รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภออากาศอำนวย
ระหว่าง วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กชายชนะชัย  ยันนี
 
1. นางรินณา  ลาบัวใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงกัญญานี  วงศ์อินทร์
 
1. นางจินดา  ก่อบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปภัสสร  มลศิลป์
 
1. นางสาวศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด
 
1. นางอรุณวรรณ  สาขาสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  อุ่นเบ้า
 
1. นางสาวจินตหรา  ศรีลาวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 1. นางสาวบุปผา  นาคยวน
 
1. นางอรพิน  สุวรรณชัยรบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงธิติกานต์  บุญประสม
 
1. นางสาวปวีณา  พรมคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงพัชรา  จิตจำสี
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กหญิงประกายดาว  งอยกุดจิก
 
1. นางนิรันศรี  ศรีดาพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรพิทักษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณภา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สารเนตร
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวราพรรณ  เครือศุภมาศ
2. เด็กหญิงธีริศรา  บัวสกุล
3. เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา
 
1. นางอัจฉรา  ไตรคำ
2. นางสาวณัฐปภัสร์  สุวรรณโถง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรอาษา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ป่งกวาน
3. เด็กหญิงรัตนพร  สิทธิยา
 
1. นางศิราณี   สิงห์ปั้น
2. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงจิตประกาย  สู่สุข
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เทพคำดี
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  สิงห์สาย
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
2. นายวัชรพล  คำสะอาด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวริยา  สิทธิเนตร
2. เด็กหญิงเทวิกา  ผิวยะเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
2. นางเสาวลักษณ์  บุญพรมมา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. นางสาวจิราภรณ์  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงปิยดา  ดำบุญมา
 
1. นางบุปผา  วงศ์สง่า
2. นางพิศมัย  ฝ่ายรีย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  พิมแพง
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ช่วยลือไทย
 
1. นางสุนันทา  ก้อนแพง
2. นางประนอม  กุลอัก
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายพัฒน์ยศ  แย่งใจรัก
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสุนันทา  ก้อนแพง
2. นางประนอม  กุลอัก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายสิรภพ  คำวันดี
 
1. นางเพ็ญประภา  ดอนสมจิตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุธิมา  อุดม
 
1. นางจิราภรณ์  เหาะเหิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงนุชรี  ปัญจันทร์สิงห์
 
1. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจุราลักษณ์  ศรีสมัย
2. เด็กหญิงธัญภัส  เข็มทอง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พรมบุญ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เหมรา
2. นางปราณี  บุญชาญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. นางสาวกฤตพร  พินิจมนตรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  อนุสุริยา
3. นายอัครพล  อุปชาใต้
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
2. นางสาวลฎาภา  บุญสิทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปานทิพย์  น้อยประเทศ
2. เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วันนา
 
1. นางศิริพร  อัตสาร
2. นางสาวธิดารัตน์  หาญมนตรี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฤกษ์ดี
2. นางสาวดวงอนงค์  มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  กันชัย
2. นางสาวจิราวรรณ  มันสะเด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 1. เด็กชายณรงค์   สีแก้ว
2. เด็กชายธนวรรธน์  เคนสิน
 
1. นางพรรณธิกา   นุราช
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายวัชรกร  โคตรศรี
2. เด็กชายแดน  พุทธโสม
 
1. นายสิทธิชัย  นามเดช
2. นางสาววัชราภรณ์   กันหาจร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์
 
1. นางศิริพร  อัตสาร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กชายอธิฏนัน  สำเภา
 
1. นายอิทธิพล  บรรจง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงกรวิภา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวพิทยา  พลเสนา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายวายุ  อุ่นนาเรียง
2. เด็กชายวุฒิโรจน์  พิมพ์แพง
 
1. นางสุนันทา  ก้อนแพง
2. นางคำไพ  ฮาบสุวรรณ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญสุข
2. เด็กชายวรรณกร   บุญมี
 
1. นางสุนันทา  ก้อนแพง
2. นางวันนา  อนุศาสน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  จู่มา
 
1. นายเจษฎา  กลยนีย์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นางสาวศิรินทิพย์  สะวิตา
 
1. นางวรินธร  อาจหาญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแสง 1. เด็กหญิงกุลนาถ  บุตรเพ็ง
2. เด็กหญิงวิภาวี  อุปสัย
3. เด็กชายศุภกร  บุตรเพ็ง
 
1. นางทัตวรรณ  ไชยพรม
2. นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตติกาณ  จำรักษา
2. เด็กหญิงวิมุติยา  จำรักษา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จำรักษา
 
1. นางเนาวรัตน์  มหาชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญสุดา  มุกดาม่วง
2. เด็กหญิงปพิชญา  ไชยจันทร์
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ผินแก้ว
 
1. นางนิศากร  โคตรคำ
2. นายสุรพล  จึงไกรสีห์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิตรไตรรัตน์  สายสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  หุนติราช
3. เด็กหญิงอรัญญา  บริสุทธิ์
 
1. นางอริสา  ธุระนนท์
2. นางสุมาลี  พละกรต
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นาชัยธง
2. เด็กชายรพีภัทร  งอยภูธร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จั่นสำอางค์
 
1. นายเอนก   ทอนฮามแก้ว
2. นางหทัยทิพย์  ทอนฮามแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กชายกฤตนัย  มาตยาคุณ
2. เด็กชายจักรชัย  ทุมดี
3. เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุทอ
 
1. นายทวิชชัย  ต้นภูบาล
2. นายสมอ  นิ่มมา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กหญิงชนากานต์   ไชยกันยา
2. เด็กหญิงสุภาพร   ทุ่มเที่ยง
3. เด็กหญิงอโรชา   แก้วคุณเลิศ
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นายเดชชัย  สุวรรณสาร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงกนกพร  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงนันทนัช  มานะเสน
3. เด็กหญิงเมขลา  โมรินทร์
 
1. นางสุพัตตรา  ช่วยรักษา
2. นางลักขณา  ดั่นเจริญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  ชาคะนิเวช
2. เด็กหญิงวชิราพร  พิมพ์ดี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ชมชื่น
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. นายจตุพล  ศรีเชียงใหม่
2. เด็กหญิงอรนลิน  เทพทอง
 
1. นางสาวศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์
2. นายมงคล  ทักขิณ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายศิวกร  ทองรื่น
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุราณลือ
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
2. นายก่อโชค  โยตะศรี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กชายสุรชาติ  วิชัยวงค์
2. เด็กชายอดิเทพ  พ้วยเปิ้ล
 
1. นายเมฆา  สกุลเดช
2. นายประสพโชค  สู่สุข
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายกาจพน  บุญทอง
2. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วเกิน
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
2. นายก่อโชค  โยตะศรี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายภูริช  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมสาขา
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
2. นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายวิศิษฐ์  บุตรแสนคม
2. เด็กชายวีระพงษ์  ยังสีชาติ
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
2. นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญดาพร  มูลทองเลิศ
2. เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ
4. เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  เรืองแรงสกุล
 
1. นางสุวรรณา  ชิณวงศ์
2. นางสาวอัญชลี  ศรีสุโคตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงซาริต้า  ซิม
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีเข้ม
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเกษม
4. เด็กหญิงมนัชญา  ใครบุตร
5. เด็กหญิงสิริกมล  นาสูงชน
 
1. นางสาวพวงผกา  สาขาสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  ศรีสุโคตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1. เด็กหญิงขวัญตา  บุปผาลัย
2. เด็กหญิงจินตรา  พาพรมพึก
3. เด็กหญิงบุษบา  ชินศรี
4. เด็กหญิงบุษยา  ชินศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  บรรจง
 
1. นางวารุณี  รักษาภักดี
2. นางสาวอัจฉราพร  พรไธสง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุขจิต
2. เด็กหญิงชไมพร  ประทุมดวง
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สามาทอง
4. เด็กหญิงอภิชญา  อินทวงค์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ยาสาไชย
 
