รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายกสิกร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายไชยา  หงษ์ณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุดารัตน์   อิ่มแมน
 
1. นางเกวลี   เมืองศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงปนิดา   บุญคง
 
1. นางละเอียด   หงษ์ณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายกสิกร   พงษ์สุวรรณ
 
1. นายอภิราม  เงาศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงชัย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ต้องใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  ราชวังเมือง
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมภพ  แสนธิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลทะอินทร์
 
1. นางสายทอง  สิทธิ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวฉัตรเบญจา  พลหาญ
 
1. นางพรวิมล  อนุแสน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุไมทิพย์  นาซาน
 
1. นายเบญจมาศ  อินทรสว่าง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พิช  ปู่พระบุญ
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวลักษณ์สุคลน์  แสนสมัคร
 
1. นางพรรณี  โภคทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาววรรณพร  นวลสุธา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารวี  วิราโค
 
1. นางพรวิมล  อนุแสน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายปิติพัฒน์  สาเกตุ
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงรวิภา  สีเสน
 
1. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจิตรภณ  ลีลาศ
 
1. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัชวาลย์  เพชรแสง
 
1. นางสาวหริชยา  นราพันธ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพุทธิพงษ์  พันธ์สุมา
 
1. นางดวงแก้ว  มณีกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธีรดนย์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นางสาวสาธิดา  เกิดศิริ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พจน์  แสงเพ็ง
 
1. นายธนกฤต  ธนภูมิไพสาร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวธนพร  ศรีสมพงษ์
 
1. นางสาวอัญอานัณท์  รัตนะดิสรณ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวเพ็ญประภา  คนคล่อง
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  บุญจันทร์ศรี
 
1. นางสมร  ศรัทธาผล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  มาตรวังแสง
 
1. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงรักษิณา  พวงจันทร์
 
1. นายวีระพงษ์  นครศร๊
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเฉลิมชัย  จันทร์ราช
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษดา  คำพิลานนท์
 
1. นายรังสรร  สอนกลาง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทวงศ์
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายวัชรพล  ศรีสุลัย
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนันทศร  ชาวดร
 
1. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวเจนจิรา  อัศยาพร
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวอชิรญา  คำลือ
 
1. นายธนิก  ประชานันท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายสุพศิน  หอมยี่สุ่น
 
1. นางสาวสิริมาส   นาคสูงเนิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จวงเงิน
 
1. นางอัญชลี  ลุนลอด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายจันทร์ทอง   วะรงค์
 
1. นางสาววรรทนา   พานิชศิริ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทินกร   พยุงธรรม
2. เด็กชายนครินทร์   จันทธิบดี
3. เด็กชายพร้อมพงษ์   กล้าหาญ
 
1. นายแสวง  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงทิวา  ก้านทองหลาง
2. เด็กชายนันทกร   เกิดศักดิ์
3. เด็กหญิงภัควดี  นาราวงค์
 
1. นางสาวกิติยา  อ้อมแก้ว
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายทัตเทพ  เพ็ญรัตนา
2. นางสาวลักษณ์สุคลน์  แสนสมัคร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทวงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
2. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผิวอ่อน
2. นายปัณณธร  กุละนาม
3. นายวิษณุ  อุปะละ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
2. นายพุทธินันท์  จันทะวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชูบัว
2. เด็กหญิงวงศ์พรรณ  ลีลาอภิรดี
3. นางสาววริศรา  งามวงศ์
 
1. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
2. นางสาวปาริชาติ  ทองดีนอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนรากร  แก้วพิลารมย์
2. เด็กหญิงระวิภา  นาชีวะ
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติธัช  คุ้มพร้อม
2. เด็กหญิงอารียา  คุ้มขันธ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  พาลี
2. นางศิรินทิพย์  เยี่ยมจะบก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  นามแก้ว
2. เด็กชายพีรพล  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
2. เด็กชายพิสัย  ไชยสงค์
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุขปลั่ง
2. เด็กชายนพรัตน์  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
2. นางอัจฉราภรณ์  บุญประสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชษฐ์สิงห์
2. เด็กหญิงสุนันดา  จันทา
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฐิติมา  นาชีวะ
2. นายวิทยา  อรัญญวาท
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวสุนิสา  ปรังแดง
2. นายอมรเทพ  ใจรักษ์
 
1. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
2. นางอัจฉราภรณ์  บุญประสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายนันตะชัย  ชาลี
2. นางสาวอภิญญา  จงรักษ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
2. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศึกษาดอน
2. เด็กหญิงนัตยา  ทองโคกกรวด
 
1. นางสาวณัฐธิดา  นูเร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวรรณญาดา  เรือนรอบ
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ป้องหล้า
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ตุพิมาย
2. นางสาวจารุวรรณ  เจริญธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทักษิณ  เสาสิม
2. เด็กหญิงนฤมล  พิลารัตน์
 
1. นางอโนชา  ภูนาสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงสุทโท
 
1. นายวัชรพงษ์  ธงชัย
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. นางสาวรัศมี  พรมจันทร์
 
