แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 90 69 79.31% 13 14.94% 2 2.3% 3 3.45% 87
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 82 68 82.93% 8 9.76% 2 2.44% 4 4.88% 82
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 82 50 61.73% 21 25.93% 3 3.7% 7 8.64% 81
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 60 34 59.65% 10 17.54% 7 12.28% 6 10.53% 57
5 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 40 27 67.5% 10 25% 3 7.5% 0 0% 40
6 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 43 22 53.66% 11 26.83% 7 17.07% 1 2.44% 41
7 โรงเรียนอาเวมารีอา 36 21 58.33% 4 11.11% 8 22.22% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนเมืองอุบล 38 19 54.29% 7 20% 4 11.43% 5 14.29% 35
9 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 27 18 69.23% 3 11.54% 2 7.69% 3 11.54% 26
10 โรงเรียนมารีย์นิรมล 40 17 53.13% 7 21.88% 5 15.63% 3 9.38% 32
11 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 36 16 45.71% 10 28.57% 7 20% 2 5.71% 35
12 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 31 16 53.33% 5 16.67% 3 10% 6 20% 30
13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 33 15 45.45% 11 33.33% 5 15.15% 2 6.06% 33
14 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 36 15 42.86% 10 28.57% 7 20% 3 8.57% 35
15 โรงเรียนบ้านปลาดุก 24 15 65.22% 4 17.39% 0 0% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 27 15 60% 1 4% 7 28% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านนามึน 32 14 50% 9 32.14% 2 7.14% 3 10.71% 28
18 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 26 14 60.87% 6 26.09% 2 8.7% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 24 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนพระกุมารอุบล 19 14 73.68% 4 21.05% 0 0% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 25 14 60.87% 1 4.35% 2 8.7% 6 26.09% 23
22 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 21 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
23 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 23 13 56.52% 2 8.7% 3 13.04% 5 21.74% 23
24 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 24 13 65% 2 10% 3 15% 2 10% 20
25 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนบ้านดงยาง 24 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
27 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 27 12 52.17% 5 21.74% 5 21.74% 1 4.35% 23
28 โรงเรียนบ้านหนองมุก 20 12 60% 2 10% 2 10% 4 20% 20
29 โรงเรียนประชาสามัคคี 30 11 39.29% 6 21.43% 6 21.43% 5 17.86% 28
30 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 22 11 50% 6 27.27% 5 22.73% 0 0% 22
31 โรงเรียนปทุมวิทยากร 28 11 42.31% 6 23.08% 4 15.38% 5 19.23% 26
32 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 21 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 19 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
35 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
36 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
37 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 25 10 40% 6 24% 5 20% 4 16% 25
39 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 25 10 45.45% 6 27.27% 3 13.64% 3 13.64% 22
40 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 24 10 41.67% 5 20.83% 4 16.67% 5 20.83% 24
41 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนบ้านข่าโคม 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
44 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 24 9 40.91% 3 13.64% 6 27.27% 4 18.18% 22
45 โรงเรียนบ้านหัวคำ 23 8 34.78% 10 43.48% 3 13.04% 2 8.7% 23
46 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 23 8 38.1% 7 33.33% 4 19.05% 2 9.52% 21
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 18 8 44.44% 7 38.89% 3 16.67% 0 0% 18
48 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 18 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
49 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
50 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 17 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
51 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 13 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านโพนแพง 18 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
54 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 18 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
55 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 19 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
56 โรงเรียนบ้านกอก 14 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
57 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 13 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านบัวยาง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
60 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 14 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 17 6 35.29% 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 17
65 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 13 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
66 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 18 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 3 16.67% 18
67 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 18 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
68 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 11 6 54.55% 0 0% 2 18.18% 3 27.27% 11
69 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 24 5 25% 7 35% 4 20% 4 20% 20
70 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 17 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
71 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 5 38.46% 7 53.85% 0 0% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 17 5 29.41% 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 17
73 โรงเรียนบ้านนาเมือง 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
74 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 14 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
75 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนวัดไร่น้อย 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนบ้านหนองบก 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 14 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
79 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 17 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 5 38.46% 13
80 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านแสง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
84 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 11 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านอีต้อม 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านยาง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโนนรัง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 15 5 33.33% 0 0% 6 40% 4 26.67% 15
92 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 13 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านบุตร 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านปะอาว 18 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 17
96 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 14 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
97 โรงเรียนบ้านพิณโท 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
98 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
99 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
100 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 10 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
104 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านดอนแดง 12 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
108 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
109 โรงเรียนบ้านชีทวน 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
110 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 12 3 25% 5 41.67% 0 0% 4 33.33% 12
111 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
112 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
113 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
114 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนบ้านนาเลิง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 14 3 25% 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 12
118 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านเตย 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านนาผาย 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
125 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านขมิ้น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านจิก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนสมเด็จ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 12 2 16.67% 6 50% 1 8.33% 3 25% 12
133 โรงเรียนบ้านมะเขือ 11 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
134 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
135 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 17 2 12.5% 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 16
136 โรงเรียนบ้านป่าข่า 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
137 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 12 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
138 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
139 โรงเรียนบ้านดูน 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
140 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
141 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 12 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
142 โรงเรียนบ้านตำแย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านขามน้อย 8 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
144 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
145 โรงเรียนบ้านกระบูน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
146 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
148 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านปลาฝา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านเค็ง 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
151 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
152 โรงเรียนบ้านทัน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านศรีบัว 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
155 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านเอ้ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
160 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
169 โรงเรียนบ้านหาด 9 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 9
170 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 10 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
171 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
172 โรงเรียนบ้านเทพา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
173 โรงเรียนบ้านไผ่ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
174 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
176 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
177 โรงเรียนบ้านหวาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
179 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
181 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
182 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
183 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
184 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
185 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
186 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
188 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
189 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
190 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
191 โรงเรียนบ้านยางเทิง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 7 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
200 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านนาใต้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
203 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านท่าวารี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 6 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
212 โรงเรียนบ้านเป้า 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
213 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
214 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
215 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
216 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
217 โรงเรียนบ้านนามน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
218 โรงเรียนบ้านนาดูน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
219 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
220 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
221 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
222 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
223 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
224 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
225 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านพับ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านหนองแก 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
234 โรงเรียนบ้านก่อบึง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
235 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
236 โรงเรียนประชาสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
237 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านค้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านก่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
241 โรงเรียนบ้านดอนชี 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
242 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
243 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
244 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
245 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
246 โรงเรียนบ้านแพง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
247 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
248 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368และนายเสงี่ยม พวงสุข โทร 0810663797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]