รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงภูมิรินทร์  บุญเครือบ
 
1. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ภูโคกยาง
 
1. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายเมฆา  กระแสโท
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คูนาเอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวเกศรินทร์  ทองที
 
1. นางกชมน  พลขยัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงยุวดี  นาใจกล้า
 
1. นางน้ำเพชร  โพนนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานต์  บุญเจียม
 
1. นายศิลปพัทธ์  แก้วมุงคุณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเอมิกา  ภูกงลี
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  ภูแสนงาม
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เสถียรเขต
2. เด็กหญิงนันธิตา  พิศภิรมย์
3. เด็กหญิงแพรวมณี  ศรีสุดชา
 
1. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์
2. นางสาวฐิตินันท์  เนียมไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธันยา  สิงห์เครือ
2. นางสาวสุวรรณ์  แก้วเฉลิม
3. นายอลงกรณ์  วิริยารมณ์บำรุง
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เนียมไธสง
2. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศินา  ยี่ยวน
2. เด็กหญิงอริสรา  ถาวร
 
1. นางบุญล้อม  ภูขามคม
2. นางสาวสุธิดา  โยธาภักดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวธนาพร  ศรีพละธรรม
2. นายอัษฎาพงษ์  กองคำ
 
1. นางบุญล้อม  ภูขามคม
2. นางสาวสุธิดา  โยธาภักดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงสุกันยา  มีไม่วาย
2. เด็กหญิงเมธาพร  สิทธิเสนา
 
1. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ทองการ
 
1. นายธนบูรณ์  อินอุ่นโชติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูชมศรี
 
1. นางวิริยาภรณ์  มูลรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายไชยวัฒน์  พรหมหล่ำ
 
1. นางกนกอร  ภูนาสูง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนุช  นิตยาชิต
2. เด็กหญิงพิยดา  พลตื้อ
3. เด็กหญิงอารียา  บุญเสริม
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  พิทักษ์วาปี
2. นางสาวรพีพร  หอมพิกุล
3. นางสาวสกุลรัตน์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางศรัญญา  บัวรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัตน์ดาพร  ศรีเตชะ
2. เด็กหญิงชลิดา  ภูบรม
3. เด็กหญิงวนิดา  เหมกุล
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางเดือนฉาย   จงสมชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวงามสกุล  ดีทองหลาง
2. นางสาวศิริยากร  ชาวประสันต์
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  ลำมะนา
 
1. นางศรัญญา  บัวรัตน์
2. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจิรายุทธ  ภูกองนาค
2. เด็กชายสุขุมพัฒน์  สง่าทรัพย์
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวนิลินดา  ชินวรรณ์
2. นางสาววัลยา  ปติสังข์
 
1. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
2. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาฤทธิ์
 
1. นางนิตญาพร  ขันซ้าย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา  ปินโน
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูแล่นนา
2. เด็กหญิงนันทวี  หงษาวงค์
 
1. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
2. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
 
1. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนไพร
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวเกวลิน  สินทรม
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูชมศรี
2. เด็กหญิงจิตรขจี  พลตื้อ
3. เด็กหญิงเมธาวี  เนื่องกัลยา
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร์  นันทารักษ์
2. นายสรยุทธ  อาจสิทธิ์
3. นางสาวอารียา  โกสินันท์
 
1. นายวัชรานนท์  ลาบึง
2. นายปฏิวัติ  ไชยมาตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุติพร  ยะปะพันธ์
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  ภูวิเศษ
3. เด็กหญิงปนัดดา  โยแก้ว
 
1. นายปฏิวัติ  ไชยมาตร
2. นางสาวรุจิรา  ปะวันตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชุติพร  ภูบาทา
2. นางสาวสุธิดา  ภูจัตตุ
3. นางสาวอภิฤดี  ภูนารี
 
1. นางประภัสศรี  ภิรมย์
2. นางบุษวรรณ  บุญแนน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  อัศพันธ์
2. เด็กหญิงปกิตตา  ชาวประสา
3. เด็กหญิงอิงอร  ภูผาพลอย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  ไชยคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  ภูนาคเกี้ยว
2. นางสาวศศิประพร  บุญโชติ
3. นายอานนท์  จงมุม
 
1. นางบุษวรรณ  บุญแนน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  อู๋สูงเนิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  จารย์โพธิ์
2. เด็กหญิงสิริพิชชา  กุมภวงค์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เทพสิงห์
 