1. นายพิชญุตม์  หงษ์สระพัง
2. นางสาวจารุวรรณ  เจริญธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชินวัฒน์  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวัลวิภา  ไขรัมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวตมิสา  ภูมิบูรณ์
2. นายสันทัศน์  แก้วนาทม
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
2. นายวัชรพงษ์  ธงชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายฐิรพล  เหง้าน้อย
2. นางสาวปฏิญญา  ชัยยะโส
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
2. นายสมพงษ์  สมหารวงษ์
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
2. นายธีรพันธุ์  มาแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์   รักงาม
2. เด็กชายธีรศักดิ์   สาทกลาง
 
1. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
2. นางสาวดารณี  ดอกแขมกลาง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงราณี   ทองแดง
2. เด็กชายอดิศร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
2. นางปรวรรณ  วรสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายภูมิรพี   สุคันธเสาวภาคย์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์   แก้วมะ
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายรัชชานนท์  วันสีแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาพร  คำงาม
 
1. นางปิยะดา   ธนวัฒน์โอฬาร
2. นางสาวชนมน   จันทะมูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกุลวัตร  โสรัส
2. นายจิรพัส  ปะวะรางกูร
3. นางสาวชุตินันท์  ภูพวก
4. เด็กชายทิวานนท์  หมื่นไธสง
5. เด็กชายนราธร  กุลบุตร
6. นายนเรนทร  น้อยพร
7. นายปัญญา  ไพรศรี
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เกลี้ยงรส
9. นายภูวนาท  ชมพุทธ
10. เด็กหญิงวิชุดา  บุตะกาศ
11. นายสิทธิพล  จ้ายสวนนา
12. นางสาวสุพัตรา  แนวสีนาค
13. เด็กหญิงอรอุมา  เคนดา
14. นายอาทิตย์  เกตุโท
15. นางสาวแคทรียา  วังคีรี
 
1. นางบุญโฮม  โนนทนวงษ์
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
3. นายจักรกริช  กานุมาร
4. นายประภาส  ทัศศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกนกภรณ์  วรรณธิ
2. นางสาวกรรภิรมย์  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงกุลดา  อ่อนสมัย
4. นายจตุพล  จันทร์แพงดี
5. นายจิรายุทธ  สาโรจน์
6. นางสาวจุฑามาศ  แสนเมือง
7. เด็กชายธนา  ดอกสี
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พุทธคี
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขพรม
10. นายประสิทธิ์  ต่อสกุล
11. เด็กชายปวิธ  ตั้งมั่นดี
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ด้วงจุมพล
13. นายศุภโชค  แย้มศรี
14. เด็กหญิงสุนิสา  คณะวาปี
15. เด็กชายไตรเทพ  จอมทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
2. นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ
3. นางสาวโชติมณี  นครศรี
4. นางสาววรรณิศา  ต้นกันยา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกันนิตา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทวันเวทย์
3. นายธนพล  นาคสุข
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ชีวาจร
5. นายธนวัฒน์  จันที
6. นายธราธิป  ชมหมื่น
7. เด็กชายธีรศักดิ์  ชื่นบาน
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุขยืนยง
9. เด็กหญิงปนัดดา  ผ่องแผ้ว
10. นางสาวปลายฝน  พลเสพ
11. เด็กหญิงพิจิตรา  บรรลือทรัพย์
12. เด็กชายภูวนาท  แก่นเมือง
13. นางสาวรัตติกาล  แป้นนรินทร์
14. เด็กชายสุสาทร  อำพันทอง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวทิสากร  พลบุญ
2. นางนลินี  ถึงดี
3. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
4. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายจักรภัทร  ศรีแสงสว่าง
2. เด็กชายณัฐพล  เกื้อทาน
3. เด็กชายณัฐวัตร  กัลยาวงศ์
4. นายณัฐวีร์  ปิติกะวงษ์
5. นางสาวนภาพร  เส้นเกษ
6. เด็กชายนรเทพ  สิทธิผล
7. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์เพ็ญ
8. เด็กชายวทัญญู  จุฬา
9. เด็กชายสิทธิโชค  โพธิทัด
10. นางสาวสุเบ็ญญา  น้ำกรอง
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองหล่อ
12. เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นายปิยะทัศน์  เทพารัตน์
2. นางสาวอภินันท์  แสนทวีสุข
3. นางสาวกัญญาณี  สอนวงแก้ว
4. นายวนาศักดิ์  คุณมี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชนันท์   จันทร์เลื่อน
2. นายกิตติพงษ์  ศรีสุวรรณ
3. นายกิตติพงษ์  แก้วเขียวงาม
4. นายจักรพงษ์  บุญมา
5. นายณัตติพงษ์  แก้วชิน
6. เด็กหญิงธารินี  ดวงมาลา
7. นายนนทวี  ดาศรี
8. นายพลพิพัฒน์  จันมณี
9. นายวิทวัส  แก้วเหลา
10. นายวุฒิพงษ์  วงษาชัย
11. เด็กหญิงศิริมล  กระจาย
12. เด็กชายเอกรัตน์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ
3. นายจักพงษ์  ขุมเงิน
4. นายธนกฤต  ธนภูมิไพสาร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
2. นายนครินทร์  รัตนมาตร
3. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
4. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
5. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
6. นายอาทิตย์  เกตุโท
7. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
8. นายเดชาธร  ศรีเมือง
 
1. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
3. นายต่อศักดิ์  กล่ำสุข
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชุติพงษ์  สายสิงห์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โคกกลาง
3. เด็กชายธนภัทร  มั่งมูล
4. นายธีรังกูร  อุ่นประชา
5. นายนราทิตย์  สุภะดี
6. นายประวิตวรรณ  ขิระทาน
7. นายพงษ์ประเสริฐ  กันทา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกษนัต
 
1. นางสาวกฤติยา  ศรีนุกูล
2. นางสโรชา  เอกอำพัน
3. นายอดิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายจตุพล  ชัยรัง
2. เด็กหญิงนิศามณี  สองศรี
3. นางสาวภัทรลดา  ตลับทอง
4. เด็กหญิงวริษา  ไทธะนุ
5. นางสาววิภาพร  คำดี
6. เด็กหญิงศิริวัลย์  ราชวังเมือง
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทวงศ์
8. นางสาวอรวรรณ  สังขฤกษ์
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
3. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
3. เด็กชายชินพัฒน์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
5. นางสาวพรทิพย์  บุตรใส
6. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
7. นายวทัญญู  ซงซา
8. นางสาวแพรวนภา  ดาสา
 
1. นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์
2. นางสุวรรณา  วรบุตร
3. นายธนพงษ์  เจรดวง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล  ครจำนงค์
2. นายกฤษฎา  นพเก้า
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศึกษาดอน
4. เด็กชายจิระศักดิ์  นาคพงศ์
5. เด็กชายนรินทร  เหลียวกลาง
6. นายพีระพัฒน์   ลี้ภัย
7. นายอาทิตย์  พรอิทธิกิจ
8. เด็กชายอ้อย  แช่มโพธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ใหญ่เลิศ
2. นางสาวสุประวีณ์  จารุวัฒน์ชโยดม
3. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวกัญจพร  สาลี
2. เด็กชายชรินรัตน์  ไชยศรีษะ
3. นางสาวปริศนา  ผลรักษ์
4. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
5. นางสาวภัคจีรา  ศรีละออง
6. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงเพ็ชร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยายงค์
8. นางสาวอัมพรรณ  ภาเภา
 
1. นางสาวเพ็ญวดี  บุญทองพิมพ์
2. นางสาวรดาวัลย์  ภักดีศรี
3. นายพงษ์นารายณ์  สาลี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ภารเจิม
2. เด็กชายทวิชชา   โลไธสง
3. เด็กชายพีรพัฒน์   เงินครบุรี
4. เด็กชายวสุพล   รัตนวงศ์
5. เด็กชายศิริมงคล   ขลากระโทก
6. เด็กชายศุภเชฏฐ์   ซาสุดสี
7. เด็กชายสมยศ  ไชยแหม่ง
8. เด็กชายอดิพงษ์   คมพิมาย
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
3. นางสาวณัฐกิตติมา   ศรีพันธ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์   ชูเส้นผม
2. เด็กชายญาณกวี   สะเดา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   นวมพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   นวมพันธ์
5. เด็กชายทินกร    อังคุนะ
6. เด็กชายภูมิระพี    เกษรจันทร์
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา    วันดี
8. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   มะรังศรี
 
1. นางสาวณัฐรัตน์  จุรุฑา
2. นางสาวสาวิตรี   ไกรยะศรี
3. นายจิระศักดิ์   เส็งนา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงชัย
3. นายธนาทิพย์  ยาตาล
4. นายธีรภัทร  ศรีกุลวงษ์
5. เด็กชายบุญพิทักษ์  สายสุวรรณ
6. เด็กชายพัฒนชัย  ศรีคำเวียง
7. นางสาววีรดา  ปทิทัง
8. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์  ชะยูเด็น
2. นายไพศาล  วิเศษแก้ว
3. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำประเทือง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ชัยวิชิต
4. เด็กหญิงประภารัตน์  จิรานุวัฒน์
5. เด็กหญิงปิยพร  ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  ปะวะเขนัง
7. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
 
1. นายสุทิตย์  สิมมา
2. นางบุญโฮม  โนนทนวงษ์
3. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันทร์โทภาส
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติ  พึ่งจังหรีด
2. เด็กหญิงจิรดา  มาประจง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มพร้อม
4. เด็กหญิงชนิษา  ครินทร์สูงเนิน
5. เด็กชายพงศกร  นากาบุตร
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงกล้า
7. เด็กหญิงอารีย์  ทองสวัสดิ์
 
1. นางอารีย์  รักษาสุวรรณ
2. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
3. นางสาวฤดี  พานิช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกพิศ  โพธิไข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุดนอก
3. เด็กหญิงจินตภา  กุลมงคล
4. เด็กหญิงนันทิพร  ใบแสน
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภาคแก้ว
6. เด็กชายรัชชานนท์  ในโนน
7. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นางสาวราตรี  กุลชนิ
2. นางสาวกรรณิกา  แดงนา
3. นางสาวบุษปัทษ์  กุณวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษกร  รูปสะอาด
2. นางสาวกาญจนา  พิมพา
3. นางสาวภิญญพัชญ์  สาระทรัพย์
4. นางสาวศศิพร  อ่อนดี
5. เด็กชายศักดิ์ดา  แพงศรี
6. นางสาวศิรินันท์  สีเชียงสา
7. นางสาวสายธาร  งอกทรัพย์
 
