รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอ 1. เด็กหญิงธัญยพร   คงทน
 
1. นางขวัญจิตร  บุญเติม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันเปือย 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ขันอ่อน
 
1. นางอนุรักษ์  อ่อนเฉวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สายทอง
 
1. นางสาวรุจิลาภา  สถาพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงนาขวัญ   สาระสิงห์
 
1. นางพเยาว์  ชัยรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงไพลิน  เพ็ญพักตร์
 
1. นางสุรางค์  สามทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  แก่นจันทร์
 
1. นางอมรา  ตรีโรจน์พร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงวนิดา  ชื่นชม
 
1. นางสุรางค์  สามทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงอัญญาณี  พูลมาตย์
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงอัญธิกา   วงสวัสดิ์
 
1. นางสมจิต   พลศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สายบุญ
 
1. นางนิตยาพร  ชาญจิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวใหญ่
 
1. นางสาวดวงจันทร์  พุ่มจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนภสร  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองทับ
3. เด็กหญิงวิภาดา  มากดี
 
1. นางขนิษฐา  พละพันธ์
2. นางปราณี  สุขสำราญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงขวัญพร  เยือกเย็น
2. เด็กหญิงศศิตา   ปรากฏวงศ์
3. เด็กหญิงสิริโสภา   ดุจดา
 
1. นายวินัย  อิ่นคำ
2. นางประไพวรรณ  ชมภูบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เคนไชยวงศ์
3. เด็กหญิงสุฐิตา  ทองคำ
 
1. นางสาวระพีพร  ไชยโกฎิ
2. นางนพดล  สัตยากูล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงจารวี  ภูทอง
2. เด็กหญิงอลิสา  พิมพ์วงค์
 
1. นางสาวภัทรชา    แสงใบ
2. นางสาวจันทิมา  อ่อนพุทธา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชม
2. เด็กหญิงแสงดาว  เทียบรัตน์
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
2. นางสาวพรรณทิพย์  พรมชน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 1. เด็กหญิงพิริษฎ์ชุดา  อามาตมนตรี
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ยุบุญชู
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศิริประภา  สัตยากูล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กชายปริวัตร  ห่อไธสง
2. เด็กหญิงเสาวภา  ทองจันทร์
 
1. นายคม  ฉัตรสุวรรณ
2. นายอดิศักดิ์  น้อยนอนเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายธนเดช   หาสุข
 
1. นายบุญพา   อร่ามโชติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงปราณปรียา   พิมพบุตร
 
1. นางสุภาวดี   เสระทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จำปาแพง
 
1. นางจุรพร   วรรณคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงจิราพร   น้อยแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา   สิงหธรรม
3. เด็กหญิงเกษฎา   วรบุตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ราสุวรรณ
2. นายวิทยา   เจียรนัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงรุจิรดา   วังชนะ
2. เด็กหญิงวรฤทัยพร   ดวงชัย
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย    สีดาจิตร
 
1. นางสาวสุธาสินี   บุญปรุง
2. นางสาวกุลฑีรา   ถือโคตร
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทนสู้
2. เด็กหญิงวรดา  พันธ์ุใหญ่
3. เด็กหญิงเอมวิกา  นาจารย์
 
1. นางสาววรัญญา  ทองล้วน
2. นางสาวมาลี  ทองเจริญ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. เด็กหญิงนันทิชา  คำมั่น
2. เด็กหญิงสุนันทา  พิมพ์วงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สายสิทธิ์
 
1. นายบุญนับพัน  สมบัตินันท์
2. นางสาวณัฐมนต์  พากเพียร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงฉัฏฐ   ศรีธัญรัตน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   บุญเที่ยง
 
1. นางสาวพรรณี  นนท์ศิริ
2. นางสุภาวดี  เสระทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกฤษฎาพร   รำแพน
2. เด็กชายวิภูดิศ   ชมชื่น
 
1. นางสาวพิกุล   สิมวงษ์
2. นางจุรพร  วรรณคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงอธิชา  บุญส่ง
 
1. นางสาวปณิดา  บุญส่ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงชญานินทร์  บุญส่ง
 
1. นางสาวปณิดา  บุญส่ง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายปริวัฒน์  สุขเต็มดี
 
1. นางปารดา  มโนรัตน์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงธัญมน  เสนะ
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  ไชยนา
2. นางสาวปนัดดา  กุลบุตร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงจันทา  ดวงบุตร
2. เด็กหญิงวทานิยา  วิชาชัย
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ศิริโส
2. นางสร้อยฟ้า  มาลาสาย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง
 
1. นายสุวิทย์  ไชยนา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เปการี
 
1. นางสาวศตภิญญา  แพ่งพนม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงจิรัชยา   แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงนวลณหทัย   ไท้ทอง
3. เด็กชายพุทธคุณ   พิทักษา
 
1. นางกรรณิกา   แท่นคำ
2. นายปฏิภาณ   พิทักษา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เสาวัลย
3. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  นิโรคะ
2. นางฉวีวรรณ  นิโรคะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงกุลยา  ปัดภัย
2. เด็กหญิงปณิตา  โลหะกุล
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จิตธรรม
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางสาวนัดดา  ศรีนวล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  ทรายมูล
2. เด็กหญิงศุภสุดา   จำปาพันธ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  คอยคำ
 
1. นางจิราภรณ์   แฝงบุญ
2. นายวิเชียร   แก้วนิยม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายฆธาวุติ  จันทะไพร
2. เด็กชายณัฐชัย  สาระเนตร
3. เด็กหญิงอุไร  วงษาไชย
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ปราบภัย
2. นายดุสิต  ภาผล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายคุณากรณ์  กัลยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นามเวช
3. เด็กชายสมบุญ  วรรคสังข์
 
1. นายสาคร  วัฒราช
2. นางสุรภา  มาศธีรวัตร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาสอน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โพนปลัด
3. เด็กหญิงวรัญญา  คำประภา
 
1. นางสาวพิณสุรางค์  แสนทอง
2. นางสาวชวนพิศ  คณะพัฒน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนิตติยา  รักษ์ผล
2. เด็กหญิงอณิษฐา  ผาสุข
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงเนตร
 
