. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญทวีไพศาล
13. เด็กชายตุลภัทร  ศรีนา
14. เด็กชายธนบดี  พรหมพารักษ์
15. เด็กชายธนภณ  ศรีศักดิ์
16. เด็กชายธนวิชญ์  ศิริสวัสดิ์
17. เด็กชายธีธัช  บัวพรม
18. เด็กชายนฤเบศ  พุ่มโพธิ์ทอง
19. เด็กหญิงนัชชา  เพชรคำ
20. เด็กหญิงบุณธิชา  จินดาแป้น
21. เด็กชายปิติพล  ปิติพงศ์พล
22. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์สีดา
23. เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์
24. เด็กชายพัชวัฒน์  ทัศคร
25. เด็กหญิงพิมพ์นภา  กรีวงษ์จรัส
26. เด็กหญิงภัทรนันท์  นนท์พละ
27. เด็กหญิงภาวนา  ผาลลาพัง
28. เด็กชายภูธเนส  แก้วมิ่งดี
29. เด็กชายภูริทัต  มิ่งมิตรมี
30. เด็กหญิงมุธิตา  ฟูฟอง
31. เด็กหญิงวรรณพร  กิ้วลาดแยง
32. เด็กหญิงวรัชลี  ฮ่มป่า
33. เด็กชายศักดิ์สิริ  พุทธิ
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมภูคำ
35. เด็กชายสราวุฒิ  แสงวงศ์
36. เด็กหญิงสุนิษา  สะพานกลาง
37. เด็กชายอนาวิล  ศิวพงศ์พร
38. เด็กชายอภิวิชญ์  เทพนานนท์
39. เด็กหญิงอารญา  มีไกรราช
40. เด็กหญิงเขมจุฑา  สุวรรณบล
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
2. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
3. นายวรวิทย์  อ่อนจงไกร
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลินโพธิ์ศาล
2. เด็กชายกฤตบุญ  เทเสนา
3. เด็กชายกฤติภพ  คำเมือง
4. เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม
5. เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ
6. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา
7. เด็กหญิงปาจรีย์  สุคนธชาติ
8. เด็กหญิงพิชญา  โคนประคอง
9. เด็กชายวรปรัชย์  สีแสนตอ
10. เด็กหญิงอารยา  ผาลี
 
1. นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
2. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
3. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมกระบิล
3. เด็กชายกิตติเกษม  วรโยธา
4. เด็กชายชิตพล  ทะชัยวงศ์
5. เด็กหญิงนฤมล  ทะชัยวงศ์
6. เด็กหญิงนัญชนก  พรหมจันทะ
7. เด็กชายปอนด์  กีสอนโคม
8. เด็กหญิงปานระพี  ประกิ่ง
9. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสี
10. เด็กชายสิทธิพร  วัดแผ่นลำ
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์
3. นางสาวสุกัลยา  มูลติเสาร์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงชลธิดา  วันนาพ่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา
3. เด็กหญิงปาจรีย์  สุคนธชาติ
4. เด็กหญิงพิชญา  เคนประคอง
5. เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ
7. เด็กหญิงวรัทญา  ลาดสุวรรณ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ
 
1. นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
2. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
3. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
4. นางขนิษฐา  กุลกานนท์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ   ราชัย
2. เด็กชายปฏิพันธ์    หลาบคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา   ซึมเมฆ
4. เด็กหญิงมีนา   แก้วบุตรตา
5. เด็กหญิงสุภาพร    บุญหลักคำ
6. เด็กหญิงเพชรา    สอนพิมพ์
 
1. นายจิตรลดา   ขึ้นภูเขียว
2. นางวนิดา   เหมะธุลิน
3. นางธนากร   เภาโพธิ์
4. นางอมรา  รัชอินทร์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยา  กุดวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงณภัคทยา  นามราษฎร์
3. เด็กหญิงณัชชา  กิ้วราชแย้ง
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีทิน
5. เด็กหญิงพิณทองทา  วงค์ละคร
6. เด็กหญิงสุนิษา  ลมดวง
7. เด็กหญิงสุวันนา  มาลากลาง
8. เด็กหญิงเกวลิน  เจริญศรี
 
