สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 48 5 2 2 55
2 บ้านอากาศ 32 14 4 2 50
3 เทศบาลคำตากล้า 32 3 5 5 40
4 บ้านกุดเรือคำ 31 7 2 2 40
5 อนุบาลบ้านม่วง 31 6 2 1 39
6 บ้านห้วยหินลาด 29 5 5 2 39
7 บ้านดงยาง 26 9 5 3 40
8 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 25 7 2 4 34
9 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 25 3 3 2 31
10 เพียพิทยาพัฒน์ 24 1 5 1 30
11 บ้านวังบง 22 7 2 4 31
12 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 22 0 0 1 22
13 บ้านเหล่าผักใส่ 20 5 1 1 26
14 บ้านดงหม้อทอง 19 3 1 1 23
15 บ้านดงเสียว 18 4 2 1 24
16 บ้านนากะทาด 18 2 2 2 22
17 ชุมชนบ้านกลางนาโน 17 20 3 7 40
18 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 16 9 1 3 26
19 บ้านบะหว้า 15 3 6 1 24
20 บ้านหนองฮาง 15 2 1 2 18
21 บ้านหนองบัวสิม 14 5 2 2 21
22 บ้านอินทร์แปลง 14 4 1 2 19
23 บ้านสุวรรณคีรี 14 4 1 1 19
24 บ้านวังเยี่ยม 14 3 4 2 21
25 บ้านหนองบัวแดง 13 4 2 1 19
26 บ้านคำลอดพื้น 13 4 0 0 17
27 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 13 1 1 3 15
28 บ้านหนองลาด 13 1 0 0 14
29 บ้านหนองม่วง 12 6 3 3 21
30 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 12 5 1 2 18
31 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 12 1 1 1 14
32 บ้านดงสาร 11 7 2 2 20
33 บ้านนาดอกไม้ 11 7 1 2 19
34 บ้านนาดูนนาดี 11 6 2 0 19
35 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 11 5 3 2 19
36 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 11 5 2 0 18
37 บ้านนาอวนน้อย 11 5 0 1 16
38 ชุมชนบ้านมาย 10 7 1 1 18
39 บ้านโนนสวรรค์ 10 5 3 2 18
40 บ้านขัวก่าย 10 5 2 0 17
41 บ้านทุ่งโพธิ์ 10 4 0 0 14
42 บ้านนาฮี 10 3 1 0 14
43 บ้านบะนกทา 10 2 1 0 13
44 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 9 4 1 0 14
45 บ้านบะยาว 9 4 0 0 13
46 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 9 3 2 1 14
47 บ้านนาซอ 9 3 1 1 13
48 นาจานกล้วยน้อย 9 3 1 0 13
49 บ้านห้วยทราย 9 2 1 3 12
50 บ้านขาม 9 1 0 0 10
51 บ้านดงห้วยเปลือย 8 6 1 2 15
52 บ้านถ้ำเต่า 8 5 1 1 14
53 บ้านวาใหญ่ 8 4 2 0 14
54 บ้านนาเมือง 8 4 1 0 13
55 บ้านยางคำ 8 3 1 2 12
56 บ้านเซือม 8 1 3 1 12
57 บ้านสงเปือย 8 1 2 0 11
58 บ้านหนองตากวย 8 1 1 1 10
59 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 8 0 1 0 9
60 ท่าศรีไคลวิทยาคม 7 4 6 4 17
61 ชุมชนบ้านโพนงาม 7 4 3 3 14
62 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 7 3 2 1 12
63 อนุบาลคำตากล้า 7 3 1 0 11
64 แพดพิทยารัตน์ 7 2 1 1 10
65 บ้านตาด 7 2 0 0 9
66 บ้านโพธิ์ชัย 7 1 2 0 10
67 บ้านโคกสว่าง 7 1 0 0 8
68 บ้านวังเวิน 7 0 0 0 7
69 บ้านท่าก้อน 6 7 0 4 13
70 บ้านหว้านสหวิทยา 6 6 2 2 14
71 บ้านแสนสุขสามัคคี 6 6 0 1 12
72 บ้านดงบัง 6 5 2 0 13
73 บ้านศรีวิชัย 6 5 1 3 12
74 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 6 4 1 3 11
75 บ้านพุทธรักษา 6 4 0 0 10
76 บ้านท่าควาย 6 3 2 2 11
77 บ้านคำภูทอง 6 3 1 2 10
78 บ้านกุดเรือ 6 2 0 0 8
79 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 6 1 3 0 10
80 บ้านโคกก่องหนองแวง 6 1 2 1 9
81 บ้านวังหว้า 6 1 0 0 7
82 บ้านห้วยน้ำเที่ยง 6 0 0 0 6
83 บ้านหินเหิบ 6 0 0 0 6
84 บ้านส้งเปือย 6 0 0 0 6
85 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 5 3 3 1 11
