รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงภูมิรินทร์  บุญเครือบ
 
1. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ภูโคกยาง
 
1. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายเมฆา  กระแสโท
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คูนาเอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวเกศรินทร์  ทองที
 
1. นางกชมน  พลขยัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเอมิกา  ภูกงลี
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  ภูแสนงาม
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เสถียรเขต
2. เด็กหญิงนันธิตา  พิศภิรมย์
3. เด็กหญิงแพรวมณี  ศรีสุดชา
 
1. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์
2. นางสาวฐิตินันท์  เนียมไธสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธันยา  สิงห์เครือ
2. นางสาวสุวรรณ์  แก้วเฉลิม
3. นายอลงกรณ์  วิริยารมณ์บำรุง
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เนียมไธสง
2. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงสุกันยา  มีไม่วาย
2. เด็กหญิงเมธาพร  สิทธิเสนา
 
1. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ทองการ
 
1. นายธนบูรณ์  อินอุ่นโชติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูชมศรี
 
1. นางวิริยาภรณ์  มูลรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายไชยวัฒน์  พรหมหล่ำ
 
1. นางกนกอร  ภูนาสูง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนุช  นิตยาชิต
2. เด็กหญิงพิยดา  พลตื้อ
3. เด็กหญิงอารียา  บุญเสริม
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  พิทักษ์วาปี
2. นางสาวรพีพร  หอมพิกุล
3. นางสาวสกุลรัตน์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางศรัญญา  บัวรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัตน์ดาพร  ศรีเตชะ
2. เด็กหญิงชลิดา  ภูบรม
3. เด็กหญิงวนิดา  เหมกุล
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางเดือนฉาย   จงสมชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวงามสกุล  ดีทองหลาง
2. นางสาวศิริยากร  ชาวประสันต์
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  ลำมะนา
 
1. นางศรัญญา  บัวรัตน์
2. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาฤทธิ์
 
1. นางนิตญาพร  ขันซ้าย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา  ปินโน
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูแล่นนา
2. เด็กหญิงนันทวี  หงษาวงค์
 
1. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
2. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
 
1. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนไพร
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวเกวลิน  สินทรม
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูชมศรี
2. เด็กหญิงจิตรขจี  พลตื้อ
3. เด็กหญิงเมธาวี  เนื่องกัลยา
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  อัศพันธ์
2. เด็กหญิงปกิตตา  ชาวประสา
3. เด็กหญิงอิงอร  ภูผาพลอย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  ไชยคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  ภูนาคเกี้ยว
2. นางสาวศศิประพร  บุญโชติ
3. นายอานนท์  จงมุม
 
1. นางบุษวรรณ  บุญแนน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  อู๋สูงเนิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกรวรรณ  โปร่งไธสง
2. นายณัฐพล  มูลสาระ
3. นางสาวนัฐติกา  ไชยพิมูล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชุดาธร  กินะรี
2. นายอนุราช  ภูเยี่ยมจิตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤษ  ธนูเสริม
2. เด็กชายจิรพงค์  วิเชียรพงค์
 
1. นางสาวอนงค์  บุตรวงค์
2. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวบุษบง  ผจงศิลป์
2. นายพิชิตชัย  ภูนบผา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ต่อมกระโทก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรี  กุลชนะรงค์
2. เด็กหญิงยูคาริ  ภูลายสี
3. เด็กหญิงรภากร  ทินภู่
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พาภิรมย์
5. เด็กหญิงอคิรา  ทองโม้
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
2. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุติพร  ภูพันนา
2. นางสาวชนิตา  ทะสิงห์ฆาร
3. นางสาวชลธิชา  รื่นเริง
4. นางสาวดวงกมล  มาตราช
5. นางสาวศศิวิมล  กุลนอก
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เสวียงวาท
2. เด็กหญิงธิญาดา  ใจหอม
3. เด็กหญิงพีรดา  เสนาธง
4. เด็กหญิงรุจิรา  ทีโสดา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตชา
 
