สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 42 4 2 2 48
2 บ้านอากาศ 30 13 3 2 46
3 บ้านกุดเรือคำ 29 7 2 2 38
4 เทศบาลคำตากล้า 29 3 5 5 37
5 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 25 6 2 4 33
6 อนุบาลบ้านม่วง 25 6 2 1 33
7 บ้านห้วยหินลาด 21 5 5 2 31
8 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 21 3 3 2 27
9 เพียพิทยาพัฒน์ 21 1 5 1 27
10 บ้านดงยาง 20 8 5 3 33
11 บ้านวังบง 20 7 2 4 29
12 ชุมชนบ้านกลางนาโน 17 19 3 7 39
13 บ้านเหล่าผักใส่ 17 5 1 1 23
14 บ้านนากะทาด 17 2 2 2 21
15 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 17 0 0 1 17
16 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 16 9 1 3 26
17 บ้านดงเสียว 16 3 2 1 21
18 บ้านดงหม้อทอง 16 3 1 1 20
19 บ้านบะหว้า 15 3 6 1 24
20 บ้านอินทร์แปลง 14 4 1 2 19
21 บ้านวังเยี่ยม 14 3 4 2 21
22 บ้านหนองบัวสิม 13 5 2 2 20
23 บ้านสุวรรณคีรี 13 4 1 1 18
24 บ้านหนองบัวแดง 13 3 2 1 18
25 บ้านหนองม่วง 12 6 3 3 21
26 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 12 5 1 2 18
27 บ้านคำลอดพื้น 12 4 0 0 16
28 บ้านนาดูนนาดี 11 6 2 0 19
29 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 11 5 2 0 18
30 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 11 1 1 1 13
31 บ้านหนองลาด 11 1 0 0 12
32 บ้านดงสาร 10 7 2 2 19
33 ชุมชนบ้านมาย 10 7 1 1 18
34 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 10 5 3 2 18
35 บ้านนาดอกไม้ 9 6 1 2 16
36 บ้านขัวก่าย 9 5 2 0 16
37 บ้านทุ่งโพธิ์ 9 4 0 0 13
38 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 9 1 1 3 11
39 บ้านบะนกทา 9 1 1 0 11
40 บ้านขาม 9 1 0 0 10
41 บ้านดงห้วยเปลือย 8 4 1 2 13
42 บ้านนาเมือง 8 4 1 0 13
43 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 8 3 2 1 13
44 บ้านยางคำ 8 3 1 2 12
45 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 8 3 0 0 11
46 บ้านหนองฮาง 8 2 1 2 11
47 บ้านบะยาว 8 2 0 0 10
48 บ้านหนองตากวย 8 1 1 1 10
49 บ้านโนนสวรรค์ 7 5 3 2 15
50 บ้านนาอวนน้อย 7 5 0 1 12
51 ท่าศรีไคลวิทยาคม 7 4 6 4 17
52 ชุมชนบ้านโพนงาม 7 4 3 3 14
53 บ้านวาใหญ่ 7 4 2 0 13
54 บ้านนาซอ 7 3 1 1 11
55 อนุบาลคำตากล้า 7 3 1 0 11
56 บ้านนาฮี 7 3 1 0 11
57 บ้านเซือม 7 1 3 1 11
58 บ้านโคกสว่าง 7 1 0 0 8
59 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 7 0 1 0 8
60 บ้านหว้านสหวิทยา 6 6 2 2 14
61 บ้านศรีวิชัย 6 5 0 3 11
62 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 6 4 1 3 11
63 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 6 3 2 1 11
64 แพดพิทยารัตน์ 6 2 1 1 9
65 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 6 1 3 0 10
66 บ้านโคกก่องหนองแวง 6 1 2 1 9
67 บ้านสงเปือย 6 1 2 0 9
68 บ้านตาด 6 1 0 0 7
69 บ้านวังหว้า 6 1 0 0 7
70 บ้านห้วยน้ำเที่ยง 6 0 0 0 6
71 บ้านหินเหิบ 6 0 0 0 6
72 บ้านดงบัง 5 5 2 0 12
73 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 5 3 3 1 11
74 บ้านท่าควาย 5 3 2 2 10
75 บ้านถ้ำเต่า 5 3 1 1 9
76 บ้านน้ำบุ้น 5 1 2 0 8
77 บ้านโพธิ์ชัย 5 1 2 0 8
78 บ้านนาถ่อน 5 0 2 2 7
79 บ้านน้ำจั้น 5 0 2 1 7
80 บ้านบะป่าคา 5 0 0 0 5
81 บ้านส้งเปือย 5 0 0 0 5
82 บ้านท่าก้อน 4 6 0 4 10
83 บ้านวังม่วง 4 6 0 0 10
84 บ้านพุทธรักษา 4 4 0 0 8
85 บ้านแก้ง 4 3 2 0 9