1. นางสาวอมรศิริ  ม่อมพะเนาว์
2. นายบุศรา  โรจนชีวะ
3. นายธิติธาดา  ดวงเคน
4. นางภัทราวดี  ศรีถนัด
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  พานเชียงสี
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วรราช
3. เด็กหญิงวันนิสา  นนท์สะเกษ
4. เด็กหญิงสุนันทา  แสนเสน
5. เด็กหญิงอรัญญา  ชินธุวงษ์
6. เด็กหญิงเนตรดาว  จันทรังษี
7. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อุ่นตูม
 
1. นางสาวสมพิศ  อุปพงษ์
2. นางสาวจิราภา  รากแก่น
3. นางอาภา  ราชรี
4. นางพรพรรณ  พวงมาลา
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เชื้อเวียง
2. เด็กชายทวิชัย  อินทะวงศ์
3. เด็กหญิงทองสุข  อินทโมรา
4. เด็กชายธนาธร  ฮาดทักษ์วงศ์
5. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ไทยจันทึก
6. เด็กชายบุศรา  ระแสนพรหม
7. เด็กชายพงศกร  มะแก้ว
8. เด็กชายพงศกร  วังมลหม่อม
9. เด็กหญิงพนิดา  วระกัน
10. เด็กชายพิทธพล  อังคะฮาด
11. เด็กชายพิพัฒน์  ครุฑตำคำ
12. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุตรลักษณ์
13. เด็กหญิงรัชนีกร  ฮาดทักษ์วงศ์
14. เด็กหญิงอภิญา  มอญปาก
15. เด็กหญิงอรทัย  มะอินทร์
16. เด็กชายเจตนิธัช  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุ่งวิเศษ
2. นายอนุชา  สอนสกุล
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
4. นางสาวธิดารัตน์  ศรีมันตะ
5. นางสาวพิราวรรณ  แก้วมะ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กหญิงกรกนก  วงษ์จันทร์แดง
3. เด็กหญิงกิตตินันท์  วรโยธา
4. เด็กหญิงขจรศรี  อุ่นสกล
5. เด็กหญิงจุฬารันต์  เตจ๊ะ
6. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สันตะมาตย์
7. เด็กหญิงนริศรา  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงนฤมล  ทะชัยวงศ์
9. เด็กหญิงนัญชนก  พรหมจันทะ
10. เด็กหญิงปานระพี  ประกิ่ง
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ทะวงค์ศรี
12. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสี
13. เด็กหญิงภัคจีรา  ประกิ่ง
14. เด็กหญิงศรัญญา  จำปา
15. เด็กหญิงอริสา  ราชสว่าง
16. เด็กชายไพบูลย์  โคตรธรรม
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล
3. นางสาวอารยา  นาโควงค์
4. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
5. นางรัตนากร  ธีระธนานนท์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญทศ
2. เด็กชายชาติวิทย์  ลาดำ
3. เด็กชายทีระพงษ์  พอกพูน
4. นางสาวนฤมล  สิงห์วงค์ษา
5. นางสาวหยดน้ำ  สุทธิสน
 
1. นางเปี่ยมใจ  อุ่นวิเศษ
2. นางชีวานันท์  คนองมาก
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่นาดี 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีนา
2. เด็กหญิงปานระพี  น้อยคำลี
 
1. นางสาวศิวาพร  คนหมั่น
2. นางสาวอรุณศรี  ลังภูลี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐทิตา  เดชวิทยานุศักดิ์
 
1. นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแสน
 
1. นางวรรยา  รัตนสีหา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงเขมนิภาส์  ธีระเกษมสันต์
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันลาวงศ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา
 
1. นางจงพิศ  กุลไทย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนพมาศ  เฉิดวาสนา
 
1. นางกาญจนา  อุปพงษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม
 
1. นางวรรยา  รัตนสีหา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญผา
 
1. MissWency  Santacera
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กชายทินภัทร  ทองใบ
2. เด็กหญิงอติกานต์  หนองหารพิทักษ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วปัดชา
4. เด็กหญิงอุบลวรรณา  เพ็งคำ
5. เด็กหญิงโชติกา  แก้วปัดชา
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันลาวงศ์
2. Misswency  santacera
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงสุพิชชญา  ชยะกฤตย์
 
1. นางพิราวรรณ  ชัยงาม
2. นางสาวนฤมล  ริ้วทอง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงพิไลพร  บุตรตา
2. เด็กชายภากร  สุธรรม
 
