เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
2 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
3 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
4 นางวิชุดา โชคภูเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
5 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายล่ามภาษามือ  
6 นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายล่ามภาษามือ  
7 นางมนัส ขาวไชยมหา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายล่ามภาษามือ  
8 นางสาวน้ำฝน ประทุมชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายล่ามภาษามือ  
9 นายสุทิตย์ สิมมา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายล่ามภาษามือ  
10 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายดำเนินงาน  
11 นางสายสมร เพชรอยู่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายดำเนินงาน  
12 นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
13 นางนฤมล มุสิกวัน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
14 นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
15 นางเกษแก้ว บุญบาล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
16 นางวิชุดา โชคภูเขียว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
17 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
18 นางอภิญญา พลไธสง โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
19 นางฤดีวรรณ กาญจนสกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
20 นายสุทิตย์ สิมมา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
21 นายนิคม พรมคำน้อย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
22 นายอนันต์ พิศตะคุ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
23 นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
24 นางสุปราณี มาศวรรณา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
25 นางสาวระพีพรรณ จันทิหล้า โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
26 นางอุบลรัตน์ นิมากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
27 นางอรอุมา บุษราคัม โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
28 นางสาวภัคนันท์ มะลิงาม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
29 นางจิรภา กองแก้ว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
30 นางรัตนา ชมภูพาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
31 นางขนิษฐา โสธรรมมงคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
32 นางสาวปิย์วรา มหายศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
33 นางอุดมพร คำทองเพิ่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรับลงทะเบียน  
34 ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์ เพ็งกลาง โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
35 นายนาวิน โพละลัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
36 นายอาทิตย์ ทิศสุวรรณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
37 นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
38 นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
39 นางสาวกุลธิดา บุญบรรลุ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
40 นางสาวเรวิกา แก้วมีศรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
41 นางสาวปานชนก บุญเอนก โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
42 นางบุญโฮม โนนทนวงษ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
43 นางสาวภัทรินทร์ ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
44 นางประภาพร ธรรมวิพากย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
45 นางสายทอง สิทธิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
46 นายอัครเดช เวียงเหล็ก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
47 นางจีรพัส ปัญจรักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
48 นางสาวอินท์อานันตา ธำรงพุทธิวงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
49 นางสาวอารีรัตน์ เข็มภูเขียว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
50 นางสาวศิรินันท์ ระวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
51 นางสาวพรทิภา พรมสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
52 นางสาวอทิตติยา ปัญญูรัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
53 นางสาวปริศนา ภูกาบขาว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
54 นางสุนันทา ศรีกุศล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
55 นางอนงค์ คะเซ็นแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
56 นางอารีรัตน์ ศรีกรุงพลี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
57 นางสาวประวีณา พนารินทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
58 นางอมรา ทองเศรษฐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
59 นางอรุณรัตน์ โยมะบุตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
60 นายบุญกอง โสภาวรรณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
61 นางสาวสรารัตน์ เอ็นดู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
62 นางวราภรณ์ เอ็นดู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
63 นางสาวสุทธิกาญจน์ จันโทภาส โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
64 นางสาวพักตร์สุคนธ์ หลอดเพ็ชร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
65 นายปัญจะ คะอังกุ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปฎิคม  
66 นางสาวเข็มจิรา ภูพานา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายการเงิน การบัญชี  
67 นางสาวสุธาชินี สารปรัง โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายการเงิน การบัญชี  
68 นางเบญจมาศ อินทรสว่าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการเงิน การบัญชี  
69 นางฤดีวรรณ กาญจนสกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการเงิน การบัญชี  
70 นางจิตรลดา ประเสร็ฐนู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พิธีกร  
71 นางวิชุดา โชคภูเขียว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น พิธีกร  
72 นางฤดีวรรณ กาญจนสกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น พิธีกร  
73 นายสรศักดิ์ นิมากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
74 นายไพศาล วิเศษแก้ว โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
75 นางสาวสมปันนา พันธุ์ปลาโด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
76 นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
77 นางสมฤทัย ไกวัลนาโรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
78 นายต่อศักดิ์ กล่ำสุข โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
79 นายชูชาติ แข่งขัน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
80 นายรังสันต์ ทองเศรษฐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
81 นายสรายุทธ เอ็นดู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
82 นายประนอม ปฏิพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
83 นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
84 นายณัฐวุฒิ ชินวงศ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
85 นายทศพล โพธิขำ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
86 นายสากล ทัพสมบัติ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
87 นายสุรศักดิ์ มณีโชติ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
88 นายประภาส ทัศศรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
89 นางเบญจมาศ อินทรสว่าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
90 นางสาวจารุภรณ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
91 นางอรุณี ศิริกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
92 นายจักรกริช กานุมาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
93 นายคมชาญ ศรีเมืองบุญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
94 นายนิคม พรมคำน้อย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
95 นายชนินทร์ ค้าเจริญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
96 นายทินกร พุทธบุตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
97 นายธนวัฒน์ อุดคำเที่ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
98 นายสวง ไชย์แพน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
99 นายอานนท์ จงภักดี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
100 นายสมพิศ โยมะบุตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
101 นายประมวล บุญแก้ว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
102 นายสมศรี จันสีหา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
103 นายนิกร เทอดสุวรรณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
104 นายชัชวิทย์ มณีโชติ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอาคารสถานที่  
105 นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายประสานงาน  
106 นายพงษ์ธร แสงตันชัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายประสานงาน  
107 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายประสานงาน  
108 นางเกษแก้ว บุญบาล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายประสานงาน  
109 นางสาววีระอร ไชยรา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
110 นางสาวลัดดา มาให้ทรัพย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
111 นางสาวปิย์วรา มหายศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
112 นายจักรกริช กานุมาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
113 นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
114 นายอัครเดช เวียงเหล็ก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
115 นายสมยศ ฟักนาค โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
116 นางสาวณัฏยาณี อนุมาตย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
117 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
118 นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
119 ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
120 นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
121 นายพงษ์ธร แสงตันชัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
122 นายภิญโญ แสงสกุล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
123 นางเกษแก้ว บุญบาล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
124 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง  
125 นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง  
126 นางสาวน้ำฝน ประทุมชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง  
127 นางบุญโฮม โนนทนวงษ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง  
128 นางสายสมร เพชรอยู่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายคัดกรอง  
129 นายภิญโญ แสงสกุล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ระดับภาค (Admin)  
130 นางเกษแก้ว บุญบาล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ระดับภาค (Admin)  
131 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ระดับภาค (Admin)  
132 นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ระดับภาค (Admin)  
133 นายจักรกริช กานุมาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ระดับภาค (Admin)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]