เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2,7,8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสายัณห์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางทิยานันท์ พละไกร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
9 ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสมศักดิ์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายอรุณ พาชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางนันท์นภัส ปภินวัช หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
27 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
28 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
29 นางนันท์นภัส ปภินวัช หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
30 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
31 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
32 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
33 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
34 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
35 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
36 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
37 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
38 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
39 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
40 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
41 นางชาลินี ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
42 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
43 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
44 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
45 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
46 นายเสงี่ยม พวงสุข ครู โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง คณะกรรมการกองเลขานุการ  
47 นางสาววิสุดา วิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
48 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล  
49 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล  
50 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล  
51 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล  
52 นายเสงี่ยม พวงสุข ครู โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล  
53 นายสายญัณห์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
54 นายอนุชา กัลยา นักจัดการทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
55 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
56 นางกฤษณา กฤตาคม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
57 นางสุภาวดี วิลัย นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
58 นางสุมณฑา วงศ์มั่น นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
59 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
60 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
61 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
62 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
63 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
64 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
65 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
66 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
67 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
68 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
69 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
70 นางสาววิสุดา วิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
71 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
72 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
73 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
74 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
75 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
76 นางนันท์นภัส ปภินวัช หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
77 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
78 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
79 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
80 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
81 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
82 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
83 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
84 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
85 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
86 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
87 นางชาลินี ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
88 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
89 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล  
90 นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
91 นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
92 นายดุษฎี ดอกไม้ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
93 นายสุริยา ศรีคราม ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
94 นางนุชศรา ไชยสัจ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
95 นางสาวอรศรี ดวงรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
96 นายสุชาติ สมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
97 นางรัชนี มูลป้อม ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
98 นายสมเกียรติ โกศลานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
99 นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิช ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
100 นายสมชัย จารุจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
101 นางพงศ์สมร ยืนยาว ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
102 นางวงเพชร การุณย์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
103 นายทัศนัย ใจแน่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
104 นางญาณิศา เผ่าพันธุ์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
105 นางวนิดา ชนะเคราะห์ ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
106 นางสาวพรรณิภา สุดามาตร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
107 นางสุภาพร น้อยแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
108 นายเสงี่ยม พวงสุข ครู โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
109 นายสมศักดิ์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
110 นายทองพูล อรัญกูล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
111 นายอุตส่าห์ กำลังเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
112 นางอัมรา ชูพูล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
113 นางประไพวัลย์ คชพรม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
114 นายทวีชัย อินทะแสง ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
115 นางศิรินภา ไพรศรี ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
116 นายไพศาล สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าเมือง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
117 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
118 นางเพ็ญนภา พุ่มทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
119 นายชาลี ใสขาว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
120 นางสาวรัศมินทร์ โคตรบูรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
121 นายอลงกรณ์ โหราย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
122 นางวิภาพร แก่นอ้วน ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
123 นางสาววิภาดา ตระการจันทร์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
124 นางกชพร สุวรรณกูฏ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม  
125 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
126 นางสุมาลี ฝักบัว อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
127 นางกัณนิกา โสภาพันธ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
128 นางสาวพัชรพิมล บุญรมย์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
129 นางนงลักษณ์ จารุแพทย์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
130 นางประภาศรี พรหมทอง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
131 นางทิวานันท์ ก้อนทอง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
132 นางสาวพินทร์ณัชชา แก้วกนก ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
133 นางสาววิจิตรา วิรัตน์นันท์ พนักงานราชการ โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
134 นางสาวสุนันทา ทองไทย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
135 นางสาวพุธิดา พิชญ์ประเสริฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร  
136 นายอรุณ พาชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
137 นางประไพพิศ นำผล ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
138 นางมณเฑียร คละเครือ ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
139 นางประไพพิศ นำผล ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
140 นางนงเยาว์ คุณธรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
141 นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทัพไทย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
142 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
143 นายสมทรง ส่งเสริม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
144 นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนงาม(เพิ่มพูนวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
145 นายเสนอ ศรไชย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจานตะโนน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
146 นายเลอไทย ไชยกาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
147 นายธงชัย ทัดทาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมะเขือ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
148 นายบัณฑิต จันทร์โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
149 นายไพฑรูย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผาแก้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
150 นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
151 นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
152 นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตำแย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
153 นายสงกา ฟ้องเสียง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทัน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
154 นางจิราภร ศรีสมภพ ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
155 นางอรอุมา คำสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
156 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  
157 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  
158 นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  
159 นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  
160 นางสาวประวรรณภา วงศ์ษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  
161 นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
162 นางภัทรภร อินทรทัต ครู โรงเรียนเมืองอุบล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
163 นางสาวพัชรา ทองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
164 นางสาวธัญวรัตน์ คาน ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
165 นางสาวบุญล้อม กันยาชาติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
166 นางสาวพรพรรณ เวชสาร ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
167 นางศศิธร โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
168 นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
169 นายวิมล บุญทวี ช่างครุภัณฑ์ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
170 นายสุชาติ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
171 นายโอภาศ วุฒิเศลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368และนายเสงี่ยม พวงสุข โทร 0810663797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]