1. นางสาวธารตรี  ศรีทอง
2. นายจักรพงษ์  เนื่องชมภู
3. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกุลธิดา  สมเพชร
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวฐิติมา  นาชีวะ
4. นางสาวธิดารัตน์  คำสำโรง
5. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
6. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
7. นางสาวปิยะวดี  เขียวดี
 
1. นางสาวภัคนันท์  มะลิงาม
2. นายสุุรศักดิ์  มณีโชติ
3. นางสาวปิย์วรา  มหายศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วจันทร์
2. นางสาวธิมาพร  สายจันทร์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำภิมูล
4. เด็กหญิงศิรดา  รามสูตร
5. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โททอง
6. นางสาวสุวรรณา  แพงศรี
7. เด็กหญิงอารียา  อุ่นหลวง
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวพัชรินทร์  ยางสันเทียะ
3. นายธนกฤต  ธนภูมิไพสาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาใจธรรม
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  นวมขุนทด
3. นายธนดุล  แนมขุนทด
4. เด็กหญิงนพเนตร  อารียรักษ์
5. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
6. เด็กหญิงลลิตา  ธงยศ
7. นางสาวสัณห์สินี  เดชเดชา
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งกลางดอน
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
2. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
3. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจรัลชัย  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายบุญสิทธิ์  เพิ่มทอง
3. นางสาวบุษบา  โชติผล
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เงางาม
5. นางสาวมินประภา  เนื้อละออ
6. เด็กชายรพีภัทร  คำสุวรรณ
7. นายวุฒิภัทร  นามภักดี
8. นางสาวสมหญิง  รัตนา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยางสันเทียะ
2. นางรัชนีกร  คงเสมอ
3. นายธนกฤต  ธนภูมิไพสาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศิริจันดา
3. นางสาววิไลรัตน์  วงศ์แก้ว
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  ป้องฉิมมา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  รำมะนา
6. นางสาวอัมพร  วิระคุณ
7. นางสาวเปรมวดี  บุ้งทอง
8. เด็กชายเพ็ญเพชร  ร่วมสุข
 
1. นางสาวธนพร  สมวงษ์
2. นางสาวณัฐณิชา  อนันตา
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน  รูปขำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกรณิศ  ทวีกุล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณโรจน์
3. เด็กชายณัฐพล   เพิ่มพิพัฒน์
4. เด็กหญิงธนิกา  นรศาสตร์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
6. เด็กหญิงสใบทอง  นพวาฬ
7. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
8. นายเกรียงไกร  คำภิรมย์
 
1. นางสาววิภาดา  เศษบุบผา
2. นางสาวภัทราพร  ภูบรรสุข
3. นายสุระเชษฐ์  ภูฉายา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์   รักงาม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   สุริยา
3. เด็กหญิงธีร์สุดา   กิตติธรรมโอภาส
4. เด็กหญิงปัณชญา   สีแสง
5. เด็กชายวัชรวิชย์  เรียครบุรี
6. เด็กหญิงสุนิชา   คณะศรี
7. เด็กหญิงสุวัฒณี   มนัสโส
8. เด็กชายเปรมปรัชญา  รั้งกลาง
 
1. นางสาวสุนันทา  จิตรดี
2. นางสาวพูลศิริ  สุนันตะ
3. นางสาวเจนจิรา  เทากระโทก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองแทน
2. เด็กชายธนวิชญ์   หนูเส็ง
3. เด็กชายธีทัต   วงค์อนุ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภาอาษา
5. เด็กหญิงบุญญาณี   ใยบัว
6. เด็กหญิงวนัสนันท์   พัตสาริกรณ์
7. เด็กชายศุภฤกษ์   หงษ์จินดา
8. เด็กชายแทนคุณ   สายสุด
 
1. นางสาวสุนี  หินวิเศษ
2. นางสาวศิระพันธุ์   ประดับพันธ์
3. นางสาวนรารัตน์  ภูชะหาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายราชศักดิ์   สุรินทร์งาม
2. เด็กชายสมพงษ์   ไชยแหม่ง
3. นายสันติ   รานอก
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เวชพราหมณ์
2. เด็กหญิงพรพิมล   ภาษาพรม
3. เด็กชายสุขสันต์  บวกกระโทก
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายปเมธินทร์  เพชรตะกั่ว
2. นายศรยุทธ์  จันละบุตร
3. นายอภิวัฒน์  ชะนะฉันท์
 
1. นางสาวอริยาภรณ์  คุ้มบ้านชาติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์เหลา
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สีดาว
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวศิริพร  อ่อนดี
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวริษา  ไทธะนุ
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายภูวนัย  บุญโชติ
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมปอง  แสงตะวัน
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลำจอง
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายวัชระ  คำขุนทด
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวิชุดา  บุตะกาศ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจักรพล  สมงาม
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นายพงษ์ศธร  แสงตันชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายพรศักดิ์  สร้างนา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  โพธิ์แจ่ม
 