86 บ้านท่างาม 4 3 1 4 8
87 บ้านแสนสุขสามัคคี 4 3 0 1 7
88 บ้านคำภูทอง 4 2 1 2 7
89 บ้านโนนไทย 4 2 0 2 6
90 บ้านโนนแต้ 4 2 0 1 6
91 บ้านเชียงเพ็ง 4 1 0 1 5
92 บ้านเดื่อศรีคันไชย 4 1 0 0 5
93 บ้านโนนอุดม 4 1 0 0 5
94 บ้านสามแยกพิทักษ์ 4 0 1 0 5
95 บ้านโพนสวาง 4 0 0 2 4
96 บ้านโคกถาวร 4 0 0 1 4
97 บ้านหนองขุ่นนาคำ 4 0 0 0 4
98 บ้านนาจาร 3 9 0 0 12
99 บ้านโคกแสง 3 5 1 2 9
100 บ้านหนองพอกน้อย 3 5 1 0 9
101 บ้านตาดโตน 3 4 1 1 8
102 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 3 4 0 0 7
103 บ้านกุดจาน 3 3 1 2 7
104 นาข่าวิทยา 3 3 1 0 7
105 บ้านห้วยทราย 3 2 1 3 6
106 บ้านหนองแสงคำ 3 2 0 3 5
107 บ้านปลาหลาย 3 1 1 1 5
108 นาจานกล้วยน้อย 3 1 1 0 5
109 บ้านดอนแดงคำอ้อ 3 1 0 2 4
110 บ้านห้วยแสง 3 1 0 1 4
111 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 3 1 0 1 4
112 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 3 1 0 1 4
113 บ้านดอนทอย 3 1 0 0 4
114 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 3 0 1 1 4
115 ประชานาดอกไม้ 3 0 1 0 4
116 บ้านจำปาดง 3 0 1 0 4
117 บ้านสรศรี 3 0 0 0 3
118 บ้านซ่อมดู่ 3 0 0 0 3
119 บ้านดงเหนือ 3 0 0 0 3
120 บ้านจาร 2 7 0 0 9
121 บ้านหนองแวง 2 5 0 1 7
122 บ้านแพงใหญ่ 2 2 1 0 5
123 บ้านโคกสะอาด 2 2 1 0 5
124 บ้านเม่นน้อย 2 2 1 0 5
125 บ้านโนนทับช้าง 2 2 0 0 4
126 บ้านดงอีด่อย 2 2 0 0 4
127 บ้านนาโพธิ์ 2 2 0 0 4
128 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 2 1 2 0 5
129 บ้านนาแต้ 2 1 1 1 4
130 บ้านกุดจิก 2 1 0 0 3
131 บ้านกุดเรือ 2 1 0 0 3
132 บ้านนาบัว 2 1 0 0 3
133 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 2 1 0 0 3
134 บ้านโพนก่อ 2 1 0 0 3
135 บ้านโนนเจริญศิลป์ 2 0 1 2 3
136 บ้านวังเวิน 2 0 0 0 2
137 บ้านข้าวแป้ง 1 5 0 1 6
138 คำปลาฝานาทวี 1 4 0 0 5
139 บ้านดอนคำ 1 4 0 0 5
140 บ้านวังโพน 1 2 2 0 5
141 บ้านสันติสุขสระแก้ว 1 2 1 1 4
142 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 2 1 0 4
143 บ้านขุนภูมิ 1 2 0 0 3
144 บ้านดอนยานาง 1 2 0 0 3
145 บ้านโคกไม้ล้ม 1 2 0 0 3
146 บ้านโพนแพง 1 1 2 0 4
147 บ้านเสาวัด 1 1 1 4 3
148 บ้านนาคอย 1 1 0 2 2
149 บ้านดอนมุยหนองแฝก 1 1 0 1 2
150 บ้านโคกกลาง 1 1 0 1 2
151 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 1 1 0 0 2
152 บ้านนาง่ามเล้า 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองบ่อ 1 0 1 1 2
154 บ้านลืมบอง 1 0 1 0 2
155 บ้านบ่อแดง 1 0 1 0 2
156 บ้านโคกก่องคูสะคาม 1 0 1 0 2
157 บ้านโนนชนะสังคม 1 0 1 0 2
158 บ้านดอนแดง 1 0 0 1 1
159 บ้านโนนแสบง 1 0 0 1 1
160 บ้านนาหวาย 1 0 0 0 1
161 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 0 0 0 1
162 บ้านคอนศรีบะสะแบง 1 0 0 0 1
163 บ้านคำเจริญ 1 0 0 0 1
164 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองสามขา 1 0 0 0 1
166 บ้านห้วยหิน 0 7 3 1 10
167 บ้านคำยาง 0 6 3 2 9
168 บ้านก่อ 0 4 1 0 5
169 บ้านคูสะคาม 0 2 0 3 2
170 บ้านคึม 0 2 0 0 2
171 บ้านวาน้อย 0 2 0 0 2
172 บ้านโนนแพง 0 1 2 0 3
173 บ้านกุดจอกน้อย 0 1 1 0 2
174 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองผือ 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองสนม 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 0 1 0 0 1
178 บ้านนายอ 0 0 1 0 1
รวม 1,101 457 186 166 1,910