1. นางสาวชวนพิศ  คณะพัฒน์
2. นางสาวพิณสุรางค์  แสนทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุดโคตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จิตเกษม
 
1. นางเพ็ญพร  แสนทอง
2. นางสุทธิดา  คำน้อย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดาราช
2. เด็กชายสมหมาย  จันดาชาติ
 
1. นายสาคร  วัฒราช
2. นางสาวเพียงฤทัย  หันจางสิทธิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 1. เด็กชายภูวไนย  ขำคง
2. เด็กชายวัชรพล  วงษ์ศรีกุล
 
1. นายสิทธิโชค  บุญดี
2. นางสาวปิยาลักษณ์  ทรัพย์ศิริ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธง
2. เด็กชายณเดช  หมื่นสาม
 
1. นางสาวกฤษณา  แหล่งหล้า
2. นางสาวณัฐฐิรา  มีมาก
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายกวินทรา  สุติบุตร
2. เด็กหญิงเกศริน  ห้วยยาง
 
1. นายสมพงษ์  ลาภเย็น
2. นางสาวบัวผัน  เวชสาร
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายพิสิทธิ์สันต์  บัวใหญ่
2. เด็กชายวัชรพล  สุวรรณกูฏ
 
1. นายวิจิตร  วิเศษรุ่งเจริญ
2. นางสาวอรอุมา  แข่งขัน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายนฤพันธ์  นวลตา
2. เด็กชายเจษฎา  อับเซ็น
 
1. นายสมพงษ์  ลาภเย็น
2. นายไฉน  พูลเพิ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกนกนุช   ศุภษร
2. เด็กหญิงคฑาดาว   กุลเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐชยา   อินทมาตย์
4. เด็กหญิงมณวิรันต์  ประดู่
5. เด็กหญิงวรรณธนา   เส้นเกษ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ศรีสุข
2. นางวิวรรณ   ทางนที
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  จำศรี
2. เด็กหญิงยลดา  วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงรัชดาพร  สอนสา
4. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงแวววิมล  สีดาพันธ์
 
1. นางสาวธัญดา  บัวใหญ่
2. นางนิษฐารัชต์  ภัทร์สินธัญพร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงจุดารัตน์  กออาจ
2. เด็กหญิงปิยะมาส  จันพา
3. เด็กหญิงพรวิภา  ศิลา
4. เด็กหญิงรินลณี  จันดี
5. เด็กหญิงวริศรา  กอบัว
 
1. นายสถิตย์  สมศรี
2. นางสาววายุกานต์  สมโคตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐริยา  พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายทรัพย์ทวีชัย  มามาก
3. เด็กหญิงปณิตา  ป้องคำ
4. เด็กชายสิทธิโชค  พันธุกร
5. เด็กหญิงสุชานันท์  พันธ์เพ็ง
 
1. นางธนัญญา  แสนทวีสุข
2. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีหาตา
2. เด็กหญิงปนิดา  ทายะน้อย
3. เด็กหญิงสุนันชา  วันชาลี
4. เด็กหญิงอนุรักษ์   ป้องคำ
5. เด็กหญิงอารียา  อุปจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
2. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงสุภาพ  บัวลา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงวงค์
2. เด็กหญิงภัทริยา  แก่นโสม
3. เด็กหญิงรินดา  ทะสีมา
4. เด็กหญิงวิญาภา  ทนสู้
5. เด็กชายอดิศักดิ์  นนทวงษ์
 
1. นางอัมรินทร์  กอแก้ว
2. นายลิขิต  กาลีพล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงประภาพร  สูงขาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรี
3. เด็กหญิงศรุตยา  คำศรี
4. เด็กชายสหัสชัย  คงได้
5. เด็กหญิงอรัญญา  ป้องสิงห์
 
1. นายพรชัย  แสวงพันธ์
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงจิตราพร  จันทะเกษ
2. เด็กหญิงรสริน  บั้งทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เรือนเจริญ
4. เด็กหญิงหทัยชนก  เท่าสาร
5. เด็กหญิงอภิชญา  พลจันทร์
 
1. นายโฆสิต  บุญน้อย
2. นายปกรณ์กิจ  แสนทวีสุข
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 1. เด็กหญิงกัญธิยากรณ์  บุคำ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  คูณศรี
3. เด็กชายจักรภัทร  บุทธนา
4. เด็กชายจีระพงษ์  ลาดหนองขุน
5. เด็กหญิงชุติมา  ส่งศรี
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมริน
7. เด็กชายธราเทพ  ทองหยิบ
8. เด็กชายธีรวัฒน์  แสงชมพู
9. เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลาคุณ
10. เด็กหญิงพรรวษา  แสงชมภู
11. เด็กหญิงพรลภัส  ภูงาม
12. เด็กหญิงระดา  สงสะอาด
13. เด็กหญิงวันละดี  แสงไพ
14. เด็กหญิงวิภาวดี  คำสมศรี
15. เด็กชายศุภสัณห์  คำสมศรี
16. เด็กชายสรณ์สิริ  เจริญลอย
17. เด็กหญิงสิรินดา  สิงห์สา
18. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ดวงสีดา
19. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยมงคล
20. เด็กหญิงโฉมวิไล  นาหว้า
 
1. นางสาวนิรมล  เหล่าเลิศ
2. นางสาวสุจิตรา  ผาคำ
3. นางสุมาภรณ์  ลุกลาม
4. นางนิธิพร  แรงจบ
5. นางสศิญา  บุคำ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สามแสน
 
1. นางสาวอริสรา  เข็มรถ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหย่า 1. เด็กชายสุวัชชัย  ผลสอน
 
1. นางนัณทิรา  พ่วงพี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงรัชนี  นันดี
 
1. นางสาวปกรณ์รดา   ภาระพงษ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายฐิติพงษ์  รอดจากเข็ญ
2. เด็กหญิงวรัญญา   วงค์กองแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  รัตนภู
2. นางสาวศิวะพร  ทมาตเก้ง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายธนกาญจน์  ไพรวัน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เวชสาร
 
1. นางเนตรหทัย  ป้องวงศ์
2. นายกฤษณพงษ์  ป้องภัย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงจันจิรา   เพ็งจอหอ
2. เด็กชายพีรภัทร   คำภูเงิน
 
