สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 27 10 7 44 48 5 2 2 55
2 บ้านอากาศ 8 3 8 19 32 14 4 2 50
3 เทศบาลคำตากล้า 7 7 3 17 32 3 5 5 40
4 บ้านดงยาง 6 6 3 15 26 9 5 3 40
5 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 6 5 3 14 25 3 3 2 31
6 บ้านอินทร์แปลง 6 4 0 10 14 4 1 2 19
7 บ้านหนองลาด 6 2 0 8 13 1 0 0 14
8 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 6 1 2 9 22 0 0 1 22
9 บ้านทุ่งโพธิ์ 6 1 2 9 10 4 0 0 14
10 อนุบาลบ้านม่วง 5 6 0 11 31 6 2 1 39
11 บ้านวังบง 5 4 5 14 22 7 2 4 31
12 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 5 4 2 11 13 1 1 3 15
13 บ้านห้วยทราย 5 1 0 6 9 2 1 3 12
14 บ้านขัวก่าย 5 0 1 6 10 5 2 0 17
15 บ้านห้วยหินลาด 4 7 3 14 29 5 5 2 39
16 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 4 6 3 13 25 7 2 4 34
17 บ้านกุดเรือคำ 4 3 4 11 31 7 2 2 40
18 ท่าศรีไคลวิทยาคม 4 2 1 7 7 4 6 4 17
19 บ้านสุวรรณคีรี 4 1 5 10 14 4 1 1 19
20 บ้านหนองบัวสิม 4 1 3 8 14 5 2 2 21
21 บ้านดงเสียว 4 0 2 6 18 4 2 1 24
22 แพดพิทยารัตน์ 4 0 0 4 7 2 1 1 10
23 บ้านดงหม้อทอง 3 7 3 13 19 3 1 1 23
24 บ้านเหล่าผักใส่ 3 5 2 10 20 5 1 1 26
25 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 3 4 1 8 11 5 2 0 18
26 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 3 3 2 8 9 3 2 1 14
27 ชุมชนบ้านโพนงาม 3 2 1 6 7 4 3 3 14
28 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 3 2 0 5 12 5 1 2 18
29 บ้านนาซอ 3 0 3 6 9 3 1 1 13
30 บ้านหนองบัวแดง 3 0 1 4 13 4 2 1 19
31 บ้านบะป่าคา 3 0 1 4 5 0 0 0 5
32 บ้านคอนศรีบะสะแบง 3 0 0 3 5 0 0 0 5
33 เพียพิทยาพัฒน์ 2 2 6 10 24 1 5 1 30
34 บ้านคำลอดพื้น 2 2 5 9 13 4 0 0 17
35 บ้านวังเยี่ยม 2 2 4 8 14 3 4 2 21
36 บ้านบะนกทา 2 2 2 6 10 2 1 0 13
37 บ้านวังเวิน 2 2 2 6 7 0 0 0 7
38 บ้านสงเปือย 2 2 0 4 8 1 2 0 11
39 บ้านนาบัว 2 2 0 4 5 1 0 0 6
40 บ้านนาอวนน้อย 2 1 4 7 11 5 0 1 16
41 บ้านนาเมือง 2 1 1 4 8 4 1 0 13
42 บ้านโนนแต้ 2 1 1 4 4 2 0 1 6
43 บ้านท่าก้อน 2 1 0 3 6 7 0 4 13
44 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4 10 5 3 2 18
45 บ้านถ้ำเต่า 2 0 2 4 8 5 1 1 14
46 บ้านห้วยน้ำเที่ยง 2 0 2 4 6 0 0 0 6
47 บ้านเซือม 2 0 1 3 8 1 3 1 12
48 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 2 0 1 3 7 3 2 1 12
49 บ้านหนองขุ่นนาคำ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
50 บ้านศรีวิชัย 2 0 0 2 6 5 1 3 12
51 บ้านโคกถาวร 2 0 0 2 4 0 0 1 4
52 บ้านตาดโตน 2 0 0 2 3 4 1 1 8
53 บ้านหนองแสงคำ 2 0 0 2 3 2 0 3 5
54 บ้านนากะทาด 1 6 4 11 18 2 2 2 22
55 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1 6 2 9 12 1 1 1 14
56 บ้านดงสาร 1 4 2 7 11 7 2 2 20
57 บ้านหนองฮาง 1 4 1 6 15 2 1 2 18
58 นาจานกล้วยน้อย 1 2 2 5 9 3 1 0 13
59 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1 2 1 4 8 0 1 0 9
60 บ้านพุทธรักษา 1 2 1 4 6 4 0 0 10
61 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1 2 1 4 6 1 3 0 10
62 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 1 2 0 3 11 5 3 2 19
63 บ้านบะหว้า 1 1 3 5 15 3 6 1 24
64 บ้านหนองม่วง 1 1 3 5 12 6 3 3 21
65 บ้านนาดูนนาดี 1 1 3 5 11 6 2 0 19
66 บ้านดงห้วยเปลือย 1 1 2 4 8 6 1 2 15
67 บ้านวาใหญ่ 1 1 2 4 8 4 2 0 14
68 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 1 1 1 3 9 4 1 0 14
69 บ้านโนนทับช้าง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
70 บ้านยางคำ 1 1 0 2 8 3 1 2 12
71 บ้านโคกก่องหนองแวง 1 1 0 2 6 1 2 1 9
72 บ้านกุดจาน 1 1 0 2 4 3 1 2 8
73 บ้านปลาหลาย 1 1 0 2 4 1 1 1 6
74 บ้านห้วยแสง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
75 บ้านห้วยหิน 1 0 3 4 2 8 3 1 13
76 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 1 0 2 3 3 0 1 1 4
77 บ้านแสนสุขสามัคคี 1 0 1 2 6 6 0 1 12
78 บ้านดอนทอย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
79 บ้านหนองบ่อ 1 0 1 2 3 0 1 1 4
80 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 1 11 7 1 2 19
81 อนุบาลคำตากล้า 1 0 0 1 7 3 1 0 11
82 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1 0 0 1 6 4 1 3 11
83 บ้านท่าควาย 1 0 0 1 6 3 2 2 11
84 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 1 0 0 1 5 3 3 1 11
85 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
86 บ้านเชียงเพ็ง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
87 บ้านโพนสวาง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
88 บ้านจาร 1 0 0 1 3 8 0 0 11
89 บ้านโคกแสง 1 0 0 1 3 5 1 2 9
90 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 1 0 0 1 3 4 0 0 7
91 ประชานาดอกไม้ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
