งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 , ป.2/2 10 ต.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 , ป.2/6 11 ต.ค. 2560 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.30
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 , ป.2/4 11 ต.ค. 2560 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.30
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 , ป.2/2 10 ต.ค. 2560 11.00 - 12.30 รายงานตัว 10.30
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพระวิภาคย์ 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพระวิภาคย์ 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]