สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรณีย์  งาหอม
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวสมปรารถนา  หาดทวายกาญจน์
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิฬารัตน์  ใบเขียว
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอินทร์  บุญยก
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สายสุด
2. เด็กหญิงพิมสุดา  แพทย์กลาง
3. เด็กหญิงอุษา  ศรีพร
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
2. นางนีรนุจ  บริสัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธงชัย  ชำนิกุล
2. นายสุขเกษม  โสรีย์
3. นางสาวอมรรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
2. นางสาวนันทิยา   จิตตะโคตร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริยา  พอใจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
2. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิลาชินี  นิยะนัน
2. นางสาวสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
2. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขบรรณ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาครินทร์
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมศักดิ์  เจ๊ะรัมย์
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  จินดา
 
1. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพา  สุวรรณทา
 
1. นางกฤษณา   คุณมาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช่อทอง
2. เด็กชายพีรสันต์  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงอณุภา  เงินล้วน
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยพล  เฉลิม
2. นายณัฐพล  สะมาร์
3. นางสาววรรณวดี  พิมพ์ปรุ
 
1. นางปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โนนกอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ใจดี
3. เด็กหญิงลดา  รักษาพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม
2. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิญาดา  ดวงธนู
2. นางสาวศิริกัลยา  โตมร
3. นางสาวอารียา  โพธิทอง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
2. นางสาวปัทมา  กองทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  แสงดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย
2. นางสาวนลินี  พานะรมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลัดดา  มักโกมินทร์
2. นายสุทธิพงษ์  จิตชัยภูมิ
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
2. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูริตาภรณ์  กิ่งวิชิต
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายนนทกร  เชื้อนัก
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ชัดไธสง
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
2. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวปาณิสรา  สุธาตุ
 
1. นางกฤษณา   คุณมาศ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
 
1. นางสุมาลี  วงศ์เลิศ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทินิจ  เจริญศิริ
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ศรีละพรม
2. เด็กหญิงพัชรีญา  ใยทอน
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์  แสนตา
 
1. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
2. นางธัญทิพย์  คล่องตา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  จันทะศรี
2. นางสาววรรณิดา   สะมาร์
3. นายวรินทร   ศรียงยศ
 
1. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
2. นายไพบูลย์  สนเท่ห์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตวิมล  วิชัย
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขนทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางสุภาวดี   วุฒิยาสาร
2. นางนงลักษณ์  สีหาบุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลย์สุดา  บุญฑล
2. นายจิรเดช  บุญยิ่ง
3. นายธีระศักดิ์   กลับสุข
 
1. นางสาวธาริณี  สิทธิ
2. นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.44 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดาพร  ทุมมากุล
2. เด็กชายพิพัฒน์  เมืองจันทร์
3. เด็กชายศศิธารา  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
2. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ประหยัด
2. นายสฤษฏิ์พงษ์  คำนวน
3. นางสาวสิริภัทร  บุญนำพา
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญานัฐ   เพ็งแจ่ม
2. นางสาวศรัณยา  จันทะกล
3. นางสาวโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
2. นายสุรเดช  สิงห์โท
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทาริยะอินทร์
 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร
2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ใยเพ็ง
2. นายพิชิต  ศรีบัวบาน
 
1. นายกวีศิลป์  เพชรนาม
2. นางสุวรรณี  กระจาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ผลาผล
2. เด็กชายวิชยุตย์  พึ่งตา
 
1. นายสุรเดช  สิงห์โท
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.64 ทองแดง 4 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ภาคคำ
2. เด็กชายสุธิชัย  สุดสิน
 
1. นายสุรเดช  สิงห์โท
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติมา  พุทธวงษ์
2. นายพีรพงศ์  พิลัย
3. นายอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันธบุตร
2. เด็กหญิงณัฐมล  อุทธารัมย์
3. เด็กหญิงพีรดา  ศรีสลับ
4. เด็กหญิงมณีวรรรณ  บรรลังก์
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวจับจิต  พิมพร
2. นายชยพล   จันทร์แจ้ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนันธิดา  ตรีหลาบ
2. นางสาวบงกช  แสนแก้ว
3. นางสาวปนัดดา  ทองปัญญา
4. นางสาวอรพรรณ  กำแพงใหญ่
5. นางสาวอารียา  อินทร์เจริญ
 