1. นายยุทธศิลป์  ธรรมอินทร์
2. นางจารุวรรณ  ปัททุม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  โนนสมบัติ
2. นายวัชระพล  นาแสวง
3. นางสาวอินทิรา  นาทองบ่อ
4. นางสาวเขมิกา  นาเสงี่ยม
5. นายโยธิน  เฉวียงวาส
 
1. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
2. นางพิศมัย  บุญรอด
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกุมาร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงภักดี
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ด้วงมล
4. เด็กหญิงวาสนา  จำปาศักดิ์
5. เด็กชายอิศวะ  สิงสุธรรม
 
1. นางสาววรินทร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายรณยุทธ์  จำปาหาร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชินานันท์  พลกลาง
2. นางสาวดลนภา  ไชยเรือง
3. นางสาวนันทวรรณ  ระวิโรจน์
4. นางสาวปรารถนา  ปัดทุม
5. นางสาวศิริทิพย์  ปันทวังกูร
 
1. นายสุภชัย  บุตรวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอลิสา  อังกาบ
 
1. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนกฤต  โพธิ์คู่
 
1. นางสาวลัดดา  นาสมบัติ
2. นายปรีดา  ม่วงจันอัด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวดาวนภา  คำแหงพล
2. นายอดิศักดิ์  ภูชะหาร
 
1. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม
2. นางพวงเพชร  บุญคำ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  พลดง
2. นางสาวพิมผกา  ภูเหมือนบุตร
 
1. นางสาวกุสุมา  บุญคำ
2. นายวิชิต  เหล่าสพาน
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนะพล  ภูแดนแก่ง
2. นางสาววิชุดา  โคตะมูล
 
1. นายเฉลิม  ภูกันดาร
2. นายอรรณพ  ภักดีชน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายธานุวัตร  เนื่องมัจฉา
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สงคราม
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. นายศุภชัย  สอนพรม
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายชินวัฒน์  แสนกั้ง
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายธนัชชา  นาจำรัส
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิชยา   ศรีธงชัย
 
1. นายนพดล   ทองสุพรรณ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  โพธิ์สม
 
1. นางอังคนา  มิมาชา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงโมรี   สามเมือง
 
1. นางสมจิตร   ทองจันทร์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์   สงวนยวง
 
1. นางนงเยาว์   ยศคำลือ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิศณุ
 
1. นางสาวอารยา  สงกันหา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  สาวิกัน
 
1. นางสาวลำจวน  หนองภักดี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ภูครองทุ่ง
2. เด็กชายณัฐดนัย  สุภสร
3. เด็กชายทนัญชัย  ประดับศรี
4. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วลอย
5. เด็กชายปริญญา  ภูจักรเพชร
6. เด็กชายวีระยุทธ  โพธิ์ขี
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภูกองไชย
8. เด็กชายสิรภัทร  โคคำ
 
1. นายศักดิ์ศิลป์  ศรีหาบุญมาก
2. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
3. นายณรงศ์ฤทธิ์  ทะมานนท์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. นายฐาปกรณ์  ช่วยสุด
2. นายดวง  ดอนละ
3. นายธนวุฒิ  เจริญวรรณ์
4. นายนนทชัย  แม่นเมือง
5. นายนวคุณ  บุญใบ
6. นายสุรเชษฐ์  แก้วล้วน
 
1. จ.ส.ต.ถวัลย์  จันทะรัง
2. นางยุวดี  จันทะรัง
3. นายวัชรินทร์  ราชฤทธิ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายชนดล  เสนากิจ
2. นางสาวอนุษรา  ภูชมศรี
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายมงคล  สุพรม
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  สีวังราช
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายมงคล  สุพรม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  กะการดี
2. นางสาวอาทิตยา  นันเจริญ
 
