::sp-ubn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายเสถียร ภารการโรงเรียบบ้านดงมะไฟกรรมการ
2. นางสมหมาย แสนอ้วนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
3. นางกาวร หนึ่งคำมีโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นายนิติพงศ์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวาสนา หมั่นวงศ์โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
2. นางสาริณี ทองเทพโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
3. นางวาริน ผลเพิ่มโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
4. นางทองคูณ ทองคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล เวชกามาโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางแววตา สะใบโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อกรรมการ
2. นางอนุรักษ์ อ่อนเฉวียงโรงเรียนบ้านคันเปือยกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ สุวะไกรโรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล บุดดีพันธ์โรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
5. นางชนิดา พาเรืองโรงเรียนชุมชนเชียงแก้วกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
2. นายเหลาทอง ทองเทพโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางปิยารัตน์ ช่างถมโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
4. นางณฐิตา ศรีสุทธาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
5. นางธีรนุช ลาสาโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษณา จันทะคูณโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
2. นางพเยาว์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางเรียมใจ สมมาตย์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินธร์รัตน์ คูณภาคโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
5. นางนิภาพรรณ สุดชาติโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
2. นางลำพอง ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสาวมลิวัน บุญล้ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
4. นางภัทรภา แสนหอมโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรฯ)กรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ทิพทุรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
2. นางประภากร ทองภูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางวราภา บุญจงโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางปณิตา ชาลีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
5. นางสาววรรณนิลา คำอุดโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางนารี บุญมั่นโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
2. นางมลฤดี มนัสโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แสนนามโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
4. นางพิมพรรณ์ สมศรีโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริรัตน์ ศิรินนท์โรงเรียนบ้านเลิงบากกรรมการ
2. นางอลิศรา วันทุมมาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ชื่นจิตโรงเรียนบ้านดอนพันชาดกรรมการ
5. นางสาวอรุณจิต ไชยเทพโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางยุวธิดา สุขพิทักษ์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
2. นางสาวขวัญพร พิมพกรรณโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นายอุทัย ขันชมภูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
4. นางสาวรุจิลาภา สถาพรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
5. นายพรมรินทร์ กุลบุญญาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไร เมืองพิลโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพากรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ถนอมลาภโรงเรียนบ้านดูกอึ่งกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ จันดารัตน์โรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นางสาวศิริธนา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านลาดวารีกรรมการ
5. นางนัฐปนี แก้วแก่นคูณโรงเรียนบ้านห้วยสะคามกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
2. นางพรวิไล ไชยกรณ์โรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
3. นางณัฐิตา ศรีสุทธาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นางทรรณพร บุญศรีโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
5. นางกัญญ์ญาจิต แก้วแสนโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางอมร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
2. นางเรณู วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านบากชุมกรรมการ
4. นายลิขิต กาลีพลโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุขสำราญโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรฯ)กรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ วงศ์คูณโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัลยารัตน์ รอดย้อยโรงเรียนบ้านสิมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ศิวะเทเวศร์โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
5. นางพุทธา แสนลาโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายจงรัก วินิจโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
2. นางโศรญา พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางสาวระพีพร ไชยโกฎิโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นางนฤเนตร มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
5. นางสาวแสงพิศ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กรินรักษ์โรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
2. นางอัญชนา จันทวีศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นางวิรัตน์ กะทาโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย แสงย้อยโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายสมพร อุทโทโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
2. นางสาววิภาดา สุยะลาโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ น้อยนอนเมืองโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สานนท์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางถวัลยา สิทธิโสมโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
4. นางสาวธิตภรณ์ ประมูลชาติโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิไลลักษณ์ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญมานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิทยาภรณ์ ดำเนินโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
2. นางวรวดี สมสินโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ ศิริโสโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
4. นางอลิศา กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ พื้นปูมโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
2. นางเทพพิรุฬ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรฯ)กรรมการ
3. นายจำเนียร พรมสิงห์โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมัทฑนา โทจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นางสุอารี ทองด้วงโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
2. นางสาววิริยา เทพศิริโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นางธนพร ตุ้มบุญโรงเรียนบ้านกุดชมภูกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ทองตื้อโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายบุญนับพัน สมบัตินันท์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
2. นางอรสา ไชยนาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ประสานพันธ์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอังคณา ผุยพรมโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่กรรมการ
2. นางสาวศิริพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นายสำราญ จันทรโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
4. นางสาวดารุณี สายยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ คืนดีโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายบุญพา อร่ามโชติโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
2. นายชะนะชัย จันทร์วัติโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายบุญตา ภูมิคำโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ชูกรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
5. นายชำนาญ ทองด้วงโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี เหล่านนสีโรงเรียนบ้านเลิงบากกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบุญพา อร่ามโชติโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ราสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี บุญปรุงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร อุพลศรีโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ สายศรีโรงเรียนบ้านแก่งยางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายธนาเกียรติ สมศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
2. นายณัฐพล วงเวียนโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ คืนดีโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
4. นายตรีภัทร์ ดำลีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางสาวพรรณี นนท์ศิริโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ภูงอกโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. นายวิทยา เจียรนัยโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นายเมธี ลาผ่านโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อกรรมการ
4. นายชัยมงคล นงนุชโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวาห์ สินธุสุขโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา โอษฐิเวชโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางสาวปณิดา บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ สรพิมพ์โรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
5. นางทิพย์อวน อยู่สุขโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ พิมพ์วงษ์โรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายนัตถี สอนเกตุโรงเรียนบ้านห้วยดู่กรรมการ
3. นางจำเนียร์ อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรฯ)กรรมการ
4. นายจาารึก สิงห์งามโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ไชยนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
6. นายปริทัศน์ พิมพ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางราตรี มิ่งไชยโรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
2. นางสาววิริยา เทพศิริโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นางจุรพร วรรณคำโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
4. นางรุ่งนภา บุญทศโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางชนิกานต์ เพ็ญพิมพ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์ สายพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพิทยาภรณ์ ดำเนินโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร สำราณเริงโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
3. นางประภัสสร คูณมีโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นายศุภโชค สาระบุตรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
6. นายนิิคม ดอกเด็นโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ กอมณีโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
2. นางรำไพ ดุจดาโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นางสาวศตภิญญา แพ่งพนมโรงเรียนบ้านโนนสุขกรรมการ
4. นายสมาน ดุจดาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายปรัญชญา บุญยังโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา ศมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุตร จารัตน์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางประธานกรรมการ
2. นางวีณา สิงภาโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นางสาวคนึงนิตย์ สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นายรชต จันดาพันธ์โรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
5. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นางรัชนีกร ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
7. นางสาวสังวาล ปันยะสาโรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
8. นางสาวนันทิยา สุดตาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีชุมโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางอาภาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางสาวบัวผัน เวชสารโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นางสาวมัจฉา สมชาติโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
5. นายใจเพชร พวงพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
6. นางสาวปิมประภา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางสาวยุพาพร ภูงอกโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
8. นางสาวณัฐฐิรา มีมากโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อกรรมการ
9. นางสาวกนกพิชญ์ ปราบภัยโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจุรีพร เบิกบานโรงเรียนบ้านดงดิบประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรรัชต์ สัตยากูลโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวชโลธร บุญอาจโรงเรียนบ้านโนนกาหลงกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ผาคำโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องแขกรรมการ
5. นางสาวภัทรภร พิมพ์บุตรโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
6. นางสาวมุธิตา ศรีตะเขตโรงเรียนบ้านตามุยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา ทองการโรงเรียนบ้านลาดวารีประธานกรรมการ
2. นางจารุณี โพพรมโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ จันทะบุตรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ เสือคำโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
6. นางสาวรัชดาพร อินทรบุตรโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวราวุธ ศรีตะชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางชมัยพร แก้วคูณโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ผาคำโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
4. นายดนัยวิชญ์ แก้วสุพรรณโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ศรีราลัยโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
6. นางสาวรัชชิดาภรณ์ สุภาษรโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ แก้วโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยสะคามประธานกรรมการ
2. นางสาวกีรติญา สืบเหล่าโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องแขกรรมการ
3. นางสาวสุมาลิน ฝางคำโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ พันธ์จูมโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สารเสนาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพิชาติ พิลาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนใจ แสงเขตโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
3. นายไพทูรย์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
4. นายนพรัตน์ จันทเกษโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
5. นางไพจิต บุตรศรีโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ สูนานนท์โรงเรียนบ้านสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นางอมรพรรณ วิลานันท์โรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
3. นายสามารถ สิงภาโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
4. นายวิทยา กิ่งทองโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยางกรรมการ
5. นางสาวไขแสง พลาศรีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
6. นางพรทิพย์ พรหมปัญญาโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายไพรวัลย์ อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นางสาวมีนา เห็มภาคโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายมงคล แก้วใสโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
4. นางสาวนิราพร สมสุขโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
5. นางสาวพลอยเพชร ศิริเทพโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
6. นางสาวกีรติญา สืบเหล่าโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ ศรีตะชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร นามเวชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
3. นางวาสนา สงสะอาดโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
4. นายนิติพงษ์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
5. นางสาวกาญจนพรรณ ดวงสุพรรณโรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลงกรรมการ
6. นางสาวฐิติมา แสวงวงค์โรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
7. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเวชยัน สังฆวัตรโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์รภัส ธนโชติชลีกุลโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายดนัยวิชญ์ แก้วสุพรรณโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางณัฐชนันท์พร วงศ์ละครโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
5. นางสาวปิมประภา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นายเหลาทอง ทองเทพโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายกรุงกฤษณ์ โทจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
2. นายสุริยนต์ ไชยมาตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
3. นายสุริยเทพ ภาเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณ ป้องพิมพ์โรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา แข่งขันโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
6. นางสาวปิยะฉัตร บุญเถิงโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
7. นายสามารถ สิงห์ภาโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
8. นายนพรัตน์ จันทเกษโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกรุงกฤษณ์ โทจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
2. นายสุริยเทพ ภาเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณ ป้องพิมพ์โรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา แข่งขันโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
5. นางสาวปิยะฉัตร บุญเถิงโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
6. นายสามารถ สิงห์ภาโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
7. นายนพรัตน์ จันทเกษโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายสุริยนต์ ไชยมาตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสำพันธ์ แก้วโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยสะคามประธานกรรมการ
2. นางสาวลำพูน บัวใหญ่โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เอื้ออารีเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายชวิศ มีคำโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางสาวสิริพร สุดตาโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
6. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
7. นายวิจิตร นามเวชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงินโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสำพันธ์ แก้วโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยสะคามประธานกรรมการ
2. นางสาวลำพูน บัวใหญ่โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เอื้ออารีเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายชวิศ มีคำโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางสาวสิริพร สุดตาโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
6. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
7. นายณัฐพล กุบแก้วโรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)กรรมการ
8. นายวิจิตร นามเวชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงินโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเนรัชชา วงษ์เขียวโรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นายคนึง เสนาวิเศษโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
3. นายกฤตสมาน มุขสมบัติโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คูณแก้วโรงเรียนบ้านหินสูงกรรมการ
5. นางรัตนกุล สีดารัตนันโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ สำเภาโรงเรียนบ้านวังพอกประธานกรรมการ
2. นายนรา ทองสุกโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ธนีวันโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
4. นายการณ์ ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางอมรินทร์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจักริน แก้วโบราณโรงเรียนบ้านเวินบึกประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุญเพิ่มโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
3. นางณชนก ลำต้นโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
4. นางสมถวิล แฝงลาภโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
5. นางพิมพรรณ์ สมศรีโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเด่นชัย สุขแสวงโรงเรียนบ้านนาคอประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ บุญเติมโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
3. นายพยัพ พรเพชรโรงเรียนบ้านจิกเทิงกรรมการ
4. นางอัจฉรา รัตนภูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
5. นายเด่นชัย สิมมาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
6. นายอภิชิต วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวชมพูนุช อุ่นศรีโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร บุญมามากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วงขันโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล แพงจ่ายโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี เกตุอรุณโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิวรรณ ทางนทีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
2. นางวรรธนวภัทร วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
3. นายสำรี แก้วแก่นคูณโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
4. นางสาวอรทัย จันทะเนตรโรงเรียนบ้านแก่งยางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจโรงเรียนบ้านโชคอำนวยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ใจบุญโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นายสรายุทต์ คงสำรวยโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
5. นางสาวภิญญาพัชย์ แก้วทนโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
6. นายเทพพิทักษ์ อรรคชาติโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจโรงเรียนบ้านโชคอำนวยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ใจบุญโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายณััฐวุฒิ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นายสรายุทต์ คงสำรวยโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
5. นางสาวภิญญาพัชย์ แก้วทนโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
6. นายเทพพิทักษ์ อรรคชาติโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายบุญมั่น เสนะโลหิตโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายหิรัญ เสนาพรหมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ มากดีโรงเรียนบ้านโคกเที่ยงกรรมการ
4. นายอรรถพล พิศเพ็งโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17ประธานกรรมการ
2. นางนัณทิรา พ่วงพีโรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
3. นางแพวพรรณ วิชาพรมโรงเรียนบ้านนาทอยกรรมการ
4. นายจงสฤษฏ์ เงินยวดโรงเรียนบ้านคันเปือยกรรมการ
5. นางสิริกร อุทธาโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
6. นายสมพร อุทโธโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดุสิต ภาาผลโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ ธิประเทศโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
3. นางประกายแก้ว ลือเดชโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
4. นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
5. นางสาวเสานีย์ สัมผัสบุญโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
6. นางสาวศิริพร ผาจันทร์โรงเรียนบ้านสิมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ แดงสุขโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศุภษรโรงเรียนบ้านนาโป่งโพนกรรมการ
3. นางสาวปาจารีย์ ปัตวงศ์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้17กรรมการ
4. นายโสภณ กิระหัสโรงเรียนบ้านซะซอมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบังอร ฑีฆะกุลโรงเรียนบ้านวังสะแบงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นนท์ศิริโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2กรรมการ
3. นางศิรินรัตน์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
4. นางอรวรรณ ทองคำโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นางเครือพันธ์ บุญเกลี้ยงโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางฤทัยชนก จรูญศรีโรงเรียนบ้านซะซอมประธานกรรมการ
2. นางสาวปจิรา ดาสายโรงเรียนบ้านโนนกาหลงกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ จักรศรีโรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)กรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา ทัดศรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
5. นางสาวศืรืกานต์ ญาณศิริโรงเรียนบ้านตุงลงเหนือกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประภาพร ชารีสมบัติโรงเรียนบ้านลาดควายประธานกรรมการ
2. นางสาวรจริน คายศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
3. นางสาววริศรา อุดมพัชรกุลโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวดารุณี ถาวรเสถียรโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางสาวลักขณา บังเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนโรดม ฟ้าสว่างโรงเรียนบ้านนกเต็นประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ นาเรืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒กรรมการ
3. นางทิพวรรณ มูลราชโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
4. นางอุรา ดุมแก้วโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
5. นางสาวรัศมี เรื่อนเจริญโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอาราธีก์ รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านจิกเทิงประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา โอษธิเวชโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ พิมาทัยโรงเรียนโนนยานางกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา กอมณีโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภาดร คงดีโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
2. นายธนภัทร ผินโพธิ์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
3. นางจิระนันท์ ตรีหพรมโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
4. นายจงกล พรรษาโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
5. นางวิจิตราพร คำสิงห์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
6. นางนงนุช รัตนาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
7. นางจีรนันท์ ตรีพรหมโรงเรียนบ้านโนนม่วงโฯนจิกกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายภราดร คงดีโรงเรียนบ้านนามนประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร ผินโพธิ์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
3. นางจีระนันท์ ตรีพรหมโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
4. นายจงกล พรรษาโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
5. นางวิจิตราพร คำสิงห์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
6. นางสำราญ วงศ์คำพันธ์โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมิกันกรรมการ
7. นางนงนุช รัตนาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายวินัย คำมูลโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดประธานกรรมการ
2. นายพิชาญ ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ วิชาพรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย คำมูลโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดประธานกรรมการ
2. นายพิชาญ ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ วิชาพรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายวินัย คำมูลโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดประธานกรรมการ
2. นายพิชาญ ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ วิชาพรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนยอดดอนชีกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวินัย คำมูลโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดกรรมการ
2. นายพิชาญ ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นายวิเชียร โพธิ์งามโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ วิชาพรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศิริเทพ จำเริญโรงเรียนบ้านโนนสุขประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤช บัวพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
3. นายรัฐธรรมนูญ วารินทร์โรงเรียนโนนกงหลงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ประดาโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
2. นายมติชน บุญเพศโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายปาฎิหารย์ สมตนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายพิศิษฐ์ ขาวจันทร์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ แฝงโกฎิบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายวิทวัส สายรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิบูมังสาหารกรรมการ
4. นายเวชยันต์ วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
5. นายอนันท์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร คำปุยโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
2. นายโอศา ดวงแก้วโรงเรียนดงดิบกรรมการ
3. นางสุมาภรณ์ ลุกลามโรงเรียนบ้านคำหมาไน ร่องเขกรรมการ
4. นางสาวปริยากร บุญวงศ์โรงเรียนปากบุ่งกรรมการ
5. นางสาวอาณา สุดชาดาโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอรรถชัย ศรีลาเลิศโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
2. นายทองจันทร์ จันทะเวชโรงเรียนหนองบัวฮีกรรมการ
3. นายศักดิ์ประพันธ์ เหลืองงามโรงเรียนคำหว้ากรรมการ
4. นางสาวจันทร์อุษา วงศ์โยธาโรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซองโรงเรียนบ้านแก่งยางประธานกรรมการ
2. นายเอนก เดชะคำภูโรงเรียนหนองกุงกรรมการ
3. นายดำรง คนฉลาดโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
4. นางสาวอรุณโรจน์ อุ่นใจโรงเรียนบ้านนาเจิญกรรมการ
5. นายดนุพล ไชยลาโพธิ์โรงเรียนดงแถบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางมัทนี พิบูลย์โรงเรียนบ้านขัวแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิดา คำใสขาวโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นางสาวธนพร บัดราชโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
4. นางสาวประภาภรณ์ ไชยลาโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ขันคำโรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา หารสารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
3. นายมนัส เรือนอินทรโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
4. นายศิวกร นนท์ศิริโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
5. นายชวลิต บุญศักดิ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอำไพ สายเบาะโรงเรียนบ้านแขมเหนือประธานกรรมการ
2. นายปราชญ์ พรมปัญญาโรงเรียนชุมห้วยไผ่กรรมการ
3. นายมนตรี สิงห์คำโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นางสาวทานตะวัน บุญรักษาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายสุริยัน จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร วิเศษรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านนาชุมประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
3. นายลิขิต ชาตะพันธ์โรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
4. นายวิเชียร ราชโคตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมัคร มูลราชโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางมณี สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางศริยาภร์ สารารัฐโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
4. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
5. นางเตือนใจ แหวนแก้วโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร ไม้ด่านโรงเรียนไมตรีจิตรไทย-อเมริกันประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ลีละประสบโชคโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นางสิริมณี ทองพิทักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
4. นายนรินทร์ ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พลอาษาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพบตะวัน พานอ่อนโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมรกต ศรีทาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นางวัชรา เรืองสุดสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87กรรมการ
4. นางวรรลีณ ทองลองโรงเรียนบ้านภูมะหรี่กรรมการ
5. นายเกรียงไกร ถิ่นดงโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพิชิต แฝงลาภโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
2. นายรวิศ ศรีสายโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นายสมใจ หิมะวันโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ แสนลาโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายศกลวัฒน์ กองสมบัติโรงเรียนบ้านดอนพันชาดประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านคันเปือยกรรมการ
3. นางนิตยา จำปาเทศโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ประธานกรรมการ
2. นายพันธวิศ พันธุมาศโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายกฤษ ลิ้มละมัยโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ วรพิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านหนองกอกประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส สายรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิบูมังสาหารกรรมการ
3. นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนคเรศ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคำเตยประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุฒิ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
3. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนบ้านเวินบึกกรรมการ
4. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
5. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
6. นายอรุณ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
7. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายนคเรศ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคำเตยประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
3. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนบ้านเวินบึกกรรมการ
4. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
5. นายอรุณ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
6. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายรัศมี ชาญจิตรโรงเรียนบ้านบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว บุญรอดโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
4. นายเผ่าพงษ์ สุวะจันทร์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรัศมี ชาญจิตรโรงเรียนบ้านบัวแดงประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว บุญรอดโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
4. นายเผ่าพงษ์ สุวะจันทร์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศรี วงษ์เย็นโรงเรียนบ้านห้วยดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางสศิิญา บุคำโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
4. นางไพรัตน์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
5. นางสาวไพลิน บุญป้องโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศรี วงษ์เย็นโรงเรียนบ้านห้วยดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางสศิญา บุคำโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ ดาระวัฒน์โรงเรียนบ้านนาโป่งโพนกรรมการ
5. นางสาวไพลิน บุญป้องโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางปภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สาธุพันธุ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก่นโสมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
4. นางทิพวรรณ แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีประธานกรรมการ
2. นายไตรรงค์ คงแสงโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก่นโสมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
4. นางทิพวรรณ แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ แดงงามโรงเรียนบ้านแก่งกบประธานกรรมการ
2. นางชวนชื่น นงคมโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
3. นางลำไพ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายกรรัฐณ์ พันธ์อินทร์โรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ แดงงามโรงเรียนบ้านแก่งกบประธานกรรมการ
2. นางชวนชื่น นงคมโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
3. นางลำไพ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายกรรัฐณ์ พันธ์อินทร์โรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอาทิตยา เหล็กงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5ประธานกรรมการ
2. นางนารีนาฎ ฮาร์เซอร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
3. นางวัชนี ตาลผาดโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
4. นางตติยาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นายสิบปภาส ทองทับกิตติคุณโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอาทิตยา เหล็กงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5ประธานกรรมการ
