สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  จินดา
 
1. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพา  สุวรรณทา
 
1. นางกฤษณา   คุณมาศ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยพล  เฉลิม
2. นายณัฐพล  สะมาร์
3. นางสาววรรณวดี  พิมพ์ปรุ
 
1. นางปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิญาดา  ดวงธนู
2. นางสาวศิริกัลยา  โตมร
3. นางสาวอารียา  โพธิทอง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
2. นางสาวปัทมา  กองทรัพย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  แสงดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย
2. นางสาวนลินี  พานะรมย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลัดดา  มักโกมินทร์
2. นายสุทธิพงษ์  จิตชัยภูมิ
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
2. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูริตาภรณ์  กิ่งวิชิต
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
 
1. นางสุมาลี  วงศ์เลิศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทินิจ  เจริญศิริ
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ศรีละพรม
2. เด็กหญิงพัชรีญา  ใยทอน
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์  แสนตา
 
1. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
2. นางธัญทิพย์  คล่องตา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  จันทะศรี
2. นางสาววรรณิดา   สะมาร์
3. นายวรินทร   ศรียงยศ
 
1. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
2. นายไพบูลย์  สนเท่ห์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลย์สุดา  บุญฑล
2. นายจิรเดช  บุญยิ่ง
3. นายธีระศักดิ์   กลับสุข
 
1. นางสาวธาริณี  สิทธิ
2. นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.44 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดาพร  ทุมมากุล
2. เด็กชายพิพัฒน์  เมืองจันทร์
3. เด็กชายศศิธารา  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
2. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ประหยัด
2. นายสฤษฏิ์พงษ์  คำนวน
3. นางสาวสิริภัทร  บุญนำพา
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติมา  พุทธวงษ์
2. นายพีรพงศ์  พิลัย
3. นายอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมนิยม
2. นางสาวขวัญ  เดชกล้า
3. นางสาวณัฐกานต์  อุดร
4. นางสาวบัวชมพู  บุตรปราบ
5. นางสาวอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นายสกุลสุข  นึกชอบ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  พุทธิยะ
2. เด็กชายทีปกร  ปัญญาสิทธิ์
3. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
4. เด็กชายธเนศวร  จังอินทร์
5. เด็กชายอรรถชัย  ถนิมลักษณ์
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
2. นายสุริยศักดฺ์  ขันนาเลา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติรพงษ์
 
1. นางสาวปณิตา  พันธสีมา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.43 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายณัชพัฒน์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง
2. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
4. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
7. นายวิชญาดา  เกษกุล
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายกฤษฎ์  นาคมณี
3. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
4. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
7. นายวิชญาดา  เกษกุล
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. เด็กหญิงอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
 