1. Misszou  ping
2. นางน้องพรรณ  วงค์กุนา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายภูวดล  หมู่แสนกอ
2. เด็กหญิงรัศมี  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวบุญฑริกา  มุศิริ
2. นางสาวสุธาพร  คิสาลัง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน
 
1. นางสาวปริศนา  วงศ์อินทร์อยู่
2. นายเอกสิทธิ์  ผลอรรถ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กหญิงดาวเรือง  พองพรหม
2. เด็กชายวิทวิณย์  วงค์ศรีดา
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำเกษ
2. นางสาวนิรมล  พองพรหม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พาพรมลิก
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  คงคาล้อม
3. เด็กชายณัฐภูมิ  บัวพล
4. เด็กชายธนชาติ  ถวิลมาตร
5. เด็กชายประสบลาภ  สูงสันเขต
6. เด็กชายวสุพล  จันทพิมพ์
 
1. นายพงษ์พิศ  นามละคร
2. นายไกรแก้ว  เจริญพงศ์
3. นางวาลิกา  เจริญพงศ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจักรดุลย์  ดงภูยาว
2. เด็กชายชูชัย  งอยผาลา
3. เด็กชายภูมิมิน  พลไชย
4. เด็กชายวรากร  กุลรินพล
5. เด็กชายศุภชัย  มะลิรื่น
6. เด็กชายอานัด  แก้ววิหาร
 
1. นายสุวีระนาเดช  มะลาไว
2. นายประภาส  ไตรธิเลน
3. นายอนุกูล  บุญจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายจักรพรรณ์  อุ่นตูม
2. เด็กชายนัฏพงศ์  สุระชัย
3. เด็กชายพันธ์ทวัฒ  อาระวี
4. เด็กชายภัทรพล  ดาบพลหาญ
5. เด็กชายภูมราช  แสนพระพล
6. เด็กชายภูมินทร์  จันทะรังศรี
7. เด็กชายศรัณยู  หาญทองไชย
8. เด็กชายสินธนา  ตองตาสี
 
1. นายวีรเทพ  เนียมหัตถี
2. นายนพดล  วิญญาสุข
3. นายสาคร  ผายป้องนา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์
3. เด็กชายชัชนะ  ชื่นบาน
4. เด็กชายธนากร  ประสงค์ดี
5. เด็กชายธนโชติ  ปัญญายิ่ง
6. เด็กหญิงธีรกานต์  วรรณทอง
7. เด็กชายปฏิญาณ  วรรณคีรี
8. เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์
9. เด็กหญิงริสา  อินธีแสน
10. เด็กหญิงเพชรดา  วิริยะอุดมผล
 
1. นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม
2. นางธัญญลักษณ์  สวัสดี
3. นางสุวรรณศรี  จีรวิทย์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กหญิงช่อสุดา  ก้อนดินจี่
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมกาวงศ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีมุกดา
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มุ้งโป้งกลาง
5. เด็กชายปรัชญา  ศรีมุกดา
6. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีมุกดา
7. เด็กหญิงวนิดา  หงษ์ภู
8. เด็กหญิงสุพัชญา  โถตันคำ
9. เด็กชายสุวิจักขณ์  จำวงศ์ลา
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  วรรณเวช
 
1. นางสาวกรวิภา  ศรีมุกดา
2. นายพิชญพงศ์  ฝ่ายราษฎร์
3. นายอนุวัฒน์  พ่อศรียา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายธรีธร  หาสุข
2. เด็กชายพรภิมล  ผาใต้
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  ผาใต้
 
1. นางธิดารัตน์  จันทบุตร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมเชษฐา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  โคตรธรรม
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  วัดแผ่นลำ
3. เด็กหญิงเอมวิกา  เจือจันทร์
 
1. นางเพ็ญสุรีย์  เสงี่ยมวัฒนะ
2. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คำโสมศรี
2. เด็กชายธีระเดช  นนท์คำวงศ์
3. เด็กหญิงมิลินญา  ยาทองไชย
 
1. นางปันใจ  ปริโต
2. นางสาวสุพัตรา   ชาไชย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. นางสาวกัลญารัตน์  กรมแสง
2. นางสาวพรพิมล  วัดแผ่นลำ
3. นางสาวรุ่งทิตย์  วรกา
 
1. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
2. นางเพ็ญสุรีย์  เสงี่ยมวัฒนะ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  มีบุญ
2. เด็กหญิงประภัสราภรณ์  พรหมหากุล
 
1. นายสิรวิชญ์  เขียวดี
2. นางรักคณา  มุงคุณ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายกิติธร  แซ่เอีี๊ย
2. เด็กชายธิเบศ  ฆารถวิล
 
1. นางทองทิพย์  จันทรังษี
2. นางสาวอมรศิริ  ม่อมพะเนาว์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยชนะ  เล็กอ่อน
2. เด็กชายธนกร  บู่ทอง
 
1. นายปรัชญา  วรรณพงศ์
2. นางสาวปัณฑาลีย์  สุดลาภา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายพชร  เจริญกิจกุล
2. เด็กหญิงพราวสุข  ศิริพงศ์สิน
 
1. นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
2. นางพนิดา  แก้วกิ่ง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสกลกาญจน์  สุขเจริญประเสริฐ
2. เด็กชายเจนยุทธ  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  เอื้อศิลามงคล
2. นางสาวพัชรินทร์  สุคนธะ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงวริษา  โพธิ์ดำ
2. เด็กหญิงอนิภัสรา  ครูมนตรี
 
1. นายสิรวิชญ์  เขียวดี
2. นางรักคณา  มุงคุณ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  กุดวงค์แก้ว
2. เด็กชายเกรียงไกร  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  จำวงศ์ลา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชฎาพร  ณัทคุณธนากิตติ์
2. เด็กหญิงพิชชญาภา  ชนะบุตร
 
1. นายวัชรินทร์  นาคะอินทร์
2. นายคมกริช  ขุมทอง
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธานี  ไก่ษะแก้ว
2. นางสาวอริษา  นนท์สุข
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางสาวตีรณา  นนสุข
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กชายศรีรัตน์  งิ้วสุภา
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี
 
1. นางรักคณา  มุงคุณ
2. นางจันทิรา  เขียวดี
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปรวีร์  กุดวงค์แก้ว
2. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ก้องเวหา
 
1. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  จำวงศ์ลา
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาทะโพน
2. นางสาวศุภรักษ์  แสงพรมชารี
3. นางสาวเพชร  สีวัน
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางสาวตีรณา  นนสุข
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กชายจิตรคุปภ์   สุขะ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   บุญกอบ
3. เด็กชายสุธีรพัฒน์   กุนาง
 
1. นายปรวัฒน์   แจ้งสุข
2. นายอนันต์ชัย   เอี้ยงม่วง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกษมา  นาหมื่นหงษ์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  แนบชิด
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายสุปั่น  วงษ์อุ่น
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรหานาม
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  แสงพรมชารี
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์ หารยงค์  นากลางดอน
 
1. นางยุวธิดา  เมฆวัน
2. นายไกยะสิทธิ์  มหาชัย
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธนากร  บลลา
2. เด็กชายภีระภัทร  แก้วคำแจ้ง
3. เด็กชายเกี่ยรติก้อง  คันทะนาด
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายสุปัน  วงษ์อุ่น
 
177 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว
2. เด็กชายราเชน  เตชะวรานนท์
3. เด็กหญิงสปัน  บุญเกิดรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว
2. นางอภิญญา  รุดดิษฐ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายธนัฐ  ใยวังหน้า
2. เด็กชายพัสกร  บุญเรื่องจักร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายเสกสรร  สมน้อย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1. เด็กชายชนานนท์   อยู่ทรัพย์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   ไขประภาย
3. เด็กชายเอกพล   ไผ่ตาแก้ว
 
1. นายศราวุธ  แป้นโคตร
2. นายนพรัตน์  พรมเมือง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนนนี่  อุปละ
2. เด็กหญิงสุนิสา  น้อยนาง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองลือ
 
1. นางสาวกุศลิน  นามหงษา
2. นางสาวอัมพาวรรณ  สิงห์ทอง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยนาง
2. เด็กหญิงฐานมาศ  เดชาหูม
3. เด็กหญิงอพิมญา  กาญจนเกษตรกุล
 
