รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2,7,8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร
 
1. นางเพิ่มพูน  ดอกดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วิริยะพันธ์
 
1. นางขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงรุจิภา  เติมพีระพัฒน์
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายพชรวินท์   ศิริไทย
 
1. นางรัชนี   วะสุรีย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  คำทา
 
1. นางหนูทิล  รุ่งเรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  โอภาพ
 
1. นางสาวอรอุษา  รุ่งเรือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงวรินทร  บุญชารี
 
1. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงสุธาศิณี  หลักทอง
 
1. นางประภาศรี  พันธ์ผูก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  ปัตธรรมวงศ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ทองงอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
 
1. นางสดสวย  แสงตา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  โกศล
 
1. นางหนูทิล  รุ่งเรือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งศิริวัฒนกุล
2. เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์
3. เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง
 
1. นางสุมลมาลย์  เอติรัตนะ
2. นางพนมวัลย์  คงสำรวย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธุ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น
 
1. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
2. นางนิตยา  บุญสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงสุนิศา  ป้องโล่ห์
2. เด็กหญิงอรัญญา  มุจรินทร์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  งามสะอาด
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
2. นางยุพาพร  โพธิ์พรหม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจหาญ
 
1. นางหนูทิล  รุ่งเรือง
2. นางภัทรพร  บุญกอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. นายวีระยุทธ  กาหลง
2. เด็กหญิงอารยา  ทวีสุข
 
1. นางสาวณฤณี  พิมพา
2. นางภัทรพร  บุญกอง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงประภาพิศ  กุลชิล
2. เด็กหญิงพลัญญา  ใหญ่ปราม
 
1. นางกมลทิพย์  ดอกอินทร์
2. นางหทัยทิพย์  โสมเกษตรินทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจีรานุช  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงมนธพร  โชติงาม
 
1. นางราตรี  อุทธสิงห์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง
 
1. นางสุวคนธ์  ทองพุ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา
 
1. นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองทา
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช
2. เด็กชายปริญญา  มัธยม
3. เด็กชายวารุต  ธนวณิชบำรุง
 
1. นายคงสันติ์  ดาโรจน์
2. นางบัวเหรียญ  ดาโรจน์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. นางสาวทิพวรรณ  มุสิกสาร
2. นางสาววันทนีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงอดิศา  บุญยัง
 
1. นางศิรประภา  คะเณศรี
2. นางณฐชยพรรณ  จันทมาลา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงปุญญภรณ์  เทพมุสิก
2. เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงรสิตา  ส่งเสริม
 
1. นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร
2. นางสาวพัชรนันท์  แสงกล้า
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายธีรติ  วายทุกข์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  กุรกนก
3. เด็กชายรพีภัทร  มณีนารถ
 
1. นางสาวปทิตตา  เจตนา
2. นายวันชัย  ยศม้าว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล
2. เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
 
1. นายสุริยา  ศรีคราม
2. นางตติยาภรณ์  สุขสว่าง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  สิมมาวัน
2. เด็กชายศรัณย์  พันธ์โชติ
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
2. นางศุภลักษณ์   แจ่มพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1. เด็กหญิงไอลดา  กมลฤกษ์
 
1. นางวิภาวรรณ  ชายแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 1. เด็กชายปิยะ  ศรีจันทร์
 
1. นางบัวพันธ์  แก่นวงศ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วราหะ
 
1. นางสาวอัมรินทร์  จอมหงษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกอแก้ว  ไชยเนตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดี
 
1. นายศิวกานต์  มุสิกสาร
2. นางสาวยวิษฐา  มณีแสง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายทานตะวัน  ทำนุ
2. เด็กชายราชวัช  วัณโท
 
1. นางรำไพ  สมบัติไทย
2. นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ
 
1. นายทรงพล  สีหะวงษ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุณพรม
 
1. นางพิณภา  บุ้งทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์
2. เด็กชายณรงค์ยศ  ชาญอุไร
3. เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย
 
1. นายเรืองวิชญ์  แก้วพรหม
2. นางสาวเบญจพร  รีพล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายธนเดช  บุญจริง
2. เด็กหญิงธิดาพร  วัณโท
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พันพิบูลย์
 
1. นางสาวอนันต์ถิณี  บุญจอง
2. นางรำไพ  สมบัติไทย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนพร  วีระกุล
3. เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สุรมิตร
2. นางสาวอรศรี  ดวงรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เพ็งอ่อนเนตร
2. เด็กหญิงพนิดา  สำราญวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กรเกษแก้ว
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
2. นางยุวดี  ประชุมแดง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง
2. เด็กชายนรภัทร  ตริยางกูรศรี
3. เด็กชายภูริพัฒน์  สวัสดิ์ไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์  ศรีชัย
2. นางสิรินรดา  สุภักดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทวี
2. เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เตชะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
2. นางสาวรัตนพร  บรรจง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายปภังกร  สำราญรื่น
2. เด็กชายปรีดา  ชำนาญเวช
3. เด็กชายสันติกร  ลามาตย์
 
1. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
2. นางสาวปภาเพ็ญ  มณีวัน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  โมคศิริ
2. เด็กหญิงวริศรา  พละบุตร
3. เด็กหญิงอรทัย  บึงไกร
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
2. นางสาวดวงใจ  คำพันธ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพีรภัทร  หมทอง
2. เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์
 
1. นายวิฑูรย์  หมทอง
2. นางเรวดี  จันดอนแดง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงญาณากร  ครองยุติ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เยาวยุบล
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
2. นายอดุลย์  พันธ์น้อย
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกฤดา  วงษานนท์
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ
 
1. นางจีรารัตน์  หอมชื่น
2. นายศราวุฒิ  ชิณะโคตรพงษ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปราคำศรี
2. เด็กชายภัทรพล  ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวนิลวรรณ  โชติฉันท์
2. นางวรรณพร  พาชอบ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายภูวดิท  ศิรธนิตรา
2. เด็กชายเพชรศิริ  สิมานุรักษ์
 
1. นายธนัฏดนัย  ธนมนต์ศิริ
2. นายสุชาติ  สมสุข
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงนิชาดา  สมทอง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงห์คู่
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
2. นางธัญญพัทธ์  อุดทะรัง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงอริศรา  ชนะชัย
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
2. นางธัญญพัทธ์  อุดทะรัง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สาวิสา
4. เด็กหญิงสุชัญญา  สงวนงาม
5. เด็กหญิงสุทธีธิดา  กลิ่นแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  บุตรี
2. นางวิไลวรรณ  ชมอินทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  อนันต์เรือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรวงค์
3. เด็กหญิงธนพร  ถูกธรรม
4. เด็กหญิงธัญสินี  ผาสิน
5. เด็กหญิงบวรรัตน์  สายแวว
 
1. นางชวัลกร  วิทยพานิช
2. นางนงลักษณ์  เสระทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เงินแจ่ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญชอบ
4. เด็กหญิงมุทิตา  ยศปัญญา
5. เด็กหญิงลักขณา  ชินแสน
 
1. นายปวริศร์  มุสิกา
2. นางนวลศิริ  กออินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วีระพงษ์
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง
4. เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา
5. เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางจงจิตร  โทนุการ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณดา    สร้างสุข
2. เด็กชายธนวันต์   ครองยุติ
3. เด็กหญิงปภัทรศิริ   อินงาม
4. เด็กหญิงสิริวิมล   สายธนู
5. เด็กหญิงอชิรญา   สายธนู
 
1. นายไพรสันต์   คำเอี่ยม
2. นางนิตยา    คำเอี่ยม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงประดิภา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คะตะวงษ์
3. เด็กหญิงรัฐทิตยา  ดาพันธ์
4. เด็กหญิงรัตติกานต์  เฉลิมรัตน์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  แถลงจิตร
 
1. นางสาวนันทิวา  สมสกุลชัย
2. นางอุมา  ไตรธรรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกัญญณัช  การะเกต
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ซินโซ
3. เด็กหญิงธัญญลักษ์  จิรนภาวิบูลย์
4. เด็กชายปวีณกร  เสวยสุข
5. เด็กหญิงมาสิริ  ขอสุข
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางสาวสุภัทรา  งามผิว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงชนิตา  แก้วม่วง
3. เด็กหญิงธิติมา  วิชิต
4. เด็กหญิงศศิประภา  ถาวรพัฒน์
5. เด็กหญิงเบญจพร  ชูเนตร
 
1. นางสาวพิไลพร  โททอง
2. นางสาวพรรณิภา  สุดามาตร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กรินรักษ์
2. เด็กหญิงชนกชล  นามผล
3. เด็กชายชนะพล  ทองดา
4. เด็กหญิงชลธิดา  คุณพงษ์
5. เด็กชายธวัชชัย  ผูกมิตร
6. เด็กชายธีรพร  หาเนาสุข
7. เด็กชายธีรพล  ผิวก่ำ
8. เด็กชายธีรภัทร  ศุภสุข
9. เด็กชายธีรยุทธ  หาเนาสุข
10. เด็กหญิงนภา  ทองวิเศษ
11. เด็กชายปราโมทย์  พลเหตุ
12. เด็กหญิงพรรณนภา  จารุแพทย์
13. เด็กหญิงพรรณภษา  จารุแพทย์
14. เด็กหญิงพิมอักษร  บุญทรง
15. เด็กหญิงภัทรวดี  อรมาศ
16. เด็กหญิงรจนา  จารุแพทย์
17. เด็กหญิงวรนุช  บุญทรง
18. เด็กหญิงสุธาสินี  วันดี
19. เด็กชายอนันตชัย  ผูกมิตร
20. เด็กหญิงอารยา  ทวีวงค์
 
1. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
2. นางสาวโชติกา  ไชยวงษ์
3. นางมยุรี  จันทร์จรัส
4. นางตติยา  อนุรักษ์ราษฎร์
5. นางสถาพร  ชาประวัง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กรินรักษ์
2. เด็กหญิงชนกชล  นามผล
3. เด็กชายชนะพล  ทองดา
4. เด็กหญิงชลธิดา  คุณพงษ์
5. เด็กชายธวัชชัย  ผูกมิตร
6. เด็กชายธีรพร  หาเนาสุข
7. เด็กชายธีรพล   ผิวก่ำ
8. เด็กชายธีรภัทร  ศุภสุข
9. เด็กชายธีรยุทธ  หาเนาสุข
10. เด็กหญิงนภา  ทองวิเศษ
11. เด็กชายปราโมทย์  พลเหตุ
12. เด็กหญิงพรรณนภา  จารุแพทย์
13. เด็กหญิงพรรณภษา  จารุแพทย์
14. เด็กหญิงพิมอักษร  บุญทรง
15. เด็กหญิงภัทรวดี  อรมาศ
16. เด็กหญิงรจนา  จารุแพทย์
17. เด็กหญิงวรนุช  บุญทรง
18. เด็กหญิงสุธาสินี  วันดี
19. เด็กชายอนันตชัย  ผูกมิตร
20. เด็กหญิงอารยา  ทวีวงค์
 
1. นางอัจฉาราวดี  กุลวงศ์
2. นางวิลาสินี  ศุภพินิจ
3. นายขวัญชัย  ศุภสุข
4. นายสุรพัฒน์  ต้นทอง
5. นางปัญญา  ถิ่นขาม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงอาจรีย์  บุญประชม
 
1. นางอัมพร  เรือนเจริญสิน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำพุ
 
1. นางบุญยฤทธิ์  จันทร์พวง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กชายพิจักษณ์  อสัมภิณพงศ์
 
1. นางศิริพร  แสนทวีสุข
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายณัฐดนัย   ขวัญใจ
2. เด็กหญิงพรประภา   เพ็งดี
 
1. นางสาวภัณฑิรา   สารบูรณ์
2. นางผ่องใส  นามบุตร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองคำ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีเกษ
 
1. นางอัมพร  เรือนเจริญสิน
2. นางกันยารัตน์  ครองยุติ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ถนอมศักดิ์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  มีชัย
 
1. นางเพียงจิต  สุวรรณพงศ์
2. นางแขลดา  นันทะกาล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวดี  สุจริต
2. เด็กหญิงชลยชา   จันทร์เติบ
3. เด็กหญิงชลลดา  ชยมชัย
4. เด็กหญิงนริศรา   มารมย์
5. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สืบศรี
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญศรีจันทร์
7. เด็กชายภูริภัทร  ผดาวัลย์
8. เด็กชายสุทธวีร์   สาสุวงษ์
9. เด็กหญิงสโรชา   ดียิ่ง
10. เด็กหญิงเมธาพร  ผดาวัลย์
 