1. นางทิพวรรณ   มูลราช
2. นางประนอม  พิมพกรรณ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงกชกร  ทิมาลัน
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  นาหมื่น
3. เด็กหญิงกัญญานัฐ   ยศสมบัติ
4. เด็กหญิงกัลยาณี  บำรุงศิลป์
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แว่นระเว
6. เด็กหญิงดรุณี  นาหมื่น
7. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาหมื่น
8. เด็กหญิงนลิตรา  ยศสมบัติ
9. เด็กหญิงน้ำฝน  คำสุดแสง
10. เด็กหญิงวรพิชชา    ป้องคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทะบุตร
2. นางจีรัสย์  พุทธิประไพพงษ์
3. นางสาวปุญญาพัฒน์  จันทร์เอก
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงกัลยากร  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงจิราพร   สมบุตร
3. เด็กหญิงชณิพร   ไผ่สุข
4. เด็กหญิงนันทพร   พันธ์โคตร
5. เด็กหญิงพัชริดา   แปลงศรี
6. เด็กหญิงยลดา   พิมพกรรณ
7. เด็กหญิงลักศณา   แปลงศรี
8. เด็กหญิงวนิดา   สุดสวย
9. เด็กหญิงหนูครีม   เหล็กเพชร
10. เด็กหญิงอภัสรา   นามสมดี
 
1. นางสาวสุภาพร  นาจาน
2. นางสาวอรวรรณ  โขมะพันธ์
3. นางสาวสภาวดี  เอี่ยมศรี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชมพูนุช   เค้าทอง
2. เด็กหญิงธิติมา   อ่างศิลา
3. เด็กหญิงนลินี  คำเลิศ
4. เด็กหญิงมะลิวรรณ   สุดยอด
5. เด็กหญิงวรรณภา   รัญคำภา
6. เด็กหญิงวิมลณัฐ   อ่อนสวาสดิ์
7. เด็กหญิงวิรัญญา   ผลาเลิศ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงชาลี
9. เด็กหญิงสุพัตรา   รัญคำภา
10. เด็กหญิงสุภัสสรา   สิทธิจันทร์
 
1. นายอนุศาสตร์  คูณทอง
2. นางสิรินยา  ทองทับ
3. นางจารุณี  ใจบุญ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุวรรณกูฏ
2. เด็กชายตรีเอก  ชอบดี
3. เด็กชายธวัชชัย  สาธุพันธ์
4. เด็กหญิงนลินี  จำศรี
5. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ฤทธิสุข
6. เด็กหญิงวรรณภา  วงษาพรหม
7. เด็กชายวีรยุทธ  จันทวี
8. เด็กชายศิวกร  ชาลีเปรี่ยม
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงศ์สมบัติ
10. เด็กชายเอกนรินทร์  ศรีเสริม
 
1. นางสาววลัยวัล  มาหา
2. นางสาวดวงใจ  สาระปัญญา
3. นายศิริเทพ  จำเริญ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดควาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลู่โยธา
2. เด็กชายธันวา  แสงโยธา
3. เด็กชายภารณัฐ  เมืองซ้าย
4. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  โลหะกุล
5. เด็กชายอลงกรต  แวงคำ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วันคำ
7. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มาโพธิ์
 
1. นางสาวยุวบล  โพธิ์อ่อน
2. นายจักรกฤษณ์  สมภูมิ
3. นายรอง  เทพบุดดี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงบาก 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์พา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จันศิริ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  อุ่นชิน
4. เด็กชายนเรศ  โสที
5. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบแก้ว
6. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเจริญ
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงษ์วรรณ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  บุปผาเผ่า
9. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญคูณ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลงชิน
 
1. ว่าที่ ร้อยตรีธนภัทร  ภูภักดิ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  พาพันธ์
3. นางอัศทิยา  ศุภโกศล
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงช่อลัดดา   วงษาสนธิ์
3. เด็กหญิงฐิตาพร   อรัญกุล
4. เด็กหญิงพรนัชชา   ยอดคำ
5. เด็กหญิงรสนันท์  เขยหัวคำ
6. เด็กหญิงลักขณา   อินจำปา
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์   วงสาสน
8. เด็กหญิงสิวนิช   ทวีธง
9. เด็กหญิงสุพัชชา  พรมดี
10. เด็กหญิงอุมาพร  หันจางสิทธิ์
 
1. นางนุชจรี  พุดพันธ์
2. นายเทพภิรุฬ  แน่นอุดร
3. นางจำเนียร  อินทมนตรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาลูน
2. เด็กหญิงธิยะดา  ผางสุข
 
1. นายอนุรักษ์  ศัพทเสวี
2. นายปาฏิหาริย์  สมตน
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายคุณธรรม  แพทย์เพียร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิมา
 
1. นายชำนาญ  คำพร
2. นางสาวกมลทิพย์  สร้อยคำ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงแพรวา  วิยะรส
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงรัตย์ชนาภร  สุวรรณกูฏ
 
1. นายวิสันต์  ทองล้วน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสุภาพ  ชารีเครือ
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คะณาสา
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ชินโชติ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายพีรวัส  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายอนันต์  แสงสว่าง
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงพัตรพิมล   ทองเหลือ
 
1. นายวิทวัส  สายรัตน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตรีรัตน์
 
1. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หาดคำ
2. เด็กชายวรวิทย์   โพธิ์ชัย
 
1. นางอารยา  พยัคฆพันธ์
2. นางสาวมัตติกา  ศรีทา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงศรี
2. เด็กหญิงสุขขวัญ  ถวิลบุญ
 
1. นางวรรณลี  ทองลอง
2. นางลำพูล  ชมพันธ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงทอฝัน  คำอาจ
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  กาญจนเสน
 
1. นางสิริมณี  ทองพิทักษ์
2. นายวีระ  ดุจดา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายปริญญา  รินชารี
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนเงิน
2. เด็กหญิงภัทรภร  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายศิริพัฒน์  ฉิมเชิด
 
1. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
2. นางสาวรินนา  รสจันทร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายธนากร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายวีรภัทร  โรจนะ
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  สิงห์คำ
 
1. นางสาวจิมลอน  คูณทา
2. นางจันที  สำเภา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กชายทินกร  ทรายทอง
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  วรรณธรรม
3. เด็กชายวรากร  สัตยากูล
 
1. นายโสภณ  มิ่งไชย
2. นายชาญวิทย์  สุวรรณกูฏ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงอัญณา  ภูคำวงค์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. นางสาวชมภูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงอัญณา  ภูคำวงค์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศลิษา  ธรรมประโยชน์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. นางสาวชมภูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกอหญ้า  จันทร์สุตะ
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขันอ่อน
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กชายมณเฑียร  ผลบัว
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงขวัญรัก  แย้มจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  ศรีคราม
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงศิริฎาภรย์  ชัยวงค์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทะเกษ
 
1. ว่าที่ ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายธนดร  บุญเติม
 
1. นายสุริยา  พิมพ์กัน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. นายธนพล  สีแสง
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงปานธิดา   หาสุข
 
1. นายประพันธ์  เดชมุงคุณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พังคะบุตร
 
1. ว่าที่ ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กชายพุฒิเมธ  สมบูรณ์
2. เด็กชายมณเฑียร  ผลบัว
3. เด็กชายวีรภัทร  มูลเจริญ
4. เด็กหญิงศิริฎาภรย์  ชัยวงค์
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  พันธ์คำ
6. เด็กหญิงอนัญญา  คงดี
7. เด็กหญิงอภัสสร  ยุบลวัฒน์
8. เด็กหญิงอริศรา  สังขมุุรินทร์
9. เด็กชายเชาวลิต  สมแก้ว
 
1. นายมณเฑียร  ทารพันธ์
2. นางจินตนา  แสนทวีสุข
3. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญเฉลียว
2. เด็กหญิงนันธิดา  กอทอง
3. เด็กชายภัฒนพงษ์  โคตรมงคล
4. เด็กชายภาณุพงษ์  ดรุณพันธ์
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุธรรมวิจิตร
6. เด็กชายอวิรุทธ์  ศรีโคตร
 
1. นายวีระพงษ์  ดวงอินทร์
2. นายธีรวัฒน์  พิมล
3. นางสาวธิดารัตน์  ทรัพย์ศิริ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายวรเมธ  มาโชติ
 
1. นายอุทัย  พละศักดิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายกฤษกร  ขนทอง
 
1. นายบุญตา  ภูมิคำ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงอนงค์รตี  ชาญจิตร
 
1. นายทวี  ทัดเทียม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สินสุพรรณ์
 
1. นายปุญชรัศมิ์  แผ้วพูลสวัสดิ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายโชคชัย  เดชมุงคุณ
 
1. นายประพันธ์  เดชมุงคุณ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. นายลำพูน  ยิ่งยง
 
1. นางอุสุมา  แฝงพงศ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงอนงค์รตี  ชาญจิตร
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จิตธรรม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 1. เด็กหญิงชุติมา  หอมจันทร์
 
1. นางนวลฉวี  จงวัฒน์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายวชิรวิทย์   โมกข์ศาสตร์
 
1. นางชนัญญา   เสริมศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 1. เด็กชายศุภกร  หัตถกิจ
 
1. นางสุมาลี  พลหงษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสนวงค์
 
1. นางสาวปิยธิดา  พุ่มจันทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญคง
 
1. นางรัชนีกร  ถ้ำหิน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วิรัชลาภ
 
1. นางวิจิตราพร   คำสิงห์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ภัคดีล้น
 
1. นางวิจิตรา  กระแสกาญจน์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวารี 1. เด็กหญิงพันธิตรา  เก่งแก้ว
 
1. นายธนากร  โพธิ์ขาว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  วงษาชัย
 
1. นายบุญมี  อินจำปา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินบึก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ละครวงษ์
2. เด็กหญิงกฤติมา  ก้อนคำ
3. เด็กหญิงกานดา  แก้วสุริยา
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พรานแม่น
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วสุริยา
6. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  วงษ์สาคร
7. เด็กชายคมกริช  พึ่งป่า
8. เด็กหญิงจตุพร  พึ่งดง
9. เด็กชายชัยมงคล  ทรายทอง
10. เด็กชายชัยสิทธิ์  พึ่งป่า
11. เด็กชายณัฐพล   พึ่งป่า
12. เด็กหญิงดวงจันทร์  พึ่งป่า
13. เด็กชายธนันชัย  ศรีพันธ์
14. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีพันธ์
15. เด็กหญิงนาถนพิน  นนท์ศิริ
16. เด็กหญิงพรนภัส  พึ่งป่า
17. เด็กหญิงพลอยเพชร  พาสุข
18. เด็กชายยุทธนา  พึ่งป่า
19. เด็กชายยุทธภพ  พึ่งป่า
20. เด็กชายรัฐภูมิ  พึ่งป่า
21. เด็กชายวัชรพงศ์  พรานแม่น
22. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พึ่งป่า
23. เด็กชายวีรภัทร  พึ่งป่า
24. เด็กชายศรีสวัสดิ์  พึ่งป่า
25. เด็กหญิงศศิธร  คำบุญเรือง
26. เด็กชายสมัคร  พึ่งดง
27. เด็กหญิงสุธารส  วันทะวงษ์
28. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พึ่งป่า
29. เด็กชายอนุชิต   ชมภู
30. เด็กหญิงอรัญญา  พึ่งดง
31. เด็กหญิงเพียงใจ  แก้วใส
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พึ่งดง
33. เด็กหญิงไพลิน  พาสุข
 
1. นายจักริน  แก้วโบราณ
2. นางสุมนรัตน์  เล้าวาลิต
3. นางพิศมัย  พุทธลา
4. นางสาวสกาวรัตน์  รักษา
5. นายนพคุณ  มลีรัตน์
6. นายภัสพงษ์  บุญยัง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกชพรพรรณ   จิตจำรูญ
2. เด็กหญิงจารุนันท์   ถึงปัจชา
3. เด็กชายธีร์กวิน   ต้นสิน
4. เด็กชายบัญญพนต์   กองชัย
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไกยนาม
6. เด็กชายภูศิลป์   ภาระพันธุ์
7. เด็กหญิงมัญชุลี   แสนทวีสุข
8. เด็กหญิงศิริยากร   ภาเรือง
9. เด็กชายอนุชิต   หาญศึก
10. เด็กชายอภิรวิทย์   ดวงแสน
 
