แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 57 48 84.21% 5 8.77% 2 3.51% 2 3.51% 57
2 โรงเรียนบ้านอากาศ 52 32 61.54% 14 26.92% 4 7.69% 2 3.85% 52
3 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 45 32 71.11% 3 6.67% 5 11.11% 5 11.11% 45
4 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 42 31 73.81% 7 16.67% 2 4.76% 2 4.76% 42
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 40 31 77.5% 6 15% 2 5% 1 2.5% 40
6 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 42 29 70.73% 5 12.2% 5 12.2% 2 4.88% 41
7 โรงเรียนบ้านดงยาง 43 26 60.47% 9 20.93% 5 11.63% 3 6.98% 43
8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 38 25 65.79% 7 18.42% 2 5.26% 4 10.53% 38
9 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 33 25 75.76% 3 9.09% 3 9.09% 2 6.06% 33
10 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 31 24 77.42% 1 3.23% 5 16.13% 1 3.23% 31
11 โรงเรียนบ้านวังบง 37 22 62.86% 7 20% 2 5.71% 4 11.43% 35
12 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 24 22 95.65% 0 0% 0 0% 1 4.35% 23
13 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 30 20 74.07% 5 18.52% 1 3.7% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 24 19 79.17% 3 12.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านดงเสียว 25 18 72% 4 16% 2 8% 1 4% 25
16 โรงเรียนบ้านนากะทาด 26 18 75% 2 8.33% 2 8.33% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 48 17 36.17% 20 42.55% 3 6.38% 7 14.89% 47
18 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 31 16 55.17% 9 31.03% 1 3.45% 3 10.34% 29
19 โรงเรียนบ้านบะหว้า 25 15 60% 3 12% 6 24% 1 4% 25
20 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 20 15 75% 2 10% 1 5% 2 10% 20
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 27 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 21 14 66.67% 4 19.05% 1 4.76% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
24 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 23 14 60.87% 3 13.04% 4 17.39% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
26 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
27 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 20 13 72.22% 1 5.56% 1 5.56% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนบ้านหนองลาด 18 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
30 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 20 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
31 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 15 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนบ้านดงสาร 25 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
33 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 21 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 19 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
35 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 26 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
36 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 20 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
37 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 18 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 20 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
40 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
41 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 18 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านนาฮี 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
43 โรงเรียนบ้านบะนกทา 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
44 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านบะยาว 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
46 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านนาซอ 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
50 โรงเรียนบ้านขาม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 17 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
53 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
54 โรงเรียนบ้านนาเมือง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
55 โรงเรียนบ้านยางคำ 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
56 โรงเรียนบ้านเซือม 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนบ้านสงเปือย 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 21 7 33.33% 4 19.05% 6 28.57% 4 19.05% 21
61 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 17 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
62 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
64 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านตาด 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านวังเวิน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 18 6 35.29% 7 41.18% 0 0% 4 23.53% 17
70 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 16 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
71 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านดงบัง 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
73 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 15 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
74 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 16 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
75 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 12 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านท่าควาย 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
77 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
78 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
80 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านวังหว้า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 16 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านวังม่วง 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
96 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
97 โรงเรียนนาข่าวิทยา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านแก้ง 11 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านท่างาม 12 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
100 โรงเรียนบ้านกุดจาน 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านโนนไทย 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
103 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านนาจาร 13 3 25% 9 75% 0 0% 0 0% 12
115 โรงเรียนบ้านจาร 11 3 27.27% 8 72.73% 0 0% 0 0% 11
116 โรงเรียนบ้านโคกแสง 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
117 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนบ้านตาดโตน 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
119 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
121 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
122 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
123 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านดอนทอย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านจำปาดง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านดอนแดง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านสรศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 16 2 14.29% 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
133 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
134 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านนาแต้ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านกุดจิก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
146 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านดอนคำ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านวังโพน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านวาน้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านเสาวัด 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
158 โรงเรียนบ้านนาคอย 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
159 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านลืมบอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านคำยาง 11 0 0% 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 11
171 โรงเรียนบ้านก่อ 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
172 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
173 โรงเรียนบ้านคึม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโนนแพง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองสนม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านนายอ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]