1. นางวิภาพรรณ  สุทธิประภา
2. นางญาณิศา  เกียววงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวดำดี
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  อินบุญญา
3. เด็กหญิงวลิดา  ทองหนูด
4. เด็กชายวัชรชัย  แสงสีบับ
5. เด็กชายอาทิตย์พงษ์  เหลาเงิน
 
1. นายสุทธี  กำทองดี
2. นางสาวธัญญารัตน์  นังตะลา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กหญิงบุญยานุช  เสนคำ
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วงค์ษา
3. เด็กหญิงมินลดา  สารแสน
4. เด็กหญิงวรลักษณ์  แจ่มบาน
5. นางสาววิไลวรรณ  ใจเย็น
 
1. นายสังวาลย์  เวินชุม
2. นายจรูญ  อุณหะโชติ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ล้านสา
2. เด็กหญิงธิติกานต์  เทพคำดี
3. เด็กหญิงภูริชญา  ถาบุตร
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร
5. เด็กชายอนันตศักดิ์  เอกพันธุ์
 
1. นายนพพล  วงศ์กระจ่าง
2. นางพัชราภรณ์  วงศ์กระจ่าง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสง 1. เด็กชายกฤษฎา  พลาเลิศ
2. เด็กชายปวรุต  แผงตัน
3. เด็กชายศักรินทร์  ศรีปัญญา
4. เด็กหญิงสมาภรณ์  โพธิราช
5. เด็กหญิงสุภาพร  จูมลี
 
1. นายสมบัติ  พระราช
2. นางสายสุนีย์  พระราช
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญราช
2. เด็กหญิงคณภรณ์  วังคีรี
3. เด็กชายจักรภัทร  หล้าจันทะ
4. เด็กชายชยากร  วงค์เหง้า
5. เด็กชายธีระเทพ  โพธิ์คำพก
6. เด็กหญิงนุชรี  ปัญจันทร์สิงห์
7. เด็กชายพีระวิชญ์  ดินแผ่น
8. เด็กชายภัทรพล  ไฝทาคำ
9. เด็กหญิงมุกมณี  สาริศรี
10. เด็กชายลมฟ้า  อุฒิสาร
11. เด็กชายวรวิช  แสนสุริวงค์
12. เด็กชายวรวุฒิ  ทาสะโก
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  อินวกูล
14. เด็กหญิงศิรินี  นามเนา
15. เด็กชายศิวกร  ปุริวงค์
16. เด็กชายศุภกร  ศรีเทพ
17. นางสาวอารียา  ไตรวงค์ย้อย
18. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสมัย
19. เด็กชายเตชะพัฒน์  พละศูนย์
20. เด็กชายเอกกวี  เชียงโส
 
1. นายอภัย  ปังอุทา
2. นายปิยะพงค์  บุญตา
3. นางสุพัตตรา  ช่วยรักษา
4. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
5. นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์อุดมศิลป์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พระโส
2. เด็กชายจุลจักร  จันดา
3. เด็กชายชยาวุธ  ต้นคำใบ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนคำ
5. เด็กชายธีรยุทธ  หมื่นแพน
6. เด็กหญิงนันทกานต์  เชื้อดวงผุย
7. เด็กชายปรเมศ  ทับเงิน
8. เด็กหญิงพรนภา  สังข์วงษา
9. เด็กชายพัชรพล  นาคเกิด
10. เด็กหญิงลักษิกา  มั่นแก้ว
11. เด็กหญิงวรรณการ  สุวรรณชัยรบ
12. เด็กหญิงวิชชุดา  ชุลที
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิทธิดา
14. เด็กหญิงสกาวเดือน  วงค์สอน
15. เด็กหญิงสกุณา  ประชานันท์
16. เด็กชายสรวิชญ์  สามานิตย์
17. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์กันยา
18. เด็กหญิงสุพัตรา  ชินคำ
19. เด็กหญิงอริศรา  เปลี่ยนสอาด
20. เด็กหญิงเก็จมณี  ประชารักษ์
 
1. นางฉัณรดา  ชูตระกูล
2. นางเบญจวรรณ  รักษาแสง
3. นางนิสาชน  ล้านสา
4. นางสาวรณิดา  เครือบุดดี
5. นางสาวฤทัยรัตน์  พรมสาร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทุมแก้ว
 
1. นางชนิดา  บาตรสุวรรณ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันปา
 
1. นางชนิดา  บาตรสุวรรณ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นางพูลศรี  ทิพม่อม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทะคาม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด
 
1. นางเทพอัปสร  งามวิทยานนท์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณฐพบ  ฉายาวงศ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ขจรบุรี
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญทอง
2. นายโพธิพงษ์  สังสนา
 
1. นางเมตรา  ชรินทร์
2. นายสะท้านเดช  นามมนตรี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สานนท์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินภูมี
3. เด็กหญิงนัชชา  โยธาวงค์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประฮาดไชย
5. เด็กหญิงพัชราพร  ไกรษร
6. เด็กหญิงรัชติการ  เนตรนอง
7. เด็กหญิงวิภาวี  กุลฉวะ
8. เด็กหญิงศาตพร  คะสา
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  โลหะชาติ
10. เด็กหญิงเกตุมณี  เยือกเย็น
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เขื่อนพงษ์
2. นางสาวรัตติยา  ธิปัญญา
3. นายทัศนะ  ปัดภัย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กหญิงจันจิรา  พรมแสง
2. เด็กหญิงจันทมณี  ราชสุภา
3. นางสาวธิดาพร  น้ำเซ
4. เด็กหญิงนันทิวา  หงสาวดี
5. เด็กหญิงปนัดดา  นามเสาร์
6. เด็กหญิงปริศนา  นิพันธ์
7. เด็กหญิงพรชิตา  ท้าวหา
8. เด็กหญิงพัณณิตา  ปิมปาตัน
9. นางสาวมารินี  แก้วศรีรัง
10. เด็กหญิงอริสา  คงสุข
 
1. นายยุทธิชัย  เครือจันผา
2. นางบุญล้ำ  พรหมวงศานนท์
3. นางสาวจุฬารัตน์  สารเนตร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินธิโคตร
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ทะน้อย
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปรือสุวรรณ์
4. เด็กหญิงชลิดา  งิ้วไชยราช
5. เด็กหญิงฐานิตา  โสมสิทธิ์
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  คิอินธิ
7. เด็กหญิงรสรินทร์  อินธิโคตร
8. เด็กหญิงสรารัตน์  เหง้าเมืองกลาง
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำมุลตรี
10. เด็กหญิงอัญมณี  ประลอบพันธ์
 
1. นายสุขสันต์  หัตถสาร
2. นางครองชิต  แง่มสุราช
3. นางอุดมพร  สิงห์บุตรา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกองแก้ว  ปัญญาวัน
2. เด็กหญิงกัญชมา  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงกัณณิกา  สุริวงค์
4. เด็กหญิงจันทิมา  มาตยากุล
5. เด็กหญิงจันธิดา  บรรจง
6. เด็กหญิงจินตนา  ศรีนวลจันทร์
7. เด็กหญิงจุรีรัตน์  หาระโคตร
8. เด็กหญิงธิญาดา  ละออพงษ์
9. เด็กหญิงปนัดดา  มูลครบุรี
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  มงคลกุล
 
1. นายภานุวัฒน์  ธงศิลา
2. นางวิภาพรรณ  สุวรรณคำ
3. นางอารีวรรณ  นิ่มมา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 1. เด็กชายคฑาพล  แก้วอุดร
2. เด็กชายจิรพัฒน์  จันสุภีร์
3. เด็กชายณัฐพล  อนุยัน
4. เด็กชายธนากร  ขามไสย
5. เด็กชายธีรภัทร์  แสนอุบล
6. เด็กชายธเนศพล  ปัตพี
7. เด็กชายนพณัฐ  พูลสวัสดิ์
8. เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพรม
9. เด็กชายพงศกร  วงค์แก้ว
10. เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย
 