1. นางราตรี  ธรรมโหร
2. นางภควดี  ภูทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกรวรรณ  โปร่งไธสง
2. นายณัฐพล  มูลสาระ
3. นางสาวนัฐติกา  ไชยพิมูล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชุดาธร  กินะรี
2. นายอนุราช  ภูเยี่ยมจิตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤษ  ธนูเสริม
2. เด็กชายจิรพงค์  วิเชียรพงค์
 
1. นางสาวอนงค์  บุตรวงค์
2. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวบุษบง  ผจงศิลป์
2. นายพิชิตชัย  ภูนบผา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ต่อมกระโทก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กชายชิติพัทร์  หมายมั่น
2. เด็กชายเกรียงไกร  ชารี
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
2. นายเจษฎา  นาจันทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ดงสวนแก้ว
2. เด็กชายไตรภพ  มูลศรีบุตร
 
1. นายรังสรรค์  บุตรศาสตร์
2. นายศักดิ์ดา  ภูกองชนะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรี  กุลชนะรงค์
2. เด็กหญิงยูคาริ  ภูลายสี
3. เด็กหญิงรภากร  ทินภู่
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พาภิรมย์
5. เด็กหญิงอคิรา  ทองโม้
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
2. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุติพร  ภูพันนา
2. นางสาวชนิตา  ทะสิงห์ฆาร
3. นางสาวชลธิชา  รื่นเริง
4. นางสาวดวงกมล  มาตราช
5. นางสาวศศิวิมล  กุลนอก
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เสวียงวาท
2. เด็กหญิงธิญาดา  ใจหอม
3. เด็กหญิงพีรดา  เสนาธง
4. เด็กหญิงรุจิรา  ทีโสดา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตชา
 
1. นายยุทธศิลป์  ธรรมอินทร์
2. นางจารุวรรณ  ปัททุม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  โนนสมบัติ
2. นายวัชระพล  นาแสวง
3. นางสาวอินทิรา  นาทองบ่อ
4. นางสาวเขมิกา  นาเสงี่ยม
5. นายโยธิน  เฉวียงวาส
 
1. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
2. นางพิศมัย  บุญรอด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกุมาร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงภักดี
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ด้วงมล
4. เด็กหญิงวาสนา  จำปาศักดิ์
5. เด็กชายอิศวะ  สิงสุธรรม
 
1. นางสาววรินทร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายรณยุทธ์  จำปาหาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชินานันท์  พลกลาง
2. นางสาวดลนภา  ไชยเรือง
3. นางสาวนันทวรรณ  ระวิโรจน์
4. นางสาวปรารถนา  ปัดทุม
5. นางสาวศิริทิพย์  ปันทวังกูร
 
1. นายสุภชัย  บุตรวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอลิสา  อังกาบ
 
1. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายศรายุทธ  ประดับศิลป์
 
1. นายปรีดา  ม่วงจันอัด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนกฤต  โพธิ์คู่
 
1. นางสาวลัดดา  นาสมบัติ
2. นายปรีดา  ม่วงจันอัด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวดาวนภา  คำแหงพล
2. นายอดิศักดิ์  ภูชะหาร
 
1. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม
2. นางพวงเพชร  บุญคำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรชยา  ภูคะมา
2. เด็กหญิงชญาดา  เหล็กดีเศษ
3. นางสาวพีรยา  อินอุ่นโชติ
4. นางสาวรุ่งนภา  แท่นแก้ว
5. นางสาววรัญญา  ภูอุทัย
6. เด็กหญิงวราพร  เมืองนิล
7. นางสาววีรพร  วิจารณ์ปรีชา
8. นางสาวสุทธิพร  รัตนถาวร
9. นางสาวสุภกัญญา  สิงห์ดินดำ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ภูชัน
 
1. นายนรินทร์  พุดลา
2. นางกัญชฎา  ภูหานาม
3. นางกชกร  ได้เกียรติ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  สาระวัน
2. นางสาวจิราพัชร์  ภูคำใบ
3. นางสาวณัฐชา  สาคร
4. นางสาวณัฐวิภา  สุขจันทร์โท
5. นางสาวณิชากร  สุราฤทธิ์
6. นางสาวธัญจิรา  เจริญดี
7. นางสาวปภัสรา  นาเมืองรักษ์
8. นางสาวประภาภรณ์  พันธฤทธิ์
9. นายรชต  แก้วศรีหา
10. นางสาวระพีพรรณ  นาเสริมงาม
 
1. นายศิริชัย  ศรีหาตา
2. นางเมตตา  แพงคำ
3. นางสาวพิมพร  ผาพรม
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  พลดง
2. นางสาวพิมผกา  ภูเหมือนบุตร
 