1. นางสาวศิริญา  กลิ่นบัว
2. นางภัทรภา  แสนหอม
3. นางปราณี  สุขสำราญ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กชายธนากร    มูลมั่ง
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทพ
3. เด็กหญิงบุปผา   จำปาขาว
4. นางสาววรรณพร  สว่างช่วง
5. นายวัชรพล  ทองคำ
6. เด็กชายวัชระ   คำทวี
7. เด็กหญิงวิภาวี   สืบศรี
8. นายวิระนัย  ดุมแก้ว
9. นายอลงกรณ์  สุภาสาย
10. เด็กหญิงอาริยา  ลมดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   คำศรี
2. นางอมร  ทองคำ
3. นางสาวสุปราณี   สว่างช่วง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงชนัษฎา  ปะนาที
2. เด็กหญิงญาณัฏฐ์  คันธนู
3. เด็กหญิงธัญรดา  สุปะโกสังข์
4. เด็กหญิงบุษราภรภร์  หวังผล
5. เด็กหญิงปิยภรภรณ์  สำราญ
6. เด็กหญิงภัครมัย  ทองปัน
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สายงาม
 
1. นางสาวสุภาวดี  วงค์อามาตย์
2. นางสาวณัฐณิชาช์  โชติรัตน์
3. นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์
4. นางสุขาวดี  ณ รุณ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงกนกพร  พูลดี
2. เด็กหญิงกลิ่นนรี  บัวเหง้า
3. เด็กหญิงกัลยาพร  อูปแก้ว
4. เด็กหญิงดวงกมล  วารสิน
5. เด็กหญิงธนิศรา  มาประสม
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพานุ
7. เด็กหญิงอลิสตา  ทูลเทพ
8. เด็กหญิงเอมมิกา  ทองไทย
 
1. นางวัชราภรณ์  เกษหอม
2. นางจินดาวรรณ  ทรายทอง
3. นางสุพรรณษา  สุริยะกมล
4. นางจุรีรัตน์  ทองรอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  เดชหนองหว้า
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัดภัย
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  เฉลิม
4. เด็กชายจตุรภัทร  รัชโพธิ์
5. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญชู
6. เด็กหญิงณัฐวิกา  สายเสนา
7. เด็กหญิงตวงทอง  ทองนาค
8. เด็กชายพิชญวิศ  ทองเหลือง
9. เด็กชายภัควัฒน์  เชิดชู
10. เด็กชายรัฐพร  พิมพ์สุวรรณ
11. เด็กชายรัฐพล  พิมพ์สุวรรณ
12. เด็กหญิงรัฐภิญญา  ไหมทอง
13. เด็กหญิงรุ่งพิวา  นามหนองอ้อ
14. เด็กชายศุภชัย  ป้องภัย
15. เด็กหญิงสุมิตรา  อุ้มบุญ
 
1. นางพัชรีภรณ์  รัชโพธิ์
2. นายดนุภูมิ  รัชโพธิ์
3. นายศราวุธ  นามมนตรี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริมาตร์
2. เด็กหญิงนิตยา  เวชสาร
3. เด็กชายพิชัยยุทธ  สัมพันธ์
4. เด็กชายมนัสศักดิ์  โคตรเมือง
5. เด็กชายอาทิตย์  พูลด้วง
 
1. นายอุทัย  ขันชมภู
2. นางมณีฉาย  ยั่งยืน
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทร์สด
2. เด็กชายอัศนี  พันธ์จันทร์
 
1. นางวิมลฤดี  ปัทถาพงษ์
2. นายสุวรรณวัฒน์  สิริวรรณะกูล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงศิริตระกูล  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิบูลย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกาญจน์ธิดา   กองสิน
 
1. นางชนัญญา  เสริมศรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  โพธิ์งาม
 
1. นางสมหวัง  ประทุมมาศ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแดง 1. เด็กชายอาทิตย์  เยือกเย็น
 
1. นางสาวอุมาพร  สาโท
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงเพียงนภา  มะณีย์
 
1. นางพัชรินทร์  ดอกพุทธา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกัณตพง  ชนะภัย
 
1. นางชนัญญา  เสริมศรี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนา   สมเสนาะ
 
1. นางลำไพ  ทองบุราณ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงชนิดา   แสงกล้า
2. เด็กหญิงประภากมล  พุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงพรชิการ์   วรรณา
4. เด็กหญิงรัตนา   แสงแก้ว
5. เด็กชายสุทัศน์   มากดี
 
1. นางชุติกมล  มีธรรม
2. นายสุริยา  ทาสมบรูณ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัญชรีย์  พุทธบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
2. นางอมรพรรณ  วิลานันท์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงกรวิภา  ฝางคำ
2. เด็กหญิงชุติมา  คมไส
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
2. นายเวชชัยยันต์  วิลานันท์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานดา  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขดี
 
1. นางสาวยุรี  สุโภภาค
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 1. เด็กชายธีรภัทร  สว่าง
2. เด็กหญิงอนุสรา  แก้วเมธารัตนกุล
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวขัตติยา  เกษมพร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  วิชาไชย
2. เด็กชายวัชรพล  แสนทวีสุข
 
1. นายก่อเกียรติ  สืบเพ็ง
2. นางสาวประภาพร  สุวะโสภา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำภู
2. เด็กชายปรีชา  หอมทรัพย์
3. เด็กชายภูตะวัน  พุ่มจันทร์
4. เด็กชายอาทร  บุญใส
5. เด็กชายเจษฏา  วิสาการ
6. เด็กชายเทพลิรัน  หอมทรัพย์
 
1. นางลดาวัลย์  ภู่เจริญ
2. นางสิริกาญจน์  มะโนชัยกุลศิริ
3. นางสาวสิยาพัฐ  เคหารมย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 1. เด็กหญิงธโนชา  หุ่นดี
2. เด็กหญิงนราวัลย์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ฝางคำ
4. เด็กหญิงพริ้งพิชชา  ขุนประเสริฐ
5. เด็กหญิงสิริมาศ  แสวงทรัพย์
6. เด็กหญิงอรสา  วุฒิเศลา
 