1. นายไพโรจน์  สุวรรณเทน
2. นางรำไพร   ฤทธิธรรม
3. นายนันท์  อัตสาร
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กชายธนพงษ์  วิณโรจน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไกยวรรณ
3. เด็กชายนครินทร์  เดชบรรทม
4. เด็กชายนฤเบศร์  หงษ์ทอง
5. เด็กชายนันทวัฒน์  หลุมทอง
6. เด็กหญิงนิธิพร  เสาร์ศรี
7. เด็กชายพรเทพ  เหรียญสุกาญจน์
8. เด็กชายศุภวิชญ์  บางเหลือ
9. นางสาวอภิญญา  ศรีดี
10. นางสาวอริสรา  ศรีดี
 
1. นายพงษ์ปกรณ์  อินธิปีก
2. นางสาวปภัสสรา  อาจหาญ
3. นางสาวศิริพิมล  อุปทุม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงจรรยพร  พงษ์สุกรี
2. เด็กหญิงจิราพร  เขียวสด
3. เด็กหญิงปิยพัชร  แสนเสนยา
4. เด็กหญิงพัชรมัย  ศิลา
5. เด็กหญิงรจนา  สุวรรณสนธ์
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พันทะศรี
7. เด็กหญิงศรุตา  มุละสีวะ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไผ่โสภา
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ขันรักษา
10. เด็กหญิงโยสิตา  วิลาส
 
1. นายประเทือง  ทุมพร
2. นายวรเชษฐ์  คุ้มหนองฮี
3. นางสาวจินตนา  ผุยลา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยมพินิจ
2. เด็กหญิงจุติพร  ควรเสนา
 
1. นายนรพันธ์  หัตถสาร
2. นางครองชิต  แง่มสุราช
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิตา  พรมสาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีหาโคตร
 
1. นายยศ  พงษ์ถาวร
2. นางไพรัช  พงษ์ถาวร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงณกมล  สุวรรณชัยรบ
 
1. นางจินดาพร  นารินรักษ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กหญิงสิริยากร  จันทะรัตน์
 
1. นางสาวนันทิดา  จันทะวัน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองล้วน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  แสนพันนา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายศิริโกมุท  ศรีสุราช
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำกิ่ง
 
1. นายทวีสุข  นารินรักษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงซูมิตา  ปุราชะกา
 
1. นายเสริมชัย  โพธิ์ไชยรัตน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1. นายอัษฎาวุธ  การประเสริฐ
 
1. นายสุภกิตติ์  กุลภา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  พรหมกสิกร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงกวินตา  ขอบไชยแสง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  คำสิงห์
 
1. นางรัศมี  อวนป้อง
2. นางจินดาพร  นารินรักษ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ปางชาติ
2. เด็กหญิงเข็มจิรา  สีหะจิตต์
 
1. นางรุ่งทิวา  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นางสุกัญญา  จันทร์ศิริ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงญานิศา  อุ่นฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  สีสุวะ
 
1. นางพรวิมล  ปัตพี
2. นางศศิธร  ฤทธิโยธี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  กุลลา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  แสนพันนา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ณ นครพนม
2. เด็กหญิงปัญญาพร  วงศบาตร
3. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีรังษ์
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นางสาวอลิษา  วงศ์คำจันทร์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กชายปฏิภาณ  งามชมภู
2. เด็กหญิงมนัญชญา  ผาคุยคำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานประเสริฐ
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นางสาวอลิษา  วงศ์คำจันทร์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วบัวสา
2. เด็กชายรัตติชัย  รัตนาธิวัฒน์
3. เด็กชายรัตติพงษ์  รัตนาธิวัฒน์
 
1. นายเดชา  ไชยแสงราช
2. นางสาวพิศมัย  สายแสน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปฎิพล  วิลามาตร
 
1. นางสาวพวงผกา  สาขาสุวรรณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ก่ำจำปา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไร่สงัด
 
1. นางสาวพวงผกา  สาขาสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก้อน 1. เด็กชายนครินทร์  ไชยสิงห์
 
1. นางสุธาสินี  ผิวไหมคำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วปัญญา
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญวิดา  บรรเทา
 
1. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรติกา  จันทิมา
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
2. เด็กหญิงธัญญาพร  เวียงพรมมา
3. เด็กหญิงธัญวิดา  บรรเทา
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  สิหาคม
5. เด็กชายฤทธิไกร  วงษ์อักษร
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  หมื่นจง
7. เด็กหญิงสุุภาพร  ไร่สงัด
8. เด็กชายอลงกต  คำโพธิ์ชา
9. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร์
2. นายพล  ทองประทุม
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี
3. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
4. เด็กหญิงธัญญาพร  เวียงพรมมา
5. เด็กหญิงธัญวิดา  บรรเทา
6. เด็กชายปฎิพล  วิลามาตร
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  สีหาคม
8. เด็กชายฤทธิพล  วงษ์อักษร
9. เด็กชายฤทธิไกร  วงษ์อักษร
10. เด็กชายวรรณกร  ศรียา
11. เด็กชายสิทธิเดช  เด่นทรายมูล
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  หมื่นจง
13. เด็กหญิงสุุภาพร  ไร่สงัด
14. เด็กชายอลงกต  คำโพธิ์ชา
15. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นายเชาวนา  เฮียงราช
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
4. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภิรมณ์
2. เด็กหญิงจันจิรา  เทพคำดี
3. เด็กหญิงจิระภา  ซองชะยา
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  รูปเหมาะ
5. เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยพันธ์
6. เด็กชายธนัท  จารสีเพ็ง
7. เด็กหญิงธัณษยพร  จันทร์นวล
8. เด็กหญิงน้ำฝน  นาโสก
9. เด็กหญิงพิยดา  แสงหัวช้าง
10. เด็กหญิงวรัญญา  จุลฬา
11. นางสาวศศิธร  ภูผาทิพย์
12. เด็กหญิงหัทยา  รูปเหมาะ
13. เด็กหญิงอรชพร  สุพร
14. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วดี
15. เด็กหญิงอลิชา  แสงหัวช้าง
 
1. สิบเอกพิรุฬห์วัฒน์  กฤตยานินทร์
2. นายธนพล  ชนาราษฎร์
3. นางสาวชนิดา  จอนขุน
4. นางนภาลัย  สีสุวะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี
3. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
4. เด็กหญิงธัญวิดา  บรรเทา
5. เด็กชายปฎิพล  วิลามาตร
6. เด็กชายฤทธิพล  วงษ์อักษร
7. เด็กชายฤทธิไกร  วงษ์อักษร
8. เด็กชายวรรณกร  ศรียา
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  หมื่นจง
10. เด็กหญิงสุุภาพร  ไร่สงัด
11. เด็กชายอลงกต  คำโพธิ์ชา
12. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร์
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นางยุภาพร  แสงสว่าง
4. นางสาวคชาภรณ์  ก่ำจำปา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงกลิกา  ผ่องแก้วอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหง้าละคร
3. เด็กหญิงจันทิมา  ลาผม
4. เด็กหญิงจิดาภา  อัมลา
5. เด็กชายจิรายุทธ์  จูมจันทร์ทา
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดารักษ์
7. เด็กหญิงณิชากร  สาริศรี
8. เด็กชายธนพล  กุลอักษ์
9. เด็กชายธิติกร  อุดมโภชน์
10. เด็กชายนิธิศ  สุขคุ้ม
11. เด็กชายพรพิพัฒน์  สาริศรี
12. เด็กชายภานุวัฒน์  กาญจรัส
13. เด็กชายภานุวิชญ์  ทรายคำ
14. เด็กหญิงวิภาวดี  พ่อทอง
15. เด็กหญิงศศิกานต์  เทพเสนา
16. เด็กหญิงอนิลธิชา  ผาสุวรรณ์
17. เด็กชายเจษฎา  อินทร์จันทร์
18. เด็กชายเจษฎา  อุดารักษ์
19. เด็กชายเสกสรร  งาสิทธิ์
20. เด็กชายเอกชัย  หนูขวัญ
 
1. นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์
2. นายสุรชัย  สมบูรณ์
3. นางวันเพ็ญ  สารเนตร
4. นางเบญจมาศ  จักรดา
5. นางบุญลาภ  ลุนไชย
6. นางทองใบ  พรหมดา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญอ้อม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชายคำ
3. เด็กชายชนิศร  ชายคำ
4. เด็กชายชัยมงคล  อุดารักษ์
5. เด็กชายชัยมงคล  บุตตะชา
6. เด็กชายชุติพนธ์  ใครบุตร
7. เด็กชายฐิติวุฒิ  แก้วพาดี
8. นางสาวดลยา  ลิภา
9. เด็กชายธนากร  ฮองต้น
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อำมะลา
11. เด็กหญิงพรมนรี  งาสิทธิ์
12. เด็กหญิงภาสีนี  อักษรศรี
13. เด็กหญิงมยุรา  ใครบุตร
14. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อำมะลา
15. นางสาววราพร  อุดารักษ์
16. นายศักดิ์นรินทร์  โพธิ
17. เด็กหญิงสุนิสา  อุดารักษ์
18. เด็กหญิงสุวดี  เจริญดี
19. เด็กหญิงเนตรชนก  รัศมี
20. เด็กหญิงโฉมสุดา  มงคล
 
1. นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์
2. นายสุทธิ  สุวรรณจันทร์
3. นางวิไลวรรณ  สมบัติดี
4. นางนงคลักษณ์  บุญเนาว์
5. นางวริดา  เรืองฤาหาร
6. นางสาวเตือนใจ  ครุดอุทา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นายจิณณวัตร  เข็มอุทา
2. เด็กชายณัฏฐชัย  มายชนะ
3. นายนภัสกร  ภูผานิล
4. เด็กชายภัทรธีระ  บรรดิษฐ์
5. เด็กชายศุภชัย  ตุ้ยสีแก้ว
6. เด็กหญิงอรทัย  ศรีสมัย
 
1. นางสาวสุทธิดา  รักษาขันธ์
2. นายภิวัฒน์  เสมอพิทักษ์
3. นายวุฒิชัย  ผาคุยคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานาดอกไม้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยืนสุข
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำสวัสดิ์
3. เด็กชายจักริน  บุญเพลิง
4. เด็กชายจักรี  กลุ่มเหรียญทอง
5. เด็กชายชัยวัฒน์  งามบุตรดา
6. เด็กชายชินเดช  ใจคง
7. เด็กชายดุลยเดช  พวงมี
8. เด็กชายธนธรณ์  เสือคำจันทร์
9. เด็กชายธนภัทร   เนตรกันหา
10. เด็กชายธีระภัทร  เพ็ชราชัย
11. เด็กหญิงนัชชา  อ่อนชำยาง
12. เด็กชายนิธิศ  วงค์ชา
13. เด็กชายพิชชรัชญ์  ถามะพันธ์
14. เด็กชายพิสิษฐ์  เหลาสิทธิ์
15. เด็กชายพีรวิชญ์  คำตลบ
16. เด็กหญิงภัชฎาภรณ์  แก้วกันหา
17. เด็กชายภูเก็ต  เหลาสิทธิ์
18. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วกิ่ง
19. เด็กชายรัฐภูมิ  ใจคง
20. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีละคร
21. เด็กชายลักษณ์นิรันดร์  แสนภักดี
22. เด็กหญิงวรวรรณ  ปานเทศ
23. เด็กหญิงวรัทยา  เนตรกันหา
24. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวงค์ษา
25. เด็กหญิงวิลาสินี  วังคีรี
26. เด็กชายวีรภัทร  สมศิลป์
27. เด็กหญิงศรุตา  ศรีไชย
28. เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ญลุน
29. เด็กชายศุภโชค  พรมหาคำ
30. เด็กชายสิปปวิชญ์  โภคา
31. เด็กชายสุธิมนต์  เนตรกันหา
32. เด็กหญิงสุธิมา  เนตรกันหา
33. เด็กชายอดิเทพ  คำสว่าง
34. เด็กชายอภิรักษ์  ปัตตาเคสา
35. เด็กชายอภิวัฒน์  อุประ
36. เด็กชายเจษฎากรณ์  ปัญญาชื่น
37. เด็กชายเจษฎางค์  เชื้อวังคำ
38. เด็กชายเรืองยศ  อาวะโห
39. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีประไหม
40. เด็กชายเอื้ออังกูร  พุฒเขียว
 
1. นายไพรสันต์  พละศักดิ์
2. นายภาสกรณ์  ทองกาล
3. นายปัญญาพล  พรมสีดา
4. นางสาววิไลพร  ธงอาสา
5. นางสาวอารีย์  ใจแก้ว
6. นายชาญชัย  สุวรรณสอน
7. นายธีระพันธ์  เนตรกันหา
8. นางสาวพิชญาดา  สกุลเดช
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายภูรินทร์  อุตรี
 
1. นายยศดนัย  สุขจร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายภูมิรพี  แสงนนท์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สะตะ
 
1. นางนิตยา  แสนชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. นางสาวอภิญญา  บุพศิริ
 
1. นายเสทื้อน  อินทะประเสริฐ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชายคำ
 
1. นายชวน  จันทร์แดง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แผ่นผา
 
1. นางกุศล  เถาว์สอน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปัตถาวโร
 
1. นายธนเสฏฐ์  จันทร์ทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นางสาวธนาภรณ์  แสงปัญญา
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 1. เด็กชายพิฆเนศ  ไชยมัดชิม
 
1. นางสุดารัตน์  สุวรรณกูฎ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สีขาว
 
1. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ทานันท์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. นางสาวช่อทิพย์  สุนารักษ์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ชิณวงศ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กชายวัชรพล  เฟื้องน้อย
 
1. นายอุลิต  ทอนฮามแก้ว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นายเอนก  หล่อนดี
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพัทรธิดา  ศิริจิตร
 
1. นายยศดนัย  สุขจร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. นางสาวอมรรัตน์  สารพันลำ
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  มีคุณ
2. เด็กชายคุณิตา  ชรินทร์
3. เด็กชายจิรติกานต์  พิสุราช
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  ทองสุทธิ์
5. เด็กชายฐิติโชติ  เนหล้า
6. เด็กชายฐิติโชติ  บุษบงษ์
7. เด็กชายตุลยวัตร  รากสี
8. เด็กหญิงธดลพร  เฮียงราช
9. เด็กชายธนภัทร  เฮียงราช
10. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์มหาอินทร์
11. เด็กชายธนากร  ถิ่นอภัย
12. เด็กชายธรรศ  ไพรวัฒนานุพันธุ์
13. เด็กหญิงธัชธีรา  ชูรัตน์
14. เด็กชายธัญอร  แก้วกัณหา
15. เด็กหญิงนภัส  อินทรสิทธิ์
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุวรรณไตร
17. เด็กชายปฎิพล  กึ่มทอง
18. เด็กหญิงปิยชนก  พงคชา
19. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พันทะสา
20. เด็กหญิงภัทรนรินทร์  วงศ์ปทุม
21. เด็กหญิงภัทรสยา  พันภัคดี
22. เด็กหญิงภัทราพร  ผ่องแผ่ว
23. เด็กชายภูบดี  สุทธิเสน
24. เด็กชายภูมิรพี  ผายทอง
25. เด็กชายภูริทัต  ทรงบุญศาสตร์
26. เด็กชายรักษิณา  เสาวภา
27. เด็กหญิงวรัทยา  วะสัตย์
28. เด็กชายศุภชัย  เพ็งมี
29. เด็กหญิงสนิตา  เทพขาม
30. เด็กหญิงสุภรัตน์  วงศ์ศิลปชัย
31. เด็กหญิงสุรัญญา  มาสซีนี
32. เด็กชายอชิรวิชญ์  เหลาสิทธฺิ์
33. เด็กชายอภิวัฒน์  มูลอามาตร์
34. เด็กหญิงอรณิชา  สิงห์เสนา
35. เด็กหญิงอินทิรา  มูลนี
36. เด็กหญิงอุปาน  ดาวรุ่งโรจน์
37. เด็กชายเพลงกวี  กงลีมา
38. เด็กหญิงแก้วขวัญ  เฮียงราช
39. เด็กชายแทนคุณ  พรมทา
40. เด็กหญิงแพทองธาร  ทองธา
 