1. นางเตือนใจ   มารมย์
2. นางทองพัน  โคตรพัฒน์
3. นางสาวสุรีลักษณ์   ชมภูพื้น
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มนตรีโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  อัมพุนันท์
3. เด็กหญิงฐิดารัตน์  แห่งธรรม
4. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ศิริ
5. เด็กหญิงธนัญญา  บุญสูง
6. เด็กหญิงพิยดา  พิบูรณ์
7. เด็กหญิงวรรัตน์  จำปาแดง
8. เด็กหญิงศศิประภา  สายนรา
9. เด็กหญิงสาวิณี  เขียวพอ
10. เด็กหญิงอัมภวา  ต้นพรหม
 
1. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น
2. นางทองดี  พุทธรักษา
3. นางสาวสิรวิชญ์  ไชยโคตร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกกร  โชคชัย
2. เด็กหญิงจิตติมนต์  พันธ์ศิลป์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วพรหม
4. เด็กหญิงฐิตาภา  เพ็งอิ่ม
5. เด็กหญิงธนิตดา  พันธุ์โสภา
6. เด็กหญิงธีระดาพร  จันทร์ชนะ
7. เด็กหญิงนพมาศ  บุญบำเรอ
8. เด็กหญิงนิลยา  สาระ
9. เด็กหญิงรัตนพร  เรืองรัมย์
10. เด็กหญิงวรัชยา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสุภัค  กอดแก้ว
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
3. นางสาวอัจฉริยา  บุดดาวงศ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเมือง
2. เด็กชายธีรภัทร  ส่งสุข
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อรอินทร์
4. เด็กหญิงปทุมรัตน์  อุทธสิงห์
5. เด็กหญิงพิมผกา  ส่งสุข
6. เด็กหญิงวัลณิภา  สีถานนท์
7. เด็กหญิงสิริภัทร  นามโคตร
8. เด็กหญิงสุนิตา  ส่งสุข
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ครองยุติ
10. เด็กหญิงอาภัสรา  สารการ
 
1. นางนภาพร  สารการ
2. นายเกษมสันต์  สารการ
3. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  กองไชย
2. เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต
3. เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร
4. เด็กหญิงจิรชยา  สาระวัน
5. เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุปผาสังข์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตมุลโท
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์
8. เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา
9. เด็กชายอาชัญ  นิยมวงศ์
10. เด็กหญิงเบ็ญจพร  อุดรพันธ์
 
1. นางชวนพิศ  แสงสวย
2. นางพรสิระ  ไชยรักษ์
3. นายสำพันธ์  คำศรีสุข
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายถิระวุฒิ  ครองยุติ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ตระการจันทร์
3. เด็กชายวิษณุ  ยางแวง
4. เด็กชายวีระพงษ์  ชนะพจน์
5. เด็กชายวุฒิกร  แสงสุข
6. เด็กชายศรีทอง  พึ่งเจริญ
7. เด็กชายสิทธิชัย  กัมทอง
8. เด็กชายสุทธิศักดิ์  วันทา
9. เด็กชายอัศวนันท์  คันธจันทร์
10. เด็กชายเฉลิมฉัตร  บุญจอง
 
1. นายสุภาพ  สมานชื่น
2. นายไพศาล  ภัควันต์
3. นายอัครพงศกร  รักษาศรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แสงขัน
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ธานี
3. เด็กหญิงชนัชชา  กุมภิโร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชเดิม
5. เด็กหญิงบุศรา  ทิพย์สุข
6. เด็กหญิงพรนัชชา   อุทัยกร
7. เด็กหญิงวรรณวิสา   ทองอ่อน
8. เด็กหญิงสาวิกกา   บัวผัน
9. เด็กหญิงสุภัสรา  กล้าหาญ
10. เด็กหญิงอมราพร   ทัดศรี
 
1. นายสวัสดิ์   สมหวัง
2. นางภัทรพรรณ   ใจเพียร
3. นายเมธี  สุดหล้า
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์
2. เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ
 
1. นายประจักษ์  ชัยศรี
2. นางสุภัค  กอดแก้ว
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   เชื้อโท
2. นางสาวอรทัย   สุวรรณพรม
 
1. นางสุรางค์  สืบภา
2. นางสาวสุภาดา  วงษ์สุนา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม
 
1. นายเทวา  ศรีดาโคตร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มีคุณ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กชายนครินทร์  กิ่งแก้ว
 
1. นางจตุพร  พรมทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา  ทาลา
 
1. นายเทวา  ศรีดาโคตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธมลวันต์  สายเบาะ
 
1. นางจอมขวัญ  ไม้ด่าน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แด่กระสินธุ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โนนสังข์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ผาสิน
 
1. นางสาวรัตนพร  บรรจง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นางสาวพัชรินทร์  กองอุ่น
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กหญิงปานิสรา  สิงห์ไกร
2. เด็กหญิงพิยะดา  สายบัว
 
1. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
2. นางพิศมัย  ธิมาชัย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าโคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงโชติกา  ชูกลิ่น
 
1. นางสาววรุณกาญจน์  จรัญรวีโรจน์
2. นางสาวศศิธร   ทะวา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายรุ่งชนะ  ลาลี
2. เด็กชายอานันท์   โกศล
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  วงศ์สิงห์
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  บุญภา
2. เด็กชายปุษยากร  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  หาดแก้ว
 
1. นางสาวมัญฑกานติ  นามศรี
2. นายอาคม  ไชยเลิศ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรเพ็ชร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นามศรี
3. เด็กชายศิริพงษ์  พิพม์ภักดิ์
 