1. นางสาวกุสุมา  บุญคำ
2. นายวิชิต  เหล่าสพาน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนะพล  ภูแดนแก่ง
2. นางสาววิชุดา  โคตะมูล
 
1. นายเฉลิม  ภูกันดาร
2. นายอรรณพ  ภักดีชน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  สายแสน
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  เดชะวงค์
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภูครองหิน
 
1. นางวิภาวี  พลตื้อ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นายนันทวัช  เหมกุล
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหานาม
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายทักษิณ  พัสดร
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีชญา  ศรีอำคา
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวมลวิภา  นามศิริ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญกร  จันทร์ภิรมณ์
2. เด็กหญิงรินรดา  ลิ้มสุขเจริญกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาววิระนุช  ศรฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  บุญมาก
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  นิตยาสิทธิ์
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายธนโชติ  ชาติมนตรี
2. นายสารินทร์  อุดรรัตน์
3. นายเอกรัตน์  นาชัยฤทธิ์
 
1. นายทวี  พรมมา
2. นายอุทัย  น้อยตาแสง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายพรชัย  ภูกองสังข์
2. นายอนุวัฒน์  ศรีสุมาตย์
3. นายอาทิตย์  ชาติมนตรี
 
1. นายทวี  พรมมา
2. นายอุทัย  น้อยตาแสง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายธานุวัตร  เนื่องมัจฉา
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สงคราม
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. นายศุภชัย  สอนพรม
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายชินวัฒน์  แสนกั้ง
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายธนัชชา  นาจำรัส
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุนทรเทวิน
2. เด็กชายรัฐโยทัย  ดีบุตรศรี
3. นางสาวสุทธิดา  นิสีดา
4. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวจินดา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายณัฐวรรต  ภูดินดง
3. นายศิริวัฒน์  ปิติลาพัง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ภูมิสายดร
2. นายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
3. นายอธิพงศ์  สุริสาร
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายณัฐวรรต  ภูดินดง
3. นายศิริวัฒน์  ปิติลาพัง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กชายวัชรินทร์   ทาสี
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายธีรวัฒน์  ปัตเตย์
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงตุลรักษ์  ทลคร
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวอักษรสวรรค์  ศรีลาพัฒน์
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ดีบุตรศรี
 
1. นางสุกัลญา  ดีบุตรศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ถวิลคำ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปากน้ำ
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายศาตร์ตราวุฒิ  น้อยตำแย
 
1. นางสาวพวงพกา   อาจวิชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายสุขวิทย์  กรีเทพ
 
1. นางศศิธร  ทอมสัน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กหญิงผกาวดี  กลางบุญเรือง
 
1. นางสาวประวีณา  ทองทรวง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  นาสำแดง
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นายวิศวะ  ภูสีนาค
 