1. นายสุรชัย  โจมพลอย
2. นางเสาวภา  ชูรัตน์
3. นางมลทิพย์  เครือคำ
4. นางสิรภัทร  เฮียงราช
5. นางเอ็มอร  แง่มสุราช
6. นายณัฐพงษ์  โพนสูง
7. นางสุทธิลักษณ์  โครตลาคำ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เด่นดวง
2. นางสาวกรรณิการ์  ดอกบัว
3. เด็กหญิงกวินธิดา  มาตวงษ์
4. เด็กหญิงจริยา  ภูสุดสูง
5. เด็กหญิงชลธิชา  จตุศร
6. เด็กหญิงชวาลา  ศิริบุรี
7. เด็กหญิงณฐพร  ลาสา
8. นายณัฐวุฒิ  แก้วพิลา
9. เด็กหญิงณิชานันท์  เศษรักษา
10. เด็กชายดนัย  พันดา
11. เด็กชายดุษฎี  โคตรมี
12. นางสาวทิพย์วารี  ปัทวงค์
13. นางสาวธนพร  นาคแว่น
14. เด็กชายธนศักดิ์  ทีหัวโทน
15. เด็กชายธวัชชัย  ราชอุ่น
16. เด็กหญิงน้ำฝน  นิลเทศ
17. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วพิลา
18. เด็กหญิงปริศนา  มุ่งสูงเนิน
19. เด็กหญิงปรียะธิดา  สีพิมเมือง
20. เด็กหญิงปัทมา  ปัญญาใส
21. เด็กหญิงพัณณิตา  พัฒบูรมภ์
22. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หลานเศรษฐา
23. เด็กหญิงพีรดา  ยศปัญญา
24. เด็กชายภูมิภัทร  เกษรล้ำ
25. เด็กหญิงลักขณา  จันทลา
26. เด็กหญิงวนิดา  หงษาชุม
27. เด็กหญิงวนิดา  เกษรล้ำ
28. เด็กชายวัฒนา  ทองสงคราม
29. เด็กหญิงวิรดา  ทำจะดี
30. เด็กหญิงสุจิตรตรา  ซองวงค์ษา
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสุมาต
32. เด็กหญิงสุนิสา  วรรณใส
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รัตนประภา
34. เด็กหญิงอภัสรา  เขียวสิงห์
35. เด็กชายอภิชาติ  อาศารักษ์
36. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรสุริยะ
37. เด็กหญิงอรนิต  ศรีอุปลัด
38. เด็กหญิงเจนจิรา  สุจริต
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพชรดี
40. เด็กหญิงเมษา  ดงคำสี
 
1. นายประภาศักย์  ใจเที่ยง
2. นางสาวปริศนา  หาญจางสิทธิ์
3. นางมลิวรรณ  เฮียงราช
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  เพชรรัตน์
5. นางวีรยา  ไชยวุฒิ
6. นางจินตนา  วงค์สีดา
7. นายสันติ  มาละอินทร์
8. นางสาวดาวเรือง  เข้าครอง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  บุตรละคร
2. เด็กหญิงจิระวดี  อุประ
3. เด็กหญิงณัฏธิชา  หลักคำ
4. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณไตร
5. เด็กชายธนภัทร  ปัญเศษ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดถามา
7. เด็กหญิงมรกต  ทักษิณธานี
8. เด็กชายรชตะ  บุตรละคร
9. เด็กหญิงศิรประภา  นามมนตรี
10. เด็กชายสุทธินัย  ใจสุข
 
1. นางวิไลพรรณ  กาลจักร์
2. นางวรางค์รัตน์  หล้าสุพรม
3. นางทิพย์สุดา  ธิศรี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ภูมิศรี
2. เด็กชายธีระชาติ  สร้อยสิงห์
3. เด็กหญิงนัฐลดา  อินปัญญา
4. เด็กชายนัทชัย  ชื่นตา
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  ไชยมาตร
6. เด็กหญิงภัสสร  แก้ววิเศษ
7. เด็กหญิงวราภรณ์  อุทรี
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กาญบุตร
9. เด็กชายสิทธิกร  กายบุตร
10. เด็กชายอภินันท์  บัวนาค
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  รูปศรี
2. นางทองมี  ธรรมวงค์
3. นางกรวรรณ  แสงเลิศ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงพรพิมล  หมุนมา
2. เด็กหญิงพันธุ์ทิพ  ใบดี
3. เด็กหญิงรัตชนิดา  เพื่อนใบลี
4. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
5. เด็กหญิงวิชญาดา  กระพุทธา
6. เด็กหญิงศิริลักคณา  ขุมเงิน
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาตราช
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วันทอง
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นายภูมิพัฒน์  ไชยรา
4. นายสุระชัย  ไพยเสน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หาบุตร
2. เด็กหญิงจิรัชยา  กางทอง
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  เสนารักษ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  หมุนมา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  นพคุณ
6. เด็กหญิงวรรณิษา  นามแสน
7. เด็กหญิงวิชญาดา  กระพุทธา
8. เด็กหญิงศิริลักคณา  ขุมเงิน
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาตราช
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วันทอง
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นายพนม   ธุระนนท์
3. นายคงศักดิ์  ผิวบุญเรือง
4. นายภานุพงษ์  บุญเฮ้า
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  แดนนาบัว
2. เด็กหญิงนวินดา  ดอนมอญ
3. เด็กหญิงภัสสร  เสาร์มุกดา
4. เด็กหญิงรัตนรินทร์  อินทะเสย์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสนวงค์
6. เด็กหญิงอลิษา  ทองคำแสง
 
1. นางสาวณฤดี  บัวเทศ
2. นายไพโรจน์  พิมพ์ทา
3. นางนัทชา  ไกยะวรรณ์
4. นางสาววิริยา  คำศรี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กชายกนกรัตน์  ทุมพันธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มะนะเสน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สานนท์
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินภูมี
5. เด็กชายจิรพล  มีนำพันธ์
6. เด็กชายธานิล  คำผาย
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประฮาดไชย
8. เด็กหญิงพัชราพร  ไกรษร
9. เด็กหญิงรัชติการ  เนตรนอง
10. เด็กชายราเชนทร์  เคนทวาย
11. เด็กหญิงวิภาวี  กุลฉวะ
12. เด็กหญิงศาตพร  คะสา
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  โลหะชาติ
14. เด็กหญิงเกตุมณี  เยือกเย็น
15. เด็กชายเมฆา  สานนท์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เขื่อนพงษ์
2. นางสาวรัตติยา  ธิปัญญา
3. นายจรูญชัย  อนุศาสน์
4. นายวิทยา  ดอนแสง
5. นายชูชาติ  มาละอินทร์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงกัลยา  วิโรพรม
2. เด็กหญิงกำไร  คุณธรรม
3. เด็กหญิงจริยาภรณ์   แก้วจันทร์วงษ์
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม
5. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนวงษ์
6. เด็กหญิงชวนากร  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ผุดผ่อง
8. เด็กหญิงนุชนาฏ  ธะยาธรรม
9. เด็กหญิงประภัสสร  ธงชนะ
10. เด็กหญิงปัทมา  ชูเชิด
11. เด็กชายพงศกร  จันทร์ประสาน
12. เด็กหญิงรัญชิดา   ถาบุตร
13. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  บุญหล้า
14. เด็กชายวุฒิชัย  วันทะนา
15. เด็กหญิงเกษณี   เสริมสุข
16. เด็กชายเจษฎา  บาทอง
 
