สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 27 10 7 44
2 บ้านอากาศ 8 3 8 19
3 เทศบาลคำตากล้า 7 7 3 17
4 บ้านดงยาง 6 6 3 15
5 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 6 5 3 14
6 บ้านอินทร์แปลง 6 4 0 10
7 บ้านหนองลาด 6 2 0 8
8 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 6 1 2 9
9 บ้านทุ่งโพธิ์ 6 1 2 9
10 อนุบาลบ้านม่วง 5 6 0 11
11 บ้านวังบง 5 4 5 14
12 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 5 4 2 11
13 บ้านห้วยทราย 5 1 0 6
14 บ้านขัวก่าย 5 0 1 6
15 บ้านห้วยหินลาด 4 7 3 14
16 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 4 6 3 13
17 บ้านกุดเรือคำ 4 3 4 11
18 ท่าศรีไคลวิทยาคม 4 2 1 7
19 บ้านสุวรรณคีรี 4 1 5 10
20 บ้านหนองบัวสิม 4 1 3 8
21 บ้านดงเสียว 4 0 2 6
22 แพดพิทยารัตน์ 4 0 0 4
23 บ้านดงหม้อทอง 3 7 3 13
24 บ้านเหล่าผักใส่ 3 5 2 10
25 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 3 4 1 8
26 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 3 3 2 8
27 ชุมชนบ้านโพนงาม 3 2 1 6
28 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 3 2 0 5
29 บ้านนาซอ 3 0 3 6
30 บ้านหนองบัวแดง 3 0 1 4
31 บ้านบะป่าคา 3 0 1 4
32 บ้านคอนศรีบะสะแบง 3 0 0 3
33 เพียพิทยาพัฒน์ 2 2 6 10
34 บ้านคำลอดพื้น 2 2 5 9
35 บ้านวังเยี่ยม 2 2 4 8
36 บ้านบะนกทา 2 2 2 6
37 บ้านวังเวิน 2 2 2 6
38 บ้านสงเปือย 2 2 0 4
39 บ้านนาบัว 2 2 0 4
40 บ้านนาอวนน้อย 2 1 4 7
41 บ้านนาเมือง 2 1 1 4
42 บ้านโนนแต้ 2 1 1 4
43 บ้านท่าก้อน 2 1 0 3
44 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4
45 บ้านถ้ำเต่า 2 0 2 4
46 บ้านห้วยน้ำเที่ยง 2 0 2 4
47 บ้านเซือม 2 0 1 3
48 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 2 0 1 3
49 บ้านหนองขุ่นนาคำ 2 0 1 3
50 บ้านศรีวิชัย 2 0 0 2
51 บ้านโคกถาวร 2 0 0 2
52 บ้านตาดโตน 2 0 0 2
53 บ้านหนองแสงคำ 2 0 0 2
54 บ้านนากะทาด 1 6 4 11
55 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1 6 2 9
56 บ้านดงสาร 1 4 2 7
57 บ้านหนองฮาง 1 4 1 6
58 นาจานกล้วยน้อย 1 2 2 5
59 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1 2 1 4
60 บ้านพุทธรักษา 1 2 1 4
61 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1 2 1 4
62 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 1 2 0 3
63 บ้านบะหว้า 1 1 3 5
64 บ้านหนองม่วง 1 1 3 5
65 บ้านนาดูนนาดี 1 1 3 5
66 บ้านดงห้วยเปลือย 1 1 2 4
67 บ้านวาใหญ่ 1 1 2 4
68 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 1 1 1 3
69 บ้านโนนทับช้าง 1 1 1 3
70 บ้านยางคำ 1 1 0 2
71 บ้านโคกก่องหนองแวง 1 1 0 2
72 บ้านกุดจาน 1 1 0 2
73 บ้านปลาหลาย 1 1 0 2
74 บ้านห้วยแสง 1 1 0 2
75 บ้านห้วยหิน 1 0 3 4
76 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 1 0 2 3
77 บ้านแสนสุขสามัคคี 1 0 1 2
78 บ้านดอนทอย 1 0 1 2
79 บ้านหนองบ่อ 1 0 1 2
80 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 1
81 อนุบาลคำตากล้า 1 0 0 1
82 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1 0 0 1
83 บ้านท่าควาย 1 0 0 1
84 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 1 0 0 1
85 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 1 0 0 1
86 บ้านเชียงเพ็ง 1 0 0 1
87 บ้านโพนสวาง 1 0 0 1
88 บ้านจาร 1 0 0 1
89 บ้านโคกแสง 1 0 0 1
90 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 1 0 0 1
91 ประชานาดอกไม้ 1 0 0 1
92 บ้านข้าวแป้ง 1 0 0 1
93 บ้านกุดจิก 1 0 0 1
94 ชุมชนบ้านกลางนาโน 0 3 4 7
95 ชุมชนบ้านมาย 0 3 3 6