1. นางสาวรวิพร  ไชยคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงแพรวา  ภูคำกอง
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลพิชญ์  ภูลายขาว
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูลายขาว
3. เด็กชายคณิศร  วงษ์โต
4. เด็กหญิงณัชนันท์  ขิงโพ
5. เด็กชายณัฐวุติ  ทองลินัน
6. เด็กหญิงนาตาลี  โอคอนเนอร์
7. เด็กหญิงปนัดดา  ภูฟ้องไสย
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีโยธี
9. เด็กชายสุครินกร์  ศุภวิเศษ
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูบรรทัด
11. เด็กหญิงเกตุศิณี  สารรักษ์
12. เด็กหญิงแพรวพลอย  หมื่นศรี
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
2. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
3. นายอภิวัฒน์  ประทุมเศษ
4. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรวุฒิ  ไชยสีหา
2. เด็กหญิงจิราพร  เนื่องปอแก้ว
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ทิพย์มงคลกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาครเสถียร
5. นางสาวจุฑาวรินทร์  ภูภต
6. เด็กชายชลชาติ  คำสิลา
7. เด็กชายชลชาติ  ชุมมาตร
8. เด็กหญิงชลธิชา  ชาวดร
9. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ดิษฐ์เจริญ
10. เด็กชายณัฐวุติ  ทองสินัน
11. เด็กหญิงณัฐิดา  ภูทาทอง
12. เด็กหญิงดลนภา  จีบงูเหลือม
13. เด็กชายธนา  โครนำ
14. เด็กหญิงนริสรา  ทวยจัด
15. เด็กชายนันทกานท์  ภูกองไชย
16. เด็กหญิงนิรญา  โภควัฒน์
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูลายยาว
18. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  โลวะลุน
19. นางสาวภัทราวดี  นากอก
20. เด็กชายภูมินทร์  ภูครองทอง
21. เด็กหญิงรวิวรรณ  ภูเอิบ
22. เด็กชายระพีวิส  มินยะกากี
23. เด็กชายวินัย  ภูครองทอง
24. เด็กหญิงวิภาวี  ภูส่งศรี
25. เด็กชายศราวุธ  ภูลายยาว
26. นางสาวศศิธร  นวนโสภา
27. เด็กชายสรายุทธ  ภูประกาย
28. นางสาวสุดารัตน์  ภูธาตุเพ็ชร
29. นางสาวหทัยชนก  ผดุงโภชน์
30. เด็กชายอนุวัฒน์  วิพัฒน์มงคล
31. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ภูนาแก้ว
32. เด็กชายอุ่นอังคาร  ศรีธนารักษากลุ
33. เด็กชายเจษฏาภรณ์  พรมหลวง
34. เด็กหญิงเมษญาพร  อ่อนภูธร
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
2. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
3. นายวิทยา  ภูครองหิน
4. นายอภิวัฒน์  ประทุมเศษ
5. นางศวรรณยา  มณฑนะพิศุทธิ์
6. นางยุภาวดี  คำพิสมัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  เอี่ยมสม
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญสอด
3. นางสาวดวงรัตน์  ธวัชโชติ
4. นายธนพงษ์  ภูจอมจิตร
5. นายนิธิวัฒน์  พุดลา
6. นางสาวปราณี  ศรีวิลัย
7. นางสาวปิยะดา  พรหมนู
8. นางสาวปิยะรัตน์  โยธี
9. นายพงศธร  สารีบุตร
10. นางสาวพรฤทัย  รูปสิงห์
11. นางสาวพัชริดา  ภูมิแสง
12. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูครองทุ่ง
13. นายภานุเดช  ประหยัดทรัพย์
14. นางสาวมณีชนก  ชมชื่น
15. นางสาวยุพารัตน์  คำหลาย
16. นางสาววันวิษา  สีทะลัง
17. นายวันเฉลิม  เจริญวัย
18. นางสาววารุณี  สุริสาร
19. นายศักดิ์ณรินทร์  จุทสิงฑ์
20. นายศิริชัย  จอกทอง
21. นางสาวศุภมาส  มาลุน
22. นายสหัสวรรษ  นากอก
23. นายสุขสันต์  วิภาสะโล
24. นางสาวอนุธิดา  กองกวด
25. นายอภิเดช  ปัดจวงศ์
26. นางสาวอาทิตยา  เหล่ายาว
27. นายเทียนชัย  บุญหล้า
28. นางสาวเปมิกา  ไพรสอน
29. นายเรวัฒน์  ภูทลักด่าน
30. นายโชคชัย  โสภาพร
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
2. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
3. นายอภิวัฒน์  ประทุมเศษ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูสีน้ำ
2. เด็กชายคิรากร  แสงจันทร์
3. นายจิรวัฒน์  ญาณสว่าง
4. เด็กชายธนากุล  ภูสมพงษ์
5. นางสาวธัญสินี  เพ็ชรสุข
6. เด็กหญิงภคอร  ภูทอง
7. เด็กชายภวัต  ไชยเยศ
8. เด็กหญิงวริยา  พงษ์ชะเกาะ
9. เด็กชายอนุทิน  ศรีสมศักดิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทะเรือง
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นางสาวไพจิตร  บุดดา
3. นายอัครเดช  จงสมชัย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายคิรากร  แสงจันทร์
2. นางสาวจิรัชยา  แทนน้อย
3. นายณัฐ  กันพนม
4. นายดวงประเสริฐ  นันทวัน
5. เด็กชายปฐมพงษ์  ภูหงษ์แก้ว
6. นางสาวภัทราวดี  พรสมบัติ
7. นายวสันต์  ดอนกระสินธ์
8. นางสาวศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
9. นางสาวอักษรสวรรค์  ศรีลาพัฒน์
10. นางสาวอาลีญา  ภูวิโคตร
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นายอัครเดช  จงสมชัย
3. นางสาวไพจิตร  บุดดา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  กุลชะโมรินทร์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ด่านนอก
3. เด็กชายลิขิต  เหล่าไชยยงค์
4. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ภูทองทิพย์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ทองกอง
6. เด็กหญิงอลิชา  บุญจิราวัฒน์
 
1. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์
2. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขใส
2. นายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
3. นางสาวนารีนาถ  ภูครองทุ่ง
4. นางสาวมนัสชนก  นับถือสุข
5. นางสาวลลิตา  จำปาแดง
6. นางสาวสุธิดา  เปลรินทร์
 
1. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์
2. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูสีน้ำ
2. นางสาวจิรัชยา  แทนน้อย
3. นางสาวธัญสินี  เพ็ชรสุข
4. นางสาวภัทราวดี  พรสมบัติ
5. เด็กหญิงวริยา  พงษ์ชะเกาะ
6. นางสาวศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทะเรือง
8. นางสาวอาลีญา  ภูวิโคตร
 
1. นางสาวไพจิตร  บุดดา
2. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
3. นายอัครเดช  จงสมชัย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรภา  จำปาบุรี
2. เด็กหญิงฐิติยา  ปรางทอง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยปาละ
4. เด็กหญิงปภาดา  ภูแล่นไว
5. เด็กหญิงพิยะดา  สหุนิล
6. เด็กหญิงมินตรา  หารันดา
7. เด็กหญิงลลิตา  คำทอง
8. เด็กชายวีระชัย  นาถมทอง
9. เด็กชายวีระเชษฐ์  พงษ์สิงห์
10. เด็กหญิงศิริกัลยา   ทิมแดง
11. เด็กชายสุรารักษ์  ไชยกุล
12. เด็กหญิงอาทิตยา  วงมะลัย
13. เด็กหญิงอารยา  นาสะอ้าน
14. เด็กหญิงอารีญา  นาสมฝัน
15. เด็กหญิงอิสริยา  แก้วปิก
 
1. นางํธนภร  พยัคฆ์ทอง
2. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
3. นายดุษฎี  จันบดศรี
4. นางสาวศรัญญา  ราชาสุข
5. นางสาวนงค์ธิญา  มลากรรณ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ทะราช
2. นายกีรติ  เยี่ยมรัมย์
3. นางสาวจิราวรรณ  ลือเรื่อง
4. นางสาวญาณิสา  คันทา
5. นางสาวณัฐริกา  พลตื้อ
6. นางสาวติฐะศิณี  คุณโกทา
7. นางสาวทิวาภรณ์  บรรดิษฐ์
8. นางสาวนัดดา  ไชยพิมูล
9. นายภานุวัฒน์  สุขสวัสดิ์
10. นายภานุวัตร  ดีบุดศรี
11. นายมงคล  มอม
12. นางสาวรัตติยา  จรทะผา
13. นางสาววัชราภรณ์  แสนกั้ง
14. นายศตวรรษ  อาจดวงดี
15. นายสิทธิชัย  รัตนพลแสน
16. นางสาวสิริพร  วงศ์ละคร
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
2. นางสาวจารุณี  ภุอาศัย
3. นางสาวสุภาพิชญ์  ชินฤทธิ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกนกติกา  อัคฮาดศรี
2. นายนัฐทวุฒิ  อัตตะเสน
3. นายรติพงษ์  สะตะ
4. นายสิทธิพล  ภูเขาเกิด
5. นางสาวเมธวี  นามศรี
 
1. นายศุภชัย  สุทธิประภา
2. นายชาญชัย  ภูพานเพชร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิชยา   ศรีธงชัย
 
1. นายนพดล   ทองสุพรรณ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  โพธิ์สม
 
1. นางอังคนา  มิมาชา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงโมรี   สามเมือง
 
1. นางสมจิตร   ทองจันทร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์   สงวนยวง
 
1. นางนงเยาว์   ยศคำลือ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิศณุ
 
1. นางสาวอารยา  สงกันหา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  สาวิกัน
 
1. นางสาวลำจวน  หนองภักดี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุไรพร  ภูเขม่า
2. เด็กหญิงญาดา  อยู่คุ้ม
3. เด็กหญิงพุธิตา  ภูจอมจิตร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาแก้ว
5. เด็กชายอาทิตย์  ภูครองนา
 
1. นางกฤติกา  ศรียงค์
2. นางเอมอร  บุญพิโย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายชนชล  เตชะวัน
2. นายธนากร  มิลินทานุช
3. นางสาวธัญญากร  ภูแช่มโชติ
4. นางสาวนงนภัส  ส่งอิ่ม
5. นางสาวพิมพ์ใจ  ไชยสีหา
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เอกอุก
2. เด็กหญิงอารยา  ภูนารี
 
1. MissWen  Huiwen
2. นายกริช  ธีรางศุ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  โยธาแก้ว
2. นายอนนท์  อุ่นทะยา
 
1. นางสาวโฉมสุรางค์  เหล่าหมวด
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกิติญา  จีนแสง
2. นางสาวชารีพัชร  นนยะโส
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
2. MissYun  Hyojin
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายอภิวัฒน์  ภูถาดถม
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวน้ำทิพย์  เศรษฐชัยวัฒน์
 
1. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  โสไชโยดี
2. นางสาวจริยา  ชินวรรณ์
3. นางสาวชุติมา  ไร่ขาม
4. นางสาวมยุรินทร์  บุหงารัตน์
5. นางสาวสุจิตรา  อาจอำนวย
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
2. MissZhu  Yali
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายสหรัฐ  ทองพิลา
2. นางสาวสุพิชญา  อยู่คุ้ม
3. นางสาวอรอนงค์  ภูครองหิน
4. นางสาวอินทิรา  โสภาที
5. นางสาวเดือนเต็ม  ภูชื่นแสง
 
1. นางสาวอารยา  สุทธิเชื้อ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ  ชมชื่น
2. นางสาวปิยะชาติ  โคตรทิพย์
 
1. MissZhu  Yali
2. นายกริช  ธีรางศุ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายชาญชัย  ฟันยาง
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ชื่นนอก
 
1. นางวรรณาภรณ์  สกุลซ้ง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายนันทวุธ  ดูระภักดิ์
 
1. นางปริณทร  ภูเทพคำ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ภูครองทุ่ง
2. เด็กชายณัฐดนัย  สุภสร
3. เด็กชายทนัญชัย  ประดับศรี
4. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วลอย
5. เด็กชายปริญญา  ภูจักรเพชร
6. เด็กชายวีระยุทธ  โพธิ์ขี
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภูกองไชย
8. เด็กชายสิรภัทร  โคคำ
 
1. นายศักดิ์ศิลป์  ศรีหาบุญมาก
2. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
3. นายณรงศ์ฤทธิ์  ทะมานนท์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. นายฐาปกรณ์  ช่วยสุด
2. นายดวง  ดอนละ
3. นายธนวุฒิ  เจริญวรรณ์
4. นายนนทชัย  แม่นเมือง
5. นายนวคุณ  บุญใบ
6. นายสุรเชษฐ์  แก้วล้วน
 
1. จ.ส.ต.ถวัลย์  จันทะรัง
2. นางยุวดี  จันทะรัง
3. นายวัชรินทร์  ราชฤทธิ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจินดารัตน์  บุญเสริม
2. นายจิรทิปณ์  ศักดิวงษ์
3. นายธนภัทร  เดชมานนท์
4. นายธนาวุธ  ไชยสีหา
5. นางสาวนวพร  ศิริจำปากุล
6. นายนิภัทร์  วงศ์กาฬสินธุ์
7. นายฤทธิชัย  ภูมีแสง
8. นางสาวหทัยพันธน์  เหลืองดอกไม้
9. เด็กหญิงอรวรรณ  นันจินดา
10. นางสาวอลิชา  ชินกร
 
1. นายสุพัฒน์  พันธุ์โพธิ์คา
2. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  นามแสง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำบุญเรือง
3. เด็กชายภูธเนตร  จันทรประทักษ์
4. เด็กชายวีรวัฒน์  บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  นวะศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอนก้อม
2. นางสาวจิตราภา  อุ่นเจริญ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  นวะศรี
2. นางสาวชลธาร  สารสวัสดิ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  นากลาง
4. นายเขมชาติ  เศษสุวรรณ
5. นางสาวเมธาศิณี  จงน้อมกลาง
 
1. นางสาวจันธิมาศ  มาตรา
2. นายอรรถชัย  บุตรกุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาววณิศรา  ด้วงทอง
2. นางสาววรรณิสา  แก้ววิเชียร
3. นางสาวสิริมา  ภาษีอินทร์
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางสาวมะลิวรรณ  สุรานิตย์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวปิญชนก  ชมพูราช
2. นางสาววรางคณา  เหมโส
3. นางสาวศิรินทร  นาระโท
 
1. นางนพพร  ศรีมงคล
2. นางสาวธนภร  ภูกองชนะ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภา  หอมดวง
2. นางสาวภัทรพร  อาศักดา
3. เด็กหญิงสิริยากร  พรมพล
 
1. นางนพพร  ศรีมงคล
2. นางสาวธนภร  ภูกองชนะ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายธงชัย  วงค์ไชยา
2. นายอภิรักษ์  นามลาบุตร
3. นางสาวอัมรา  เกตบุตร์
 
1. นางนพพร  ศรีมงคล
2. นางสาวธนภร  ภูกองชนะ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  ดีแก่นทราย
2. นางสาวรัตติกาล  สมบัติเกิด
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายมงคล  สุพรม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พงษ์อุตทา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ราชบัณฑิต
 