1. นายกฤษกร  เสามั่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงล้อมดาว  ใจอ่อน
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญพูล
 
1. นางจรัญญา  แจ่มใส
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นายบรรพต  พรมดวง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายปฏิพงษ์  ฉัตรเจริญกุล
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายฐิรชัย  บุญล้น
 
1. นางนิตยา  สมภาวะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชฎา  ท่าดี
 
1. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายธิรนันท์  หันตุลา
 
1. นางสาวสิรินญา  บุผาสิงห์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โตสวงค์
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายศิวะพร  กาบขน
 
1. นายชัยชุมพล  มหาพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐพล  ภูบุตรตะ
 
1. นายพรศักดิ์  สร้างนา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอิศร  กิตติพิชญางกูร
 
1. นายอุเทน  ช่างทองมะดัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายอิงธิเบศก์  เตอุตรวง
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวอุบลวรรณ  ทับสมบัติ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวฐาปณี  พวกพูนดี
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายกฤติศักดิ์  ศรีโสภา
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  คำคง
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายดนัย  กัลยาณี
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญแสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เพียอิน
 
1. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
2. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธาวิน  สุระชาติ
2. เด็กหญิงรินลดา  วลัยกาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  อุดร
2. เด็กชายชัยณรงค์  ปิ่นศิริ
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคมชาญ  แดนกาไสย
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนันทศร  ชาวดร
2. เด็กชายศักดิ์ดา  แพงศรี
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
2. นางสาวมินตรา  สนโสก
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
2. เด็กชายชิณพัฒน์  เจริญสุข
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวรรณญาดา  เรือนรอบ
2. เด็กชายสุริยา  เรืองเพชร
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวชุตินันท์  แข็งแรง
2. นายนันวัฒน์  องอาจ
 
1. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  โสภุ้ย
2. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์อ่อน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวบงกช  รัตนบุรี
2. นายวทัญญู  ซงซา
 
1. นางวราภรณ์  ดีจรัส
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายคณิตศร  อสิพงษ์
2. นายทักษ์ดนัย  พงษ์ศรียา
3. เด็กชายวรวุฒิ  เกษพันธ์
 
1. นางสาววรรณชนก  กองสมบัติ
2. นายถาวร  สระเศษ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจันทกานต์  ไกรหลง
2. เด็กชายปฏิพล  นนทะวงศ์
3. นายอภิสิทธิ์  ซาเสน
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
2. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกุลวัตร  โสรัจ
2. นายจิรพัส  ปวรางกูร
3. นายสิทธิพล  จ้ายสวนนา
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
2. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ประทุมสาย
2. เด็กชายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
3. นางสาวภิญญดา  จำปา
4. เด็กชายวันทชัย  สมจิตร์
5. นางสาวสายธาร  น้อยนาจารย์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์โสภณ
7. นางสาวอรัญญา  เหมกุล
8. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ
2. นางประภาพร  ธรรมวิพากย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายชนะพล  เจริญสุข
2. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
3. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
4. เด็กชายธีระศักดิ์  วงษ์สิงห์
5. เด็กหญิงบุญฑริกา  แดงพรม
6. เด็กชายรัตนพล  บึงขุนทด
7. นางสาววิภาดา  ขวัญพรม
8. เด็กชายอัตถศาสตร์  หนชัย
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
3. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภิญโญสุข
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชายธนัตถ์    กันภัย
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุษปศร   แซ่อั๊ง
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายศศิธร   เมืองจันทร์
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอิศรา   กุลตา
 
1. นายดรัณภพ  นันตาเรือน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสุริยา  เรือนเพชร
 
1. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นาจาน
 
1. นางสาวปิยธิดา  ศรีทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปิยะเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นายวรพล  ภูมิ่งเดือน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปกรณ์  ไชยนา
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางสาวรักษ์พิชยา  จันทร์บุณยกร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
 
1. นางนางสุจิตราภรณ์  จันทรวิจิตร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
 
1. นายวรพล  ภูมิ่งเดือน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายพฤทธิ์  โสระ
 
1. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงชัย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
4. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
5. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวสุภาพร  สาลีผล
2. นางสาวนารีรัตน์  ศิริเจริญเสริมสุข
3. นางสาวจาริยา  ทับคำมูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
3. เด็กหญิงปิยะเนตร  พันธ์น้อย
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางวราภรณ์  ดีจรัส
2. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เขียวกิ่ง
2. เด็กหญิงจันจิรา  ม่วมกระโทก
3. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
4. เด็กหญิงศวรรยา  คงสุข
5. เด็กหญิงอุษณี  บุญทูล
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
3. นางสาวรักษ์พิชยา  จันทร์บุณยกร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงธนิสร  บาอินทร์
3. เด็กหญิงนริศรา  โสภากรณ์
4. เด็กหญิงปริตรตา  สีหะวงษ์
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  นะราช
 