96 บ้านหว้านสหวิทยา 0 3 1 4
97 บ้านกุดเรือ 0 3 1 4
98 บ้านหินเหิบ 0 2 1 3
99 บ้านนาจาร 0 2 1 3
100 บ้านขาม 0 2 0 2
101 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 0 2 0 2
102 บ้านแพงใหญ่ 0 2 0 2
103 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 2 0 2
104 บ้านนาฮี 0 1 3 4
105 บ้านโพธิ์ชัย 0 1 3 4
106 บ้านโคกสว่าง 0 1 2 3
107 บ้านส้งเปือย 0 1 2 3
108 บ้านตาด 0 1 1 2
109 บ้านดงบัง 0 1 1 2
110 บ้านหนองแวง 0 1 1 2
111 บ้านสรศรี 0 1 1 2
112 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 1 1 2
113 บ้านน้ำบุ้น 0 1 0 1
114 บ้านน้ำจั้น 0 1 0 1
115 บ้านแก้ง 0 1 0 1
116 บ้านนาง่ามเล้า 0 1 0 1
117 บ้านบ่อแดง 0 1 0 1
118 คำปลาฝานาทวี 0 1 0 1
119 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 0 1 0 1
120 บ้านลืมบอง 0 1 0 1
121 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 0 0 2 2
122 บ้านวังม่วง 0 0 2 2
123 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 2 2
124 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1
125 บ้านหนองพอกน้อย 0 0 1 1
126 บ้านท่างาม 0 0 1 1
127 บ้านโนนไทย 0 0 1 1
128 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1
129 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 1 1
130 บ้านซ่อมดู่ 0 0 1 1
131 บ้านดอนแดง 0 0 1 1
132 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 1 1
133 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1
134 บ้านดงอีด่อย 0 0 1 1
135 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1
136 บ้านวาน้อย 0 0 1 1
137 บ้านนาหวาย 0 0 1 1
138 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 1 1
139 บ้านบะยาว 0 0 0 0
140 บ้านหนองตากวย 0 0 0 0
141 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0
142 บ้านวังหว้า 0 0 0 0
143 บ้านดงเหนือ 0 0 0 0
144 นาข่าวิทยา 0 0 0 0
145 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 0 0 0
146 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 0
147 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 0 0 0 0
148 บ้านจำปาดง 0 0 0 0
149 บ้านเม่นน้อย 0 0 0 0
150 บ้านนาแต้ 0 0 0 0
151 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0
152 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0
153 บ้านดอนคำ 0 0 0 0
154 บ้านวังโพน 0 0 0 0
155 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 0 0
156 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
157 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0
158 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0
159 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 0 0
160 บ้านโพนแพง 0 0 0 0
161 บ้านเสาวัด 0 0 0 0
162 บ้านนาคอย 0 0 0 0
163 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0
164 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 0 0 0 0
165 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0
166 บ้านโนนชนะสังคม 0 0 0 0
167 บ้านโนนแสบง 0 0 0 0
168 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0
169 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0
170 บ้านคำยาง 0 0 0 0
171 บ้านก่อ 0 0 0 0
172 บ้านคูสะคาม 0 0 0 0
173 บ้านคึม 0 0 0 0
174 บ้านโนนแพง 0 0 0 0
175 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0
176 บ้านหนองผือ 0 0 0 0
177 บ้านหนองสนม 0 0 0 0
178 บ้านนายอ 0 0 0 0
รวม 247 198 189 634

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]