1. นายศรัณยพงศ์  ระเวงวรรณ์
2. นางสาวธนัฏฐา  งามชัยภูมิ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  มาพล
2. นายปุระชัย  เหมกุล
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายมงคล  สุพรม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายชนดล  เสนากิจ
2. นางสาวอนุษรา  ภูชมศรี
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายมงคล  สุพรม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  สีวังราช
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายมงคล  สุพรม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  กะการดี
2. นางสาวอาทิตยา  นันเจริญ
 
1. นายมนูญ   เกษมาลา
2. นายธนบดี  กุดแถลง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายรชฏ  บุตรวงศ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สามารถ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวกาญจนา  พรมศรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ทักษี
2. เด็กชายศราวุธ  จำปาไชย
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวกาญจนา  พรมศรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกนกพรรณ  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวนวพร  มาตรทอง
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มาตรา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธารกร  แก้วสุระ
2. นางสาววรัญญา  ไกรพินิจ
 
1. นายรัชฎา  ปัททุม
2. นางสาวสุภารัตน์  อินทร์อุดม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  วงค์คำจันทร์
2. นางสาวนิติพร  ทำประเสริฐ
 
1. นายอดิศักดิ์  เหล่าพิมพ์
2. นางสาวพรทิพย์  สอนก้อม
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจุรินพร  ราชบัณดิษฐ
2. เด็กชายนาคินทร์  ราชบัณดิษฐ์
3. นายรัฐศักดิ์  ชัยเนตร
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นางสาวรุจิราภรณ์  มูลสาระ
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายขวัญชัย  รัตนเพลิด
2. นางสาวพิมระพัฒน์  รัตนบุตร
3. นางสาวอริสรา  พันธ์บุบผา
 
1. นายอานนท์  คำสา
2. นางสาวจิรนุช  ช่างหล่อ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวชลธิดา  ลาบุตร
2. นางสาวฐิตาภา  วินิจกุล
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภูกองสังข์
2. เด็กชายธนกร  ภูชมชวน
3. เด็กชายธนวัฒน์  เติมภักดี
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายชิณวัฒน์  พรมมาไว
2. นายศิริวัฒน์  ศรีอรัญ
3. นายอนิรุต  ภูจอมขำ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายยอดรัก  ภูไก่แจ้
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงเจริญสุข
3. เด็กชายโชคชัย  พรมพันใจ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ภูเก้าแก้ว
2. นายสหัสวรรษ  วงศ์เย็น
3. นายอดิศร  ภูกองไชย์
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายชุษณ  ภูงามนิล
2. เด็กชายภานุภัทร์  กรณ์งูเหลือม
3. เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีหอมชัย
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพันนุวัตร  พิชัยช่วง
2. นายวรวุฒิ  อุตรมูล
3. นายสาธิต  เกลี้ยงรส
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. นางสาวนันทิกานต์  ประเวระทัง
2. นางสาวอมรรัตน์   หล้าคำ
3. เด็กหญิงเมธิรา  บาทอง
 
1. นางสาวนวรัตน์  โยวะบุตร
2. นายทองสุก  เผ่าหอม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายพัทธนันท์  มูลเอก
2. นายพิพัฒน์  ต้นกันยา
3. นายศราวุธ  ภูผาลี
 
1. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
2. นายนิพนธ์  สกลใต้
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนที  วงษ์จันทึก
2. เด็กหญิงศรุตา  พรมนาม
3. เด็กชายอนุรักษ์  สุวิเศษ
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางสาวผจงจิตต์   จงกลรัตน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไร่ขาม
2. เด็กหญิงนภาพร  ภูกองสังข์
3. เด็กหญิงบุชิตา  ชิณวรรณ์
4. เด็กหญิงพัชนิดา  ไชยเรือง
5. เด็กหญิงศิริพร  ขันชารี
6. เด็กชายเฉลิมชัย  คล้ายน้อย
 
1. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
3. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายจักรีภูเบศร์  แสนสุวรรณ
2. นายณัฐพล  พลตื้อ
3. นายทักษิณ  พัสดร
4. นายธีราธร  แก้วสีขาว
5. นางสาวสุไมภรณ์  พลขวา
6. นายโชคเจริญ  สีลุน
 
1. นางยุภาพร  กมลผาด
2. นายสถาพร  คำพะวงศ์
3. นางสาวนิตธิยา  เสนาหนอก
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลยา  พงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เศรษฐกิจ
3. เด็กหญิงเกวลิน  จิตเรณู
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางเพ็ญทิพย์  กุดแถลง
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญชนก  บุญมาทาน
2. นางสาวปนัดดา  ภูทองคำ
3. นางสาวปรีญานุช  บาษิสี
 
