::sp-ubn5

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2.  051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
3.  062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4.  071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
5.  070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 6.  776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
7.  102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8.  103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9.  708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 10.  709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]