1. นายมนูญ   เกษมาลา
2. นายธนบดี  กุดแถลง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายรชฏ  บุตรวงศ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สามารถ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวกาญจนา  พรมศรี
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ทักษี
2. เด็กชายศราวุธ  จำปาไชย
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวกาญจนา  พรมศรี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกนกพรรณ  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวนวพร  มาตรทอง
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มาตรา
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  วงค์คำจันทร์
2. นางสาวนิติพร  ทำประเสริฐ
 
1. นายอดิศักดิ์  เหล่าพิมพ์
2. นางสาวพรทิพย์  สอนก้อม
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจุรินพร  ราชบัณดิษฐ
2. เด็กชายนาคินทร์  ราชบัณดิษฐ์
3. นายรัฐศักดิ์  ชัยเนตร
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นางสาวรุจิราภรณ์  มูลสาระ
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายขวัญชัย  รัตนเพลิด
2. นางสาวพิมระพัฒน์  รัตนบุตร
3. นางสาวอริสรา  พันธ์บุบผา
 
1. นายอานนท์  คำสา
2. นางสาวจิรนุช  ช่างหล่อ
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภูกองสังข์
2. เด็กชายธนกร  ภูชมชวน
3. เด็กชายธนวัฒน์  เติมภักดี
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายชิณวัฒน์  พรมมาไว
2. นายศิริวัฒน์  ศรีอรัญ
3. นายอนิรุต  ภูจอมขำ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายยอดรัก  ภูไก่แจ้
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงเจริญสุข
3. เด็กชายโชคชัย  พรมพันใจ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ภูเก้าแก้ว
2. นายสหัสวรรษ  วงศ์เย็น
3. นายอดิศร  ภูกองไชย์
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายชุษณ  ภูงามนิล
2. เด็กชายภานุภัทร์  กรณ์งูเหลือม
3. เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีหอมชัย
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพันนุวัตร  พิชัยช่วง
2. นายวรวุฒิ  อุตรมูล
3. นายสาธิต  เกลี้ยงรส
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. นางสาวนันทิกานต์  ประเวระทัง
2. นางสาวอมรรัตน์   หล้าคำ
3. เด็กหญิงเมธิรา  บาทอง
 
1. นางสาวนวรัตน์  โยวะบุตร
2. นายทองสุก  เผ่าหอม
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายพัทธนันท์  มูลเอก
2. นายพิพัฒน์  ต้นกันยา
3. นายศราวุธ  ภูผาลี
 
1. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
2. นายนิพนธ์  สกลใต้
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนที  วงษ์จันทึก
2. เด็กหญิงศรุตา  พรมนาม
3. เด็กชายอนุรักษ์  สุวิเศษ
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางสาวผจงจิตต์   จงกลรัตน์
 
71 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลยา  พงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เศรษฐกิจ
3. เด็กหญิงเกวลิน  จิตเรณู
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางเพ็ญทิพย์  กุดแถลง
 
72 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญชนก  บุญมาทาน
2. นางสาวปนัดดา  ภูทองคำ
3. นางสาวปรีญานุช  บาษิสี
 
1. นางณัฎฐวรรณ  หมายมั่น
2. นางพิชชาภา  ทิพย์เสถียร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นายสิทธิเดช  เขียวผาบ
2. เด็กชายอัครพล  ไพโรจน์
3. นายอัษฏา  ภูกะฐิน
 
1. นายสุรชาติ   ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวจุลตกานต์  ภูแสงศรี
2. นายธนาดร  อิศาสตร์
3. นางสาวอุลัยพร  หลาบผุ
 
1. นางสาวกัญจนา  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวปิยวรรณ  เสนฤทธิ์
 
75 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายวรรณพล  ภูบุญทอง
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
76 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชินวงษ์
 
1. นายธวัธชัย  สมีนาง
 
77 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายวทัญญู  ถิ่นแก้ว
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ฉุนจังหรีด
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายวีระชัย  นระแสน
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  กอนคอน
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา