สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 35 16 7 58 67 12 2 3 81
2 อนุบาลอุบลราชธานี 29 17 6 52 64 7 2 4 73
3 อุบลวิทยาคม 9 12 9 30 44 19 3 7 66
4 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 6 3 8 17 31 9 7 6 47
5 เซนต์เอเมลี 5 8 5 18 27 10 3 0 40
6 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 5 2 3 10 17 3 2 3 22
7 บ้านดงยาง 4 3 4 11 12 7 2 2 21
8 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 4 1 3 8 16 11 7 1 34
9 บ้านผาแก้ว 4 1 3 8 13 3 2 0 18
10 บ้านปลาดุก 4 1 1 6 13 3 0 3 16
11 บ้านนามึน 3 4 0 7 14 9 2 3 25
12 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 3 3 2 8 14 1 7 2 22
13 บ้านท่าไห(ไหทอง) 3 3 1 7 7 2 1 0 10
14 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 3 2 2 7 10 6 3 3 19
15 บ้านโนนจานหนองแสง 3 2 1 6 9 5 2 0 16
16 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 3 2 0 5 13 5 3 6 21
17 บ้านกุดกะเสียน 3 1 4 8 10 5 4 5 19
18 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 3 0 3 6 7 4 2 2 13
19 มารีย์นิรมล 2 4 2 8 17 7 5 3 29
20 เมืองอุบล 2 4 0 6 14 7 4 5 25
21 บ้านหนองฮาง 2 3 6 11 16 10 7 2 33
22 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 2 3 5 10 15 10 7 3 32
23 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 2 3 7 14 4 2 2 20
24 พระกุมารอุบล 2 2 3 7 14 4 0 1 18
25 บ้านหัวคำ 2 2 1 5 8 9 3 2 20
26 ประชาสามัคคี 2 2 0 4 10 6 6 5 22
27 บ้านหนองไข่นก 2 1 4 7 13 4 2 1 19
28 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 2 1 3 6 5 6 1 3 12
29 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 2 1 0 3 6 3 2 0 11
30 บ้านสว่างหนองเสือ 2 1 0 3 5 1 0 1 6
31 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 2 1 0 3 5 0 2 1 7
32 บ้านสร้างมิ่ง 2 0 2 4 5 2 6 4 13
33 บ้านโนนรังใหญ่ 2 0 0 2 7 2 0 0 9
34 ยุวทูตศึกษา 2 2 0 0 2 2 2 0 1 4
35 บ้านยางลุ่ม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 3 3 7 10 6 1 1 17
37 บ้านข่าโคม 1 2 0 3 9 1 3 0 13
38 บ้านหนองจำนัก 1 2 0 3 7 4 3 2 14
39 บ้านท่าบ่อ 1 2 0 3 7 1 1 1 9
40 อาเวมารีอา 1 1 3 5 21 4 8 3 33
41 บ้านยางกะเดา 1 1 1 3 13 2 3 5 18
42 บ้านแก้งซาว 1 1 1 3 8 6 3 1 17
43 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1 1 1 3 6 3 1 1 10
44 บ้านนาผาย 1 1 1 3 3 2 0 1 5
45 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 1 0 2 12 2 1 1 15
46 บ้านเหล่าเสือโก้ก 1 1 0 2 5 7 4 1 16
47 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1 1 0 2 2 4 3 2 9
48 บ้านโพนเมืองมะทัน 1 0 4 5 10 6 5 4 21
49 สีทองอุปถัมภ์ 1 0 2 3 4 2 1 1 7
50 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1 0 1 2 8 4 2 1 14
51 ชุมชนบ้านหัวเรือ 1 0 1 2 6 7 3 0 16
52 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1 0 1 2 6 6 3 3 15
53 บ้านหนองบก 1 0 1 2 5 3 0 0 8
54 บ้านอีต้อม 1 0 1 2 5 1 1 0 7
55 บ้านกอก 1 0 0 1 7 3 1 3 11
56 บ้านหนองช้าง 1 0 0 1 5 7 0 1 12
57 บ้านด้ามพร้า 1 0 0 1 5 2 1 5 8
58 บ้านยางขี้นก 1 0 0 1 5 1 0 0 6
59 บ้านหนองแฝกยางเครือ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
60 บ้านคูเดื่อ 1 0 0 1 4 1 3 0 8
61 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 0 0 1 3 5 0 4 8
62 บ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1 0 0 1 3 4 0 1 7
63 บ้านทุ่งใต้ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
64 บ้านยางโยภาพ 1 0 0 1 2 1 1 2 4
65 บ้านโนนชาติยูง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
66 บ้านนาขมิ้น 1 0 0 1 2 0 1 1 3
67 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 0 4 0 4 5 0 0 1 5
68 บ้านคำไฮใหญ่ 0 3 0 3 9 0 1 6 10
69 บ้านผาสุกหนองซองแมว 0 2 3 5 9 2 3 2 14
70 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 0 2 1 3 9 6 5 0 20
71 บ้านกลางใหญ่ 0 2 1 3 7 6 2 1 15
72 บ้านป่าข่า 0 2 1 3 2 5 0 1 7
73 บ้านหนองเมืองน้อย 0 2 0 2 4 0 0 0 4
74 วัดไร่น้อย 0 2 0 2 3 4 1 1 8
75 สมเด็จ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
76 บ้านเหล่าแค 0 2 0 2 2 0 1 2 3
77 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 4 5 5 7 4 4 16
78 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 1 3 4 7 2 1 1 10
79 ปทุมวิทยากร 0 1 2 3 10 6 4 5 20
80 บ้านท่าเมือง 0 1 2 3 5 1 2 3 8
81 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 0 1 1 2 8 7 4 2 19
82 บ้านบัวยาง 0 1 1 2 7 2 0 1 9
83 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 0 1 1 2 6 4 4 1 14
84 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 1 1 2 2 6 1 1 9
85 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 1 1 2 1 1 2 3 4
86 บ้านไผ่ใหญ่ 0 1 0 1 10 1 3 1 14
87 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 1 0 1 8 5 1 3 14
88 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 1 0 1 6 8 1 2 15
89 บ้านนาเมือง 0 1 0 1 5 5 1 0 11
90 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 1 0 1 5 3 2 1 10
91 บ้านปากน้ำ 0 1 0 1 5 3 2 1 10
92 บ้านสว่างโนนสวาง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
93 บ้านปากห้วยวังนอง 0 1 0 1 5 0 6 4 11
94 บ้านหนองเค็ม 0 1 0 1 5 0 1 0 6
95 บ้านบุตร 0 1 0 1 5 0 0 1 5
96 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 0 1 0 1 4 5 3 0 12
97 บ้านดอนแดง 0 1 0 1 3 6 3 0 12
98 บ้านจานตะโนน 0 1 0 1 3 3 3 1 9
99 บ้านดูน 0 1 0 1 2 3 4 2 9
100 บ้านแต้ใหม่ 0 1 0 1 2 3 1 2 6
101 บ้านกระบูน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
102 บ้านทุ่ง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
103 บ้านยางเทิง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านแสงน้อย 0 0 2 2 5 0 2 3 7
105 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 15 11 5 2 31
106 บ้านหนองมุก 0 0 1 1 12 2 2 4 16
107 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 5 1 0 0 6
108 บ้านปะอาว 0 0 1 1 4 5 2 6 11
109 บ้านพิณโท 0 0 1 1 4 4 4 1 12
110 ชุมชนบ้านหนองแสง 0 0 1 1 4 2 1 1 7
111 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 1 1 3 4 1 2 8
112 บ้านไพบูลย์ 0 0 1 1 3 4 1 0 8
113 บ้านขมิ้น 0 0 1 1 3 1 0 0 4
114 บ้านหนองเซือม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
115 บ้านหนองขอนดอนยูง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
116 บ้านขามใหญ่ 0 0 1 1 2 3 2 4 7