1. นายชยพล   จันทร์แจ้ง
2. นางสาวจับจิต  พิมพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักศรี
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ขันติวงษ์
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทับทิม
5. เด็กชายอานนท์  วงศ์ละคร
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นายสกุลสุข  นึกชอบ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมนิยม
2. นางสาวขวัญ  เดชกล้า
3. นางสาวณัฐกานต์  อุดร
4. นางสาวบัวชมพู  บุตรปราบ
5. นางสาวอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นายสกุลสุข  นึกชอบ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  พุทธิยะ
2. เด็กชายทีปกร  ปัญญาสิทธิ์
3. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
4. เด็กชายธเนศวร  จังอินทร์
5. เด็กชายอรรถชัย  ถนิมลักษณ์
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
2. นายสุริยศักดฺ์  ขันนาเลา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติวรรณ  ใจเด็ด
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ประมวล
3. นางสาวสุดาลักษณ์  หาญกล้า
4. นางสาวสุภาภรณ์  สาคร
5. นางสาวอทิตยา  พาพิมพ์
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันเลาเนา
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติรพงษ์
 
1. นางสาวปณิตา  พันธสีมา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมะลิวรรณ   พรมลี
 
1. นายนิติศาสตร์  สำราญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.43 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายณัชพัฒน์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง
2. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
4. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
7. นายวิชญาดา  เกษกุล
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายกฤษฎ์  นาคมณี
3. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
4. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
7. นายวิชญาดา  เกษกุล
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. เด็กหญิงอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
 
1. นายถนอมรัตน์  ศรีผุย
2. นายอชิรวิชญ์  ขันคำ
3. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน
3. เด็กหญิงณฐมนพรรณ  แก้วสว่าง
4. เด็กชายทศพล  จำปา
5. เด็กชายธีรพล  พรหมพิลา
6. เด็กหญิงปุณณิศา  แก้วดี
7. เด็กหญิงพรจรัส  วงศ์บา
8. เด็กชายอภิรักษ์  สุขแสน
9. เด็กหญิงอารยา  ลินทร
10. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ผู้มีสัตย์
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร์
2. นายฉัตรชัย  ศรีผุย
3. นายธัชชัย  เรืองวิไลกฤตย์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยกร  ชาวสพุง
2. นางสาวธิดารัตน์  มะยมหิน
3. นางสาวปัณณิกา  สุขสบาย
4. นางสาวปินมนัส  ธรรมรัตน์
5. นางสาวภูวนิดา  บุญชู
6. นางสาวศิริลักษณ์  สีคล้ายคำ
7. นางสาวสุชาดา  สุวรรณพันธ์
8. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณพันธ์
9. นางสาวอรุณรัตน์  เชื้อสอน
10. นางสาวเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายณัฐพงษ์  ทองคำ
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีราพร  ถะนัด
2. เด็กหญิงอารียา  เสาร์ศิริ
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวพิชญธิดา  มุราษี
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยามาศ  ศรีลาวงศ์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สวัสดี
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณรพี  มีชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กัญญารัตน์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัษฏาวุธ  กันทาสี
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ดัด
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิชรญาณ์  อัจฉฤกษ์
2. เด็กหญิงอรญา  พัฒนี
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายชัยวัฒน์  พรมลิ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมธาวี  ศิริพลไชยกาญจน์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกาญจน์  เย็นขัน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  หนองหงอก
3. เด็กชายวุฒิชัย  โลบุญ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายสุริยศักดิ์  สุริยศักดิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปุณณวิช  ทองแย้ม
2. นายวิทยา  จุลพันธ์
3. นายอุดมศักดิ์  สุนันต๊ะ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริยาพร  พูนดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวลปราง  โพธิวัฒน์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  โนนกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
5. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
6. เด็กหญิงปภัสสร  ไชยอุดม
7. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
8. เด็กหญิงปานไพลิน  บุญเกิด
9. นางสาวปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง
11. นายศักรินทร์   วิเศษวงศ์สกุล
12. เด็กชายสิทธินนท์  คงบัว
13. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
14. เด็กหญิงเพชรรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
2. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
3. นางธันยมัย  มลัยไธสง
4. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์   อินตะนัย
2. เด็กหญิงธนาบัตติยา   ธรรมชาติ
3. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
4. เด็กชายอดิศวร   ธรรมรัตน์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  กาญจรัส
6. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุปัตติ
2. นายธนภัทร  สิงห์โท
3. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
4. นายภูวนันท์  กันยา
5. นายสหรัฐ  พาต่อ
6. นางสาวสิริยากร  บุญด้วง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเฉลิม  ศรศรี
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลญารัตน์  โนนกลาง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  สายลาม
2. นายจิราณุวัฒน์  เผือกภู่
3. นายจิรายุ  สุปัตติ
4. นายธนภัทร  สิงห์โท
5. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
6. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
7. นายภูวนันท์  กันยา
8. นายสหรัฐ  พาต่อ
9. เด็กชายอดิศวร  ธรรมรัตน์
10. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
4. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เฝ้าวียงคำ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  เฝ้าวียงคำ
3. เด็กชายราชันย์  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวริศรา  พอใจ
5. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
6. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มณีแสง
8. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
9. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ผู้มีสัตย์
10. เด็กชายไพรทูรย์  จันทบุตร
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นายธีรภัทร  งามเจริญ
3. นางสาวนธิภร์  มณีด่านจาก
4. นางสาวปิยะดา  สุระ
5. นายมานะศักดิ์  ชำนิกุล
6. นายยศพล  โพธิ์ดี
7. นางสาววริศรา  ดวงน้อย
8. นายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
9. นายสันติภาพ  บัวไข
10. นางสาวอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยอุดม
2. เด็กหญิงนลนีย์  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงนัฐทริกา  สุปัตติ
4. เด็กหญิงปรียาพร  สมพานเพียง
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กลิ่นสุขล้วน
6. เด็กหญิงศิรินยา  รสชา
7. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
8. เด็กหญิงสิรินยา  หันชัยศรี
9. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
10. เด็กชายอภิวัฒน์  มะณีแสง
11. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
12. เด็กหญิงอารยา  ลินทร
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ถนอมวงษ์
2. นางสาวณัฐพร  สัตยากุล
3. นายธนพล  แซ่จึง
4. นางสาวธิดาวรรณ  ผมพันธ์
5. นางสาวนธิภรณ์  มณีด่านจาก
6. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
7. นางสาวปทุมรัตน์  อินทร์แก้ว
8. นางสาวปิยะดา  คุโณ
9. นางสาวพัชราพา  งามแสง
10. นางสาวศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
11. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
12. นางสาวเบญญาภา  ศรีหะจันทร์
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรหมทา
 