1. นายอาคม  ไชยเลิศ
2. นางสาววาสนา  เป็นมงคล
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายกรกฎ  พิมพ์แน่น
2. นายธีรภัทร  วรวัตร
3. นายพีระพงษ์  สุรำไพ
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
2. นางสาวณัฐญาดา  ใจอุ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงทองธาร  พรายแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเนตร
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์แจ้ง
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงทองธาร  พรายแก้ว
2. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
3. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
4. เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ
5. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
6. เด็กหญิงศิโรธร  มีผล
7. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
8. เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
9. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารีมูล
3. เด็กชายดุลยพล  รมโภชน์
4. เด็กหญิงทองธาร  พรายแก้ว
5. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษมสรรผิวอ้วน
6. เด็กชายนนทวัฒน์  นามแสน
7. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
8. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
9. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
10. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
11. เด็กหญิงมานิตา  แสงโชติ
12. เด็กหญิงศิโรธร  มีผล
13. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
14. เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
15. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นายอภิวัฒน์  ศรีเสริม
3. นายสืบ  วงษ์สินธุ์
4. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง
2. เด็กชายชนภัทร  หมายดี
3. เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข
4. เด็กชายณธกร  บุตรพรม
5. เด็กชายดุลยพล  รมโภชน์
6. เด็กชายนนทวัฒน์  นามแสน
7. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
8. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
9. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
10. นายศุภกฤษ  วิลามาศ
11. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวน้ำฝน  พันธุ์ยิ้มวงษ์
4. นางสาวฤทัยรัตน์  ราชาวัง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายจีรภัทร   มารมย์
2. เด็กหญิงชนัญชนก   จันทร์หอม
3. เด็กหญิงชนากานต์   สายเมฆ
4. เด็กหญิงชยุดา  ตระกูลวงศ์
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชัยมงคล
6. เด็กหญิงณัชชา   สิมมา
7. เด็กหญิงณัฏวดี  สังกะเพศ
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระดาบุตร
9. เด็กหญิงธัญสรณ์   พันลำ
10. เด็กหญิงปณิดา   บุญประสิทธิ์
11. เด็กหญิงปัณฑิตา   สิมมา
12. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   การินทร์
13. เด็กหญิงพิมพ์ทอง   ทองจำรัส
14. เด็กหญิงวนาลี   แก่นโสม
15. เด็กหญิงวรกานต์   น้อมกลาง
16. เด็กหญิงวิไลภรณ์   บุญเพ็ง
17. เด็กหญิงศิวพร   สร้อยสุนทร
18. เด็กหญิงสุนันท์ษา   มะยม
19. เด็กหญิงสุภางค์  ไชยวรรณ
20. เด็กชายสุรชัย   แววศรี
 
1. นายบุญสม   ตรีนก
2. ว่าที่ร้อยตรีถวิล   บุญประพาน
3. นายศุภศาสตร์   ประกอบแสง
4. นางสาวจิรสุดา   ครองยุทธ
5. นางสาวนริศรา   ศรีครซ้าย
6. นายบุญจันทร์   วงศ์สูง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา   ดวงแก้ว
2. เด็กชายณัฐธัชชัย  มาหามแห
3. เด็กชายธนชิต  ศิริสวัสดิ์
4. เด็กชายปรัชญะ  บุบผาวัลย์
5. เด็กชายศิริมงคล  บุญประกอบ
6. เด็กชายศุภกานต์  ภูตะเวช
 
1. นางสมทรง  สารธิยากุล
2. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์  มานะกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  เจริญชัย
2. เด็กชายกฤษฎา  บุญหยาด
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  วิริยะกุล
4. เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ
5. เด็กหญิงณัชฎากร  นามสิงห์
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  มั่นดี
7. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภโกศล
8. เด็กหญิงธนาภา  วิชาบาล
9. เด็กชายธัญชนก  เพียลา
10. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิทธิรักษ์
11. เด็กชายธีรัช  สมบูรณ์ศรี
12. เด็กหญิงนราภรณ์  ดอกแก้ว
13. เด็กหญิงปพิชญา  สุขหนุน
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิขวา
15. เด็กหญิงปริญดา  แก่นธาตุ
16. เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญภักดี
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรพรม
18. เด็กหญิงพรไพลิน  ห้าวหาญ
19. เด็กชายพลศักดิ์  พานจันทร์
20. เด็กหญิงพิมพาพรรณ  เงินฉลาด
21. เด็กชายพุฒิพงศ์  อาสา
22. เด็กชายพุุทธศรัทธา  แสนทวีสุข
23. เด็กชายภัทราวุธ  เสียงเสนาะ
24. เด็กชายภานรินทร์  ชูไทย
25. เด็กชายวรินทร  รังสี
26. เด็กหญิงวรินธิรา  สายลาด
27. เด็กหญิงศิชนา  เนตรผ่าน
28. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจดี
29. เด็กชายศุภโชค  โหนแหยม
30. เด็กหญิงสกลสุภา  คงคารัตน์
31. เด็กชายสวัสดี  อาทิตย์
32. เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ
33. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วอนันต์
34. เด็กชายสุรพิชญา  บุญศักดิ์
35. เด็กหญิงสุรารักษ์  ไชยประเสริฐ
36. เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ศิริ
37. เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์
38. เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า
39. เด็กหญิงเกษราพร  พุฒอุดม
40. เด็กชายเทียนชัย  สวัสดี
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
2. นางนงลักษณ์  เสระทอง
3. นายศรุต  สาริกา
4. นายนพชัย  ใจธรรม
5. นางรุจี  สิงห์คง
6. นางจิราพันธ์  โหราย์
7. นางนันทาวดี  พิเนตร
8. นางบุญโฮม  วันชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวยุบล
 
1. นางสาวมลฤดี  รัตนกุล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ประมูลศิลป์
 
1. นายกิตติพงษ์  โคตรสมบัติ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤติธี  วิโรจน์อุไรเรือง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี
 
1. นางศศิธร  ธานี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงณัฐธิญา  เกษมพูนพงศ์กุล
 
1. นางสาวเจนจิรา  วาภพ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกฤษฏ์  เกษเพ็ชร์
2. เด็กชายชานน  ศรีฮอแก้ว
3. เด็กชายตรีวิช  เสนาะวาที
4. เด็กชายธนกร  ชนะสิงห์
5. เด็กชายธีธัช  บัวพันธ์
6. เด็กชายบวรนันท์  บุญครอง
7. เด็กชายปิยะ  คะเนแน่น
8. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รูปงาม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษเพ็ชร์
10. เด็กชายศิวัช  จันพวง
11. เด็กชายอภิชาติ  ทองมณี
12. เด็กชายอภินันท์  นามแสน
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
2. นางกิติมา  บัวแย้ม
3. นางนัดดา  มงคลแก้ว
4. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัพขวา
2. เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเอนก
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พุกเปี่ยม
4. เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทศรี
5. เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ
6. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ลา
7. เด็กหญิงฉัตรชนก  พละบุตร
8. เด็กหญิงชนกวนันท์  ทะนอก
9. เด็กหญิงชนาพร  หมายดี
10. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์อิฐ
11. เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตทวี
14. เด็กหญิงณัฐภัทร  ตรีโรจน์พร
15. เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช
16. เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต
17. เด็กชายธนกฤต  โง้นแดง
18. เด็กหญิงธนินท์ธร  เกษกุล
19. เด็กหญิงธันยพร  มณีภาค
20. เด็กหญิงนันทพร  คำนวน
21. เด็กหญิงนาริศา  ใจยาว
22. เด็กหญิงนิฏฐิตา  วงศ์วาล
23. เด็กชายบวรวิช  จังกาจิตต์
24. เด็กหญิงบุณยวีย์  พูลทรัพย์
25. เด็กหญิงปรายฝน  ปริกกระโทก
26. เด็กหญิงพินดารา  ทองมงคล
27. เด็กหญิงพิมพ์นารา  หิญชีระนันทน์
28. เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  พร้อมสุข
29. เด็กหญิงพิมพ์ศุภา  ดำรงคุณาวุฒิ
30. เด็กหญิงภัทรธารดา  องค์สถาพร
31. เด็กหญิงวิมลภัทร  ประชุมรักษ์
32. เด็กหญิงวิรัลยุพา  หาญชนะ
33. เด็กหญิงศุภิสรา  จิงหะรานนท์
34. เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิโคตร
35. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำนวน
36. เด็กหญิงสุภัสสรา  หลินหะตระกูล
37. เด็กหญิงอัจริยา  แสนทวีสุข
38. เด็กหญิงอิสรีย์  ตรีโรจน์พร
39. เด็กชายอุดมวิทย์  กิตติยศอานันต์
40. เด็กหญิงเอมิกา  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
2. นางวงเพชร  การุณย์
3. นายพุทธินันท์  บุ้งทอง
4. นางสาวรัตนา  การงาน
5. นางสาวนภาพร  เรือนเจริญ
6. นางสาวนฤมล  บ่อทอง
7. นางสาวศรินยารัตน์  สุวรรณพรม
8. นางสาววราภรณ์  ประเสริฐสิน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญาณี   ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายจักรพงศ์   สีมาเพชร
3. เด็กหญิงนัฐณิชา   ภูพวก
4. เด็กชายปภาวิน   จันทร์ทรง
5. เด็กชายพัชรพล   นาสิงเตา
6. เด็กชายพีระวิชญ์   ทะรารัมย์
7. เด็กหญิงศุภสุดา   ทวีพัฒน์
8. เด็กหญิงอภิชญา   ประกอบแสง
 