2. นางนารีนาฎ ฮาร์เซอร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
3. นางวัชนี ตาลผาดโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
4. นางตติยาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นายสิบปภาส ทองทับกิตติคุณโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร วงษาชัยโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นางสาวนนท์ธิยา สงสะอาดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวทรรศิกา อ่างแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
4. นายพีระชัย แก้วเกล้าโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาลย์ สุพรรณ์โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ วงษาชัยโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นางสาวนนท์ธิยา สงสะอาดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาววิณี ถวิลบุญโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายพีระชัย แก้วเกล้าโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนากร โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านลาดวารีประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
3. นายสุริยา ทาสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
4. นายนนท์นา อ่อนพุทธาโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียนกรรมการ
5. นายธเนศวร์ เจริญลอยโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนากร โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านลาดวารีประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
3. นายสุริยา ทาสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
4. นายนนท์นา อ่อนพุทธาโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียนกรรมการ
5. นายธเนศวร์ เจริญลอยโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนงัวประธานกรรมการ
2. นางคำมี ปิ่นธุรัตน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางวิชดา วงษ์กุลธวัชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนงัวประธานกรรมการ
2. นางอุไร เมืองพิลโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพากรรมการ
3. นางวิชดา วงษ์กุลธวัชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญมี ทองล้ำโรงเรียนบ้านม่วงฮีประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ดวงอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายสมคิด สายเล็นโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ชูกรโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ทองล้ำโรงเรียนบ้านม่วงฮีประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ดวงอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายสมคิด สายเล็นโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ชูกรโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริพร โภคทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี ปรือทองโรงเรียนบ้านนาทอยกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย พงษ์พีระโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
5. นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
6. นางสุมะนา รัตนวิสัยโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริพร โภคทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย พงษ์พีระโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี ปรือทองโรงเรียนบ้านนาทอยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริพร โภคทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
3. นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
4. นางสาวบุษรินธร แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นางมณีฉาย ยั่งยืนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร โภคทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญมณี สุวรรณผาโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
4. นางมณีฉาย ยั่งยืนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
5. นายปุญชรัศมิ์ แผ้วพูนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
7. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร โภคทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญมณี สุวรรณผาโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
4. นางมณีฉาย ยั่งยืนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
5. นายปุญชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา ทองคำโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางปริยาภัทร เมืองพิลโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. นางสาวบานฤดี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
4. นางเรืองฤทัย วิทจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ พ้นภัยโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยางประธานกรรมการ
2. นายอรพล ดอนแก้วโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
3. นายประศาสตร์ คูณทนโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
4. นายสมบัติ ทาโคตรโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติโรงเรียนบ้านแก่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ พ้นภัยโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยางประธานกรรมการ
2. นายอรพล ดอนแก้วโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
3. นายประศาสตร์ คูณทนโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
4. นายสมบัติ ทาโคตรโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติโรงเรียนบ้านแก่งเจริญกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวรักษินาวรรณ์ คำสาโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ แสงทองโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นายจิราวัฒน์ จันทรวิเศษโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร โลหะกุลโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัทร ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
6. นางสาวสกาวรัตน์ รักษาโรงเรียนบ้านเวินบึกกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวนงคราญ วงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวลำไพ คูณโทโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พลอาษาโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
6. นางสาวอรอุมา อุ่นท้าวโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวสยุมพร บุระพรโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
2. นางสาวอุลัยพร คำจันดีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ สีเหลืองโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
4. นางสาวทิตยา คำผุยโรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้วกรรมการ
5. นางกรรณิกา ซึ่งพรมโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
6. นายอุทัย สารารัฐโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา บุญสืบโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี พงค์ภูริปราการโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา พุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายแดน อังเจลโล่ บุญหลงโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ พริ้งเพราะโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายแดน อังเจลโล่ บุญหลงโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ ล้ำสันโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ ศรีษะนาราชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ จันทะสุขโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
5. นางอภิรดี เลิศแล้วโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
6. นางสาวนิวาส สิทธิโสมโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย วงษ์ละครโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
2. นางสาวพรรณิกา ภิลากุลโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
3. นางสาวนันกานต์ บุตตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
4. นางบังอร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองผักแพรวกรรมการ
5. นายก่อเกียรติ สืบเพ็งโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
6. นางขัตติยา ถ่วนนอกโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
7. สิบเอกจันทรกานต์ สร้างคำโรงเรียนบ้านดอนพันชาดกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปรียา หาทรัพย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
2. นางขนิษฐา สมเสนาะโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นายรอง เทพบุดดีโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
4. นางสาวสมาพร ประเสริฐโรงเรียนบ้านแขมเหนือกรรมการ
5. นางสาวรวิปรียา ไชยโกฎิโรงเรียนกรรมการ
6. นายชัย หยงสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางชนัญญา เสริมศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
2. นางสาววรรณวนัช วาระนุชโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บุญเทียมโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา มิ่งมูลโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
2. นางสาววราพร ตามบุญโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
3. นางสาวพรรณวดี สิงห์เรืองโรงเรียนพิบูลมังสาารกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา มิ่งมูลโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
2. นางสาววราพร ตามบุญโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
