สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 67 12 2 3 81
2 อนุบาลอุบลราชธานี 64 7 2 4 73
3 อุบลวิทยาคม 44 19 3 7 66
4 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 31 9 7 6 47
5 เซนต์เอเมลี 27 10 3 0 40
6 อาเวมารีอา 21 4 8 3 33
7 มารีย์นิรมล 17 7 5 3 29
8 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 17 3 2 3 22
9 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 16 11 7 1 34
10 บ้านหนองฮาง 16 10 7 2 33
11 บ้านทุ่งใหญ่ 15 11 5 2 31
12 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 15 10 7 3 32
13 บ้านนามึน 14 9 2 3 25
14 เมืองอุบล 14 7 4 5 25
15 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 14 4 2 2 20
16 พระกุมารอุบล 14 4 0 1 18
17 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 14 1 7 2 22
18 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 13 5 3 6 21
19 บ้านหนองไข่นก 13 4 2 1 19
20 บ้านผาแก้ว 13 3 2 0 18
21 บ้านปลาดุก 13 3 0 3 16
22 บ้านยางกะเดา 13 2 3 5 18
23 บ้านดงยาง 12 7 2 2 21
24 บ้านหนองมุก 12 2 2 4 16
25 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 12 2 1 1 15
26 ประชาสามัคคี 10 6 6 5 22
27 บ้านโพนเมืองมะทัน 10 6 5 4 21
28 ปทุมวิทยากร 10 6 4 5 20
29 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 10 6 3 3 19
30 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 10 6 1 1 17
31 บ้านกุดกะเสียน 10 5 4 5 19
32 บ้านไผ่ใหญ่ 10 1 3 1 14
33 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 9 6 5 0 20
34 บ้านโนนจานหนองแสง 9 5 2 0 16
35 บ้านผาสุกหนองซองแมว 9 2 3 2 14
36 บ้านข่าโคม 9 1 3 0 13
37 บ้านคำไฮใหญ่ 9 0 1 6 10
38 บ้านหัวคำ 8 9 3 2 20
39 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 8 7 4 2 19
40 บ้านแก้งซาว 8 6 3 1 17
41 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 8 5 1 3 14
42 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 8 4 2 1 14
43 บ้านกลางใหญ่ 7 6 2 1 15
44 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 7 5 3 1 15
45 บ้านหนองจำนัก 7 4 3 2 14
46 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 7 4 2 2 13
47 บ้านกอก 7 3 1 3 11
48 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 7 2 1 1 10
49 บ้านท่าไห(ไหทอง) 7 2 1 0 10
50 บ้านบัวยาง 7 2 0 1 9
51 บ้านโนนรังใหญ่ 7 2 0 0 9
52 บ้านท่าบ่อ 7 1 1 1 9
53 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 6 8 1 2 15
54 ชุมชนบ้านหัวเรือ 6 7 3 0 16
55 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 6 7 0 0 13
56 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 6 6 3 3 15
57 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 6 4 4 1 14
58 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 6 3 2 0 11
59 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 6 3 1 1 10
60 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 5 7 4 4 16
61 บ้านเหล่าเสือโก้ก 5 7 4 1 16
62 บ้านหนองช้าง 5 7 0 1 12
63 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 5 6 3 3 14
64 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 5 6 1 3 12
65 บ้านนาเมือง 5 5 1 0 11
66 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 5 3 2 1 10
67 บ้านปากน้ำ 5 3 2 1 10
68 บ้านหนองบก 5 3 0 0 8
69 บ้านสร้างมิ่ง 5 2 6 4 13
70 บ้านด้ามพร้า 5 2 1 5 8
71 บ้านแสง 5 2 0 0 7
72 บ้านท่าเมือง 5 1 2 3 8
73 บ้านอีต้อม 5 1 1 0 7
74 บ้านสว่างโนนสวาง 5 1 1 0 7
75 บ้านสว่างหนองเสือ 5 1 0 1 6
76 บ้านยางขี้นก 5 1 0 0 6
77 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 5 1 0 0 6
78 บ้านโนนรัง 5 1 0 0 6
79 บ้านปากห้วยวังนอง 5 0 6 4 11
80 บ้านแสงน้อย 5 0 2 3 7
81 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 5 0 2 1 7
82 บ้านหนองเค็ม 5 0 1 0 6
83 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 5 0 0 1 5
84 บ้านบุตร 5 0 0 1 5
85 บ้านโพนแพง 4 8 1 1 13
86 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 4 5 3 0 12
87 บ้านปะอาว 4 5 2 6 11
88 บ้านพิณโท 4 4 4 1 12
89 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 4 3 3 1 10
90 บ้านหนองแฝกยางเครือ 4 3 0 0 7
91 บ้านหนองก่านคำไผ่ 4 2 3 4 9
92 สีทองอุปถัมภ์ 4 2 1 1 7
93 ชุมชนบ้านหนองแสง 4 2 1 1 7
94 บ้านวังพระวังไฮ 4 2 0 0 6
95 บ้านคูเดื่อ 4 1 3 0 8
96 ราชประชานุเคราะห์ 32 4 1 1 0 6
97 บ้านยาง 4 1 0 1 5
98 บ้านเหล่าคำ 4 1 0 0 5
99 บ้านหนองเมืองน้อย 4 0 0 0 4
100 บ้านดอนแดง 3 6 3 0 12
101 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 3 6 1 0 10
102 บ้านชีทวน 3 5 1 2 9
103 บ้านนาขามดอนติ้ว 3 5 0 4 8
104 บ้านโนนโพธิ์ 3 4 1 2 8
105 วัดไร่น้อย 3 4 1 1 8
106 บ้านไพบูลย์ 3 4 1 0 8
107 บ้านท่าลาด(เขื่องใน) 3 4 0 1 7
108 บ้านจานตะโนน 3 3 3 1 9
109 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 3 3 1 5 7
110 บ้านหนองหิน 3 2 1 1 6
111 บ้านทุ่งใต้ 3 2 1 0 6
112 บ้านนาผาย 3 2 0 1 5
113 บ้านดู่น้อย 3 2 0 0 5
114 บ้านรังแร้ง 3 2 0 0 5
115 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 3 1 2 2 6
116 บ้านศรีศึกษา 3 1 1 0 5
117 บ้านขมิ้น 3 1 0 0 4
118 บ้านหนองเซือม 3 1 0 0 4
119 บ้านวังมนเดือยไก่ 3 1 0 0 4
120 สมเด็จ 3 0 0 0 3
121 บ้านหนองขอนดอนยูง 3 0 0 0 3
122 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 3 0 0 0 3
123 บ้านท่าศาลา 2 6 1 3 9
124 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 6 1 1 9
125 บ้านหนองหลัก 2 5 4 5 11
126 บ้านหนองบัวแดง 2 5 2 2 9
127 บ้านป่าข่า 2 5 0 1 7
128 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 2 4 3 2 9
129 บ้านหนองโนหนองดูน 2 4 3 2 9
130 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 2 4 1 1 7
131 บ้านดูน 2 3 4 2 9
132 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 2 3 3 0 8
133 บ้านขามใหญ่ 2 3 2 4 7
134 บ้านแต้ใหม่ 2 3 1 2 6
135 บ้านตำแย 2 3 1 0 6
136 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 2 3 0 0 5
137 บ้านโอดนาดี 2 2 1 1 5
138 บ้านกระบูน 2 2 1 0 5
139 ยุวทูตศึกษา 2 2 2 0 1 4
140 บ้านโนนขวาวนายูง 2 2 0 1 4
141 บ้านปลาฝา 2 2 0 0 4
142 บ้านหนองปลาปาก 2 1 3 1 6
143 บ้านเค็ง 2 1 1 3 4
144 บ้านยางโยภาพ 2 1 1 2 4
145 บ้านทัน 2 1 1 1 4
146 บ้านเหล่าบาก 2 1 1 0 4
147 บ้านศรีบัว 2 1 0 3 3
148 บ้านทุ่ง 2 1 0 0 3
149 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 2 1 0 0 3
150 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 2 1 0 0 3
151 บ้านเหล่าแค 2 0 1 2 3
152 บ้านโนนชาติยูง 2 0 1 1 3
153 บ้านนาขมิ้น 2 0 1 1 3
154 บ้านเตย 2 0 1 1 3
155 บ้านเอ้ 2 0 1 1 3
156 กองบินอุบลสงเคราะห์ 2 0 1 0 3
157 บ้านจิก 2 0 1 0 3
158 บ้านยางลุ่ม 2 0 0 0 2
159 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
160 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองมะแซว 2 0 0 0 2
162 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 2 0 0 0 2
163 บ้านมะเขือ 1 6 0 1 7
164 บ้านหาด 1 4 4 0 9
165 บ้านเศรษฐี 1 4 2 3 7
166 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 1 4 0 0 5