1. นางสลัด  เพิ่มเพียร
2. นางนวลละออง  คล้ายยา
3. นายมนูเวทย์  จำปาศรี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายณัฐวัตร   บุญนำ
2. เด็กชายทันทะวุฒิ   พิมพ์ตา
3. เด็กชายธรรมรัตน์    สุราฤทธิ์
4. เด็กชายปัญญา    คำมั่น
5. เด็กชายพีรดลย์   สุราฤทธิ์
6. เด็กชายศราวุฒิพงษ์   วังชนะ
7. เด็กชายสมชาย   แก่นไทย
8. เด็กชายสิทธิพร   ภูคำวงษ์
 
1. นางสาวนันทิยา   สุดตา
2. นายฤทธิชัย   บำรุงวงค์
3. นายธเนศ   ศรีหาตา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีนวล
2. เด็กหญิงดุจสิตา  สุเพ็ญ
3. เด็กชายธนกร  กันภัย
4. เด็กหญิงปนัดดา  สืบสาว
5. เด็กชายศุภชัย  แสนทวีสุข
6. เด็กหญิงสุจิตรา  คงดี
7. เด็กหญิงสโรชา  ใสงาม
8. เด็กหญิงอรปรียา  คำดี
9. เด็กหญิงอักษร  วงษ์ชะอุ่ม
10. เด็กหญิงอินทิรา  พิมพดี
 
1. นายปัญจา  จันทสิงห์
2. นางสาวพรทิพย์  ชื่นจิต
3. สิบเอกจันทรกานต์  สร้างคำ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชฮะนิจ
3. เด็กหญิงบุณวดี  เอี่ยมศรี
4. เด็กหญิงปิยนุช  ทองแดง
5. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทรคล
6. นางสาวพิศมัย  มิ่งไชย
7. เด็กหญิงรินลณี  จันดี
8. เด็กหญิงลดาทิพย์  บุตรเรือง
9. เด็กหญิงวริศรา  กอบัว
10. เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูประเภท
 
1. นายสถิตย์  สมศรี
2. นางปารดา  มโนรัตน์
3. นางสาวศิรินันท์  แสงทอง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เที่ยงคำ
3. เด็กหญิงวรัญญา  สิงหนัน
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีธรรมา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สีดาอ่อน
 
1. นางศิวาพร  ดาราคำ
2. นางชุติมณฑน์  กูฟี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงราช
2. เด็กหญิงละอองดาว  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเอวิตรา  อาภรศรี
 
1. นายขจรศักดิ์  จันทวีสุข
2. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายสิทธิพล  สายตา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กิตติพันธ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีดา
 
1. นางวราภรณ์  ลาภเย็น
2. นางโศรญา  พันธ์จันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ดวงแสน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญทา
3. เด็กหญิงภัทร์ทิรา  วารินทร์
 
1. นางสาวพรพิมล  ทารัตน์
2. นางนิจกาญจน์  บุตะเคียน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เดชอุดม
3. เด็กหญิงสุนันทา  โนนทะวงษ์
 
1. นายลิขิต  กาลีพล
2. นางสาวพิชฌานันท์  พุฒขาว
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผลาเลิศ
2. เด็กชายพงศธร  บางสันเทียะ
 
1. นางสาวกานต์ชนก  ทางนที
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สารปัญญา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  จันทร์หอม
2. นางคำปุ่น  ชุมภูแสน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันธนู
2. เด็กชายนิติศักดิ์  คำบอน
 
1. นายธิติพงษ์  บุตรมาตย์
2. นายเสรีภาพ  อมตะพงศ์พันธ์ุ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  บำเพ็ญ
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  มะลิโส
 
1. นายวุฒิชัย  วุฒวัณณะ
2. นางพิศมัย  วุฒวัณณะ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกษมา  เฉลิมรัตน์
2. เด็กชายภัทรพล  สายบุปผา
 
1. นายประเทือง  พิบูลย์
2. นายกิตติพงษ์  ประเสริฐ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงประภัสสร  หอมเฮ้า
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เรืองสิน
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางวีณา  สิงภา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนาสิญา   ศรีบุระ
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญธรรม
 
1. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
2. นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายธีรวัต   ศิริมูล
2. เด็กหญิงสุชีวาพร   ศรีแสง
 
1. นางสาววิชุตา  สาคำภีร์
2. นางวิวรรณ  ทางนที
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรทิพย์
2. เด็กชายวิทวัส  ทองอ่อน
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
2. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 1. เด็กชายชูเกียรติ  วรพิมพ์รัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  สมหมาย
 
1. นายไพศาล  สมศรี
2. นายวิทยา  กิ่งทอง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญธรรม
 
1. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
2. นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงบาก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงหะรา
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์พา
3. เด็กหญิงธัญสินี  สารพาน
 
1. นางสาวสุมิญธร  เต่าทอง
2. นายมโนทัย  จำศรี
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายจิรัฒน์  แก่นแก้ว
2. เด็กชายพัสกร  สุขดี
3. เด็กชายศุภฤทธิ์  เดชะคำภู
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายปกรณ์  มั่นจิต
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ขาวฟอง
2. เด็กชายสิงหราช  สีดากิจ
3. เด็กชายสิทธิพล  พูลทอง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  พรรคพล
2. นางนันท์นภัส  พรรคพล
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายมรุเดช  เดชะคำภู
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภาคะ
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายศรัณยู  เนตรมณี
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   เกษร
2. เด็กหญิงตะวันนา  บิลหมาน
3. เด็กหญิงเลอลักษณ์  ประพันธ์
 
1. นายธง  คณะคุณ
2. นายณัฐพงศ์  เจริญศรี
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงธนัสพร  วรพิมพ์รัตน์
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  บุญยืน
3. เด็กหญิงวรินทร  ทองเหลือง
 
1. นายณัฐพงศ์  เจริญศรี
2. นายธง  คณะคุณ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายนนทการ  แสวงศิลป์
2. เด็กชายนันทวัช  พูลทรัพย์
3. เด็กชายสายสมิง  บุดดี
 
1. นายสันติ  เสาสูง
2. นายสาคร  พุ่มเเก้ว
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงพนิดา   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์   พิทักษ์
3. เด็กหญิงอศิรวรรณ   อภิบาล
 