3. นางสาวพรรณวดี สิงห์เรืองโรงเรียนพิบูลมังสาารกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวยุรี สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มิ่งมูลโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวอาทิตยา สร้อยคำโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
2. นางสาวพัชราพรรณ ศรีสร้อยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
3. นางเบญจนี เจียรนัยโรงเรียนบ้านหนองผักแพรวกรรมการ
4. นางปวีณา โสภาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ สาพิราชโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
6. นางสาววาสนา จำปาเทศโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
7. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวรินรดา พรมลุนโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
2. นางสาวชุติกมล มีธรรมโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
3. นางสาวอารยา เครือศิริโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
4. นางสุพรรษา ศุภสุขโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นางสาวอัษฎางค์ ศิริมาตร์โรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
6. นางสาวรินรดา พรมลุนโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศิริพงศ์ ศรีโรจน์โรงเรียนบ้านชาดฮีประธานกรรมการ
2. นายอาลุน เนียมไทยสงค์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. สิบเอกวรจักร นนท์ศิริโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ แสงทองโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
6. นายมงคลสวัสดิ์ วงศ์เขียวโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
7. นายบุญยัง โพนกองเส็งโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมืองโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
9. นายวิจิตร บุญล้อมโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
10. นายวิจิตร ชมภูบุตรโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
11. นายยุทธชัย เสามั่นโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
12. นายธนพนธ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
13. นางประพิศ ญาวงค์โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ
14. นายเชี่ยวชาญ คำหล่อโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
15. นายอภิวัฒน์ สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
16. นายเจนสกนธ์ ไมตรีพันธ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
17. นายสุนทรศักดิ์ เคหารมย์โรงเรียนบ้านแก่งเจริญกรรมการ
18. นายทองพูน วงศ์ขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
19. นางคันธารัตน์ ทองเกลียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
20. นางสาวอรวรรณ มีศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศิริพงศ์ ศรีโรจน์โรงเรียนบ้านชาดฮีประธานกรรมการ
2. นายอาลุน เนียมไทยสงค์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. สิบเอกวรจักร นนท์ศิริโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ แสงทองโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
6. นายมงคลสวัสดิ์ วงศ์เขียวโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
7. นายบุญยัง โพนกองเส็งโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมืองโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
9. นายวิจิตร บุญล้อมโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
10. นายวิจิตร ชมภูบุตรโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
11. นายยุทธชัย เสามั่นโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
12. นายธนพนธ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
13. นางประพิศ ญาวงค์โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ
14. นายเชี่ยวชาญ คำหล่อโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
15. นายอภิวัฒน์ สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
16. นายเจนสกนธ์ ไมตรีพันธ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
17. นายสุนทรศักดิ์ เคหารมย์โรงเรียนบ้านแก่งเจริญกรรมการ
18. นายทองพูน วงศ์ขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
19. นางคันธารัตน์ ทองเกลียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
20. นางสาวอรวรรณ มีศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศิริพงศ์ ศรีโรจน์โรงเรียนบ้านชาดฮีประธานกรรมการ
2. นายอาลุน เนียมไทยสงค์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. สิบเอกวรจักร นนท์ศิริโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ แสงทองโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
6. นายมงคลสวัสดิ์ วงศ์เขียวโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
7. นายบุญยัง โพนกองเส็งโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมืองโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
9. นายวิจิตร บุญล้อมโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
10. นายวิจิตร ชมภูบุตรโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
11. นายยุทธชัย เสามั่นโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
12. นายธนพนธ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
13. นางประพิศ ญาวงค์โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ
14. นายเชี่ยวชาญ คำหล่อโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
15. นายอภิวัฒน์ สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
16. นายเจนสกนธ์ ไมตรีพันธ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
17. นายสุนทรศักดิ์ เคหารมย์โรงเรียนบ้านแก่งเจริญกรรมการ
18. นายทองพูน วงศ์ขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
19. นางคันธารัตน์ ทองเกลียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
20. นางสาวอรวรรณ มีศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ทองเทพโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ กูฟีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายสถิตย์ สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ทองเทพโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ กูฟีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายสถิตย์ สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ทองเทพโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ กูฟีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายสถิตย์ สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี ผาดีโรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ บุญมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นายเทียนชัย ปุยดาโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
4. นางหฤทัยชนก แพทย์เพียรโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นางสุรินทร์ ดอนแก้วโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจุมพล แสงสายโรงเรียนบ้านตุงลุงประธานกรรมการ
2. นางยุวฉัตร หลุมทองโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ นิพัฒน์โรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
5. นางสาวศิรินธร์รัตน์ คูณภาคโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล เกตุมาตย์โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางนฤเนตร มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นางสาวนิรมล เหล่าเลิศโรงเรียนบ้านคำหมาในร่องเขกรรมการ
4. นางสาวสุมาลัย จันทร์จริงโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
5. นางสาวพิชฌานันท์ พุฒขาวโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
6. นางนิรมล แน่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเรืองฤธิ์ อรรคชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตามุยประธานกรรมการ
2. นายปิยะนันท์ ค่ำคูณโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
3. นางสาวณัฐนิชา ภูคำวงษ์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กำเนิดทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอ 6กรรมการ
5. นางธีรนุช ลาสาโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา พรทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสประธานกรรมการ
2. นางสาวปานเลขา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสาวนิศากร ผิวขำโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา คูณภาคโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภวุฒิ พลพวกโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วนิยมโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภาคกโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นายไพศาล สมศรีโรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยางกรรมการ
4. นายจารึก สิงห์งามโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนิติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
2. นางคำปุ่น ชมพูแสนโรงเรียนบ้านโนนสุขกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีหาตาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ จารีรักษ์โรงเรียนบ้านโคกเที่ยงกรรมการ
3. นายวิสันต์ ทองล้วนโรงเรียนบะไหกรรมการ
4. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองเชืิอกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจารึก สิงห์งามโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ทองรองโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
4. นางสาวศิริประภา สอนถาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นายสลักจิตร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ ฟองลมโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