167 บ้านนาเลิง 1 4 0 0 5
168 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 1 3 0 2 4
169 บ้านขามน้อย 1 3 0 1 4
170 บ้านเทพา 1 3 0 1 4
171 บ้านไผ่ 1 2 2 1 5
172 บ้านหนองฮีหนองแคน 1 2 1 1 4
173 บ้านโนนรังน้อย 1 2 1 1 4
174 บ้านหวาง 1 2 1 0 4
175 บ้านสร้างถ่อ 1 2 0 1 3
176 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1 2 0 0 3
177 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1 1 2 3 4
178 บ้านเหล่าแดง 1 1 2 3 4
179 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 1 1 2 2 4
180 บ้านหนองขุ่น 1 1 2 0 4
181 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1 1 1 1 3
182 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 1 1 1 1 3
183 บ้านคำไฮน้อย 1 1 1 0 3
184 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 1 1 0 2 2
185 บ้านแดงหม้อ 1 1 0 2 2
186 บ้านแต้เก่า 1 1 0 2 2
187 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1 1 0 2 2
188 บ้านยางเทิง 1 1 0 0 2
189 บ้านดอนประทาย 1 1 0 0 2
190 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 1 1 0 0 2
191 บ้านน้ำคำน้อย 1 1 0 0 2
192 บ้านสร้างหมากแข้ง 1 1 0 0 2
193 บ้านหนองมะทอ 1 1 0 0 2
194 บ้านไทยโพนทราย 1 1 0 0 2
195 ประชานุเคราะห์วิทยา 1 1 0 0 2
196 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 1 0 2 3 3
197 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 1 0 2
198 บ้านนาใต้ 1 0 1 0 2
199 บ้านหนองตอแก้ว 1 0 1 0 2
200 บ้านกุดกั่ว 1 0 0 4 1
201 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 1 0 0 1 1
202 บ้านท่าวารี 1 0 0 1 1
203 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 1 0 0 0 1
204 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
205 บ้านขามป้อม 1 0 0 0 1
206 บ้านท่าศิลา 1 0 0 0 1
207 บ้านศรีสุข 1 0 0 0 1
208 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
209 อุบลวิทยากร 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองแล้ง 0 5 0 0 5
211 บ้านเป้า 0 5 0 0 5
212 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 4 0 0 4
213 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 4 0 0 4
214 เวฬุวันวิทยา 0 2 1 2 3
215 บ้านนามน 0 2 0 0 2
216 บ้านนาโพธิ์ 0 1 1 1 2
217 บ้านนาดูน 0 1 1 0 2
218 บ้านหนองหว้า 0 1 1 0 2
219 บ้านหนองเป็ด 0 1 0 2 1
220 บ้านท่าค้อ 0 1 0 1 1
221 บ้านนาไผ่ 0 1 0 1 1
222 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 1 0 1 1
223 บ้านสำราญ 0 1 0 1 1
224 บ้านหมากมี่ 0 1 0 0 1
225 บ้านดอนกลอย 0 1 0 0 1
226 บ้านท่าสนามชัย 0 1 0 0 1
227 บ้านพับ 0 1 0 0 1
228 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 1 0 0 1
230 บ้านโนนดู่ 0 1 0 0 1
231 อนุบาลลูกรัก 0 1 0 0 1
232 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 1 0 0 1
233 บ้านหนองแก 0 0 2 0 2
234 บ้านก่อบึง 0 0 1 1 1
235 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 1 1 1
236 ประชาสามัคคี 0 0 1 1 1
237 นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบล 0 0 1 0 1
238 บ้านค้อ 0 0 1 0 1
239 บ้านป่าก่อ 0 0 1 0 1
240 บ้านก่อ 0 0 0 2 0
241 บ้านดอนชี 0 0 0 1 0
242 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 1 0
243 บ้านทัพไทย 0 0 0 1 0
244 บ้านนาคำ 0 0 0 1 0
245 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 1 0
246 บ้านแพง 0 0 0 1 0
247 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0 0
248 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 0
รวม 1,169 652 328 308 2,457