1. นางสาวประพัดศร  แสนหูม
2. นางกุศลิน  นามหงษา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กหญิงกศิกาญจน์  แสนปาก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลาดบาศรี
3. เด็กหญิงญาริกา  ศิริสวัสดิ์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อินธิตก
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  อุดมเดช
6. เด็กหญิงนภัสราณ์  สุพินศรี
 
1. นางจินตนา  พิมพ์แพง
2. นางสาวพรรณพิมพ์  คำศรี
3. นางพิสมัย  พาดี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  คำภูษา
2. เด็กชายพิชิตพล  ลีนาลาด
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลราชม
4. เด็กหญิงสุวรรณา  โภคา
5. เด็กหญิงอรศิริ  แก้วมะ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้อมอญยาว
 
1. นายอดิศักดิ์   ศรีนา
2. นายพิชิต  จันทรวงศ์
3. นางสัญญา  นิลทะราช
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงชุติมา  กุยะรา
2. เด็กหญิงทิวาพร  โสมนาม
3. เด็กหญิงพัชรี  คำโสมศรี
 
1. นางอรวรรณ  ยาทองไชย
2. นางภัทรนันท์  ขันทีท้าว
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภาทอง
2. เด็กชายวิธวัฒน์  พลราชม
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ผลรัตน์
 
1. นางจิตรา  ฮ่มป่า
2. นางโสภา  ฮ่มป่า
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นารถชมสา
2. เด็กหญิงมินวดี  ชีมุล
3. เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา
 
1. นายคมกริช  แก้วดี
2. นายวรางกูร  ซีด้วง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิษสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมุนนา
3. นางสาวเกศรินทร์  อ่อนจงไกร
 
1. นายวรางกูร  ซีด้วง
2. นางสาวเขมณภัทร  นีลัยนารถ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  พัฒนสุข
2. เด็กหญิงอินทิรา  สีหา
3. เด็กชายเกรียงไกร  ภูแข็ง
 
1. นายสมเจตน์  หาญมนตรี
2. นางพัชนิยา  ทานาลาด
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กชายณฐพรรณ  เมชบุตร
2. เด็กหญิงธิดาพร  ผาใต้
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  ลีนาลาด
 
1. นางโสภา  ฮ่มป่า
2. นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุภชาติ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปีคุณ
3. เด็กหญิงปาลิสา  นาโควงค์
 
1. นางสาวกุญช์ณัฏฐา  ประณต
2. นางสาวนิศากร  สุวรรณเจริญ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐริญา  ทองหนุน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองคง
3. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวกุญช์ณัฏฐา  ประณต
2. นางสาวนิศากร  สุวรรณเจริญ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกฏ  เรืองเพ็ชร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บังแมน
3. เด็กหญิงพิระดา  ตันวันดี
 
1. นางสาวมยุลี  ซ้ายสุพรรณ
2. นางสาวไพรวัลย์  ไพรจันทร์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  เล็กอ่อน
2. เด็กหญิงวนัชดา  ศรีจางวาง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสุทัศน์
 
1. นางจิตดาพร  พันธุ์ไชย
2. นางจุฬาภรณ์  ตาลาคุณ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงชรีณา  ผาใต้
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ใยวังหน้า
3. เด็กหญิงศิรัญญา  กงแก่นทา
 
1. นางรัตนี  ทองพันธุ์
2. นางไวภร  ชาไชย
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  บุตรโคษา
2. เด็กหญิงพรรณชนก  จันพิลา
3. เด็กหญิงแพรวา  บุตรโคษา
 
1. นางสาวลมัยลักษณ์  เภารังค์
2. นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงพบสุข  ปริปุรณะ
2. เด็กหญิงสุทธีรา  แก่นวิโรจน์
3. เด็กชายไวทย์วิชญ์  เมธาวี
 
1. นางยุวดี  สาขา
2. นางภาวิณี  ขัดสี
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  โถชารี
2. เด็กหญิงอนุชิตา  ประธรรมสาร
3. เด็กหญิงไลลา  ลีละโรจน์
 
1. นางทองพูน  สุภูตัง
2. นางสุวรรณา  จิจุบาล
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1. เด็กชายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางเลิศพร  บุญสิน
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายมานพ  ทาสีภู
 
1. นางสาวรชกมล  สาดี
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  แสนเสน
 
1. นางสาวเรวดี   ขาวพิมพ์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์   1. นางเดือนเพ็ญ  พูนปริญญา
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายนพเก้า  ปะสุตัง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พิมพิสาร
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีทิน
 
1. นางสาววิลาศินี  ยะพลหา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1. เด็กหญิงรุจณิชา  หวานเสนาะ
 
1. นางรสสุคนธ์  วินัยถนอม
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามอินทร์
2. เด็กหญิงศิวพร  สุดดี
3. เด็กหญิงอรนภา  เพิ่มสารีกิจ
 
1. นายกฤษฎา  ทัดไทย
2. นางมิรันตี  คลังทรัพย์
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ตุพิลา
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   ริกำแง
3. เด็กชายสิทธิพล   ริกำแง
 
1. นางไกษร   ศรีด้วง
2. นางจารุณี   เหมะธุลิน
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซุยเสนา
2. เด็กชายสลักเพชร  หาญละคร
 
1. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
2. นายศักดิ์สิทธิ์  เผือดนอก
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทนา  อุ่นใจ
2. เด็กชายศราวุธ  พันธ์ชัย
 
1. นางกุศลิน  นามหงษา
2. นางสาวอัมพาวรรณ  สิงห์ทอง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายปรเมศร์  บุระวงค์
 
1. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์นาเรือง
 
1. นายธีรยุทธ  ตาลน้อย
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายไกรวิชญ์  คนพรม
 
1. นายพรรวินท์  ศรีนารัตน์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อุสาพรม
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  สายประศาสน์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กหญิงภัทรมน  งอยภูธร
 
1. นายปริวรรต  มุงคุณ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กชายสุบรรณ   นิพรรัมย์
 
1. นางอินเขียน   ไชยพันธ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายพลากร  ทัศคร
 
1. นางสาวกนกพร  ปัญญาประชุม
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 1. เด็กชายบุลภรณ์  งอยปัดพันธ์
 
1. นายประพฤติ  ขันธ์พัฒน์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชะชางรัมย์
 
1. นางสาววรารัตน์  ไพยเสน
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลินรัตน์  ลาดบาศรี
 
1. นางเกวลิน  โพธิจันทร์
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายทรงยศ  ริดบ้วน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พงศ์พักแพง
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. นางสาวพิยะดา  นารถชมสา
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  วงศ์ษาพาน
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายมนูญ  ดลวิจิตร
 
1. นางภัททิยา  ทอนฮามแก้ว
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายเทพอินทร์ทรา  สาโพธิ์ลาย
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เพ็งอินทร์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐกร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาวังราช
3. เด็กชายนิติกานต์  คำสงค์
4. เด็กชายรัฐภูมิ  สินสวาท
5. เด็กชายวงศกร  เจริญคร
6. เด็กชายอัฉริยะ  รอบรู้
7. เด็กชายเจนวา  แสงวงค์
 
1. นางสมพาน  สิงห์เสนา
2. นายสุระทิน  สิงห์เสนา
3. นางสาวสุทิศา  แสนดวง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนากร  กลยณี
2. เด็กหญิงศศินา  เล็กอ่อน
3. เด็กหญิงอรสา  คลังแก้ว
 
1. นายภานุเดช  จันปลิว
2. นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงธิรดา  ไขไพวัน
2. เด็กหญิงพลอยมณี  เขียวชอุ่ม
3. เด็กชายอนันตโชค  เถาว์ประสาท
 
1. นางวิมลศรี  พงศ์สิทธิศักดิ์
2. นางนางอภิญญา  วิเศษสา
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายชินวัตร  พรมวงศ์
2. เด็กชายพานทอง  สีทอง
3. เด็กชายภัทรพล  ยางธิสาร
 
1. นายสุระชัย  ยางธิสาร
2. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กชายบรรณวัชร  บัวทะราช
2. เด็กชายศักรินทร์  เชื้อคำเพ็ง
3. เด็กชายเกษมสันต์  สะอิ้งทอง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  วงศ์จันทร์
2. นางอัมพร  นิลสุวรรณ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1. เด็กชายนวพล  คำศรี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรหลง
3. เด็กชายสากล  คำเห็น
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เกตวงษา
2. นางสุธารักษ์  ทองเดช
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 1. เด็กหญิงจิรกาญจน์  สันหะ
2. เด็กหญิงณริสา  ภูประทาน
3. เด็กหญิงนฤมล  วนจันโม
 