2. นายทินกรณ์ สีแสดโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายอดทน เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายศิวเทพ พันธ์คำโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางยอดขวัญ เวชสารโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
2. นายไวยวิทย์ บุญคำโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางสาวเติมใจ ภาระกุลโรงเรียนบ้านห้วยดู่กรรมการ
4. นางสาวปริยากร บุญวงศ์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
5. นางสาววิภาวดี คูณสุขโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนิชา ภูคำวงษ์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองเชืิอกกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ปิยะราษฎร์โรงเรียนบ้านจุการกรรมการ
4. นายสาคร วัฒนราชโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวศิริทิพย์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. นางสาวจันทะจร โสดาโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นายสาคร พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอรรคสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นายอรรถพล เมืองพิลโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพากรรมการ
3. นายประยงค์ ชมพูแสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปัญจะราษฎร์โรงเรียนบ้านจุการกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพันธุ์ เวชสารโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
2. นางสาวอชิรญา สืบเหล่าโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นางวิวรรณ ทางนทีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทร์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทร์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทร์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทร์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พนนคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทน์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทน์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทน์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นายสันติ เสาสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทน์กรรมการ
6. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ นิลชัยโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. นางเอื้อพันธ์ ค่อนสะอาดโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
3. นายไกรเพชร แหวนสุขโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
4. นายศิวเทพ พันธ์คำโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
5. นายอรุณศักดิ์ ศรีมาคำโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ทรัพย์ศิริโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วศรีโรงเรียนบ้านลาดวารีกรรมการ
3. นายชนธัญ พัฒนผลดกโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นายประสาน บุญครองโรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
5. นางสุพรรณิกา พรมสีใหม่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายคงเดช กุลบุญมาโรงเรียนบ้านเหล่าคำประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ป้องสิงห์โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
3. นางพัชรี ธุศรีวรรณโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางรัชนี ศรีวันดีโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ นิโรคะโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโทน มากดีโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายทองแปง ปิ่นธุรัตน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวอาริตา ทองอาจโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
4. นางบริสุทธิ์ จันทร์ตาโรงเรียนบ้านบุ่งคำ สาขาดอนใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรทัย จันทร์สอนโรงเรียนบ้านสระคำประธานกรรมการ
2. นางประคอง อินทร์งามโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสุมาลี คำมีโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
4. นางพัทธวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
5. นางสาวเรวดี พิมพ์อ่อนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปุญญภา บัวใหญ่โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นางประภาพร จันทรโรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
3. นางอรพิน กกไธสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
4. นางเพ็ญวิภา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ นิพัฒน์โรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายธงชัย สมมาตย์โรงเรียนบ้านโนนยานางประธานกรรมการ
2. นางบัวพันธ์ เจริญลอยโรงเรียนโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
3. นายไสว โพธิ์ไทรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายวิสันต์ ทองล้วนโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ นีรสิงห์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชลิต มีสุขโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
2. นางศิวพร วงษ์ศรโรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมือง)กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ธุศรีวรรณโรงเรียนบ้านดูกอึ่งกรรมการ
4. นางสาวมาลี ทองเจริญโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
5. นางวีระยา แสนทองโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
6. นางมาลินี ทองเจริญโรงเรียนบ้านโคกเที่ยงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่โรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา หารวยโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
3. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
4. นายเกียรติไทย กล้าหาญโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิสรรค์ ธงชัยโรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ ขนทองโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
3. นางวิลักขณา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
4. นางจีรวรรณ คันธชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
5. นางสมปอง เดชคำภูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนิอร พันธ์อ่อนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6ประธานกรรมการ
2. นางธไนศวรรย์ แพงคำฮักโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางพวงเพชร เสาสูงโรงเรียนบ้านจิกเทิงกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ บุญยงค์โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวิชญ์ สุชีลาโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์โรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
3. นางสมาพร การินทร์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
4. นางชนิกานต์ เพ็ญพิมพ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายทินกร แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา พละพันธ์โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรฯ)กรรมการ
3. นางหนูทิพย์ จันทร์จิตรโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นางเพชรา วัฒนราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ทองเทพโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางกัญจน์พร เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวธันยนันท์ ใจดีโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
5. นางสุมาลี คำมีโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา ปลื้มจิตโรงเรียนบ้านห้วยดู่กรรมการ
2. นางรัศมี ชมทองโรงเรียนแก้งกอกกรรมการ
3. นางสาวจรรยารักษ์ ระวังดีโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นางสาวจิตษ์สุดา สามารถโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ดวงไขโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
2. นายสุนทร สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
3. นางจินตนา พรทิพย์โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
4. นายทรงภูมิ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านดอนพันชาดกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เหลาผาโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางแววดาว แก้วศรีโรงเรียนบ้านดูกอึ่งกรรมการ
2. นางเฌอมาศ ประไพเพชรโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
3. นางพจนา ขาวจันทร์โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เงินยวดโรงเรียนบ้านคันเปือยกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา ไชยโกฎิโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเครือจิตร สีหาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
2. นางนิยม ทองทับโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
3. นางอาภาพร ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
4. นางเปรมกมล ละอองแก้วโรงเรียนแก้งกอกกรรมการ
5. นางสมหมาย พลศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวยุพาพร สายศรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
2. นางสังวาล ปะมุสะกะโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นางอาวรณ์รัตน์ บุญดกโรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุภาวดี คำดีโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
5. นางอรุณวรรัตน์ เหมือดนอกโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