1. นางสาววาทินี  ชินบุตร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาริยา  แก้วเครือศรี
 
1. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  วีระทูล
 
1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรดา  แก้วแสน
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  อาจสาลี
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกิตติมา  อุทุม
 
1. นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐศิริโชติ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญญา  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูโว้
3. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงนารี  พงษ์วิเศษ
5. เด็กหญิงเนตรชนก  วันดี
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางเพชรี  โสดา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  บำรุง
2. นางสาวธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
3. นางสาวปทุมรัตน์  อินทร์แก้ว
4. นางสาวศิวนาถ  ชูกำแพง
5. นางสาวสุพิชชา  พฤกษา
 
1. นางสาววาทินี  ชินบุตร
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  แสงพรม
2. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
 
1. นายสมชาย  จันทร์สมุทร์
2. MissZhang   mengmeng
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิดา  นิลทัย
2. นางสาวอริษา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางเพชรี  โสดา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นางสาวจิราภรณ์  มะโนรัตน์
3. นางสาวศิริญญา  พรมตา
4. นางสาวสิรินธร   กลมเกลี้ยง
5. นางสาวสุภาวดี  ระวังชนม์
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรหมทา
2. เด็กชายอภิชาติ  ศุภสาร
 
1. นางสาววาทินี  ชินบุตร
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาริยา  แก้วเครือศรี
 
1. นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลญา  อุดที
2. นายคมกริช  แปลงศรี
3. นางสาวปภาดา  พิมพา
4. นางสาวพัชญา   กระจ่าง
5. นายพูนประเสริฐ  พิลา
6. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
7. นายศุลี  สตางค์จันทร์
8. นางสาวอารีรัตน์  กุลสุวรรณ
9. นางสาวอิสริยาภรณ์   ทองใส
10. นางสาวโชติกา  มะเดื่อ
 
1. นายสมคิด   แสงอรุณ
2. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิรกานดา  ศรีสุข
2. นายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงไพลิน  ศีลธรรม
 
1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
2. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนานันท์   ชูกำแพง
2. นางสาวนิภาพร  ไชยโคตร
3. นางสาวสุปรียา  นาแซง
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพุทธา  แจ่มจรัสเชื้อสกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีบุตร
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายกล้าฉลาด  หล้าธรรม
2. เด็กชายอภิชาติ  ผกาแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี   อรรคบุตร
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. นายธีรพล  อุดม
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณวรรษ  วรเลิศ
2. เด็กชายโกศัลย์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -    
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  จะมะรี
2. เด็กหญิงวีรยา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรชานนท์  ระยับศรี
2. เด็กชายสิงหราช  บุญพิม
 
1. นางศุภานัน  บำรงธนรัชต์
2. นางสาวจารุพร  พิมพา
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
2. เด็กหญิงอาริยา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ประจำ
2. นายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 -    
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  ไชยนิตย์
2. นายภูวนาถ  สิงห์มนต์
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
3. เด็กหญิงอารยา  สาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัสสุภา  จันทภักดิ์
2. นายธรรมรงค์  สิงห์ยอง
3. นายบัญชา   เพ็งแจ่ม
 
1. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนศักดิ์  ศรีกาญจน์
2. นายพรชัย  โยธา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กันสูง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทัดแก้ว
3. เด็กชายประยุทธ  พรมสุข
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์