สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 0 0 0
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 0 0 0
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 0 0 0
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 0 0 0
5 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 0 0 0
6 007 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 0 0 0
7 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 0 0 0
8 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0
9 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 0 0 0
10 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0
11 019 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 0
12 020 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 0 0 0
13 021 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 0 0 0
14 022 โรงเรียนบ้านกุ่ม 0 0 0
15 029 โรงเรียนบ้านขัวแคน 0 0 0
16 032 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 0 0 0
17 033 โรงเรียนบ้านคันเปือย 0 0 0
18 034 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 0 0 0
19 035 โรงเรียนบ้านคำก้อม 0 0 0
20 039 โรงเรียนบ้านคำบง 0 0 0
21 040 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 0 0 0
22 042 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 0 0 0
23 043 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 0 0 0
24 044 โรงเรียนบ้านคำหว้า 0 0 0
25 036 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านคำเตย 0 0 0
27 037 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 0 0
28 041 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0
29 045 โรงเรียนบ้านคำไหล 0 0 0
30 047 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
31 048 โรงเรียนบ้านจันทัย 0 0 0
32 050 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 0 0 0
33 049 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 0 0 0
34 051 โรงเรียนบ้านจุการ 0 0 0
35 054 โรงเรียนบ้านชาด 0 0 0
36 052 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 0 0 0
37 053 โรงเรียนบ้านชาดฮี 0 0 0
38 056 โรงเรียนบ้านซะซอม 0 0 0
39 057 โรงเรียนบ้านดงดิบ 0 0 0
40 059 โรงเรียนบ้านดงนา 0 0 0
41 060 โรงเรียนบ้านดงบาก 0 0 0
42 061 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 0 0 0
43 058 โรงเรียนบ้านดงแถบ 0 0 0
44 062 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 0 0 0
45 063 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 0 0 0
46 064 โรงเรียนบ้านดอนงัว 0 0 0
47 065 โรงเรียนบ้านดอนชี 0 0 0
48 067 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 0 0 0
49 068 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 0 0 0
50 069 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 0 0 0
51 066 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 0 0
52 070 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 0 0 0
53 072 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 0 0 0
54 071 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
55 075 โรงเรียนบ้านตามุย 0 0 0
56 077 โรงเรียนบ้านตุงลุง 0 0 0
57 076 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 0 0 0
58 078 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 0 0 0
59 079 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 0 0 0
60 082 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 0 0 0
61 083 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0
62 080 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
63 081 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 0 0 0
64 085 โรงเรียนบ้านนกเต็น 0 0 0
65 087 โรงเรียนบ้านนาคอ 0 0 0
66 088 โรงเรียนบ้านนาคาย 0 0 0
67 090 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 0 0
68 091 โรงเรียนบ้านนาจาน 0 0 0
69 093 โรงเรียนบ้านนาชุม 0 0 0
70 094 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
71 095 โรงเรียนบ้านนาทม 0 0 0
72 096 โรงเรียนบ้านนาทอย 0 0 0
73 097 โรงเรียนบ้านนาบัว 0 0 0
74 102 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0
75 106 โรงเรียนบ้านนาหว้า 0 0 0
76 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 0 0 0
77 105 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 0 0
78 092 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 0 0 0
79 103 โรงเรียนบ้านนาเลิน 0 0 0
80 107 โรงเรียนบ้านนาเอือด 0 0 0
81 086 โรงเรียนบ้านนาแก 0 0 0
82 089 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
83 098 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 0 0 0
84 101 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
85 099 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 0 0 0
86 100 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 0 0 0
87 123 โรงเรียนบ้านบะไห 0 0 0
88 125 โรงเรียนบ้านบัวทอง 0 0 0
89 124 โรงเรียนบ้านบัวแดง 0 0 0
90 126 โรงเรียนบ้านบากชุม 0 0 0
91 128 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 0 0 0
92 127 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0
93 130 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 0 0 0
94 131 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 0 0 0
95 132 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 0 0 0
96 133 โรงเรียนบ้านป่าเลา 0 0 0
97 135 โรงเรียนบ้านผักหย่า 0 0 0
98 136 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 0 0 0
99 137 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 0 0 0
100 140 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 0 0 0
101 141 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 0 0 0
102 142 โรงเรียนบ้านภูหล่น 0 0 0
103 144 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 0 0 0
104 143 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 0 0 0
105 146 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 0 0 0
106 147 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0
107 150 โรงเรียนบ้านลาดควาย 0 0 0
108 151 โรงเรียนบ้านลาดวารี 0 0 0
109 154 โรงเรียนบ้านวังพอก 0 0 0
110 153 โรงเรียนบ้านวังแคน 0 0 0
111 156 โรงเรียนบ้านสงยาง 0 0 0
112 157 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 0 0
113 158 โรงเรียนบ้านสระคำ 0 0 0
114 160 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 0 0 0
115 159 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 0 0 0
116 161 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 0 0 0
117 163 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 0 0 0
118 162 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 0 0 0
119 164 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