1. นางอรทัย   ประกอบแสง
2. นางสาวมลฤดี   ธงศรี
3. นางสาวนริศรา   ศรีครซ้าย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศุภสุข
2. เด็กหญิงณันฑิชา  เจริญศรี
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จันดารัตน์
4. เด็กชายพงศธร  ลี้บุญส่ง
5. เด็กชายวรากรณ์  จันดารัตน์
6. เด็กหญิงวิรยา  พูลผล
7. เด็กหญิงสุพัตตรา  บุญสนสาย
8. เด็กชายหาญณรงค์  จันทะเกตุ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉายาวรรณ
10. เด็กหญิงเมธาวรินทร์  วันร้อง
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์คำ
2. นางสาวรัตนพร  บรรจง
3. นางสาวอารี  ทองราช
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พวงผกา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงธัญชนก  บัวล้ำล้ำ
4. เด็กหญิงมินทิรา  สุภสร
5. เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม
6. เด็กหญิงอมราวดี  กางเกษ
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางอัจจิมา  พรสี
3. นางนัดดา  มงคลแก้ว
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ
2. เด็กหญิงญาณาธิป  ทวีสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัชชานันท์  พรโคกกรวด
4. เด็กหญิงธัญชนก  เพียลา
5. เด็กหญิงปณิศรา  เจริญภักดี
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรพรม
7. เด็กหญิงพรไพลิน  ห้าวหาญ
8. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
9. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดอนน้อย
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  กิ่งวัน
11. เด็กหญิงศิชนา  เนตรผ่าน
12. เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางจิราพันธ์  โหราย์
3. นางชวัลกร  วิทยพานิช
4. นางวิภาพร  แก่นอ้วน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงจาวลี  น้อยวงศ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญหอม
3. เด็กหญิงประภาพร  สุคำมี
4. นางสาวพัชราภรณ์  พารัตน์
5. นางสาววรัญยา  ธรรมคุณ
6. นางสาวอารียา  แสนทวีสุข
 
1. นางกนกกาญจน์  เกษเจริญคุณ
2. นายโกเมศ  เกษเจริญคุณ
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
4. นางสาวพยอม  หวังชื่น
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกฤตพร  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  วิทยาประโคน
3. เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร
4. เด็กหญิงพิณญ์ญาฎา  จันทนาภรณ์
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองบุดดา
6. เด็กหญิงศรัญญา  จันทนาภรณ์
7. เด็กหญิงสายชล  ธีรลีกุล
8. เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน
9. เด็กหญิงเนติคุณ  ดิษฐ์อั้ง
 
1. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
2. นายพันธ์ทิพย์  ศรีธรรม
3. นางสาวบุญญาพร  มันไร่
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายจิรภัทร  ผ่องจิตร
2. เด็กชายชนาวุฒิ  กุลวงค์
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  เหมฟูม
4. นายสุรพงษ์  วัยเจริญ
5. เด็กชายไชยพัฒน์  ถิระบุตร
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางคณึงนิตย์  สมสอน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายศุภวิชญ์  คล่องการเขียน
2. เด็กชายเทพประทาน  กุดเป่ง
 
1. นางพวงเพชร  สงสาคร
2. นางสุชาดา  ฤาชากูล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายวัชระ   พูลดี
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1. เด็กหญิงอัญชิสา  โฆษิตากาศ
 
1. Mr.Don  Baker
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญจอง
 
1. นางอรอนงค์  พรหมลาย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงจิรัชยา   เจริญไชย
 
1. นางสุมาลี  ทวีศรี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงอังคณา  บุญสมยา
 
1. นางอรอนงค์  พรหมลาย
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพงษ์ประภัสร์   ประสานพิมพ์
 
1. นายพุทธินันท์  บุ้งทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์บุพผา
 
1. นางสาววรนิษฐา  คำศรี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์สอน
2. เด็กชายธนวัฒน์   วิเศษรินทอง
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิเศษรินทอง
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ประสิทธิการ
5. เด็กชายสืบศักดิ์   วะนาพันธ์
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
2. นางสัตยาพร  แฝงลาภ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล
2. เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
1. MissYang  Fangman
2. นางสาวศิริพรรณ  บูระพิน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1. เด็กชายจัสกีรัส  ซิงค์
2. เด็กชายรัชธรรมนูญ  พร้อมพรชัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  สุจริต
2. MissPearl  Gay
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายฐิติพันธ์   อินทร์น้ำคำ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ชุมนวล
 
1. นางวะรากร  ยางงาม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายณัฐภัทร์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายธีรเทพ  บุญจำเนียร
3. เด็กชายนาวิน  จันทะแจ่ม
4. เด็กชายวีรวัฒน์  มูลสาร
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ถาวรพัฒน์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ดวงศรี
 