117 บ้านตำแย 0 0 1 1 2 3 1 0 6
118 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
119 บ้านเหล่าบาก 0 0 1 1 2 1 1 0 4
120 บ้านหาด 0 0 1 1 1 4 4 0 9
121 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 1 1 1 2 1 1 4
122 บ้านดอนประทาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านกุดกั่ว 0 0 1 1 1 0 0 4 1
124 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 0 0 0 7 5 3 1 15
126 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 6 7 0 0 13
127 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 0 0 0 0 5 6 3 3 14
128 บ้านแสง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
129 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
130 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 4 8 1 1 13
131 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 3 3 1 10
132 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0 4 2 3 4 9
133 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
134 ราชประชานุเคราะห์ 32 0 0 0 0 4 1 1 0 6
135 บ้านยาง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
136 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
137 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 3 6 1 0 10
138 บ้านชีทวน 0 0 0 0 3 5 1 2 9
139 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 3 1 5 7
140 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 3 2 1 1 6
141 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
142 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
143 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 0 0 0 3 1 2 2 6
144 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
145 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
146 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 2 6 1 3 9
148 บ้านหนองหลัก 0 0 0 0 2 5 4 5 11
149 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 2 5 2 2 9
150 บ้านหนองโนหนองดูน 0 0 0 0 2 4 3 2 9
151 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 0 0 0 2 4 1 1 7
152 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
153 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
154 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
155 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
156 บ้านหนองปลาปาก 0 0 0 0 2 1 3 1 6
157 บ้านเค็ง 0 0 0 0 2 1 1 3 4
158 บ้านทัน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
159 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 2 1 0 3 3
160 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านเตย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
163 บ้านเอ้ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
164 กองบินอุบลสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
165 บ้านจิก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
166 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านมะเขือ 0 0 0 0 1 6 0 1 7
171 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 1 4 2 3 7
172 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0 1 4 0 0 5
173 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
174 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 0 2 4
175 บ้านขามน้อย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
176 บ้านเทพา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
177 บ้านไผ่ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
178 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
179 บ้านหวาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
180 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
181 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
182 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 1 1 2 3 4
183 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
184 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 1 2 0 4
185 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
186 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
187 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
188 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
189 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
190 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
191 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 0 2 2
192 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 2 3 3
199 บ้านนาไร่ใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
200 บ้านนาใต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
201 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
202 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
203 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
204 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
211 บ้านเป้า 0 0 0 0 0 5 0 0 5
212 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
213 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
214 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
215 บ้านนามน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
216 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
217 บ้านนาดูน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
218 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
219 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 0 1 0 2 1
220 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
221 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
222 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
223 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
224 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
225 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านพับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
234 บ้านก่อบึง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
235 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
236 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
237 นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านป่าก่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
241 บ้านดอนชี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 194 175 156 525 1,169 652 328 308 2,149