สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 4 10 7
2 002 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 0 0 0
3 005 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 8 16 14
4 006 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 17 31 24
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 4 9 7
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 24 52 37
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 7 11 11
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 11 24 18
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 18 35 22
10 013 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 27 62 40
11 012 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 36 67 57
12 014 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 43 98 72
13 024 โรงเรียนบ้านกระบูน 5 24 11
14 025 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 17 35 28
15 026 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 17 18 17
16 027 โรงเรียนบ้านกอก 14 35 21
17 031 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 24 40 35
18 032 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 5 6 6
19 033 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1 1 1
20 030 โรงเรียนบ้านก่อ 2 2 2
21 028 โรงเรียนบ้านก่อบึง 2 2 2
22 029 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 7 13 11
23 035 โรงเรียนบ้านขมิ้น 4 7 4
24 037 โรงเรียนบ้านขามน้อย 8 24 14
25 038 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1 10 3
26 039 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 12 28 20
27 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 0 0
28 036 โรงเรียนบ้านข่าโคม 14 26 24
29 046 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 2 2 2
30 045 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 6 15 8
31 048 โรงเรียนบ้านคำไหล 0 0 0
32 049 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 3 14 8
33 050 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 25 46 33
34 051 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 24 42 33
35 052 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 8 9 9
36 044 โรงเรียนบ้านค้อ 1 2 1
37 042 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 0 0 0
38 043 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 4 4 4
39 058 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 12 18 16
40 059 โรงเรียนบ้านจิก 4 4 4
41 061 โรงเรียนบ้านชีทวน 11 23 12
42 063 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 6 47 17
43 064 โรงเรียนบ้านดงยาง 24 37 33
44 065 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1 5 1
45 066 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 4 7 6
46 067 โรงเรียนบ้านดอนชี 2 2 2
47 069 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 7 16 10
48 068 โรงเรียนบ้านดอนแดง 12 15 13
49 071 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 4 3
50 072 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 14 37 25
51 074 โรงเรียนบ้านดูน 11 14 13
52 073 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 5 9 8
53 070 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 17 30 25
54 076 โรงเรียนบ้านตำแย 6 13 10
55 080 โรงเรียนบ้านทัน 5 8 7
56 081 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1 1 1
57 095 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 7 6
58 093 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 17 36 26
59 094 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 4 11 5
60 097 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 19 48 35
61 096 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 6 13 9
62 098 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 33 77 58
63 082 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 4 3
64 083 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 13 23 20
65 086 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 2 4 3
66 085 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 8 16 11
67 087 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 18 54 31
68 088 โรงเรียนบ้านท่าวารี 2 4 3
69 089 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 12 29 22
70 090 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 1 1
71 091 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 1 2 2
72 084 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 11 26 18
73 092 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 10 37 21
74 101 โรงเรียนบ้านธรรมละ 0 0 0
75 102 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 23 56 34
76 104 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 5 12 10
77 105 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 12 19 17
78 107 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 1 1
79 106 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 17 48 28
80 108 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 27 46 36
81 109 โรงเรียนบ้านนาดูน 2 2 2
82 112 โรงเรียนบ้านนาผาย 7 17 13
83 115 โรงเรียนบ้านนามน 2 11 4
84 116 โรงเรียนบ้านนามึน 32 63 46
85 117 โรงเรียนบ้านนาเมือง 11 27 17
86 119 โรงเรียนบ้านนาเลิง 7 20 9
87 103 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 27 42 38
88 114 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 6 17 11
89 111 โรงเรียนบ้านนาใต้ 2 4 4
90 113 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 2 2 2
91 118 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 4 12 7
92 120 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 5 4
93 121 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 13 26 18
94 132 โรงเรียนบ้านบก 0 0 0
95 133 โรงเรียนบ้านบัวยาง 10 19 13
96 134 โรงเรียนบ้านบุตร 6 8 8
97 135 โรงเรียนบ้านปลาดุก 24 54 37
98 136 โรงเรียนบ้านปลาฝา 4 8 6
99 137 โรงเรียนบ้านปะอาว 18 28 25
100 138 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 16 49 27
101 139 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 15 25 21
102 140 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 1 1 1
103 141 โรงเรียนบ้านป่าข่า 8 14 13
104 144 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 3 5 4
105 146 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 24 42 34
106 145 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 21 47 30
107 147 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 3 5 4
108 148 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
109 151 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 18 34 25
110 152 โรงเรียนบ้านพับ 1 1 1
111 162 โรงเรียนบ้านมะเขือ 11 17 15
112 171 โรงเรียนบ้านยาง 7 11 9
113 164 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 23 46 35
114 165 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 8 22 15
115 167 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 13 27 21
116 169 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 2 40 10
117 170 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 18 35 27
118 166 โรงเรียนบ้านยางเทิง 4 11 6
119 168 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 6 10 10
120 172 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 5 7 6
121 174 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 6 11 10
122 175 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 7 13 9
123 176 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 10 17 15
124 177 โรงเรียนบ้านศรีบัว 6 10 9
125 178 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 5 6 6
126 179 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1 1 1
127 181 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 2 2 2
128 182 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 1 1
129 183 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 5 9 8
130 184 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 24 72 44
131 185 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 2 2 2
132 186 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 11 16 15
133 188 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 10 32 17
134 187 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 11 16 14
135 189 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
136 190 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 2 2
137 195 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 14 19 19
138 197 โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 3 9 6
139 198 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 4 4 4
140 200 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1 2 2
141 202 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 21 42 33
142 204 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 24 18
143 203 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 1 1 1
144 206 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 7 10 9
145 207 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 3 5 4
146 210 โรงเรียนบ้านหนองบก 8 23 15
