เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ    
2 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ    
3 นางสายสมร เพชรอยู่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายดำเนินงาน    
4 นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
5 นางนฤมล มุสิกวัน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
6 นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
7 นางอภิญญา พลไธสง โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์    
8 นายอนันต์ พิศตะคุ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับลงทะเบียน    
9 นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับลงทะเบียน    
10 นางสุปราณี มาศวรรณา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับลงทะเบียน    
11 นางสาวระพีพรรณ จันทิหล้า โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับลงทะเบียน    
12 นางอุบลรัตน์ นิมากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับลงทะเบียน    
13 นางอรอุมา นิมากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับลงทะเบียน    
14 ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์ เพ็งกลาง โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
15 นายนาวิน โพละลัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
16 นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม    
17 นางสาวกุลธิดา บุญบรรลุ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม    
18 นางสาวเรวิกา แก้วมีศรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม    
19 นางสาวปานชนก บุญอเนก โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม    
20 นางสาวเข็มจิรา ภูพานา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การเงิน บัญชี    
21 นางสาวสุธาชินี สารปรัง โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การเงิน บัญชี    
22 นางจิตรลดา ประเสร็ฐนู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พิธีกร    
23 นายสรศักดิ์ นิมากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร    
24 นายไพศาล วิเศษแก้ว โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร    
25 นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่    
26 นายณัฐวุฒิ ชินวงศ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่    
27 นายทศพล โพธิขำ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่    
28 นายสากล ทัพสมบัติ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่    
29 นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่านประสานงาน    
30 นายพงษ์ธร แสงตันชัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่านประสานงาน    
31 นางสาววีระอร ไชยรา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
32 นางสาวลัดดา มาให้ทรัพย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
33 นางสาวปิย์วรา มหายศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
34 นายจักรกริช กานุมาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
35 นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
36 นายอัครเดช เวียงเหล็ก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
37 นายสมยศ ฟักนาค โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
38 นางสาวณัฏยาณี อนุมาตย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
39 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
40 นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
41 ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
42 นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
43 นายพงษ์ธร แสงตันชัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
44 นายภิญโญ แสงสกุล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล    
45 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง    
46 นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง    
47 นางสาวน้ำฝน ประทุมชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง    
48 นางบุญโฮม โนนทนวงษ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]