1. นายธง  คณะคุณ
2. นายณัฐพงศ์  เจริญศรี
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์
2. เด็กหญิงวิชดาพรรณ   ทนยิ่ง
3. เด็กชายโยธิน   สมานคำ
 
1. นายธง  คณะคุณ
2. นายณัฐพงศ์  เจริญศรี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวารี 1. เด็กชายถาวร  แสนทวีสุข
2. เด็กชายธันชนก  ทองดอนแอ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ภูผักแพว
 
1. นายชัยณรงค์  แก้วศรี
2. นายวัฒนา  แจ่มใส
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายชัยนันท์  ภาผล
2. เด็กชายธีรยุทธ  ฤทธิธรรม
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  เกษชาติ
 
1. นายอรุณ  เจริญลอย
2. นายณัฐวุฒิ  บุญเดช
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ประดับศรี
3. เด็กหญิงอุษา  สังขะโห
 
1. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
2. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงยุพา   สุดสุข
2. เด็กหญิงสายฝน  ป้องทรัพย์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แสวงดี
 
1. นางสาวกุุลธิดา  พุ่มจันทร์
2. นางสาวสิรินยา  หารวย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชัยราช
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ใสสะอาด
3. เด็กชายธนากร  กำลังเลิศ
4. เด็กหญิงมาลีวัลย์  ภัควัน
5. เด็กหญิงศุภณัฐ  บุญศรี
6. เด็กหญิงเย็นฤดี  มะลิกลิ่น
 
1. นางบัวคำ  วาหมงคล
2. นางอุดมลักษณ์  วาหมงคล
3. นางกนกพร  แสนสิงห์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษา
3. เด็กหญิงชญาดา  ทองเหลือง
4. เด็กหญิงวัชรา  บุญส่ง
5. เด็กหญิงวิภาดา   ด้วงไม้
6. เด็กหญิงสุกัญญา   มากดี
 
1. นางแสงเพชร  ประสารแสง
2. นางฉัฐวลัยย์  ตั้งสืบพงษ์
3. นางสาวพลอยชมพู  จันทร์หอม
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นามสง่า
2. เด็กหญิงชลดา  ผ้าขาว
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญพิมพ์
 
1. นายวีระพล  เหง้าน้อย
2. นางบรรจง  บุดดาหล
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงนันทนา  รักใคร่
2. เด็กหญิงวรรณยุพา  ซึ่งพรม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุดดี
 
1. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
2. นายสาคร  พุ่มเเก้ว
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูหล่น 1. เด็กชายชัชวาลย์  กรานต์พรมมา
2. เด็กชายภาณุพงษ์  สุริบุตร
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  สอนละ
 
1. นางปิยารัตน์  ช่างถม
2. นางสาวพรวิไล  ไชยกรณ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กหญิงนิตยา  โลหะชาติ
2. เด็กหญิงวนิดา  จูมลี
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทุมยา
 
1. นายสาคร  ชายผา
2. นางลำปาง  ชายผา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลเกษม
2. เด็กหญิงประภาศิริ  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  โชติสวัสดิ์
 
1. นางรัชรินทร์  มิ่งคำ
2. นางสาวอมรนิตย์  บัวหอม
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงทินัดดา  พิลาแดง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์เสือ
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
2. นางสาวปิมประภา  อ่อนเเก้ว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ส่อง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ผิวงาม
3. เด็กหญิงอริญา  พรมสะอาด
 
1. นางมะลิวัลย์  สายเจริญ
2. นางอลิศา  กิ่งจันทร์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงลำยอง   คำสิน
2. เด็กหญิงวราพร   พรมสะอาด
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   สายมณี
 
1. นางมะลิวัลย์  สายเจริญ
2. นางไพจิต  บุตรศรี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   แก้วเก้า
2. เด็กหญิงพัชราภา   ภูธรโยธิน
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์   หอมพิกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา  ลีลาศสง่างาม
2. นางอรพิน  กกไธสง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายกฤษติพงษ์  ทองศรี
2. เด็กหญิงชไมพร  พันธ์ใหญ่
3. เด็กหญิงทิภาพร  แสวงทรัพย์
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
2. ว่าที่ ร้อยตรีสุภาพ  บัวลา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    วีสเพ็ญ
2. เด็กชายจตุรพร   สมอ
3. เด็กหญิงภิริสา   โพหิรัญ
 
1. นางจุฑารัตน์   ขันคำ
2. นางผุสดี   ศิริทิพย์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. นางสาวปิยดา   เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พิมพ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงเกดศิริลักษณ์   แดงวงษ์
 
1. นายศิวะพงศ์  ใจดี
2. นางศิริพร  เนียมไทยสงค์
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงทัตพิชา   บุญชิต
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   เพิ่มศรี
3. เด็กหญิงพิชญากร   ขวัญคำ
 
1. นางสาวมณีวรรณ์   องอาจ
2. นางสาวภัทราภรณ์   สมภูมิ
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขียวขำ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  พลพวก
3. เด็กหญิงวรัชยา  วงเขียว
 
1. นางจันดี  บาอินทร์
2. นางเพ็ชลวง  พินิจกุล
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายพิชิต  แพงศรี
 
1. นายไพโรจน์  แสงทอง
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  เมืองแสน
 
1. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงพรนภัส  อินทร์ราช
 
1. นางทัศนีพร  ยาริรมย์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตา
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงกาหลง  กอคูณ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเทียม
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 1. เด็กหญิงพอหทัย  แสนทวีสุข
 
1. นางสลัด  เพิ่มเพียร
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงสุธินน  กาเสียร
 
1. นางสุพรรณพร  สิทธิแต้สกุล
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  รักคะบุตร
2. เด็กหญิงอรนันท์  สายแวว
3. เด็กหญิงอริยา  สวัสดิ์พงษ์
 
1. นางกมลวรรณ  นนทสิน
2. นางสาวนฤมล  เวชสาร
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองม่วง
2. เด็กชายจิระพันธ์  คำสุณี
3. เด็กชายวีระชัย  ภักดี
 
1. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
2. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  คำดี
2. เด็กหญิงอริสา  อินทรศาสตร์
 