1. นายวรวัฒน์  แสงงาม
2. นางทิพวรรณ  สุดามาตร์
3. นางพรรณี  แสงงาม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพงศภัค  วิโรจน์อุไรเรือง
2. เด็กชายพุทธิภัสส์  คณากรณ์
3. เด็กชายยศนันท์  อัศวเมฆิน
4. เด็กชายรัชนาท  คำแน่น
5. เด็กชายวุฒิภัทร  อรุณรัตน์
6. เด็กชายศักรินทร์  วิริยเสนกุล
 
1. นายชัยพฤกษ์  เหมือนชาติ
2. นางศิริพรรณ  พงษ์บริบูรณ์
3. นางชาณิภา  พุฒพันธ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายปิยะวัีฒน์  หนอปัญญา
2. เด็กชายภิรมย์  จันทร์เวียง
3. เด็กชายภูบดินทร์  บุญกอ
4. นายวรฉัตร  วิรัตน์
5. เด็กชายหฤษฏ์  คงโท
6. นายอนุชิต  นิยมพันธ์
7. นายเฉลิมวงศ์  เข้มบุปผา
8. นายเชวงศักดิ์  วงศ์ลา
 
1. นายอาทิตย์  กุลบุตร
2. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์รุจน์
2. เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว
3. เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รัตนูปการ
5. เด็กหญิงธนัชพร  ฉิมเรือง
6. เด็กชายธนาพิพัฒน์  ศรีทาพักตร์
7. เด็กหญิงบัญฑิตา  ทวีท้าว
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  ฐานมั่น
9. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดิษฐ์อั๊ง
10. เด็กชายสันติภาพ  อนุกูล
 
1. นางดวงพร  บุญถม
2. นางสาวปิติมา  บุญประสิทธิ์
3. นางฉวีวรรณ  สุขสาร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พรมหล้า
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  พันธุ์แพง
3. เด็กหญิงณัทวราพร  สังภักดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ชาวทอง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พงษ์สุทธิ์
6. เด็กชายอภิศักดิ์  ทวีวงศ์
7. เด็กหญิงอรสา  ศิริญาติ
8. เด็กหญิงอริยา  ทุมบาล
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์
2. นางสาวนิตยา  สอนสนาม
3. นางจุรีรัตน์  วีระกุล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงจรัญญา  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  บุษปวนิช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงอรทัย  ใจมนต์
5. เด็กหญิงเกศราวัลย์  ฐานะ
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
2. นายสมบัติ  ปัญญาคง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  จินาเสน
2. เด็กหญิงปิยะกมล  สุดสุข
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์
 
1. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
2. นางนิตยา  บุญสุข
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ซางกระโทก
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่เจีย
 
1. นางสาวดวงจันทร์  การกล้า
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์นาม
2. เด็กหญิงลลิตา  สมสมัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเติม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเชื้อ
2. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงชุติมา  สารการ
3. เด็กชายธรรมฤทธิ์  บุญไพโรจน์
 
1. นางวิภารัตน์  ฤทธิเเผลง
2. นางสำราญ  จันขาว
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงณัฏฐพัชรศร  คำโสภา
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สงวนสิน
 
1. นางสาวพวงทิพย์  นามวิชา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายกิตศนะ  เนตรมา
2. เด็กชายสุขศรัณย์  ศรีนิล
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายไพศาล  ภัควันต์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. นายนันทพงศ์  เส็งเล็ก
2. เด็กชายพงศกร  สุขเกษม
 
1. นายกัมพล  ศิริรจน์
2. นายวิมาน  สายธนู
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว
2. เด็กชายภูโช  ไชยชนะ
 
1. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
2. นายสมชัย  จารุจิตร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงจันจิรา  สิงคเวหน
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ   สมบูรณ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นามสัสดี
2. เด็กหญิงอโรชา  ศรีราช
 
1. นางสาวพวงทิพย์  นามวิชา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงภัทรวดี   สดใส
2. เด็กหญิงอาริสรา   ศรีเหง่าขำ
 
1. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
2. นายเทอดไท  คงงาม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กชายธนพัฒน์  พลสังข์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สมบูรณ์
 
1. นางฐชาดา  กวางไพศาล
2. นางบัวเหรียญ  ดาโรจน์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงปณิตา  จำปาเปาะ
2. เด็กหญิงเอวิตา  พันธะเสริม
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. ดร.เชษฐพงศ์  สุขปาน
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล
2. เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์
 
1. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกฤชฎาภรณ์   ทาระสาร
2. เด็กชายศิวกร  ภาคสีดา
 
1. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
2. นางพรนภา   คงสนั่น
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พุทธพงษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุเงิน
3. เด็กชายเจตนิพิฐ  สายแวว
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นายทศพล  บุดดาซุย
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายจีรทีปต์  แซ่จึง
2. เด็กชายธีรพงศ์  นันทสินธุ์
3. เด็กชายสุนิธิ  นิ่มกิ่งรัตน์
 
1. นางวงเพชร  การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายธัญสรณ์   พุ่มโพธิ์ทอง
2. เด็กชายสิทธินนท์    มีแวว
3. เด็กชายอุฒิพงษ์   สุพรรณ์
 
1. นางวรรวิภา  แสงกล้า
2. นายสุวัฒน์  พิมสุตตะ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาย 1. เด็กชายจารุรัฒน์  เข็มศรี
2. เด็กหญิงมนสิชา  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  บุปะโท
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นางสาวเรืองอุไร  เข็มศรี
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายนันทชัย  บุญชาติ
2. เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายศรัทธเนต  กำผา
 
1. นางสุขณิชญา  จันสุตะ
2. นายณัฐกานต์  คชเสน
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญมาก
2. เด็กชายอุทัย  พูลพันธ์
3. เด็กชายเนตินัย  แว่นแคว้น
 
1. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
2. นางจิราภร  ศรีสมภพ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 1. เด็กชายปัญญา   โสภาวงศ์
2. เด็กชายวัฒนา พึ่งกุล  พึ่งกุล
3. เด็กชายศราวุฒิ   จันทร์ ส่อง
 
1. นายสมจิตร   ทองเจริญ
2. นายวันวิวัฒน์  พาลี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  นิสาธรณ์
2. เด็กชายพินิจ  หลักทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นิสาธรณ์
 
1. นางสาววิไล  อาสาพนม
2. นางสาวอติพร  นามแสน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงชนากานต์  นาคสุรินทร์
2. เด็กหญิงธิติญาการณ์  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงพร  วอทอง
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นายวัชรินทร์  พรหมนิมิตร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายสันติชัย  สีอ่อน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนโคตร
3. เด็กหญิงอนุสรา  น้ำเงิน
 