1. นางรจนา  สีทอง
2. นางพัชรินทร์  อาบสุวรรณ
3. นางสาวศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวกาญจนา  เตียวเจริญสิริกุล
2. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
3. นางสาวบงกช  รัตนบุรี
4. นางสาวพรทิพย์  บุตรใส
5. นางสาวแพรวนภา  ดาสา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
2. นางสาวภาสินี  ใจมาลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
2. นางสาวนิศากร  ศรีโฉม
3. นางสาวรัศมี  พรมจันทร์
4. นายวิกรม  เพชรประไพ
5. นางสาวศศิชา  ฐานวิสัย
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์อ่อน
3. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธนาทิพย์  ยาตาล
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายศุภชัย  ฤาเดช
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนเรนทร  น้อยพร
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสกุณา  เงินดอน
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  สาระทรัพย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ภูมิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นายสมยศ  ฟักนาค
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสุภรัตน์  ไทยพร้อม
 
1. นายธนิก  ประชานันท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  พิลาสันต์
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายสิทธิโชค  ลาแอ้น
 
1. นายยุทธพล  ราชาหมื่น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายพีระนัย  ไชยศรีษะ
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศุภากร  บัวบุญ
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ภาระจ่า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงประกายพลอย  ริทัศโส
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ระพี  โห้ฉ่ำ
 
1. นางอรอุมา  บุษราคัม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัยธวัช  พันนุมา
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเนตรชนก  พูนกลาง
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  ศรีชาตินันท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายเดชาวัต  บุญทรง
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายธนวัฒน์  พันธุ์สุมา
 
1. นางสุนันทา  เสือโต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายสุขสวัสดิ์  จันนุบิน
 
1. นางสาวภัทรวดี  เสาร์แดน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิรพัส  สร้างนา
 
1. นายธีรยุทธ  คงวิสุทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายคุณพัฒช์  แก้วกาหลง
2. เด็กหญิงรักษิณา  พวงจันทร์
3. เด็กชายเกียวติศักดิ์  ลีชน
 
1. นางรัศศิญา  เหล็กเกล้า
2. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษธิวา  ภูคงคา
2. เด็กชายธนกฤต  เอ็นแคน
3. เด็กชายสุภชา  มุงคุณคำชาว
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
2. นายสมยศ  ฟักนาค
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกมล  อุ่นใจ
2. นายชัชชัย  คำวัน
3. นายเศรษฐวัฒน์  ทวาสิริ
 
1. นายธีรพล  เมืองวงษ์
2. นายปริญญา  อุบลสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายชำนาญ  มัทปะนัง
2. นายณัฐพล  ค้าคุ้ม
3. นายปัญญา  ไพรศรี
 
1. นายนิคม  พรมคำน้อย
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายปฏิพัทธ์  ชาวไพร
2. นายวุฒิชัย  เหลาแหลม
3. นายสุรพงษ์  ศรีจันงาม
 
1. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชุมพร  ศรีโนนยาง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายปเมธินทร์  เพชรตะกั่ว
2. นายพีรกานต์  ทองศรี
3. เด็กชายภูวดล  ศรีสมัย
 
1. นายปรัชญาพงศ์  เส็งตากแดด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายทัตเทพ  ประกอบดี
2. นางสาวบัณฑิตา  สิงห์ปาน
3. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. นายสรศักดิ์  นิมากร
2. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายจักรภัทร  ศรีแสงสว่าง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเขียว
3. เด็กชายพิทธวัช  วรรณวงษ์
 
1. นายวิพัฒน์  ทัดเทียม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพัฒน์พงษ์  สุดาชม
2. เด็กชายรพีภัทร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายเอกพล  พลศักดิืเดช
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล  ครจำนงค์
2. เด็กหญิงจิราภา  ระวังภัย
3. เด็กชายธนพร  ชัยนิด
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางรุ่งฤดี  ดวงเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายภานุวัฒ  แสวงดี
2. เด็กชายอัครเดช  สาคร
3. เด็กชายเธียรพล  ดาบุดดี
 
1. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายกล้าณรงค์  เติมวุฒิ
2. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
3. นายเพชรรัตน์  พิรักษา
 
1. นายเกรียงไกร  กุฎีศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายยุทธนา  ศรีคำภา
2. เด็กชายวัชระ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มาตย์วงษ์
 
1. นายชะนก  ผลบุญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายวีรเชษฐ์  มีกุดพันธ์
2. นายอรัญ  ทอนช้างมา
3. นายเกรียงไกร  คำภิรมย์
 
1. นายศักรินทร์  สวัสดิ์เอื้อ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายกิตติวัฒน์  ศรีทรัพย์
2. นายยุทธพิชัย  พลนิกาย
3. นายสมพงษ์  สมหาญวงศ์
 
1. นายธนรัตน์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายธนาศิลป์  คิดไล
2. นายพฤทธิ์  โสระ
3. นายวรวัตร  ผาป้อง
 
1. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธนาพร   ราสา
2. เด็กชายภูมิรพี  สุคันธเสาวภาคย์
3. เด็กชายวุฒินันท์  นามปัญญา
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายบรรชา  มูลเพ็ชร
2. เด็กชายปกรณ์   บุละคร
3. เด็กชายเปรมปรัชญา   รั้งกลาง
 