147 211 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 7 15 11
148 212 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 14 24 21
149 213 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 10 21 17
150 218 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 2 4 3
151 217 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 2 4 3
152 219 โรงเรียนบ้านหนองมุก 20 32 29
153 221 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
154 226 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 17 25 22
155 224 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 2 3 3
156 225 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 20 38 32
157 227 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 2 2
158 229 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 18 11
159 228 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 1 2 2
160 232 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 36 73 54
161 233 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 5 9 7
162 201 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 14 28 20
163 205 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 5 11 7
164 214 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 3 7 5
165 220 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 4 9 7
166 230 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 22 55 34
167 196 โรงเรียนบ้านหนองแก 4 7 7
168 208 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 0 0 0
169 216 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 8 17 15
170 222 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 6 24 12
171 223 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 4 8 7
172 209 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 12 21 18
173 199 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 26 56 40
174 231 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 25 56 34
175 234 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0
176 235 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 3 2 2
177 236 โรงเรียนบ้านหวาง 4 11 7
178 237 โรงเรียนบ้านหัวคำ 23 48 34
179 238 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0
180 239 โรงเรียนบ้านหาด 9 20 13
181 247 โรงเรียนบ้านอีต้อม 9 17 14
182 246 โรงเรียนบ้านอ้น 0 0 0
183 053 โรงเรียนบ้านเค็ง 7 18 14
184 054 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 0 0 0
185 062 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 6 6
186 077 โรงเรียนบ้านเตย 7 13 9
187 099 โรงเรียนบ้านเทพา 5 5 5
188 142 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 6 12 9
189 143 โรงเรียนบ้านเป้า 5 11 8
190 180 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 10 15 12
191 191 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 5 15 7
192 240 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 0 0
193 241 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 5 16 9
194 244 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 4 5 5
195 245 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 17 31 23
196 242 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 5 9 8
197 243 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 7 13 11
198 248 โรงเรียนบ้านเอ้ 4 15 8
199 034 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 18 30 26
200 041 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 0 0
201 055 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ 0 0 0
202 056 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1 2 2
203 057 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 11 23 18
204 075 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 4 14 8
205 078 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 4 9 6
206 079 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 10 17 14
207 154 โรงเรียนบ้านแพง 1 1 1
208 194 โรงเรียนบ้านแสง 7 17 12
209 192 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 11 19 16
210 193 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 0 0 0
211 122 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 5 21 10
212 123 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 18 50 29
213 124 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 6 8 7
214 125 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 1 1
215 126 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 11 20 15
216 130 โรงเรียนบ้านโนนรัง 6 21 13
217 128 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 7 17 13
218 129 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 10 25 19
219 127 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 10 20 18
220 131 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 4 9 6
221 155 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 6 14 10
222 156 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 14 22 19
223 160 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 6 3
224 158 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 17 42 29
225 159 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 25 55 42
226 157 โรงเรียนบ้านโพนแพง 18 31 24
227 249 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 8 12 11
228 100 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 2 3 3
229 150 โรงเรียนบ้านไผ่ 6 16 10
230 149 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 16 33 26
231 161 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 8 15 11
232 251 โรงเรียนปทุมวิทยากร 28 58 32
233 252 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 2 8 4
234 253 โรงเรียนประชาสามัคคี 30 52 42
235 254 โรงเรียนประชาสามัคคี 2 2 2
236 262 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 90 305 161
237 259 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 31 59 45
238 267 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 8 11 11
239 270 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 0 0 0
240 271 โรงเรียนวัดบ้านบาก 0 0 0
241 276 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 18 48 26
242 284 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 82 245 140
243 288 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 82 255 144
244 003 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 60 153 97
245 263 โรงเรียนเมืองอุบล 38 63 50
246 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 19 34 27
247 023 โรงเรียนนันตาศึกษา 0 0 0
248 295 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบล 1 1 1
249 153 โรงเรียนบ้านพิณโท 13 46 24
250 255 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 4 17 9
251 257 โรงเรียนพระกุมารอุบล 19 29 19
252 258 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 2 3 2
253 292 โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา 0 0 0
254 261 โรงเรียนมารีย์นิรมล 40 100 62
255 264 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 6 8 8
256 293 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา 0 0 0
257 268 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 0 0 0
258 269 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0
259 272 โรงเรียนวัดไร่น้อย 11 27 21
260 274 โรงเรียนศักดาวิทยา 0 0 0
261 275 โรงเรียนสมเด็จ 4 21 9
262 278 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 8 13 10
263 279 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ 0 0 0
264 280 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 1 0 0
265 281 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
266 282 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 2 2 2
267 283 โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 0 0 0
268 285 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 32 26
269 286 โรงเรียนอาเวมารีอา 36 62 54
270 287 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 7 1
271 290 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 6 8 8
272 291 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 1 2 2
273 289 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 40 92 54
274 250 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 0 0 0
275 273 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 5 8 7
276 020 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 13 22 15
277 277 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 27 11
278 266 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 11 24 19
279 016 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0
280 017 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 0
281 018 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0 0 0
282 019 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง 0 0 0
283 021 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 0 0 0
รวม 2785 6115 4250
10365

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368และนายเสงี่ยม พวงสุข โทร 0810663797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]