สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 24 8 6 38 42 4 2 2 48
2 บ้านอากาศ 8 3 8 19 30 13 3 2 46
3 เทศบาลคำตากล้า 7 7 1 15 29 3 5 5 37
4 บ้านอินทร์แปลง 6 4 0 10 14 4 1 2 19
5 บ้านทุ่งโพธิ์ 6 1 1 8 9 4 0 0 13
6 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 5 1 1 7 17 0 0 1 17
7 บ้านหนองลาด 5 1 0 6 11 1 0 0 12
8 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 4 6 3 13 25 6 2 4 33
9 บ้านวังบง 4 4 5 13 20 7 2 4 29
10 ท่าศรีไคลวิทยาคม 4 2 1 7 7 4 6 4 17
11 บ้านสุวรรณคีรี 4 1 4 9 13 4 1 1 18
12 บ้านหนองบัวสิม 4 1 3 8 13 5 2 2 20
13 บ้านขัวก่าย 4 0 1 5 9 5 2 0 16
14 บ้านเหล่าผักใส่ 3 4 2 9 17 5 1 1 23
15 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 3 4 1 8 11 5 2 0 18
16 บ้านกุดเรือคำ 3 3 4 10 29 7 2 2 38
17 บ้านดงยาง 3 3 3 9 20 8 5 3 33
18 อนุบาลบ้านม่วง 3 3 0 6 25 6 2 1 33
19 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 3 2 2 7 9 1 1 3 11
20 ชุมชนบ้านโพนงาม 3 2 1 6 7 4 3 3 14
21 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 3 2 0 5 12 5 1 2 18
22 บ้านดงเสียว 3 0 2 5 16 3 2 1 21
23 บ้านนาซอ 3 0 2 5 7 3 1 1 11
24 บ้านหนองบัวแดง 3 0 1 4 13 3 2 1 18
25 บ้านบะป่าคา 3 0 1 4 5 0 0 0 5
26 แพดพิทยารัตน์ 3 0 0 3 6 2 1 1 9
27 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 2 5 3 10 21 3 3 2 27
28 บ้านห้วยหินลาด 2 4 3 9 21 5 5 2 31
29 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 2 3 2 7 8 3 2 1 13
30 เพียพิทยาพัฒน์ 2 2 5 9 21 1 5 1 27
31 บ้านคำลอดพื้น 2 2 5 9 12 4 0 0 16
32 บ้านวังเยี่ยม 2 2 4 8 14 3 4 2 21
33 บ้านบะนกทา 2 2 2 6 9 1 1 0 11
34 บ้านนาเมือง 2 1 1 4 8 4 1 0 13
35 บ้านโนนแต้ 2 1 1 4 4 2 0 1 6
36 บ้านห้วยน้ำเที่ยง 2 0 2 4 6 0 0 0 6
37 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 1 3 7 5 3 2 15
38 บ้านเซือม 2 0 1 3 7 1 3 1 11
39 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 2 0 1 3 6 3 2 1 11
40 บ้านหนองขุ่นนาคำ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
41 บ้านศรีวิชัย 2 0 0 2 6 5 0 3 11
42 บ้านโคกถาวร 2 0 0 2 4 0 0 1 4
43 บ้านตาดโตน 2 0 0 2 3 4 1 1 8
44 บ้านหนองแสงคำ 2 0 0 2 3 2 0 3 5
45 บ้านนากะทาด 1 6 3 10 17 2 2 2 21
46 บ้านดงหม้อทอง 1 6 3 10 16 3 1 1 20
47 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1 5 2 8 11 1 1 1 13
48 บ้านดงสาร 1 4 1 6 10 7 2 2 19
49 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1 2 1 4 6 1 3 0 10
50 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 1 2 0 3 10 5 3 2 18
51 บ้านพุทธรักษา 1 2 0 3 4 4 0 0 8
52 บ้านบะหว้า 1 1 3 5 15 3 6 1 24
53 บ้านหนองม่วง 1 1 3 5 12 6 3 3 21
54 บ้านนาดูนนาดี 1 1 3 5 11 6 2 0 19
55 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1 1 1 3 7 0 1 0 8
56 บ้านดงห้วยเปลือย 1 1 0 2 8 4 1 2 13
57 บ้านยางคำ 1 1 0 2 8 3 1 2 12
58 บ้านโคกก่องหนองแวง 1 1 0 2 6 1 2 1 9
59 บ้านสงเปือย 1 1 0 2 6 1 2 0 9
60 บ้านปลาหลาย 1 1 0 2 3 1 1 1 5
61 บ้านห้วยแสง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
62 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 1 0 2 3 3 0 1 1 4
63 บ้านดอนทอย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
64 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 1 9 6 1 2 16
65 อนุบาลคำตากล้า 1 0 0 1 7 3 1 0 11
66 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1 0 0 1 6 4 1 3 11
67 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 1 0 0 1 5 3 3 1 11
68 บ้านท่าก้อน 1 0 0 1 4 6 0 4 10
69 บ้านเชียงเพ็ง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
70 บ้านโพนสวาง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
71 บ้านโคกแสง 1 0 0 1 3 5 1 2 9
72 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 1 0 0 1 3 4 0 0 7
73 ประชานาดอกไม้ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
74 บ้านกุดจิก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
75 ชุมชนบ้านกลางนาโน 0 3 4 7 17 19 3 7 39
76 ชุมชนบ้านมาย 0 3 3 6 10 7 1 1 18
77 บ้านหว้านสหวิทยา 0 3 1 4 6 6 2 2 14
78 บ้านหนองฮาง 0 2 1 3 8 2 1 2 11
79 บ้านหินเหิบ 0 2 1 3 6 0 0 0 6
80 บ้านนาจาร 0 2 1 3 3 9 0 0 12
81 บ้านขาม 0 2 0 2 9 1 0 0 10
82 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 2 0 2 4 1 0 0 5
83 บ้านแพงใหญ่ 0 2 0 2 2 2 1 0 5
84 บ้านนาอวนน้อย 0 1 2 3 7 5 0 1 12
85 บ้านวาใหญ่ 0 1 2 3 7 4 2 0 13
86 บ้านโคกสว่าง 0 1 2 3 7 1 0 0 8
87 บ้านส้งเปือย 0 1 2 3 5 0 0 0 5
88 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 0 1 1 2 8 3 0 0 11