1. นางณัฎฐวรรณ  หมายมั่น
2. นางพิชชาภา  ทิพย์เสถียร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นายสิทธิเดช  เขียวผาบ
2. เด็กชายอัครพล  ไพโรจน์
3. นายอัษฏา  ภูกะฐิน
 
1. นายสุรชาติ   ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวจุลตกานต์  ภูแสงศรี
2. นายธนาดร  อิศาสตร์
3. นางสาวอุลัยพร  หลาบผุ
 
1. นางสาวกัญจนา  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวปิยวรรณ  เสนฤทธิ์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฏิพร  ภูผาบ
2. เด็กหญิงอภัสรา  บุญคำนึง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ภูทาทอง
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  โสพันธุ์
2. นางสาวพิยดา  สายเลน
3. นายสุทธวีร์  รุ่งรัตน์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นางรัชนีกร  โทหารวงษ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  มหาชัย
2. เด็กหญิงนันทิยา  แสงจันทร์
3. เด็กชายมนัส  แง่ชัยภูมิ
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์อักษร  ประทุมมาศ
2. นายธนากร  ภูตาโก
3. นางสาวพรพฤกษา   วงค์จีน
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางศิริรัตน์  ภูกระทาน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิฎฐา  นามสง่า
2. เด็กหญิงภัทราพร  นาชัย
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ภูงามเชิง
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถาโงกโป้
2. นางสาวปิยะพร  สุขเจริญ
3. นางสาวศิริญญา  แสนสุวรรณ
 
1. นางยุภาพร  กมลผาด
2. นางสาวนิตธิยา  เสนาหนอก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  นาถ้ำพลอย
2. เด็กหญิงปันณิตา  หมายงาม
3. เด็กหญิงสุชันยา  พูลกลาง
 
1. นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี
2. นางมัณฑนา  เขตชมภู
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  ศรีไสย
2. นางสาวพรพิมล  โสวพันธุ์
3. นางสาวเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณีี
2. นางกรรณิการ์  นนทวัน
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายวรรณพล  ภูบุญทอง
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชินวงษ์
 
1. นายธวัธชัย  สมีนาง
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นายนวพล  ศิริเย็น
2. เด็กชายวรชิต  ภูแข่งหมอก
3. เด็กหญิงวิชุอร  เวียงนนท์
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางวรรณวดี  นนทะแสน
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายศรพัฒน์  แย้มไสย
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤเบศ  ภูถาวร
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวชนกนันท์  ภูฆ้องไชย
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายปารวี  จันทร์ภิรมณ์
2. เด็กชายอนันต์  แก้วอรุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  อารมณ์สวะ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิภูมิ  ผาละโพธิ์
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายวทัญญู  ถิ่นแก้ว
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ฉุนจังหรีด
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายวีระชัย  นระแสน
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  กอนคอน
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วสีขาว
2. เด็กชายกิตติชัย  พลเสน
3. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  ภูนาเพชร
4. เด็กหญิงญาสุมิน  เนมิน
5. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ภูจอมคา
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เที่ยวชัยภูมิ
8. เด็กชายธวัชชัย  ฉุนจังหรีด
9. นางสาวนภัสชล  สรรพโส
10. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประเสริฐสังข์
11. เด็กหญิงปรัชญา  ภูกาบ
12. เด็กชายปรินทร  ภูจอมคา
13. เด็กหญิงปริศนา  บุญเทียม
14. เด็กหญิงปิยณัฐ  แก้วตรี
15. เด็กหญิงมนธิรา  ภูพวงเพชร
16. นายวทัญญู  ถิ่นแก้ว
17. เด็กหญิงวรรณนิภา  ภูมาสี
18. เด็กหญิงวันนิภา  พันเพลิงพฤกษ์
19. นายวันเฉลิม  อิ่มไสว
20. นายวีระชัย  นระแสน
21. เด็กหญิงศรพรรณ  งามวงศ์
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีรัตนพันธ์
23. เด็กหญิงศุชาดา  ประมาโย
24. เด็กหญิงสิริพร  ชาญสมา
25. เด็กหญิงสุดธิดา  ใจทา
26. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เนียมสูงเนิน
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  กอนคอน
28. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณเรือง
29. เด็กหญิงอารยา  หัสวงศ์
30. เด็กชายเดชา  กูลแผ่น
 
1. นายศิระ  ชะอินทร์วงศ์
2. นายฉัตรชัย  ภูแป้ง
3. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
4. นางวารี  ภูแป้ง
5. นางพวงผกา  พรมราช
6. นางนงนุช  ยิ่งยืน
7. นางฉัตรอนงค์  คำดีราช