1. นายถนอมรัตน์  ศรีผุย
2. นายอชิรวิชญ์  ขันคำ
3. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน
3. เด็กหญิงณฐมนพรรณ  แก้วสว่าง
4. เด็กชายทศพล  จำปา
5. เด็กชายธีรพล  พรหมพิลา
6. เด็กหญิงปุณณิศา  แก้วดี
7. เด็กหญิงพรจรัส  วงศ์บา
8. เด็กชายอภิรักษ์  สุขแสน
9. เด็กหญิงอารยา  ลินทร
10. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ผู้มีสัตย์
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร์
2. นายฉัตรชัย  ศรีผุย
3. นายธัชชัย  เรืองวิไลกฤตย์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยกร  ชาวสพุง
2. นางสาวธิดารัตน์  มะยมหิน
3. นางสาวปัณณิกา  สุขสบาย
4. นางสาวปินมนัส  ธรรมรัตน์
5. นางสาวภูวนิดา  บุญชู
6. นางสาวศิริลักษณ์  สีคล้ายคำ
7. นางสาวสุชาดา  สุวรรณพันธ์
8. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณพันธ์
9. นางสาวอรุณรัตน์  เชื้อสอน
10. นางสาวเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายณัฐพงษ์  ทองคำ
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวพิชญธิดา  มุราษี
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณรพี  มีชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กัญญารัตน์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ดัด
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกาญจน์  เย็นขัน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  หนองหงอก
3. เด็กชายวุฒิชัย  โลบุญ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายสุริยศักดิ์  สุริยศักดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริยาพร  พูนดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวลปราง  โพธิวัฒน์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  โนนกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
5. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
6. เด็กหญิงปภัสสร  ไชยอุดม
7. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
8. เด็กหญิงปานไพลิน  บุญเกิด
9. นางสาวปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง
11. นายศักรินทร์   วิเศษวงศ์สกุล
12. เด็กชายสิทธินนท์  คงบัว
13. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
14. เด็กหญิงเพชรรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
2. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
3. นางธันยมัย  มลัยไธสง
4. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์   อินตะนัย
2. เด็กหญิงธนาบัตติยา   ธรรมชาติ
3. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
4. เด็กชายอดิศวร   ธรรมรัตน์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  กาญจรัส
6. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุปัตติ
2. นายธนภัทร  สิงห์โท
3. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
4. นายภูวนันท์  กันยา
5. นายสหรัฐ  พาต่อ
6. นางสาวสิริยากร  บุญด้วง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  สายลาม
2. นายจิราณุวัฒน์  เผือกภู่
3. นายจิรายุ  สุปัตติ
4. นายธนภัทร  สิงห์โท
5. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
6. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
7. นายภูวนันท์  กันยา
8. นายสหรัฐ  พาต่อ
9. เด็กชายอดิศวร  ธรรมรัตน์
10. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
4. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เฝ้าวียงคำ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  เฝ้าวียงคำ
3. เด็กชายราชันย์  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวริศรา  พอใจ
5. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
6. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มณีแสง
8. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
9. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ผู้มีสัตย์
10. เด็กชายไพรทูรย์  จันทบุตร
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นายธีรภัทร  งามเจริญ
3. นางสาวนธิภร์  มณีด่านจาก
4. นางสาวปิยะดา  สุระ
5. นายมานะศักดิ์  ชำนิกุล
6. นายยศพล  โพธิ์ดี
7. นางสาววริศรา  ดวงน้อย
8. นายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
9. นายสันติภาพ  บัวไข
10. นางสาวอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยอุดม
2. เด็กหญิงนลนีย์  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงนัฐทริกา  สุปัตติ
4. เด็กหญิงปรียาพร  สมพานเพียง
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กลิ่นสุขล้วน
6. เด็กหญิงศิรินยา  รสชา
7. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
8. เด็กหญิงสิรินยา  หันชัยศรี
9. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
10. เด็กชายอภิวัฒน์  มะณีแสง
11. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
12. เด็กหญิงอารยา  ลินทร
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ถนอมวงษ์
2. นางสาวณัฐพร  สัตยากุล
3. นายธนพล  แซ่จึง
4. นางสาวธิดาวรรณ  ผมพันธ์
5. นางสาวนธิภรณ์  มณีด่านจาก
6. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
7. นางสาวปทุมรัตน์  อินทร์แก้ว
8. นางสาวปิยะดา  คุโณ
9. นางสาวพัชราพา  งามแสง
10. นางสาวศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
11. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
12. นางสาวเบญญาภา  ศรีหะจันทร์
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  วีระทูล
 
1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรดา  แก้วแสน
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  อาจสาลี
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  บำรุง
2. นางสาวธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
3. นางสาวปทุมรัตน์  อินทร์แก้ว
4. นางสาวศิวนาถ  ชูกำแพง
5. นางสาวสุพิชชา  พฤกษา
 
1. นางสาววาทินี  ชินบุตร
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  แสงพรม
2. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
 
1. นายสมชาย  จันทร์สมุทร์
2. MissZhang   mengmeng
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิดา  นิลทัย
2. นางสาวอริษา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางเพชรี  โสดา
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นางสาวจิราภรณ์  มะโนรัตน์
3. นางสาวศิริญญา  พรมตา
4. นางสาวสิรินธร   กลมเกลี้ยง
5. นางสาวสุภาวดี  ระวังชนม์
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลญา  อุดที
2. นายคมกริช  แปลงศรี
3. นางสาวปภาดา  พิมพา
4. นางสาวพัชญา   กระจ่าง
5. นายพูนประเสริฐ  พิลา
6. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
7. นายศุลี  สตางค์จันทร์
8. นางสาวอารีรัตน์  กุลสุวรรณ
9. นางสาวอิสริยาภรณ์   ทองใส
10. นางสาวโชติกา  มะเดื่อ
 
1. นายสมคิด   แสงอรุณ
2. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิรกานดา  ศรีสุข
2. นายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนานันท์   ชูกำแพง
2. นางสาวนิภาพร  ไชยโคตร
3. นางสาวสุปรียา  นาแซง
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพุทธา  แจ่มจรัสเชื้อสกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีบุตร
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. นายธีรพล  อุดม
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณวรรษ  วรเลิศ
2. เด็กชายโกศัลย์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
2. เด็กหญิงอาริยา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ประจำ
2. นายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  ไชยนิตย์
2. นายภูวนาถ  สิงห์มนต์
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
3. เด็กหญิงอารยา  สาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัสสุภา  จันทภักดิ์
2. นายธรรมรงค์  สิงห์ยอง
3. นายบัญชา   เพ็งแจ่ม
 
1. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนศักดิ์  ศรีกาญจน์
2. นายพรชัย  โยธา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กันสูง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทัดแก้ว
3. เด็กชายประยุทธ  พรมสุข
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
รวม 251 129