1. นางเนตรหทัย  ป้องวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  บูชายันต์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหลากลม
 
1. นางอมรา  ตรีโรจน์พร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงอารยา  กรมเมือง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ภูผากัมปนาท
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชโย
 
1. นายวิสันต์  ทองล้วน
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงศิริภัทธนิภา  ทุลาด
 
1. นางอรอนงค์  บุญสุข
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงกุญธิดา  สร้อยคำ
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงพัชรวลัย  ชลบุญ
 
1. นางสาวผ่องศรี  จันทะแสง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายปริทัศน์   แก้วแสง
 
1. นายอัครพล  หาญวิชา
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูงาม
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายชินดนัย  บัวจูม
 
1. นางปนัดดา  ศรีเลิศ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กชายธีรวัลย์  ลำเลียง
 
1. นางจิราพร  สารปัญญา
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงศุภรดา  วงศ์ดวน
 
1. นางธิดารัตน์  เหลาผา
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กหญิงพรธิตา  สิงห์ราช
 
1. นางไพรัตน์  บุญล้อม
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายมงคล  แทนจำรัส
 
1. นายเฉลิมพล  สาธุพันธ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงมณีณัฐพร  เส็งดอนไพร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ชมจำปา
3. เด็กหญิงวิชาดา  บุญศรีราช
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
2. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สลับศรี
2. เด็กชายวิพล  บุญส่ง
3. เด็กหญิงอรสินี  ทรายทอง
 
1. นางฉัฐวลัยย์  ตั้งสืบพงษ์
2. นางแสงเพชร  ประสารแสง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายต้นน้ำ  ดวงเนตร
2. เด็กชายทีปกร  งวงช้าง
3. เด็กหญิงมาลีวัลย์  เพลียโคตร
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางจันที  สำเภา
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 1. เด็กชายธาดาภัทร   ทรัพย์ศิริ
2. เด็กชายนรินทร์  วงษ์สุนา
3. เด็กหญิงสุดาพร  แสนทวีสุข
 
1. นางเสาวลักษณ์   สุวะไกร
2. นางสมาพร  การินทร์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กชายศรัณยู  จิตรหาญ
2. เด็กชายศรายุธ  สอาดเอี่ยม
3. เด็กชายเอกวี  ทาศรี
 
1. นางรัตยา  สาระธรรม
2. นางสาวพลอยชมพู  จันทร์หอม
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มณีภาค
2. เด็กชายประดิษฐ์  สายแวว
 
1. นางสาวนิศากร  ผิวขำ
2. นางสาวธีรารัตน์  พูลทอง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงศิริภัทธนิภา  ทุลาด
2. เด็กชายศุภกฤษดิ์  จันทร์ผอง
 
1. นางอรอนงค์  บุญสุข
2. นางสาวมัทฑณา  โทจันทร์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายนันทกร  กาญจนเสน
2. เด็กชายสิทธิกร  อินทร์ราช
 
1. นางสาวนิศากร  ผิวขำ
2. นางสาวธีรารัตน์  พูลทอง
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายจิระพันธ์  คำสุณี
2. เด็กชายพชรพล  นนท์ศิริ
 
1. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
2. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงจิราเจต  รสเย็น
2. เด็กชายณรงค์ชัย  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงธีรนุช  วงษ์เย็น
 
1. นายสุมนศักดิ์  ตาลผาด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พงษ์พีระ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายชุตินันท์  สังข์ทอง
2. เด็กชายพรมจักร  บุญช่วย
3. เด็กชายหัสดิน  หอมเย็น
 
1. นายสุมนศักดิ์  ตาลผาด
2. นางสาววันเพ็ญ  ฝาคำ
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายภูมิธศักดิ์  หาญณรงค์
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายทวีศักดิ์  วันใส
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงพุธิตา  บุญล้อม
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. นายฉัตรชัย  บุญล้อม
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายนิติพงษ์   เสนเพ็ง
 
1. นายแตง  สุทธิกุล
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธนพร  สายโสภา
 
1. นางดวงใจ  สุทธิกุล
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายอภิพัฐ  วรบุตร
 
1. นายสุพรรณวัฒน์  คำแดง
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. นายเชิดศักดิ์  ไชยเหนือ
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกชกร  เกตนัน
2. เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า
3. เด็กชายจำปา  ก้อนศิลา
4. เด็กชายชนะชัย  วงค์ศรี
5. เด็กหญิงชุติมา    ปินโต
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีธรรมา
7. เด็กชายทักดนัย  ถิ่นขาม
8. เด็กชายธนธรณ์  พันธุวงค์
9. เด็กชายธนพล  ดาราคำ
10. เด็กชายธนากร  สงสอาด
11. เด็กชายธีรทัศ  เสนนอก
12. เด็กชายธีรวัฒน์  วังคำลุน
13. เด็กหญิงประณิตา  ผ่าผล
14. เด็กหญิงปวีณา   ดาศรี
15. เด็กหญิงราตรี  กุลวงศ์
16. เด็กหญิงวรรณา  คูณมี
17. เด็กหญิงวันนา  ทองมา
18. เด็กชายวีระพล  จันทรมาตร
19. เด็กหญิงศศิภา  สายแวว
20. เด็กหญิงศศิวิมล  คำพิลา
21. เด็กหญิงศุภกร   บัวผัน
22. เด็กชายสมชัย  ทรายงาม
23. เด็กหญิงสุธิดา  คำดี
24. เด็กหญิงสุธินี  บุตรเคน
25. เด็กหญิงสุภัทรา  ดัดผ่อง
26. เด็กหญิงสุภัสสร  สิงหธรรม
27. เด็กหญิงสุภากร  ทองคำ
28. เด็กชายสุรเดช  มุงคุณพล
29. เด็กหญิงอารยา   ทุมยา
30. เด็กหญิงเกศร    หาฝ่ายเหนือ
 
1. นายอานนท์  ผิวเงิน
2. นางธัญพร  ผิวเงิน
3. นายเชิดศักดิ์  ทศศะ
4. นายสุวรรณ์  บุญทศ
5. นายณัฐธัญ  คืนดี
6. นางนุชริน  คืนดี
7. นายทรงวุฒิ  พินธุกรณ์