1. นายอนุชิด  แสนเสน
2. นายสิทธิชัย  นามเดช
3. นางสาวรัตน์ชนก  ฝุ่นเงิน
4. นางสาววัชราภรณ์   กันหาจร
5. นางอังคณา  ไกรพลรักษ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  อุปเทพ
2. เด็กหญิงณิศวรา  รบกล้า
3. เด็กชายธนกร  พานสำราญ
4. เด็กชายปิติ  กำใจ
5. เด็กชายเอนกพงศ์  จามรี
 
1. นายไพศาล  อาจหาญ
2. นายพงศ์ชยุตม์  จันทร์ละคร
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายฐนปกร  คลังสามผง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ต้นภูบาล
 
1. Mr.Rolando Besas  Pennonia
2. นายพรมรักษ์  ศรีอุดร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ประสารวงค์
 
1. นางปิ่นเกศ  มณีเนตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชนิกา  ไฝทาคำ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากะทาด 1. เด็กหญิงดอกบัว  แสงสี
 
1. นางสาวเนตรนภา  คำหนองหว้า
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหว้า 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดีเรือก
 
1. นางอัญลยา  ดีวันไชย
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กหญิงรัตนรินทร์  อินทะเสย์
 
1. นางสาวสุทาทิพย์  ผาสุข
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย
 
1. นางกรรนิกา  ใครบุตร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. นายทศพล  ฤทธิธา
 
1. นายสารี  อ่อนสุระทุม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. นางสาวกิริฎา  จันทบ
2. นางสาวจิราวรรณ  เดชบรรทม
3. นางสาวลดา  นนทมาตร์
4. นายวีรัสสะ  ใจโต
5. นางสาวอวิกา  จิตรชัยศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองล้วน
2. นางสาวสุทาทิพย์  ผาสุข
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิตรดา  สีอุดม
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สีอุดม
 
1. นางสุนันทา  ก้อนแพง
2. นางคำไพ  ฮาบสุวรรณ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. นางสาวทัศนี  แก้วฝ่าย
2. นางสาวพรพิมล  เหง้าน้อย
 
1. นางกัลนิกานต์  ชาเหลา
2. นายชัยมงคล  ชาเหลา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เรืองเจริญ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์สาย
3. เด็กชายธีรโชติ  เทพศิริ
4. เด็กชายพงศ์เมธี  บุพศิริ
5. เด็กชายภูริทัต  สายธิไชย
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทนนวน
 
1. นายบรรเจิด  กัลยา
2. นายเสน่ห์  ชาเหลา
3. นายจตุพล  ใครบุตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายจุลจักร  คุณสมบัติ
2. เด็กชายฐิติกร  มะโนศิลป์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   สายสุทธิ
4. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิราช
5. เด็กชายศักดา  โสมชัย
6. เด็กชายอานันทชัย  สงวนชาติ
 
1. นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
2. นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
3. นายกิติพร  สัพโส
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ประกอบแสง
2. นายจิรภัทร  ทวีลา
3. เด็กชายพีระพัฒน์  มะไฟ
4. เด็กชายภูริเดช  วงค์คำ
5. เด็กชายรณพร  ผาผ่อง
6. เด็กชายวรวุฒิ   โพตาคาม
7. นายอัจฉริยะ  คำใย
8. นายเทพประสิทธิ์  ใจเพียร
 
1. นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร
2. นายวัชระ  มังธานี
3. นางสาววนิดา  อินธิแสง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงการะตรี  จันทะคัด
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พ่อศรียา
3. เด็กหญิงดลกมล  พ่อคบหมั่น
4. เด็กชายธนโชติ  สมดี
5. เด็กหญิงนันทิยา  สายสินธุ์
6. เด็กหญิงปฤษณา  วงคะสุ่ม
7. เด็กหญิงผกามาศ  ทุมนอก
8. เด็กหญิงรุ่งรัตน์ติยา  ชุมพล
9. เด็กหญิงอุมากร  บุญทศ
10. เด็กหญิงอุษา  บุญเรืองนาม
 
1. นายคมสันต์  แก้วศรีรัง
2. นางเยาวเรศ  เพ็ชราชัย
3. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. นางสาวกันยารัตน์  อันไกรษร
2. นายบุญชัย  ดวงสา
3. นางสาวปานชนก  กลิ่นสีสุข
4. นางสาววิชิญา  พรมแดน
5. นางสาววิลัยพร  วงษา
6. นางสาวศริณยา  ยะโส
7. เด็กหญิงสุชาดา  สุตมา
8. เด็กหญิงสุทธิตา  แก่นท้าว
9. เด็กหญิงอทิตยา  มังกร
10. เด็กหญิงเขมิกา   บุญมี
 
1. นายปรีชา  ฝ่ายรีย์
2. นางบุปผา  วงศ์สง่า
3. นายสมชาติ  พงศ์ศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มั่นคงขวา
2. เด็กหญิงมลฤดี  เพริศแก้ว
3. เด็กหญิงรัตินันท์  ทานะศรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ขอบไชยแสง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มอุทา
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา
2. นางทัศวรรณ  จันทะราช
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงกัลยา  วิโรพรม
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทิพนัส
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เงยไชย
 
1. นางวิลาวัณย์  พรหมสุรีย์
2. นางวิลเลียม  โคตรศรี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชื่นตา
2. เด็กชายอนุชิต  ร่วมชาติ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมสาร
 
1. นางสุดารัตน์  นิระปะกะ
2. นางสาวยลดา  หมายมั่น
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงพัชรีพร  หงษ์โง่น
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์สุโต
3. เด็กหญิงสิรภัทร  มีสิงห์
 
1. นายนิสิต  นวลตา
2. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มณีทร
2. เด็กหญิงวาสนา  เกิดสวรรค์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธุกาง
 
1. นางระณัณ  มินพิมาย
2. นางสุวนีย์  วงศ์ภาคำ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายพงศธร  มูลราช
2. เด็กชายเกียรติ์สกุล  แก้วพรม
 
1. นางศิริลักษณ์  หล้าหิบ
2. นายสุเมธา  ฐาตุจิรางค์กุล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 1. เด็กชายภูเบศวร์  สารโพคา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยันตะพันธ์
 
1. นายณัฏฐ์นริศ  วงศ์อักษร
2. นายวิพัฒน์   จันทร์หล้า
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. นายสลักศิลป์  บุญโหม๊ะ
2. นายอนันต์  พรมอินทร์
 
1. นายศราวุฒิ  วังทะพันธ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา  อาแพงพันธ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายพงศกร  พละอาจ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อภัยศรี
 
1. นายเสรี  พลาชัย
2. นางวีระพร  อุปสิทธิ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงกรวิกา  สุวรรณเขต
2. เด็กชายอธิชา  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
2. นางสาวปาริชาต  บุษบงค์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  คมเฉียม
2. เด็กชายภราดร  เทือกท้าว
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีรัตน์
2. นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงชวนากร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  มิ่งคำมี
 
1. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
2. นายปรีชา  เงินนาม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กชายกีรติ  บุญเรือง
 
1. นายพนมพร  มาตราช
2. นางสาวคชาภรณ์  ก่ำจำปา
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พนิตดิเรก
2. เด็กหญิงเบมิกา  วงค์สุเพ็ง
 
1. นายกฤษฎา  โพยนอก
2. นายฉัตรชัย  เข็มอุทา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนสิษฏ์   แสดคง
2. เด็กชายธีรนันท์   พลจิต
 
