สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 20 47 34
2 002 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 7 26 13
3 003 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 15 41 24
4 004 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 6 22 12
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 48 107 82
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 20 37 27
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 15 25 22
8 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 20 41 30
9 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 17 27 23
10 010 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 31 53 46
11 011 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 21 36 31
12 013 โรงเรียนนาข่าวิทยา 9 23 14
13 014 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 13 26 20
14 015 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 26 78 47
15 018 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
16 017 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 2 8 5
17 019 โรงเรียนบ้านกุดจาน 11 24 16
18 020 โรงเรียนบ้านกุดจิก 3 7 5
19 022 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 9 19 14
20 021 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 42 104 72
21 016 โรงเรียนบ้านก่อ 5 10 9
22 024 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 17 37 26
23 025 โรงเรียนบ้านขาม 10 25 16
24 027 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 33 53 39
25 028 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 3 3 3
26 026 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 8 14 11
27 029 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 5 9 8
28 031 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 12 19 16
29 032 โรงเรียนบ้านคำยาง 11 14 11
30 033 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 17 106 38
31 030 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 2 2
32 034 โรงเรียนบ้านคึม 2 5 4
33 035 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 5 5 5
34 044 โรงเรียนบ้านจาร 11 20 18
35 045 โรงเรียนบ้านจำปาดง 4 6 6
36 047 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 4 14 4
37 049 โรงเรียนบ้านดงบัง 13 21 19
38 050 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 0 0 0
39 051 โรงเรียนบ้านดงยาง 43 75 63
40 052 โรงเรียนบ้านดงสาร 25 60 41
41 054 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 24 75 46
42 055 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 17 48 31
43 057 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 5 10 8
44 053 โรงเรียนบ้านดงเสียว 25 58 41
45 056 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 5 8 8
46 058 โรงเรียนบ้านดอนคำ 5 7 6
47 063 โรงเรียนบ้านดอนทอย 4 12 8
48 064 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 3 9 6
49 065 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 3 3 3
50 062 โรงเรียนบ้านดอนแดง 4 10 8
51 059 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 4 8 7
52 060 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 7 13 10
53 061 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 11 22 16
54 066 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 5 5 5
55 069 โรงเรียนบ้านตาด 9 30 17
56 068 โรงเรียนบ้านตาดโตน 9 31 20
57 070 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 15 31 22
58 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 18 31 27
59 071 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 18 43 28
60 072 โรงเรียนบ้านท่าควาย 13 29 21
61 073 โรงเรียนบ้านท่างาม 12 15 15
62 074 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 8 18 15
63 075 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 5 20 9
64 076 โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 2 4 4
65 078 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 14 21 18
66 079 โรงเรียนบ้านนากะทาด 26 63 41
67 080 โรงเรียนบ้านนาคอย 5 11 7
68 081 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 3 5 4
69 082 โรงเรียนบ้านนาจาร 13 24 18
70 083 โรงเรียนบ้านนาซอ 14 51 25
71 084 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 21 47 37
72 085 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 19 37 29
73 087 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 9 27 16
74 088 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 13 10
75 091 โรงเรียนบ้านนายม 0 0 0
76 092 โรงเรียนบ้านนายอ 2 2 2
77 093 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1 2 2
78 094 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 18 37 28
79 095 โรงเรียนบ้านนาฮี 14 25 19
80 090 โรงเรียนบ้านนาเมือง 13 25 19
81 086 โรงเรียนบ้านนาแต้ 6 11 8
82 089 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 10 8
83 096 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 8 10 9
84 097 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 8 12 12
85 109 โรงเรียนบ้านบะนกทา 13 16 13
86 110 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 5 7 7
87 111 โรงเรียนบ้านบะยาว 14 32 23
88 112 โรงเรียนบ้านบะหว้า 25 36 34
89 108 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 4 9 8
90 113 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 8 15 13
91 114 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 5 14 10
92 115 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 12 42 21
93 124 โรงเรียนบ้านยางคำ 14 40 24
94 125 โรงเรียนบ้านลืมบอง 2 2 2
95 126 โรงเรียนบ้านวังบง 37 87 58
96 128 โรงเรียนบ้านวังม่วง 10 31 17
97 131 โรงเรียนบ้านวังหว้า 7 29 14
98 129 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 23 48 41
99 130 โรงเรียนบ้านวังเวิน 7 17 11
100 127 โรงเรียนบ้านวังโพน 5 8 7
101 132 โรงเรียนบ้านวาน้อย 4 6 5
102 133 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 14 22 20
103 134 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 15 27 23
104 136 โรงเรียนบ้านสงเปือย 11 23 18
105 137 โรงเรียนบ้านสรศรี 3 6 5
106 138 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 6 12 10
107 139 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 5 11 7
108 140 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 20 43 33
109 135 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 6 7 7
110 143 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 9 24 14
111 144 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 4 12 8
112 145 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 11 27 19
113 146 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 0 0 0
114 147 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 20 48 32
115 149 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 24 37 37
116 148 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 3 7 5
117 152 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 27 62 46
118 151 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20 65 36
119 150 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 5 12 8
120 153 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 13 30 22
121 154 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1 1
122 155 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 10 21 17
123 156 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 48 38
124 157 โรงเรียนบ้านหนองลาด 18 54 33
125 159 โรงเรียนบ้านหนองสนม 1 6 3
126 160 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1 2 2
127 165 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 20 41 31
128 163 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 3 3
129 158 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 19 13
130 161 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 8 15 13
131 162 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 16 42 28
132 164 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 16 29 23
133 171 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 16 31 27
134 172 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 6 29 13
135 166 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15 32 19
136 194 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 6 32 13
137 169 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 16 28 24
138 170 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 42 83 64
139 168 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 5 20 10
140 167 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 7 17 11
141 174 โรงเรียนบ้านอากาศ 52 136 91
142 175 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 21 53 39
143 046 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 6 8 7
144 048 โรงเรียนบ้านเซือม 13 22 17
145 067 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 5 5 5
146 123 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 5 9 7
147 141 โรงเรียนบ้านเสาวัด 7 14 8
148 173 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 30 76 46
149 023 โรงเรียนบ้านแก้ง 11 16 16
150 116 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 0 0 0
151 117 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 7 14 11
152 142 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 13 25 18
153 036 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 10 7
154 037 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 2 2 2
155 038 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 10 15 13
156 039 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 5 28 11
157 041 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 11 9
158 042 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 7 5
159 043 โรงเรียนบ้านโคกแสง 11 18 15
160 040 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 3 6 5
161 099 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 6 3
162 101 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 6 12 9
163 104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 51 39
164 105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 38 79 57
165 107 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 5 6 6
166 098 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 5 8 7
167 100 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 7 14 13
168 103 โรงเรียนบ้านโนนแพง 3 6 4
169 106 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 2 7 4
170 102 โรงเรียนบ้านโนนไทย 9 15 12
171 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 10 26 15
172 119 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 3 2
173 120 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 3 3 3
174 122 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 20 10
175 121 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 12 9
176 176 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 4 44 12
177 180 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 7 25 12
178 181 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 0 0 0
179 183 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 12 30 17
180 187 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 40 151 69
181 188 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ 0 0 0
182 191 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ 0 0 0
183 192 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 57 144 94
184 184 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า 0 0 0
185 185 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 0 0 0
186 186 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 0 0
187 189 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 0
188 190 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 0 0 0
189 193 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
190 182 โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท 0 0 0
191 012 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 45 86 60
192 177 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 31 74 50
193 178 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 11 18 16
รวม 2199 5004 3468
8472

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]