1. นายแสวง  ชุมแวงวาปี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายพิธาร   คำทองเที่ยง
2. นายอุทิศ    มะลิต้น
3. เด็กชายไพบูลย์   ซอนพา
 
1. นายนพพล  มนตรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายทวีศักดิ์   วงศ์นาม
2. นายวีระชน   บำรุงเผ่า
3. นายศรจักร  ฤาชา
 
1. นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ
2. นายก้องชัย  ยุทธา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู้
3. นางสาวชนิตา  แปลงกลาง
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายกิตติพัฒน์  ราไชย
2. นายทรงพล  ศิริสอน
3. นางสาวนุชรา  โคตศรี
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวกานต์ธิดา  คำน้อย
2. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
3. นายอิงธิเบศก์  เตอุตรวง
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกรรชัย  ดวงมาลี
2. นายชนะชล  สายเสน
3. นายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นายกฤติเดช  วังกัลยา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
2. นายยศดนัย  ยืนแน่นอน
3. นายสุทัศน์  เจิมสูงเนิน
 
1. นายอภิรุณห์  ไลไธสง
2. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรรินทร์  เดตะอุด
2. นางสาวมิรัญตี  รองมนตรี
3. นายสหภาพ  พานคำ
 
1. นางสาวอรพิน  นาอุบล
2. นางสาวอนุชิดา  แสนคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายคมกริช  ดาบพิมศรี
2. นางสาวปิชาฎา  สิมมาลา
3. นางสาวอัจฉรา  พ่อสียา
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชุตินันท์  ภูพวก
2. นายภาคิน  ภู่วิริยะกุล
3. นายภูวนาท  ชมพุทธ
 
1. นางขนิษฐา  โสธรรมมงคล
2. นางอุดมพร  คำทองเพิ่ม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธีรดนย์  สุขใจ
2. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
3. นางสาวศุภาลักษณ์  แถวแก้ว
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
2. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวกานดา  ภารประดิษฐ์
2. นายฐิรพล  เหง้าน้อย
3. เด็กชายโชคชัย  เฮืองฮุ่ง
 
1. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
2. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวภาวิดา  วงษ์มั่น
2. นางสาวลักษณพร  รวมสา
3. นางสาวอะนิษา  อินทสาร
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายปนัดดา  ใยโนนตาด
2. นางสาวปิยะฉัตร  สร้อยมี
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์อ่อน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวมยุณี   วงค์คำผา
2. นางสาวสร้อยสุดา   คมใส
3. นายอดุลย์    คำกิ่ง
 
1. นางสาวทิพสอน   เรืองไชย
2. นายกฤษณา   โพธิ์เกตุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายดำรงค์ศักดิ์  ม่วงนนทศรี
2. นายภานุพงศ์   โคกกลาง
3. นางสาวอรยา  สุวจันทร์
 
1. นางวนิชา  นาคเป้า
2. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชรินทร์  ชิดนอก
2. นางสาวรุ่งทิวา  จวงสำโรง
3. นายอโณชา  กรสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายจักรพันธ์  ไชยสุข
2. นายธเนศ  คำรัตน์
3. นางสาวอชิรญา  คำลือ
 
1. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
2. นางพัชรี  หาคม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
2. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
3. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐพล  ภูบุตรตะ
2. เด็กชายธนกฤต  เหง้าโอสา
3. เด็กชายธนฤทธิ์  คำจำปี
 
1. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
2. นางฐนิตา  สุมังเกษตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
2. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
3. นายอนุชิด  นันกลาง
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวนิลวรรณ  สุ่มมาตร
2. นางสาวภัทรลดา  ตลับทอง
3. นางสาววิภาพร  คำดี
 
1. นางอุทัยววรรณ์  ชิณโชติ
2. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวธีรดา  บันลือทรัพย์
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรอุมา  อาศัยเมือง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤิทธิ์
2. นางปิยมาลย์  วารินกุด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
2. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
3. นางสาวปรียาภรณ์  ปินะกาโน
 
1. นางสาวกุลธิดา  บุญบรรลุ
2. นายอดิสิทธิ์  วงศ์ละคร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงศิลิธร  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายอนุภัทร  พลทามูล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แดนกระโทก
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กชายสุดเขต  กาญบรรจง
3. เด็กชายเพชรแท้  แวงวัน
 
1. นางชุติมา  ภูขันสูง
2. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวกัลยา  เมืองโคตร
2. นางสาวบุษบา  หรดี
3. นางสาวรุ่งฤดี  เหมือนนึก
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางณัฐธิดา  หมั่นงาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
3. นางสาววิจิตรา  นวลสว่าง
 
1. นางสาววาทินี  เถื่อนนาดี
2. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชนิตพล  เจ็กมะดัน
2. นายชัยยุทธ  สินปรุ
3. นายธนโชติ  ต้ายไธสง
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  มาจาด
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาวอภสร  ศรีหาวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐชา  แก้วเวียง
2. เด็กชายสุนนทอง  นนทะมาตย์
 
1. นางนวลใย  ภูมิ่งเดือน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
2. นางสาวสุกัญญา  ด่านขุนทด
 