1. นายปกรณ์  ไปยะพรหม
2. นายพนมพร  มาตราช
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงจิดาภา  มหาวัง
2. เด็กชายวรโชติ  หลงหนองบัว
 
1. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
2. นางสาวนรีรัตน์  แสนเสน
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. นางสาวสุธารินี  ภูวิชัย
2. นางสาวอรัญญา  นาคประนิล
3. นางสาวเปรมฤทัย  มุ่งสูงเนิน
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นเรือน
2. นางสาวแววตา  กาญบุตร
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อาจสมดี
2. เด็กชายธีรการณ์   เศษรักษา
3. เด็กชายสิริยนต์  แก้วอัคฮาด
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายดนุพร  จอกแก้ว
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ปะติเท
3. เด็กชายรัฐศาสตร์   ไชยโชติ
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายกรวิชญ์   จำวงค์ลา
2. เด็กชายชินกร  สุยอย
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   นามสนธิ์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายตะวัน  ทองสุข
2. เด็กชายราชภูมิ  คำมิสา
3. เด็กชายสิริชัย  กลมเกลี้ยง
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายจิรายุส   จามรี
2. เด็กชายภัทรวัต   การะพันธ์
3. เด็กชายอภิรักษ์   สุนา
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นายเดชชัย  สุวรรณสาร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. เด็กชายทรงพล  โคตปุดดา
2. เด็กชายวัชระ  ขอบไชยแสง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทะสังขา
 
1. นายแสงบุญ  เถาโคตรศรี
2. นายอนันต์  จันทะราช
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายคมสันต์  เคนทวาย
2. เด็กชายธนวัต  แก้วผาดี
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  ปินะนัน
 
1. นางจิราพร  อาษาเสน
2. นายเฉลิม  คล่องแคล่ว
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 1. เด็กหญิงจินตนา  จำแปง
2. เด็กหญิงวรัญชนา  ปานประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุทธิธรรม
 
1. นางดวงจันทร์  ฉายาวงศ์
2. นางสาวพัชรี  กลยนีย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทอย 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยะคำศรี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยะคำศรี
3. เด็กหญิงนันธภรณ์  ขวัญรอด
4. เด็กหญิงวรนุช  แก้วก่อง
5. เด็กหญิงศุภกร  ไชยเทพ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  มุงธิราช
 
1. นางบุญเถียร  กลยนีย์
2. นางกรรณิการ์  แก้วฝ่าย
3. นางสาวสุภาพร  แก้วฝ่าย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพสาวัง
2. เด็กหญิงธยานิจ  พิมพ์หาร
3. เด็กหญิงนัตตพร  แสนหอม
4. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรรณิษา  นันสุข
6. เด็กหญิงวิพายุ  เข็มลัด
 
1. นางมะลิ  พงศ์ชีวนันท์
2. นางทัศนีย์  ศรีถาพร
3. นางอุบลรัตน์  พัฒนเพ็ญ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  สติใหม่
2. เด็กหญิงดวงกมล  วงมะลัย
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คึ้มยะราช
 
1. นายสำราญ  พรมวัง
2. นายวีระยุทธ  ไตรยขันธ์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนศักดา
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพริศแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  อุทุมพร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เรืองชัย
2. นางกัณตา  จันทร์ใด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  วังตะพันธ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเกตน์สิริ  วิริยสันติ
 
1. นายเจษฎา  คำปัญโญ
2. นายติง  สืบสิงห์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. นายพสชนัน  คำพิลา
2. นางสาววรัญญา  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงวรินทร  อ่วมอินทร์
 
1. นายอัสนี  อ้มพรม
2. นายนราธิป  ไพชยนต์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กหญิงชญานี  วรรณวัฒน์
2. เด็กหญิงลักขณา  บัวกอง
3. เด็กชายหัฏฐกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่มเกษร์
2. นายขจรเดช   ศิริวานก
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงจรีวรรณ  ตงบุญชัย
2. เด็กหญิงจิราพร  ชินรัมย์
3. นางสาวรัญชิดา  ตงธิ
 
1. นางขวัญเรือน  ยะภักดี
2. นายรวมพล  ดวงศรีจันทร์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพเสนา
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บัวพันธ์
3. เด็กหญิงสายใจ  บุพศิริ
 
1. นางสาวชนม์นิภา  บุพศิริ
2. นางบุษราภรณ์  บุญชาญ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ติวงค์
2. นางสาวพิชญาภา  ยอดจำปา
3. นางสาวภาวิณี  แก้วลา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  นิลนิตย์
2. นางสุกัญญา  บัณฑิต
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาหลาย 1. เด็กหญิงจีระนัน  ไชยบุญตา
2. เด็กหญิงฐิตาพร  อ่อนละมุุล
3. เด็กหญิงอณะริศรา  บุขุนทศ
 
1. นางสาวพนิตา  ไชยเทพ
2. นางสาววิไลพร  นาสมใจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1. เด็กชายสินวัตร  ตะนนท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีฐาน
3. เด็กหญิงเพชรรัดดา  กุดพรมมา
 
1. นางสาวปภัสสร  พรหมคำ
2. นางสาวณัฏฐนิช  อรสิน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพล  เยี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงปทิตา  กรพันธ์ุ
3. เด็กหญิงอรัญญา  อุ่นตา
 
1. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อินทร์อยู่
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงลักขณา  สุกาวงค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  โคตะพัฒน์
3. เด็กหญิงอรพิน  พละชัย
 
1. นายนพดล  หล่าเพีย
2. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคูณเก้า  จาดคล้าย
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  จิตรักษ์
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  โพธิ์ศรี
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางยอดขวัญ  แสนอุบล
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ชูช่วย
2. เด็กหญิงทิชานันท์  บุญญาพิทักษ์
3. เด็กหญิงพลอยยินดี  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  วันเสน
2. นางอรุณี  ไชยแสนท้าว
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พุทธลา
 
1. นายลิขสิทธ์  ชมภูทัศน์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงอลิสา  เวฬุวนาธร
 
1. นายชินวุฒิ  คำมูล
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายพรชัย  ทะวีลา
 
1. นายอนุวัฒน์  วงศ์สีชา
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุริยะ  ตาลประเสริฐ
 
1. นางโสภา  มิขะมา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงโศภิดา  แก้วมะนี
 
1. นางบรรจง  พลาชัย
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายสหรัถ  ศรีรัตนาม
 
1. นางระณัณ  มินพิมาย
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าควาย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันผาย
 
1. นายพลชัย  แก้วก่า
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอิิงควัต  ศรีอากาศ
 
1. นางหทัยทิพย์  วงศ์ไชยสิทธิ์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงวรรณภา  บุพศิริ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อุ่นสัย
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กหญิงสุริษา  วรรณลี
 
1. นายวีระวัฒน์  ทาปทา
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  วันเเย้ม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อัมไพพันธ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมื่นจูม
3. เด็กชายอิศวะ  วิราศรี
 
1. นางจวง  แผ่นทอง
2. นางจิตติมา  มะณีโชติ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1. นายภานุวัฒน์  ใจแน่น
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ไกรยวรรณ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  อุปทัง
 
1. นางสาวชลธิดา  เงินงาม
2. นางทิพวรรณ  ผาลี
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กชายณรงค์กร  นาโควงค์
2. เด็กหญิงเอมอร  สิงห์ใหญ่
 
1. นายประสิทธิ์  พิมพิสาร
2. นางสาวสาลิกา  คนเพียร
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 1. เด็กชายทัศธนพล  นาคะอินทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  วรจักร
 
1. นางพรทิพย์  อันทรบุตร
2. นางศิริลักษณ์  พิมพการ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 1. เด็กชายชนะชัย  แก้วข้อนอก
 
1. นางเกษสินี  ไขไพวัน
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงวารุณี   กุคำรักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  แสงไผ่แดง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาโควงค์
 
1. นางสุมนา  อ่อนนาง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. นายสุทธิมนต์  คำยอง
 
1. นางพรนภา  มาละอินทร์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 1. เด็กหญิงนิชญา   น้อยหลุมเหลา
 
1. นางอรอุษา  พินิจมนตรี
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ธีระพันธ์
 
1. นางฉัตรสุดา  ธุระนนท์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงยลรดี  ดอบุตร
 
1. นางพรนภา  มาละอินทร์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายอาทิตย์  นันทโพธิ์เดช
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 1. เด็กชายสนาม  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาววนิสา  บงบุตร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา   พุทธลา
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กหญิงกรรณ์ชพร  นรสาร
 
1. นางสายสมร  ไตรธิเลน
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  สาริบุตร
 
1. นางสาวสุวรรณ  หล้าหิบ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  แสนศรี
 
1. นางไพรินทร์  ชรินทร์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 1. นายบริสุทธ์  งอยภูธร
 
1. นายปฏิพน  แง่มสุราช
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงวาธิตา  วินทะวุท
 
1. นางสาววรินรำไพ  คำอ้วน
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญฉวี
 
1. นางพรวิมล  ปัตพี
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 1. เด็กหญิงจุฑารัตณ์  ทองสุข
2. เด็กหญิงประทานพร  พันธ์ชัย
3. เด็กหญิงวรัญญา  อินธิบาล
4. เด็กหญิงอรอินทุ์  อุ้ยวงค์
5. เด็กหญิงแก้วมณี  อุ้ยวงค์
 
1. นายภัควัฒก์  พองพรหม
2. นางขวัญเรือน  เพียสา
3. นางสาวสุวรรณ  หล้าหิบ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงรจนา  มาลาหอม
2. เด็กชายอมรเทพ  จิโนปง
3. เด็กหญิงโสภิตา  ชัยนาม
 
1. นางสาวสุทธิพร  ศุภวุฒิ
2. นางสาววราภรณ์  อุปทอง
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บันเทา
2. เด็กชายทวีชัย  มุงธิสาร
3. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วฝ่าย
 
1. นางวิระวรรณ์  คิดโสดา
2. นางธนสร  สุจริต
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญชาญ
2. เด็กหญิงดาว  คิดโสดา
3. เด็กหญิงสุวภา  มิตตระโครม
 
1. นางวิระวรรณ์  คิดโสดา
2. นางณีรนุช  แก้วบัวสา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีระศักดิ์  กุละนาม
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ไชยเพ็ชร
3. เด็กชายอเล็กชานเดอร์  พอล ดิ๊กสัน
 
1. นายปริญญา  คำเมือง
2. นางกฤษติยา  คำเมือง
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก้อน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลีพรม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เทพโยธา
3. เด็กหญิงอัฎษรา  บุญชาญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วไชยโย
2. นางสาวโชติกา  นาสมคิด
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธันวา  กงลีมา
2. เด็กชายมานะ  แสวงสุข
3. เด็กหญิงวารี  ศาตะมาน
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสุโคตร
2. นางปวีณา  วงศ์คำจันทร์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายยุทธพร  วันโพธิ์
2. เด็กชายวัชรากร  คนยืน
3. เด็กชายวิรุณชัย  เนตรศิริ
 
1. นางเยาวเรศ  แก้วมะ
2. นางพะเยาว์  ศรีปากดี
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  จูมคำตา
2. เด็กหญิงดวงใจ  ทองมี
3. เด็กชายอาทิตย์  หนึ่งคำมี
 
1. นางวรรณวิภา  เฒ่าอุดม
2. นางสาวกัญญาภัค  วิทยารัตนพิทักษ์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองแท้
2. เด็กหญิงสุดา  เกตุนาค
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  ไชยพิคุณ
 
1. นายพัฒนพงษ์  พันแสน
2. นางสุวรรณา  วะชุม
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายธีรวัสส์  พงษ์เกตุกรณ์
2. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีพรหมษา
 
1. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา
2. นายนาถณรงค์  กุลอัก
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาร 1. เด็กหญิงฐิรญา  นิระปะกะ
2. เด็กชายอโนชา  ราชโส
 
1. นางสมฤดี  ภูกะเดา
2. นางสิรินาท  นามการ
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. นาย นิพล  ชัยพิเดช
2. เด็กชายอนุสรณ์  จันสวัสดิ์
 
1. นายอาธร  คนเสงี่ยม
2. นางสาววัลยา  เข็มอุทา
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอภินันท์  ภักดิรักษ์
2. เด็กชายโจอี้  ทวีโชติ
 
1. นายณัฐภัทร  คำผุย
2. นางสาววิไลพร  มูลปลัด
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายพนมวัสส์  จันทร์อุบ
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนทุม
 
1. นางสาวพจนารถ  อินทปัญญา
2. นางสาววิไลพร  มูลปลัด
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงนันทิดา  ชรินทร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญตันกัน
3. เด็กชายสุริยา  วงศ์ศาสตร์
 
1. นาย สราวุธ   สุพรมอินทร์
2. นางสุจิตรา  ลุนาวัน
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ถมมา
2. เด็กชายเตมีย์  บุตรพันธ์
3. เด็กหญิงแพรทอง  ไชยเชษฐา
 
1. นายเจษฎา  คำปัญโญ
2. นางริญญารัศมิ์  ปุณพิชญ์นาฏ
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายจักรรินทร์  ขยอมดอก
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายภาณุวิชญ์  พระโคดี
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายอนุวัต  อุุคะวงค์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายวิทยา  สุจินตะเดชา
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กชายทักษะยุทธ  สู่สุข
 
1. นายจักรพล  พลเยี่ยม
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ควรมี
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กชายชรัณ  สอนวงศ์ษา
 
1. นายวิศรุต  หนันสุข
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐพล  จันทะุลุน
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  พระหันธงชัย
3. เด็กชายกิตติภพ  สถิตย์กุลรัตน์
4. เด็กชายกุลภัสสร์  ทามะณี
5. เด็กหญิงจิราพรณ์  วงษ์ราช
6. เด็กชายจุลจักร  ยาทองไชย
7. เด็กชายชรัณ  สอนวงศ์ษา
8. เด็กชายถิรเดช  เกษบึงกาฬ
9. เด็กชายธนากร  เม่นฉาย
10. เด็กหญิงนฤมล  ปัญเศษ
11. เด็กหญิงนิษฐกานต์  สีเขียว
12. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณไตร
13. เด็กหญิงพชรพรรณ  มูลธิ
14. เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจชื่น
15. เด็กหญิงพัชธิดา  วงค์แวง
16. เด็กหญิงพิชชาภา  เฉิดฉาย
17. เด็กชายพิเชษฐ์  วรรณทอง
18. เด็กหญิงภัทชา  จุลบาท
19. เด็กหญิงภารดี  สิริวัส
20. เด็กหญิงภาวินี  สิริวัส
21. เด็กชายภูผา  เฮียงราช
22. เด็กชายยศวรรธ  ศรีีประทุมวงศ์
23. เด็กหญิงรพีพร  ยาทองไชย
24. เด็กชายวรกร  ภักดีวุฒิ
25. เด็กหญิงวันวิสา  สว่างวงค์
26. เด็กชายวิทวัส  ศรีประทุมวงศ์
27. เด็กชายสิริภาส  ภูกระเดา
28. เด็กหญิงสุชาดา  พานคำ
29. เด็กหญิงสุภัสสรา  เหล่าไชย
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวธิวารัตน์  ศรีมุกดา
2. นางสาวจุลณี  ไชยวาน
3. นายนคร  ผ่านแสนเสาร์
4. นายวิศรุต  หนันสุข
5. นายวิทยา  สัพโส
6. นายอิทธิพล  บรรจง
7. นางสาวพิกุลรัตน์  ศรีมงค์