120 165 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
121 166 โรงเรียนบ้านสิม 0 0 0
122 167 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 0 0 0
123 168 โรงเรียนบ้านหนองกอก 0 0 0
124 170 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
125 169 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 0 0 0
126 171 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 0 0 0
127 172 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 0 0 0
128 173 โรงเรียนบ้านหนองชาด 0 0 0
129 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 0 0 0
130 177 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 0 0 0
131 178 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
132 183 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
133 184 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 0 0 0
134 187 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
135 188 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
136 174 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 0 0 0
137 182 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
138 185 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 0 0 0
139 186 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0
140 175 โรงเรียนบ้านหนองโน 0 0 0
141 181 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 0 0 0
142 179 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0
143 180 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุก 0 0 0
144 189 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 0 0 0
145 190 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0 0 0
146 200 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 0 0 0
147 202 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 0 0 0
148 203 โรงเรียนบ้านหินสูง 0 0 0
149 201 โรงเรียนบ้านหินโงม 0 0 0
150 204 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0
151 191 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 0 0 0
152 194 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 0 0 0
153 195 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
154 196 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 0 0 0
155 197 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 0 0 0
156 198 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0
157 192 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0
158 193 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 0 0 0
159 199 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 0 0 0
160 209 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 0 0 0
161 210 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 0 0 0
162 073 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0
163 145 โรงเรียนบ้านเม็ก 0 0 0
164 152 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 0 0 0
165 155 โรงเรียนบ้านเวินบึก 0 0 0
166 205 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 0 0 0
167 206 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 0 0
168 211 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 0 0 0
169 023 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 0 0 0
170 024 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 0 0 0
171 027 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 0 0 0
172 028 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 0 0 0
173 026 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 0 0 0
174 025 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 0 0 0
175 031 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 0 0 0
176 030 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 0 0 0
177 207 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 0 0 0
178 046 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 0 0 0
179 055 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 0 0 0
180 074 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 0
181 122 โรงเรียนบ้านโนน 0 0 0
182 109 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 0 0 0
183 110 โรงเรียนบ้านโนนกุง 0 0 0
184 108 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 0 0 0
185 111 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 0 0 0
186 113 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
187 112 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0
188 114 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 0 0 0
189 115 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0 0 0
190 116 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
191 117 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 0 0 0
192 118 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 0 0 0
193 119 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
194 120 โรงเรียนบ้านโนนสุข 0 0 0
195 121 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 0 0 0
196 138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 0 0 0
197 139 โรงเรียนบ้านโพนแพง 0 0 0
198 208 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 0 0 0
199 084 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
200 149 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
201 148 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 0 0 0
202 212 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 0 0 0
203 216 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0
204 217 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 0 0 0
205 219 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 0 0 0
206 220 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 0 0 0
207 214 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 0 0 0
208 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 0 0 0
209 215 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0
210 014 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 0 0 0
211 213 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0
212 218 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 0 0 0
213 001 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 0 0 0
214 011 โรงเรียนเทศบาล ๑ โพธิ์กลาง 0 0 0
215 012 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 0 0
216 009 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0
217 008 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0
218 010 โรงเรียนตชด.ปากลา 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]