6. นางวชิรา บุญชอบโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจีรวัฒน์ บุตรโคตรโรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ สายมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางอัญชนา พิมพ์บุญมาโรงเรียนชุมชนเชียงแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ สายศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ แสนรัตนทวีสุขโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
6. นางสุภาวดี ทวีบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
7. นางสาวขวัญฤดี ผลแก้วโรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมย์)กรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
5. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางอุรารัตน์ ทองมั่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
7. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
4. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางอุรารัตน์ ทองมั่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
4. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางอุรารัตน์ ทองมั่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
4. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางอุรารัตน์ ทองมั่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
4. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางอุรารัตน์ ทองมั่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรอุษา ป้องปิดโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
2. นางจำเนียร อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสมจิต พลศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
4. นางทัศนีย์ กาฬบุตรโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรอุษา ป้องปิดโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
2. นางจำเนียร อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสมจิต พลศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
4. นางทัศนีย์ กาฬบุตรโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรอุษา ป้องปิดโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
2. นางจำเนียร อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสมจิต พลศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
4. นางทัศนีย์ กาฬบุตรโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
2. นางสาวแสงเพชร ประสารแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา โคตรเมืองโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
4. นางปราณี สุขสำราญโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสิมมะลี พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
2. นางสาวแสงเพชร ประสารแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา โคตรเมืองโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
4. นางปราณี สุขสำราญโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสิมมะลี พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ เศษสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางประนอม พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นางระพีพร มงคลโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
7. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
8. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
9. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
7. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
8. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
9. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
7. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
8. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
9. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
7. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
8. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
9. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ ไชยมาตย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
3. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
4. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
5. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
6. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
8. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
9. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
10. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
11. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
7. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
8. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
9. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
7. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
8. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
9. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
7. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
8. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
9. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร โภคทรัพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
4. นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางสถาพร ลุผลโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
3. นางอุราตรี พลาศรีโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนี ทองล้วนโรงเรียนบ้านบะไหประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
3. นางปราณี อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
4. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
3. นายสุพรรณ มุระชีวะโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
4. นางพัชนี บุญวังโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
5. นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
6. นางอัญชนา พิมพ์บุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
3. นายสุพรรณ มุระชีวะโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
4. นางนัฐปนี แก้วแก่นคูณโรงเรียนบ้านห้วยสะคามกรรมการ
5. นางพัชนี บุญวังโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
6. นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
7. นางอัญชนา พิมพ์บุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปริยากร บุญวงศ์โรงเรียนบ้านปากบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปริตร จันทะเวชโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
3. นางสาวไพลิน โด่งวิริยะกุลโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร ผิวขำโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก แสงทองโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
6. นายอดทน เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นายยุทธพล โทจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางสาววิชุตา สาคัมภีร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
10. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
11. นายสันทิส พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
12. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร ผิวขำโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก แสงทองโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
6. นายอดทน เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นายยุทธพล โทจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางสาววิชุตา สาคัมภีร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
10. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
11. นายสันทิส พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
12. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร ผิวขำโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก แสงทองโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
6. นายอดทน เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นายยุทธพล โทจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางสาววิชุตา สาคัมภีร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
10. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
11. นายสันทิส พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
12. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร ผิวขำโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก แสงทองโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
6. นายอดทน เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นายยุทธพล โทจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางสาววิชุตา สาคัมภีร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
10. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
11. นายสันทิส พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
12. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต สิทธิแต้สกุลโรงเรียนบ้านบะไหประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ดอกพุทธาโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
4. นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
5. นางสมปอง เดชะคำภูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต สิทธิแต้สกุลโรงเรียนบ้านบะไหประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ดอกพุทธาโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
4. นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
5. นางสมปอง เดชะคำภูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้่านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]