เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสง่า นันชาดี พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย
2 นางจันทัย ระวังดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขานุการกรรมการกลางตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการแข่งขัน
3 นายอดุลย์ ผินโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3 เลขานุการกรรมการกลางตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการแข่งขัน
4 นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง ประธานกรรมการกลางตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการแข่งขัน
5 นายวิสันต์ ทองล้วน ครูโรงเรียนบ้านบะไห กรรมการกลางตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการแข่งขัน
6 นางสาวณิชาภา โคตรเมือง ครูโรงเรียนบ้านนาคอ กรรมการกลางตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการแข่งขัน
7 นางบุญมี เชิดรังสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนตะลี กรรมการกลางตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการแข่งขัน
8 นางสุรางค์ สามทอง ครูโรงเรียนบ้านหนามแท่ง กรรมการกลางตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการแข่งขัน
9 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
10 นายฤทธา สืบภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ รองประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
11 นายพรภิรมย์ ประพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง รองประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
12 นายวิชิต สิทธิแต้สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะไห รองประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
13 นางสาวขนิษฐา บุดดาหล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
14 นางสาวอุบลศรี โคตรมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
15 นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
16 นายวิสันต์ ทองล้วน ครูโรงเรียนบ้านบะไห กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
17 นายประเสริฐ แก้วแสน ครูโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
18 นางบุญมี เชิดรังสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนตะลี กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
19 นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
20 นายพานิช พลศรี ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
21 นางแววตา สะใบ ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
22 นางรัชรินทร์ มิ่งคำ ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
23 นางบรรจง บุดดาหล ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
24 นางพิมพรรณ์ สมศรี ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
25 นายเมธี ลาผ่าน ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
26 นายวีระพล เหง้าน้อย ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
27 นางสาวอมรนิตย์ บัวหอม ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
28 นางสาวกนกวรรณ ไชยโกฏิ ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
29 นายอัครินทร์ ทองหล้า ครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ กรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
30 นายธวัชชัย นวลศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3 กรรมการและเลขานุการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
31 นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม นักวิชาการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
32 นางจันทัย ระวังดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดงานโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]