1. นางกู่แก้ว  จันทะเดช
2. นายสุระศักดิ์  นาระคล
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีไกรราช
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา  ฮาบละคร
3. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดแผ้ว
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
2. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  ฉัตรบรรจง
2. เด็กชายวรเทพ  โพธิสาคำ
 
1. นางสาววราพร  ตันเสนา
2. นางสมร  โฮมวงศ์
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายอนิวัฒน์  เบ้าหล่อ
2. เด็กชายอมร  เตยหอม
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เพ็งอินทร์
2. นางสิริกาญจน์  เพ็งอินทร์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงพรมชารี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยนต์พันธ์
 
1. นางสาววิลัย  อินแตน
2. นางสุจินตนา  จอมจันทร์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1. เด็กชายนนทศิลป์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายสถาพร  เชื้อคำฮด
 
1. นายอนิวรรต  วินัยถนอม
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สุวรรณเจริญ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีมุกดา
2. เด็กชายทองอินทร์  งามสิทธิ์
 
1. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  จำวงศ์ลา
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายพรชัย   ผินพิมาย
2. เด็กชายพีรภัทร  ขันบรรจง
3. เด็กชายศักดิ์ดา   ดวงกุลสา
 
1. นางสาววราภรณ์   งึ้มโพธิ์ขวาง
2. นางบรรจบ  สมบูรณ์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกษิรา  บุญคำ
2. เด็กชายวรกานต์  ไชยกว้าง
3. เด็กชายวาเลนไทน์  ศรีบุตรดี
 
1. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
2. นางประพิศ  ทรงวิชา
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 1. เด็กชายฉลองราช  ศรีมุกดา
 
1. นายอนุวัตร   จงผ่อนกลาง
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. นายอานนท์  ทิพย์คูนอก
 
1. นางชีวานันท์  คนองมาก
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร   ภูสีดวง
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายวงศ์วรัน  โคต่อเนตร
 
1. นายธนพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคารม  แก้วมะ
 
1. นายอานนท์  ยุระตา
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1. เด็กชายภัทรพล   แก้วศรีสม
 
1. นายมงคลศักดิ์   วงศ์กาไสย
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายนนทกานต์   เทศงามถ้วน
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายนภัทร  ปาระคะ
 
1. นายอานนท์  ยุระตา
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงกรกนก  ถึงคำภู
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โถปาคำ
4. เด็กชายชัยโชติ  จันทร์แดง
5. เด็กชายชินาธิป  พิธีการณ์
6. เด็กชายณภัทร  ถึงคำภู
7. เด็กชายณัฐภูมิ  โถชัยคำ
8. เด็กชายธนวัฒน์  ใจคำ
9. เด็กหญิงธัญปัตย์  ใจคำ
10. เด็กชายนนทวัฒน์  พิมสอน
11. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงสีเงิน
12. เด็กชายนวมินทร์  หลินภู
13. เด็กชายนิพัฒน์  ศรพรหม
14. เด็กหญิงปรายณภา  พิมสอน
15. เด็กหญิงพรชิตา  มาตรา
16. เด็กชายพลพล  วรรณบุตร
17. เด็กชายภาณุพงศ์  โถชัยคำ
18. เด็กชายภูริพัสร์  หลินภู
19. เด็กชายภูริภัทร  ภูสีดวง
20. เด็กชายยุทธนา  ถึงคำภู
21. เด็กหญิงรัญชิดา  โถชัยคำ
22. เด็กหญิงศศิวิมล  โถชัยคำ
23. เด็กหญิงสรัญญา  สารอ่อน
24. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรพรหม
25. เด็กชายอดิศร   โถปาสอน
26. เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมะภา
27. เด็กชายอิทธิกร  โถชัยคำ
28. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์เครือศร
29. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทิทา
30. เด็กชายไตรภพ  อิ้มทับ
 
1. นางยุพเรศ   แม่นศรรา
2. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
3. นางนริสรา  ศรีทอง
4. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
5. นายประภาส  วิทยาขาว
6. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
7. นางสุวรรณี  สอนสูญ