ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 0 0 34 34 0 0 0 34
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 16 11 10 37 46 6 1 1 53
3 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 10 5 30 34 2 1 0 37
4 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 12 9 3 24 26 10 0 0 36
5 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 11 9 6 26 36 2 2 0 40
6 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 8 8 6 22 24 3 0 0 27
7 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 8 3 0 11 10 1 0 0 11
8 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 8 2 2 12 12 0 0 0 12
9 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6 12 8 26 43 9 3 0 55
10 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 6 9 11 26 32 5 0 0 37
11 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 3 8 16 23 5 2 0 30
12 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4 6 10 20 29 2 0 0 31
13 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 2 7 2 11 10 0 0 1 10
รวม 135 89 71 295 359 45 9 2 413