ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 46 6 1 1 53
2 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 43 9 3 0 55
3 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 36 2 2 0 40
4 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 34 2 1 0 37
5 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 0 0 0 34
6 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 32 5 0 0 37
7 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 29 2 0 0 31
8 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 26 10 0 0 36
9 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 24 3 0 0 27
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 23 5 2 0 30
11 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 12 0 0 0 12
12 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 10 1 0 0 11
13 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 10 0 0 1 10
รวม 359 45 9 2 413