งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1 , ป.2 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1 , ป.2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย , คณิตศาสตร์,ห้อง PLC 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย , คณิตศาสตร์,ห้อง PLC 12 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ใต้ถุนอาคาร 5 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]