เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภออากาศอำนวย
ระหว่าง วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายอนุกูล ทองนุ้ย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายพลชัย ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายปรีชา เดือนนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายธเนศ ศรีท้าว โรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
11 นางสาวพิมพ์พร วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านนากะทาด คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
12 นางสาวอริศรา กิริมิตร โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
13 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรดา ปานสุวรรณ โรงเรียนบ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ / โรงเรียนบ้านขี้เหล็กฯ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
14 นางสาวอาภัสรา พรมอิน โรงเรียนบ้านเซือม/โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
15 นางสาวอริส รักษาราช โรงเรียนบ้านห้วยโทงฯ/โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
16 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
17 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
18 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
19 นางสาวกนกทิพย์ แสงวงค์ ธุรการโรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม / บ้านโคกกลาง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
20 นางสาวพัชริดา อาจทุมมา โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
21 นางสาวสุดารัตน์ สายทองคำ โรงเรียนบ้านนาเมือง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
22 นางวารุณี กวานปรัชชา โรงเรียนบ้านหนองผือ / บ้านดอนทอย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
23 นางสาววราภรณ์ พองพรหม โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ / บ้านดงบัง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
24 นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
25 นางสาวเสาวนี อบอุ่น โรงเรียนบ้านตาด/ดงอีด่อย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
26 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
27 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
30 นางสมพร ยะสุราช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
31 นายธเนศ ศรีท้าว ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
32 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
33 นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
34 นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
35 นายสมชัย ไตรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอากาศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
36 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
37 นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
38 นายมานพ ไตรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหว้า คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
39 นายประยุทธ หมายมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
40 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
41 นายปรีชา เดือนนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
42 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
43 นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
44 นายพุฒิวงศ์ศิริ ไชยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
45 นายลือชัย แจ้งไชย หัวหน้าหมวดยานยนต์ คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
46 นายทรสวรรค์ อ้วนละมัย พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
47 นายสนิท อุปทุม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
48 นายจีรทีปต์ จันทมาลา พนักงานพัสดุ ระดับ ส.4 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
49 นายเทพณรงค์ บัวศรี ช่างไฟฟ้า ช. 4 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
50 นายสรรเสริญ ศิลา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
51 นางพรทิพย์ แสงมี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
52 นางวิไล เพิ่มอร่าม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
53 นางพันทอง สิทธิวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
54 นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
55 จ.อ.หญิงปิยะพร พรมวัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไป
56 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
57 นายปรีชา เดือนนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
58 นายปรีชา เดือนนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
59 นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
60 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
61 นายชวลิต อวนป้อง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
62 นายไมตรี สัพโส ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
63 นายหนูใจ ทมถา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
64 นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
65 นายมานพ ไตรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอากาศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
66 นายนิมิตร ธิราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
67 นายบัณฑิต เดชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซือม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
68 นายฐิตินันท์ นันทะศรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
69 นายกิตติชัย โคงัน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
70 นายสมพงษ์ แสนโคตร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
71 นายสมพงค์ ดีวันไชย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
72 นายวรวิทย์ บุญพูล คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
73 นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
74 นางแสงอรุณ วงษ์รัตนะ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
75 นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
76 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
77 นางศรีวิไล ไชยยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
78 นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
79 นายปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
80 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
81 นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
82 นางสาววิริยา บาลตำบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
83 นางยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
84 นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
85 นางศุจิกา อ้วนละมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
86 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
87 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
88 นางโศรดา พรหมสาขา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
89 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
90 นายมานพ ไตรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหว้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
91 นายสมชัย ไตรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอากาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
92 นายพุฒิวงศ์ศิริ ไชยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
93 นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
94 นายบัณฑิต เดชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซือม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
95 นายหนูใจ ทมถา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
96 นายนิมิตร นิราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
97 นายสมพงค์ ดีวันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
98 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
99 นางสาวยงค์ชัย บงบุตร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
100 นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
101 นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
102 นางสมพร ยะสุราช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
103 นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
104 นางสาวอรอุมา จันทร์มนตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
105 นางสุทธิมา สาริบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
106 นายจรัล สุภาพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
107 นายสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
108 นางนาตกา ผิวโพนม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
109 นางวิสนี พรมแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
110 นางนนทนา แก้วจุลลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
111 นางวิภาดา ตระกูลเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
112 นางปรินดา สุรภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
113 นางศิริพันธุ์ คำกองแพง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
114 นางสุกัลยา ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
115 นางคนึงนิช ผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
116 นางคนึงนิช ผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
117 นางธัญญรัศม์ เพ็งพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
118 นางพันทอง สิทธิวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
119 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
120 นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
121 นางสาวปานัดดา พลวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
122 นายอนุกูล ทองนุ้ย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
123 นางเพียงใจ คำสกุลวงค์ชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
124 นางนิยะดา ภูลวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
125 นางสาวยงค์ชัย บงบุตร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
126 นายพิชิตชัย แสนอุบล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
127 นางสาวศศินันท์ บุตทศ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
128 นางโศรดา พรหมสาขา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
129 นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นางสาวปานัดดา พลวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
131 นายพลชัย ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
132 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
133 นายปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
134 นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
135 นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
136 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
137 นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
138 นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]