1. นายชวนิตย์  เสตพันธ์
2. นางสาวรวีวรรณ  เหล่าเรือน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงชุติมา  พรมลี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญรัตนวานิช
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์วัน
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  คุณสวัสดิ์
5. เด็กชายสุริยา  อินเอี่ยม
6. เด็กชายสุรเดช  กุลศรี
 
1. นายสมบัติ  บุญกอง
2. นางยุพา  วงศาสนธิ์
3. นายทวีรัชต์  บุญล้น
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกัลนิศา  บุญถูก
2. เด็กชายคธายุทธ  กิจโกศล
3. เด็กหญิงมัณฑนา  จงอางจิตต์
4. เด็กหญิงวรนุช  วรรณสุข
5. เด็กหญิงสุทธิตา  รามมะเริง
6. เด็กหญิงสุธิดา  สมคะเน
 
1. นางวันวิสาข์  ทองบ่อ
2. นางทิพวรรณ  ไชยช่วย
3. นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล
2. เด็กชายธนภัทร  เชื้อชาญ
3. เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์
 
1. นางดวงนภา  หล่าบรรเทา
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฮาตวงศ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  กากแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา   เส็นหัดไทย
 
1. นายอุทิศ  สุขบุญ
2. นางบุญสนอง  สุขบุญ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายภัทรเดช  พัชรเกศกุล
2. เด็กชายศิวกร  ทองดา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชิณพันธ์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นางกมลวรรณ  มะลิวัลย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงกัญญา  โนนทะวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีสุระ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กำศร
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางจิรสุดา  เกษมปัญญาพล
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  ยนต์ยงค์
2. เด็กหญิงธนัยพร  ทาลา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลแสง
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  การกล้า
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1. เด็กหญิงพรเจริญ  พันเข็มทอง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โสภาศ
3. เด็กหญิงพิยดา  แสวงนาม
 
1. นางธิดาพร  บุดดีเสาร์
2. นางสาวอัจฉริยา  วสีสัตย์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. นางสาวธัญสมร  บุญประคม
2. นางสาววาสนา  จันทร์เรือง
3. นางสาวสุณานัส  ผลอาหาร
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นางดวงกมล  ชิณบุตร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงพัชรี  อุ่นจิตร
3. เด็กหญิงวิรุวี  บุญอุ้ม
 
1. นางสาวสุภรณ์พรรณ  ลายเมฆ
2. นางลั่นทม  ดวงเนตร
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กหญิงจิตตรา  เฉลิมฉัตร
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  คมขำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผิวละมุล
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เชาวรัตน์
2. นางจิตญา  จึงเจริญ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงจิราภา  หาระสาย
2. เด็กหญิงดรุวรรณ  ติดต่อ
3. เด็กหญิงอุมากร  พันธิ์โพธิ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพทะจันทร์
2. นางสุพัตรา  สัตยากูล
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สืบสี
2. เด็กหญิงวนิดา   แดนพันธ์
3. เด็กหญิงสมิหรา   ผลากุล
 
1. นางบุษกร  จันทลิกา
2. นายวันชรัส  จันทลิกา
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายติณชาภพ   การินทร์
2. เด็กหญิงธัญสินี   ชาชุมพร
3. เด็กหญิงอุษมา   ทองบ่อ
 
1. นางสาวสาธิณี   วิทยาขาว
2. นางสาวมลฤดี   ธงศรี
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนิสรา  จารุวงศ์
2. เด็กหญิงชลฉัตร  สุดหนองบัว
3. เด็กหญิงอิงฟ้า  น้อยพลี
 
1. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
2. นางประไพรัตน์  สุนิพันธ์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงวนิดา  ปราบหล้า
 
1. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. นายกฤษดา   ผูกจันทร์
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายสมพร  แสนทวีสุข
 
1. นางศิริญญา  ถ้ำหิน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงจุฑาพร  กุลคำ
 
1. นายเสกสรร  เกษร
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พลภูงา
 
1. นางกฤษณา  เกษแก้ว
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายกนกพล  ชูแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำหยาด
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายก้องตระกูล  เพียรดี
 
1. นางดวงใจ  ศรไชย
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สีดา
 
1. นางพิมพา  พิณทอง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทอนไสระ
2. เด็กหญิงรัตน์ติญา  สาครรัตน์
3. เด็กหญิงสรัญญา   ภิญญะพงษ์
 
1. นางขนิษฐา  แสงงาม
2. นางสาวธิติพร  ทิตะโพธิ์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   มาศพันธ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งทอง
3. เด็กชายสงกรานต์  สุขกระจ่าง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ธานี
2. นางยุวดี  ประชุมแดง
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายพิสิษฐ์   กนกหงษ์
2. เด็กหญิงศศินันท์   จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนิตยา  บุญสุข
2. นางไพจิตร  กุคำจัด
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญชิต
 
1. นางสาวลลิตา  บุญทรง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายสมเดช   มาลัยงาม
 
1. นางกรรณิกา   ชูรา
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ประกอบเเสง
 
1. นายฤทัย  ทองประสาร
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายมีโชค  บัวลอย
 
1. นายพจนาพงศ์  ทองติด
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นายมงคล  ดีแสน
 
1. นางสาวผกาวรรณ์  พันธ์โชติ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงธนัชชา   เชื้อชัย
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นายอนุชา  ผิวคำ
 
1. นางสาวผกาวรรณ์  พันธ์โชติ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายวีระกานต์   พลรักษ์
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กหญิงปภาวี   บุญยิ้ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นจันทร์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงบุญยงค์  สมพรมทิพย์
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายธนภัทร  ทองเพชร
 
1. นางสุภาวดี  พลชัย
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายธนพล   ผิวทอง
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นายโกเมศ  ่เกษเจริญคุณ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงตะวิลา  แก้ววรรณา
 
1. นางสาวรชฎาพร  กุลจิตตินารา
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสรยุทธ์  สายบัว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ใจเพียร
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีระศักดิ์   ศาลางาม
 
1. นางสาวจตุรพร  บุญเรือง
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สายมั่น
2. เด็กชายณัฐนันท์  สมทิพย์
3. เด็กชายทินภัทร  น้อยวงศ์
4. เด็กชายประสิทธิ์  พิมพ์กาล
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มณีทาป
6. เด็กหญิงศรัญญา  ตั้งเพียร
7. เด็กหญิงศรัณญา  ตั้งเพียร
 
