::sp-ubn5

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 

002 คณิตศาสตร์

1.  122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5.  773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6.  774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
7.  775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 8.  129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9.  130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10. 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11.  133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12.  134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
13.  789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 14.  790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
15.  791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 16.  792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]