86 บ้านน้ำบุ้น 5 1 2 0 8
87 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 5 1 0 1 6
88 บ้านนาบัว 5 1 0 0 6
89 บ้านนาถ่อน 5 0 2 2 7
90 บ้านน้ำจั้น 5 0 2 1 7
91 บ้านบะป่าคา 5 0 0 0 5
92 บ้านคอนศรีบะสะแบง 5 0 0 0 5
93 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 5 0 0 0 5
94 บ้านดงเหนือ 5 0 0 0 5
95 บ้านวังม่วง 4 6 0 0 10
96 บ้านหนองพอกน้อย 4 5 1 0 10
97 นาข่าวิทยา 4 4 1 0 9
98 บ้านแก้ง 4 3 2 0 9
99 บ้านท่างาม 4 3 1 4 8
100 บ้านกุดจาน 4 3 1 2 8
101 บ้านแพงใหญ่ 4 2 1 0 7
102 บ้านโนนไทย 4 2 0 2 6
103 บ้านโนนแต้ 4 2 0 1 6
104 บ้านโนนทับช้าง 4 2 0 0 6
105 บ้านปลาหลาย 4 1 1 1 6
106 บ้านเชียงเพ็ง 4 1 0 1 5
107 บ้านเดื่อศรีคันไชย 4 1 0 0 5
108 บ้านโนนอุดม 4 1 0 0 5
109 บ้านสามแยกพิทักษ์ 4 0 1 0 5
110 บ้านโพนสวาง 4 0 0 2 4
111 บ้านโคกถาวร 4 0 0 1 4
112 บ้านหนองขุ่นนาคำ 4 0 0 0 4
113 บ้านซ่อมดู่ 4 0 0 0 4
114 บ้านนาจาร 3 9 0 0 12
115 บ้านจาร 3 8 0 0 11
116 บ้านโคกแสง 3 5 1 2 9
117 บ้านหนองแวง 3 5 0 1 8
118 บ้านตาดโตน 3 4 1 1 8
119 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 3 4 0 0 7
120 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 3 2 2 0 7
121 บ้านหนองแสงคำ 3 2 0 3 5
122 บ้านดอนแดงคำอ้อ 3 1 0 2 4
123 บ้านห้วยแสง 3 1 0 1 4
124 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 3 1 0 1 4
125 บ้านดอนทอย 3 1 0 0 4
126 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 3 0 1 1 4
127 บ้านหนองบ่อ 3 0 1 1 4
128 ประชานาดอกไม้ 3 0 1 0 4
129 บ้านจำปาดง 3 0 1 0 4
130 บ้านดอนแดง 3 0 0 1 3
131 บ้านสรศรี 3 0 0 0 3
132 บ้านห้วยหิน 2 8 3 1 13
133 บ้านข้าวแป้ง 2 5 0 1 7
134 บ้านสันติสุขสระแก้ว 2 2 1 1 5
135 บ้านโคกสะอาด 2 2 1 0 5
136 บ้านเม่นน้อย 2 2 1 0 5
137 บ้านดงอีด่อย 2 2 0 0 4
138 บ้านนาโพธิ์ 2 2 0 0 4
139 บ้านนาแต้ 2 1 1 1 4
140 บ้านด่านสมบูรณ์ 2 1 1 0 4
141 บ้านกุดจิก 2 1 0 0 3
142 บ้านนาง่ามเล้า 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 2 1 0 0 3
144 บ้านโพนก่อ 2 1 0 0 3
145 บ้านโนนเจริญศิลป์ 2 0 1 2 3
146 บ้านบ่อแดง 2 0 1 0 3
147 คำปลาฝานาทวี 1 4 0 0 5
148 บ้านดอนคำ 1 4 0 0 5
149 บ้านวังโพน 1 2 2 0 5
150 บ้านวาน้อย 1 2 1 0 4
151 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 2 1 0 4
152 บ้านโคกกลาง 1 2 0 1 3
153 บ้านขุนภูมิ 1 2 0 0 3
154 บ้านดอนยานาง 1 2 0 0 3
155 บ้านโคกไม้ล้ม 1 2 0 0 3
156 บ้านโพนแพง 1 1 2 0 4
157 บ้านเสาวัด 1 1 1 4 3
158 บ้านนาคอย 1 1 0 2 2
159 บ้านดอนมุยหนองแฝก 1 1 0 1 2
160 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1 1 0 0 2
161 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 1 1 0 0 2
162 บ้านลืมบอง 1 0 1 0 2
163 บ้านโคกก่องคูสะคาม 1 0 1 0 2
164 บ้านโนนชนะสังคม 1 0 1 0 2
165 บ้านโนนแสบง 1 0 0 1 1
166 บ้านนาหวาย 1 0 0 0 1
167 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 0 0 0 1
168 บ้านคำเจริญ 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองสามขา 1 0 0 0 1
170 บ้านคำยาง 0 6 3 2 9
171 บ้านก่อ 0 4 1 0 5
172 บ้านคูสะคาม 0 2 0 3 2
173 บ้านคึม 0 2 0 0 2
174 บ้านโนนแพง 0 1 2 0 3
175 บ้านกุดจอกน้อย 0 1 1 0 2
176 บ้านหนองผือ 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองสนม 0 1 0 0 1
178 บ้านนายอ 0 0 1 0 1
รวม 1,282 487 190 166 1,959