1. นายนพรถ  พิลารักษ์
2. นางชมศิลป์  นพรัตน์
3. นางสาวเพ็ญสุดา  ทองสุข
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร   เตชะนันท์
2. เด็กหญิงภิญญดา   จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   พูลเพิ่ม
 
1. นางรุ่งทิวา    คุณสุทธิ์
2. นางมยุรี   บุ้งทอง
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 1. เด็กชายรัฐภูมิ   กระจายกิ่ง
2. เด็กหญิงลลิตา   ทองสม
3. เด็กชายแมทธิว  ละศรีนวล
 
1. นางกฤษณา  เกษแก้ว
2. นางกาญจนา  นวภานพงษ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายธวัชชัย   สร้อยสนธ์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   แดนพันธ์
3. เด็กชายศุภเสกข์   แก่นกอ
 
1. นายวันชรัส  จันทลิกา
2. นายสุพรรณ  บุญทอง
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายพรชัย   อรอินทร์
2. เด็กหญิงวารี   ปลุกใจ
3. เด็กหญิงเกรช   ภาไธสงค์
 
1. นางสาววิไล   อาสาพนม
2. นางสาวอติพร   นามแสน
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. นายธนากร   พิมพ์หล่อ
2. เด็กชายบุญรอด    ช่วงโชติ
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
2. นางมนัญชยา  ทองงอก
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายภูมินัฐ  จูมยา
2. เด็กชายเอกรินทร์  กาแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  วิรุฬหวิทยา
2. นางสุรีย์พร  กองสุข
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายทัตพงษ์  ทรงสมมี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
2. นายสมบัติ  ปัญญาคง
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักริน  โกศล
2. เด็กหญิงปริยากร  คำทา
 
1. นางกัลยาณี  กลิ่นดี
2. นางหนูทิล  รุ่งเรือง
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. นายทิธวัช   ดวงใจ
2. นายธนากร   บัวแดง
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
2. นางมนัญชยา  ทองงอก
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายชินเขต   นารีกุล
2. เด็กหญิงณัฐชยา   สุธรรมวิจิตร
3. เด็กชายภานุวัฒน์   บุญงาม
 
1. นายทัศพล   จันทป
2. นางสุภัจฉรี   อณาชัย
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วรรณสมพร
2. เด็กหญิงนันทิดา  บุตรดาวงศ์
3. เด็กชายภูบดินทร์  สีสด
 
1. นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
2. นางสมจิตร  พรมดีมา
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  สาขี
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายชัชวาล  คำทวี
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายก้องกิดากร  สติมั่น
 
1. นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤษตเมธ  กิ่งโสดา
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนอ้วน
 
1. นายคำพันธ์  มณีพงษ์
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายธนกร  แสนทวีสุข
 
1. นายวีระสัณห์  แก้วคำ
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกวินภพ  ประสานพิมพ์
2. เด็กชายกวี  สำราญเริญ
3. เด็กหญิงชญานุช  สายวรรณ์
4. เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พวงผกา
6. เด็กหญิงณัฐกมล  นนท์ศิริ
7. เด็กหญิงณัฐิกา  ร่วมรักษ์
8. เด็กชายตรัยคุณ  พันธะไชย
9. เด็กชายธนกร  สัจธรรม
10. เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่
11. เด็กชายธนาธร  นามโคตร
12. เด็กหญิงธัญชนก  บัวล้ำล้ำ
13. เด็กหญิงปนิตา  ศรประสิทธิ์
14. เด็กหญิงปาริชาติ  รากเงิน
15. เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา
16. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพฤกษา
17. เด็กหญิงพิมภรณ์  พระทัยกุล
18. เด็กชายพีรดนย์  โอสถศรี
19. เด็กชายภานุพงศ์  บัวกอ
20. เด็กหญิงมลฤดี  มุงคุณพล
21. เด็กหญิงมินทิรา  สุภสร
22. เด็กชายรณวีร์  ยงยุทธ
23. เด็กชายรัตนพล  งามโรจน์
24. เด็กหญิงลภัสรดา  ศิริวิริยะมงคล
25. เด็กหญิงวรวรรณ  ปัตภาพิมพ์
26. เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม
27. เด็กหญิงอมราวดี  กางเกษ
28. เด็กชายเอกอมร  สาระพันธ์
29. เด็กชายไชยวัฒน์  แดงทน
30. เด็กหญิงไปรยา  ลาภมากผล
 
1. นางนัดดา  มงคลแก้ว
2. นางกิติมา  บัวแย้ม
3. นางอัจจิมา  พรสี
4. นายทองพูน  อรัญกูล
5. นายสิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
6. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงจิตติมา  โอภาพ
3. เด็กชายจิรภัทร  ยิ่งบุญญากร
4. เด็กหญิงจิระดา  กล้าหาญ
5. เด็กชายจิระวัฒน์  จัทร์พัด
6. เด็กหญิงชนาพร  ลาลาด
7. เด็กชายณัฐพงษ์  มุสิกา
8. เด็กชายณัฐพงษ์  นามพิทักษ์
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองพูน
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์คำ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  หารพันธ์
12. เด็กหญิงณิชาธร  ทรัพย์ประสม
13. เด็กชายทันธวัช  ตันสิงห์
14. เด็กชายธีรติ  วายทุกข์
15. เด็กชายนิรันดร  ผลพุฒ
16. เด็กหญิงปิยมาศ  แก้วสุข
17. เด็กหญิงยิ่งวิมล  เลิศเกรียงไกรยิ่ง
18. เด็กหญิงลลิตา  ถวิล
19. เด็กหญิงวรวรรณ  อุณหพันธ์
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดรักษ์
21. เด็กหญิงสุภาวะดี  ใจบุญ
22. เด็กหญิงสุรางคนางค์  นามบุตร
23. เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้ววงษา
24. เด็กหญิงอทิตยา  กิ่งแสง
25. เด็กชายอนุชา  นลดช
26. เด็กชายอนุชิต  วันงาม
27. เด็กชายอนุสิทธิ์  ชาวเวียง
28. เด็กหญิงอรสา  กิ่งแสง
29. เด็กชายอัสนี  วงศ์ศรีทา
30. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเกิด
 
1. นางสุทธิรักษ์  วายทุกข์
2. นายคุรุศึกษา  ภารการ
3. นายอำนาจ  มณีเขียว
4. นางสาวปทิตตา  เจตนา
5. นายปฐมพงศ์  ศุภสุข
6. นายกวิสรา  มั่งคั่ง
7. นายปฏิภาณ  เรือนเงิน