89 บ้านตาด 0 1 1 2 6 1 0 0 7
90 บ้านสรศรี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
91 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 2 5 0 1 7
92 บ้านดงบัง 0 1 0 1 5 5 2 0 12
93 บ้านน้ำบุ้น 0 1 0 1 5 1 2 0 8
94 บ้านน้ำจั้น 0 1 0 1 5 0 2 1 7
95 บ้านแก้ง 0 1 0 1 4 3 2 0 9
96 บ้านกุดจาน 0 1 0 1 3 3 1 2 7
97 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
98 บ้านโนนทับช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
99 บ้านกุดเรือ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
100 บ้านนาบัว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
101 คำปลาฝานาทวี 0 1 0 1 1 4 0 0 5
102 บ้านลืมบอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 บ้านนาฮี 0 0 3 3 7 3 1 0 11
104 บ้านโพธิ์ชัย 0 0 3 3 5 1 2 0 8
105 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 0 0 2 2 16 9 1 3 26
106 บ้านวังม่วง 0 0 2 2 4 6 0 0 10
107 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 2 2 2 1 0 0 3
108 บ้านถ้ำเต่า 0 0 1 1 5 3 1 1 9
109 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 5 0 2 2 7
110 บ้านท่างาม 0 0 1 1 4 3 1 4 8
111 บ้านโนนไทย 0 0 1 1 4 2 0 2 6
112 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
113 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
114 บ้านหนองพอกน้อย 0 0 1 1 3 5 1 0 9
115 บ้านซ่อมดู่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
116 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 2 2 1 0 5
117 บ้านดงอีด่อย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
118 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
119 บ้านวังเวิน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 บ้านนาหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 บ้านห้วยหิน 0 0 1 1 0 7 3 1 10
123 บ้านบะยาว 0 0 0 0 8 2 0 0 10
124 บ้านหนองตากวย 0 0 0 0 8 1 1 1 10
125 บ้านวังหว้า 0 0 0 0 6 1 0 0 7
126 บ้านท่าควาย 0 0 0 0 5 3 2 2 10
127 บ้านแสนสุขสามัคคี 0 0 0 0 4 3 0 1 7
128 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 4 2 1 2 7
129 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
130 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 3 2 1 3 6
131 นาจานกล้วยน้อย 0 0 0 0 3 1 1 0 5
132 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
133 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
134 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
135 บ้านดงเหนือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 บ้านจาร 0 0 0 0 2 7 0 0 9
137 บ้านเม่นน้อย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
138 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 0 0 0 2 1 2 0 5
139 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
140 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
142 บ้านข้าวแป้ง 0 0 0 0 1 5 0 1 6
143 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
144 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
145 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
146 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
147 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
148 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
151 บ้านเสาวัด 0 0 0 0 1 1 1 4 3
152 บ้านนาคอย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
153 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
154 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
155 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านนาง่ามเล้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 บ้านบ่อแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 บ้านโนนชนะสังคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 บ้านโนนแสบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
163 บ้านคอนศรีบะสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านคำยาง 0 0 0 0 0 6 3 2 9
168 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
169 บ้านคูสะคาม 0 0 0 0 0 2 0 3 2
170 บ้านคึม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านวาน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านโนนแพง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
173 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองสนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านนายอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 190 161 158 509 1,101 457 186 166 1,744