1. นางสาวสุนิสา  ผาด่านแก้ว
2. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายธนวัฒน์  พันธ์สุมา
2. นางสาววันสงกรานต์  อินกอง
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์  อิศาสตร์
2. เด็กหญิงศิรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวสรัลนุช  เจนเชี่ยวชาญ
2. นางสาวอาภัสสรา  เส็งประโคน
 
1. นางธันยพร  เจริญชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. นางสาวปานชนก  บุญเอนก
2. นางสาวระพีพรรณ  จันทิหล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู้
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดาวรุ้ง  นันรักษา
2. เด็กหญิงวราพร  พึ่งสมบุญ
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายวิศวกร  โลมาสา
2. นางสาวสายธาร  งอกทรัพย์
 
1. นางสาวกันต์ธนัท  บุญก้อง
2. นางสาวอุรา  แคนสี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายทินกร  จงใจ
2. นางสาวนฤมล  อาจหาญ
3. นายอภิวัฒน์   มาลาศรี
 
1. นายธราธิป  เจริญไชย
2. นายประดิษฐ์  สุขเกษม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายธนกฤต  ถิ่นนาเวียง
2. นายศฤงคาร  ศรีสะอาด
3. นายสหัสวรรษ  จันทร์แดง
 
1. นายรังสรรณ์  วันนา
2. นางสาวอรนุช  ชูวา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวชนิตา  แปลงกลาง
2. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
3. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวชนิกา  ขวัญจ่า
2. นางสาวพิมานมาศ  บุดดาวัน
3. เด็กชายภัทรภณ  ติตารัมย์
 
1. นางสาวปริศนา  ทีระฆัง
2. นายวรวุฒิ  ไชยวงศ์คต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวภาวดี  สำเนากลาง
2. นายรพีพัฒน์  วงศ์แสนคำ
3. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภาวดี  แสนขยัน
2. นางสาวนิตยา  เหลาประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. นายบวร  สุตคาน
3. เด็กชายวัชรพล  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางสาววนิดา  ศรีมะเรือง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจันทร์จิรา  พรมดี
2. เด็กหญิงวรพักตร์  พะวร
3. นางสาวหยาดฟ้า  ชุยอุ้ย
 
1. นางสาวเข็มจิรา  ภูพานา
2. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. นางสาวเรวิกา  แก้วมีศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสาวสรินยา  มนตรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย   พริ้งเพราะ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เพียรโคตร
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายวสุพล   รัตนวงศ์
 
1. นายอภิราม   เงาศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธัญธร  บุญรินทร์
 
1. นางทิวาภรณ์  แสงภักดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกษมา  อ่อนน้อม
 
1. นางทิวาภรณ์  แสงภักดี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงวนนาม
2. เด็กชายพีระภัทร  คำจอมศรี
 
1. นางสาวบุษบา  บัวผาง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายพิตตินันท์  โม้ตา
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  สุดทอง
 
1. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอนิดา  ด้ามทอง
2. เด็กชายเจตรินทร์  คำภีระ
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
2. นางสุภาพร  ผาธรรม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนกฤต  อุปสาร
2. เด็กชายสรภพ  ชมพู่
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สมอทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงต้นหนาว  คุณาวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดนผา
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
2. นางศุภวรรณ  สายพร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  ทองตะคุ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
2. นายภาสกรณ์  ลิ้มเซ่ง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายวัชรวิชย์   เรียครบุรี
2. เด็กหญิงสุวัฒณี   มนัสโส
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทากระโทก
2. นางสาวลักคณา  สิริรัตน์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายธนวิชญ์  หนูเส็ง
2. เด็กหญิงบุญญาณี   ใยบัว
 
1. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
2. นางสาวจันสุดา  กองกูล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงอริสา  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงเกศกนก  จั่นวันดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา  บัวผาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนพรุจ  จอดพิมาย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แฝงพงษ์
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
2. นางสาวธีราพร  สุวรรณน้อย
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  สิงห์คำป้อง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคตร
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธนโชติ  ป้องหล้า
2. เด็กชายธวินท์  พันธุ์บุญ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ศิริพันธ์โนน
2. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายพีมนพัฒน์  รัศมีพิพัฒน์
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายศราวุฒิ  โพธิวัฒน์
 
1. นางเทวา  แก่นท้าว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ยะแสง
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  เรืองศรี
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีลุนตา
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  สิงห์คำป้อง
3. เด็กชายธนสิน  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวรินภัทธ  ศรีชู
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคต
6. เด็กหญิงอารยา  ระวังพงษ์
7. เด็กหญิงอาษารักษ์  วงษ์ชารี
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
3. นายปัญจะ  คะอังกุ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วิริจิตร
2. เด็กชายวัชรกรณ์  อินธิเสน
3. เด็กหญิงศาลิษา  ศรีวะอุไร
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุศราคัม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ภาระรักษ์
6. เด็กหญิงอดิญา  ประชามอญ
7. เด็กชายเมธัส  พิสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางสาวกฤษณา  ล้นเหลือ
3. นายจักรพงษ์  เนื่องชมพู