92 บ้านข้าวแป้ง 1 0 0 1 2 5 0 1 7
93 บ้านกุดจิก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
94 ชุมชนบ้านกลางนาโน 0 3 4 7 17 20 3 7 40
95 ชุมชนบ้านมาย 0 3 3 6 10 7 1 1 18
96 บ้านหว้านสหวิทยา 0 3 1 4 6 6 2 2 14
97 บ้านกุดเรือ 0 3 1 4 6 2 0 0 8
98 บ้านหินเหิบ 0 2 1 3 6 0 0 0 6
99 บ้านนาจาร 0 2 1 3 3 9 0 0 12
100 บ้านขาม 0 2 0 2 9 1 0 0 10
101 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 0 2 0 2 5 1 0 1 6
102 บ้านแพงใหญ่ 0 2 0 2 4 2 1 0 7
103 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 2 0 2 4 1 0 0 5
104 บ้านนาฮี 0 1 3 4 10 3 1 0 14
105 บ้านโพธิ์ชัย 0 1 3 4 7 1 2 0 10
106 บ้านโคกสว่าง 0 1 2 3 7 1 0 0 8
107 บ้านส้งเปือย 0 1 2 3 6 0 0 0 6
108 บ้านตาด 0 1 1 2 7 2 0 0 9
109 บ้านดงบัง 0 1 1 2 6 5 2 0 13
110 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 3 5 0 1 8
111 บ้านสรศรี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
112 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
113 บ้านน้ำบุ้น 0 1 0 1 5 1 2 0 8
114 บ้านน้ำจั้น 0 1 0 1 5 0 2 1 7
115 บ้านแก้ง 0 1 0 1 4 3 2 0 9
116 บ้านนาง่ามเล้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
117 บ้านบ่อแดง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
118 คำปลาฝานาทวี 0 1 0 1 1 4 0 0 5
119 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
120 บ้านลืมบอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
121 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 0 0 2 2 16 9 1 3 26
122 บ้านวังม่วง 0 0 2 2 4 6 0 0 10
123 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 2 2 2 1 0 0 3
124 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 5 0 2 2 7
125 บ้านหนองพอกน้อย 0 0 1 1 4 5 1 0 10
126 บ้านท่างาม 0 0 1 1 4 3 1 4 8
127 บ้านโนนไทย 0 0 1 1 4 2 0 2 6
128 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
129 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
130 บ้านซ่อมดู่ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
131 บ้านดอนแดง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
132 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 1 1 2 2 1 1 5
133 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 2 2 1 0 5
134 บ้านดงอีด่อย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
135 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
136 บ้านวาน้อย 0 0 1 1 1 2 1 0 4
137 บ้านนาหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านบะยาว 0 0 0 0 9 4 0 0 13
140 บ้านหนองตากวย 0 0 0 0 8 1 1 1 10
141 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 6 3 1 2 10
142 บ้านวังหว้า 0 0 0 0 6 1 0 0 7
143 บ้านดงเหนือ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
144 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 4 4 1 0 9
145 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 0 0 0 3 2 2 0 7
146 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
147 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
148 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
149 บ้านเม่นน้อย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
150 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
151 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
153 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
154 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
155 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
156 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
157 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
160 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
161 บ้านเสาวัด 0 0 0 0 1 1 1 4 3
162 บ้านนาคอย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
163 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
164 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
166 บ้านโนนชนะสังคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
167 บ้านโนนแสบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
168 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านคำยาง 0 0 0 0 0 6 3 2 9
171 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
172 บ้านคูสะคาม 0 0 0 0 0 2 0 3 2
173 บ้านคึม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านโนนแพง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
175 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองสนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านนายอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 247 198 189 634 1,282 487 190 166 1,959